Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Vedtægter for Seniorrådet

Vedtægter for Seniorrådet

  • Titel: Vedtægter for Seniorrådet
  • Vedtaget: Vedtaget af Senior- og Omsorgsudvalget den 18. januar 2023.

Lovgrundlag

I henhold til §§ 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område etableres der i hver kommune mindst et ældreråd, hvor medlemmerne vælges ved direkte valg.

I Aalborg Kommune har rådet besluttet at bruge betegnelsen Seniorråd fremfor Ældreråd, hvorfor rådet i det efterfølgende betegnes i overensstemmelse hermed.

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Rådet har ingen myndigheds- eller beslutningskompetence i forhold til generelle og konkrete sager.

Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt og er omfattet af forvaltningslovens § 28 med hensyn til indhentning og videregivelse af oplysninger, ligesom Seniorrådets medlemmer er omfattet af forvaltningsrettens generelle regler om habilitet, ifølge hvilke et medlem er inhabil, hvis han eller hun har en særlig personlig eller økonomisk interesse i udfaldet af en sag.

Medlemskab af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmerne vælges som enkeltpersoner og repræsenterer ikke politiske partier, interesseorganisationer mv., ligesom der ikke kan anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund i forbindelse med valget til rådet.


1. Seniorrådets virke

1.1
Seniorrådet skal i henhold til § 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen i lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag og spørgsmål, der vedrører ældre. Endvidere kan Seniorrådet på eget initiativ udtale sig og stille forslag om ethvert emne med relevans for målgruppen, men rådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

1.2
Senior- og Omsorgsudvalget fastsætter i samarbejde med Seniorrådet vedtægterne for rådet. Herudover forudsættes Seniorrådet at være selvstyrende. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden og tilrettelægger i videst muligt omfang selv arbejdet indenfor lovens rammer og de fastsatte vedtægter.


2. Valg til Seniorrådet

2.1
Seniorrådets valgperiode følger Byrådets valgperiode. Ved valgperiodens afslutning afgår alle medlemmer af det siddende Seniorråd.

2.2
Valgbar og stemmeberettiget til Seniorrådet er enhver borger, der har fast bopæl i Aalborg Kommune og fyldt 60 år på valgdagen.

2.3
Medlemmerne af Seniorrådet vælges ved direkte valg, hvor de stemmeberettigede borgere hver har en stemme.

2.4
Valget til Seniorrådet gennemføres som digitalt valg. Borgere der er fritaget for digital post, stemmer pr. brev.

2.5
Valghandlingen tilrettelægges af Senior og Omsorg i samarbejde med det siddende Seniorråd, så den fornødne tid til opstilling af kandidater og afholdelse af valget - herunder praktisk forberedelse og annoncering - er til rådighed.

Senior og Omsorg udarbejder i samarbejde med Seniorrådet generelt informationsmateriale om Seniorrådsvalget og er behjælpelig med orientering på informationsmøder i forbindelse med valget.

Det påhviler Seniorrådet at udbrede kendskabet til muligheden for at stille op som kandidat så tidligt i valgåret som muligt, så kandidater, der ønsker at stille op, har den fornødne tid til at forberede valgmateriale og bekendtgøre deres fokusområder.


3. Konstituering af Seniorrådet

3.1
Seniorrådet har 13 medlemmer. Valgt er de 13 personer, der opnår flest stemmer ved valget til rådet.

3.2
Kandidater der ikke bliver valgt ind i Seniorrådet, er suppleanter til rådet. Udpegningen af suppleanter følger stemmetallene, så den første suppleant er den kandidat, der opnår flest stemmer efter de 13 valgte kandidater og så fremdeles.

3.3
I perioden mellem valgets afgørelse og det første ordinære møde konstituerer Seniorrådet sig med formand og næstformand.

3.4
På Seniorrådets første ordinære møde udpeges 2 repræsentanter til hver af kommunens 3 lokalråd. Repræsentanterne skal så vidt muligt være bosiddende i det lokalområde, hvor de indtræder i lokalrådet.

3.5
Hvis et medlem af Seniorrådet rammes af sygdom eller af anden årsag har sammenhængende fravær fra de ordinære møder i mere end tre måneder, indkaldes den første suppleant til møderne i perioden.

3.6
Hvis et medlem af Seniorrådet fraflytter Aalborg Kommune i løbet af valgperioden eller af anden årsag udtræder af rådet, indtræder den første suppleant i Seniorrådet jf. bestemmelserne i punkt 3.2.

3.7
Hvis formanden eller næstformanden udtræder af Seniorrådet, konstituerer rådet sig på ny inden 3 uger. Formanden - eller i dennes fravær næstformanden - er forpligtet til at indkalde til og lede konstitueringsmødet. Hvis både formanden og næstformanden udtræder af rådet, indkalder og leder Senior og Omsorg konstitueringsmødet.


4. Ændring af vedtægter

4.1
De gældende vedtægter kan til enhver tid tages op til drøftelse. Ændringer af vedtægterne vedtages af Senior- og Omsorgsudvalget.

4.2
Nærværende vedtægter er vedtaget af Senior- og Omsorgsudvalget den 18. januar 2023.

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang