Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Vedtægter for lokalråd

Vedtægter for lokalråd

Titel: Vedtægter for Aalborg Kommunes Lokalråd

Vedtaget: Godkendt af Senior- og Omsorgsudvalget den 27-04-2022


Senior og Omsorg skal sikre en tæt dialog med og inddragelse af kommunens borgere. Til dette formål er der i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §30-33 valgt et Ældreråd, som er høringsberettiget organ ift. alle områder, der berører kommunens ældre borgere. I Aalborg Kommune betegnes Ældrerådet som Seniorrådet.

Aalborg Kommunes Senior- og Omsorgsudvalg har besluttet, at der udover Seniorrådet skal være et lokalråd i hvert af de 3 distrikter nord, øst og vest, som skal understøtte forbindelsen mellem Seniorrådet og borgerne, herunder centerrådene og bruger- pårørenderådene i de 3 distrikter.


1. Formål

1.1
Lokalrådene har til formål at fremme et aktivt lokalt demokrati på ældreområdet. Lokalrådene skal fungere som talerør for de ældre borgere i deres respektive distrikter og være bindeled mellem borgerne og Senior og Omsorg.


2. Sammensætning

2.1
Hvert lokalråd består af indtil 15 medlemmer. Heraf vælges 13 medlemmer ved direkte valg. De 13 kandidater der opnår flest stemmer ved valget, får plads i lokalrådet. Ved stemmelighed mellem flere kandidater foretages der lodtrækning. Lokalrådets to øvrige medlemmer vælges blandt Seniorrådets medlemmer og udpeges af Seniorrådet.

2.2
Hvis der opstiller 13 eller færre kandidater til et lokalrådsvalg, afholdes der ikke kampvalg. I det tilfælde afvikles valget som fredsvalg, hvor alle de opstillede kandidater får plads i lokalrådet. Hvis der er færre end 13 medlemmer af et lokalråd, kan rådet supplere sig selv med medlemmer, der indtræder i rådet på lige fod med de ordinært valgte.

2.3
Hvis et lokalrådsmedlem fraflytter distriktet i løbet af valgperioden, udtræder vedkommende af lokalrådet. Herefter tilbydes den ledige plads til den næste kandidat på listen, såfremt lokalrådet er konstitueret efter afholdelse af kampvalg. Hvis lokalrådet er konstitueret efter afholdelse af fredsvalg, kan lokalrådet supplere sig med et nyt medlem jf. pkt. 2.2.


3. Lokalrådenes virke

3.1
Lokalrådene er et rådgivende organ, hvor medlemmerne vælges som enkeltpersoner, der ikke repræsenterer politiske partier eller interesseorganisationer.

3.2
Lokalrådet beskæftiger sig med alle emner, der vedrører de ældre medborgere i deres distrikt. Lokalrådsmedlemmerne skal derfor holde sig velorienterede om, hvad der rører sig i distriktet på ældreområdet.

3.3
For at understøtte bindeledsfunktionen til Seniorrådet har de 2 seniorrådsrepræsentanter i lokalrådet en særlig forpligtigelse til at viderebringe informationer fra Seniorrådet til lokalrådet og omvendt. Disse 2 medlemmer forventes ikke at være kontaktpersoner til bruger- pårørenderåd og centerråd.

3.4
Lokalrådene skal bistå Seniorrådet i forbindelse med Seniorrådets virke som høringsberettiget organ ved at agere bindeled mellem Senior og Omsorg og borgerne i deres distrikt. Heraf følger, at lokalrådene skal bidrage med perspektiver på, hvilken betydning kommende tiltag har eller forventes at få for de ældre borgere i pågældende distrikt.

3.5
For at sikre sammenhæng til lokalområdet udpeger lokalrådene kontaktpersoner, der tilknyttes bruger- pårørenderådene på plejehjemmene og centerrådene på aktivitetscentrene i deres distrikt.

Kontaktpersonens rolle er primært at lytte og viderebringe informationer mellem henholdsvis Senior og Omsorg, Seniorrådet, bruger- pårørenderåd og centerråd.

3.6
Lokalrådene behandler ikke enkeltsager, men lokalrådene kan medvirke til, at enkeltsager henvises til de rette fora - eksempelvis Den Åbne Linje.

3.7
Senior- og Omsorgsudvalget udpeger to udvalgsmedlemmer til hvert af de tre lokalråd nord, øst og vest jf. punkt 5.4.

3.8
Lokalrådet skal være repræsenteret i eventuelle byggeudvalg i distriktet.

3.9
Medlemskab af et lokalråd er et frivilligt og ulønnet hverv. Der tilbydes forplejning og udbetales befordringsgodtgørelse ifølge Aalborg Kommunes regler til deltagelse i lokalrådenes vedtægtsbestemte møder - jf. pkt. 5.4, 5.8, 3.8 og 5.3 – dvs. de 4 årlige fælles lokalrådsmøder, det årlige fællesmøde med Seniorrådet, møder i byggeudvalg, møder i bruger- pårørenderåd samt centerråd.


4. Valg til lokalrådet

4.1
Lokalrådenes valgperiode følger byrådets valgperiode.

4.2
Valg- og stemmeberettiget til lokalrådsvalget er enhver borger, der på valgdagen er fyldt 60 år og bosat i henholdsvis distrikt nord, øst eller vest.

4.3
Ved hvert nyvalg afgår alle siddende lokalrådsmedlemmer, men genvalg er muligt.

4.4
Valghandlingen tilrettelægges af Senior og Omsorg i samarbejde med lokalrådenes formandskab. Valghandlingen skal tilrettelægges, så der er den fornødne tid til opstilling af kandidater, afholdelse af opstillingsmøde samt afholdelse af selve valget.


5. Konstituering og afholdelse af møder

5.1
På det første møde efter valget konstituerer lokalrådene sig med formand og næstformand.

5.2
Hvis formanden eller næstformanden udtræder af et lokalråd, konstituerer rådet sig på ny inden 3 uger. Det er formandens eller næstformandens ansvar at indkalde til og lede konstitueringsmødet.

5.3
På konstitueringsmødet udpeger lokalrådene kontaktpersoner til bruger- pårørenderådene på plejehjemmene og centerrådene på aktivitetscentrene i deres distrikt.

Formændene for lokalrådene orienterer herefter Senior og Omsorg om, hvilke lokalrådsmedlemmer der er udpeget som kontaktpersoner for hvilke bruger- pårørenderåd og centerråd. Via et skriftligt notat orienterer Senior og Omsorg herefter plejehjemsledere og formænd for bruger- pårørenderåd samt centerrådsformænd herom.

Kontaktpersonen er selv ansvarlig for at rette henvendelse til plejehjemsleder og centerrådsformand med henblik på deltagelse i møderne i bruger- pårørenderåd og centerråd.

5.4
Lokalrådene afholder 4 årlige fælles lokalrådsmøder. Møderne koordineres med tidsplanen for Senior- og Omsorgsudvalget, så de tre lokalråd efter de fælles lokalrådsmøder har mulighed for at afholde møder i de respektive lokalråd med deltagelse af medlemmer af Senior- og Omsorgsudvalget jf. pkt. 3.7.

5.5
Senior og Omsorgs administration udarbejder dagsordener og referater fra de fire årlige fælles lokalrådsmøder.

5.6
Dagsorden til lokalrådenes fællesmøder udsendes til medlemmerne senest en uge før mødet.

5.7
Referat af de fælles lokalrådsmøder offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside.

5.8
Lokalrådene deltager i et årligt fællesmøde med Seniorrådet.


6. Ændring af vedtægter

6.1
Gældende vedtægter kan til enhver tid tages op til drøftelse. Ændringer af vedtægter skal godkendes af Senior- og Omsorgsudvalget.

6.2
Nærværende vedtægter er godkendt af Senior- og Omsorgsudvalget den 27-04-2022.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang