Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Vilkårsændring til tilladelse efter vandforsyningslovens § 26

Miljø, natur og klima Tilbage

Matrikelnummer 1a, Horsens, Vesterladenvej 50, 9310 Vodskov

Tilbage

Aalborg kommune meddeler hermed vilkårsændring af ”Tilladelse midlertidig sænkning af grundvand i forbindelse med etablering af fundament til fire varmeakkumuleringstanke påmatrikelnummer 1a, Horsens, Vesterladenvej 50, 9310 Vodskov”. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus.

Link til Nævnenes hus findes under ”Links”. Via det link, bliver du ført ind på forsiden, hvor du kan finde vejledning i hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnets klagevejledning. Du finder link til klagevejledningen under ”Links”

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 14. juni 2024.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang