Skip til hoved indholdet

Høring

Boliger, Lektorvej m.m., Grønlandskvarteret

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Høring om forslag til Lokalplan 4-2-124 Boliger, Lektorvej m.m., Grønlandskvarteret

Planforslag

Aalborg Byråd har den 27. maj 2024 (punkt 7) godkendt forslag til Lokalplan 4-2-124 Boliger, Lektorvej m.m. og besluttet at sende planen/planerne i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 31. maj 2024 til og med den 28. juni 2024.

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

For at danne et overblik over, om planlægningen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening i henhold til loven. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Samlet set vurderes det, at gennemførelse af planlægningen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Screeningen viser, at planlægningen vil resultere i nogle få sandsynlige miljøpåvirkninger, der dog vurderes ikke at være væsentlige. Miljøpåvirkningerne falder i følgende emner:

  • Arkitektoniske værdier
    Lokalplanområdet fremstår meget homogent med overvejende lav bebyggelse og en grøn profil i form af hække og grønne forhaver. Lokalplanen har til formål at sikre dette gennem bestemmelser om bebyggelsens omfang og udseende og vurderes derfor at påvirke miljøet positivt.

  • Landskab
    Der er en del terræn i området, og det er vigtigt, at ny bebyggelse tilpasses terrænet i stedet for omvendt. Lokalplanen regulerer den maksimalt tilladte terrænregulering og stiller krav om, at bebyggelse skal opføres i forskudte plan ved stejle grunde. Påvirkningerne på miljøet vurderes derfor ikke som væsentlige.

  • Støj
    Den sydlige del af lokalplanområdet forventes at være belastet af trafikstøj. Da der er tale om eksisterende boliger langs Th. Sauers Vej, skal det ved evt. udvidelser og ændret anvendelse sikres, at indendørs støjniveau kan overholdes. Lokalplanen stiller krav om, at der i forbindelse med byggetilladelser skal redegøres for, hvilke støjdæmpende foranstaltninger som tænkes anvendt. Påvirkningerne på miljøet vurderes derfor ikke som væsentlige.

Desuden vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) negativt, og at planlægningen ikke kan beskadige, ødelægge eller påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Hele miljøscreeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale plan.

Klage over afgørelse om miljøscreening 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, som er den 31. maj 2024. Det vil sige, at du skal klage senest den 28. juni 2024.

Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Byudvikling og Byggeri, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Eller via kontaktformular: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/kontakt. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at lave en formel klage over selve planen, kan dette gøres til Planklagenævnet efter, at planen er endelig godkendt. Det er udelukkende afgørelsen om miljøscreening, der kan klages over på nuværende tidspunkt.

 

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang