Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Vedtægter for Handicaprådet

Vedtægter for Handicaprådet

  • Titel: Vedtæger for Handiccaprådet
  • Vedtaget: Aalborg Byråd den 25. januar 2010

Navn og hjemsted

§ 1
Handicaprådet i Aalborg Kommune er nedsat i henhold til § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af Aalborg byråd/Sammenlægningsudvalget.


Handicaprådets opgaver

§ 2
Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stykke 2
Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Stykke 3
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stykke 4
Byrådet hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stykke 5
Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere byrådet om dets arbejde og forslag.


Handicaprådets sammensætning

§ 3
Handicaprådet sammensættes af 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer1 og 7 medlemmer, der repræsenterer byrådet, heraf 2 af dets medlemmer.

Stykke 2
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Stykke 3
Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Stykke 4
De Samvirkende Invalideorganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Stykke 5
Byrådet beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for De Samvirkende Invalideorganisationer skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen.

Stykke 6
Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang