Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Vedtægter for centerråd på aktivitetscentre

Vedtægter for centerråd på aktivitetscentre

Titel: Vedtægter for centerråd
Vedtaget: Vedtaget af Senior- og Omsorgsudvalget den 15.03.2023. Gældende fra den 01.04.2023.


§ 1 Præambel

For at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbuddene på ældreområdet i Aalborg Kommune er der udarbejdet vedtægter for kommunens centerråd på aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Vedtægterne er vedtaget af Aalborg Kommunes Senior- og Omsorgsudvalg den 15.03.2023.

Stk. 1:
Det tilstræbes, at der er tilknyttet et centerråd for hvert aktivitetscenter og aktivitetshus.


§ 2 Centerrådets organisatoriske tilhørsforhold

Stk. 1:
Centerrådet hører organisatorisk under det geografiske områdes aktivitetsleder.


§ 3 Centerrådets opgaver og virke

Stk. 1:
Centerrådet bistår, i samarbejde med den lokale aktivitetsleder i Senior og Omsorg i Aalborg Kommune, med at planlægge og udvikle kommunens tilbud på aktivitetscentrene og i aktivitetshuse målrettet pensionister og efterlønsmodtagere.

Stk. 2:
Centerrådet samarbejder med aktivitetsleder og en eller flere personalerepræsentanter som udpeges af aktivitetslederen, om formidling af ønsker og synspunkter fra brugere i det geografiske område. 

Stk. 3:
Centerrådet inddrages i udarbejdelsen og udviklingen af aktivitetscentrenes samt aktivitetshusenes øvrige tilbud.

Stk. 4:
Centerrådet skal medvirke til, at der tilrettelægges og afvikles aktiviteter, der henvender sig bredt til det enkelte aktivitetscenters/aktivitetshus brugere.

Stk. 5:
Centerrådet medvirker til at orientere borgerne om det lokale aktivitetscenter/aktivitetshus forskellige tilbud og om centerrådets arbejde. 

Stk. 6:
I aktivitetshusene planlægger og afvikler centerrådet aktiviteter på egen hånd, idet der ikke er tilknyttet ansat personale til aktivitetshusene.

Stk. 7:
Centerrådet skal desuden fremme samarbejdet mellem brugere, øvrige centerråd og aktivitetsmedarbejdere i lokalområdet.

Stk. 8:
For at sikre sammenhæng til Lokalrådet og Senior og Omsorg i øvrigt, opfordres centerrådene til at etablere et tæt samarbejde med de udpegede kontaktpersoner fra de respektive Lokalråd.

Kontaktpersonerne inviteres til at deltage i centerrådsmøderne. Udover det, kan der indgås individuelle aftaler om, hvor ofte kontaktpersonerne fra de respektive lokalråd skal deltage i centerrådsmøderne.

Lokalrådsrepræsentanter har ikke stemmeret ved centerrådsmøderne. Centerrådet skal desuden medvirke til at fremme samarbejdet til støtteforeninger og beslægtede frivillige organisationer i området.


§ 4 Centerrådets indflydelse

Stk. 1:
Centerrådet kan inddrages i forhold omkring det enkelte aktivitetscenters arrangementer og aktiviteter. Centerrådet kan desuden på eget initiativ udtale sig og stille forslag om ethvert emne af generel interesse for aktivitetscentre og aktivitetshuses brugere.

Stk. 2: 
Centerrådet orienteres om beslutninger vedrørende anvendelse af aktivitetscentrets ressourcer, herunder centerets overordnede økonomi, lokaler og faciliteter. 

Stk. 3:
Centerrådet har ikke indflydelse på ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. 

Stk. 4:
Der tilstræbes en høj grad af brugerinddragelse på det enkelte aktivitetscenter og i det enkelte aktivitetshus. 

Stk. 5:
De enkelte centerråd tildeles årligt et politisk vedtaget beløb på 12.000 kr., som centerrådet kan disponere over (jf. politisk beslutning af 13.01.2016).

Formålet med midlerne er, af at de anvendes til aktiviteter, hvor borgere med særlige behov har mulighed for at deltage. I forbindelse med centerrådets regnskabsaflæggelse på den årlige generalforsamling, skal centerrådet redegøre for anvendelsen af midlerne.

Den enkelte aktivitetsleder er ansvarlig for minimum én gang årligt at følge op på om midlerne er brugt i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne hensigt. 

Stk. 6:
Centerrådet kan ikke drøfte eller på anden måde involvere sig i konkrete personsager.


§ 5 Sammensætning af centerråd

Stk. 1:
Centerrådet består af 3,5,7 eller 9 medlemmer og en eller flere personalerepræsentanter.

Det enkelte centerråd beslutter forud for et valg, hvor mange medlemmer, der skal være i det kommende centerråd. Centerrådet beslutter ligeledes, om de enkelte poster, herunder formandsposten, skal tildeles i forbindelse med selve valghandlingen, eller om det nyvalgte centerråd selv skal vælge sin formand i forbindelse med konstitueringen.  

Stk. 2:
Det lokale aktivitetscenters aktivitetsleder udpeger en eller flere personalerepræsentanter fra aktivitetscentrets personalegruppe som deltager i centerrådsmøderne. Ansatte i Aalborg Kommune har ikke stemmeret på møderne. 

Der udpeges alene personalerepræsentanter til centerråd for aktivitetscentre, mens centerråd for aktivitetshuse er uden personalerepræsentation, idet aktivitetshusene ikke har et tilknyttet personale.

Stk. 3:
Det lokale aktivitetscenters aktivitetsleder eller assisterende aktivitetsleder deltager ad hoc i centerrådsmøderne. 

Stk. 4:
Centerrådet kan nedsætte underudvalg i det omfang det skønnes nødvendigt. Medlemmer til underudvalg kan rekrutteres frit blandt aktivitetscentrets brugere.


§ 6 Valg til centerråd

Stk. 1:
Valgbare til centerråd er alle pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Aalborg kommune.

Stk. 2:
Alle pensionister og efterlønsmodtagere, som er bosat i Aalborg Kommune, har stemmeret til centerrådsvalg. 

Stk. 3:
Valgperioden er 2 år.

Stk. 4:
Planlægningen af valghandlingen samt formidling af information i forbindelse med afviklingen af valg til de enkelte centerråd, varetages af det fungerende centerråd. For aktivitetscentre med personale varetages denne opgave i samarbejde med aktivitetscentrets personale.

Stk. 5:
Hvis antallet af opstillede kandidater svarer til det ønskede antal centerrådsmedlemmer, afgøres valget ved fredsvalg. Er der opstillet flere kandidater end det ønskede antal medlemmer, afgøres valget ved kampvalg med skriftlig afstemning.

Stk. 6:
Til centerrådet vælges der desuden særskilt en første-suppleant og en anden-suppleant samt en bilagskontrollant og en bilagskontrollant-suppleant. Valgperioden for suppleanter, billagskontrollant og bilagskontrollant-suppleant er 1 år. 

Stk. 7:
Halvdelen af centerrådets medlemmer – minus én – er på valg i lige år, mens halvdelen af centerrådets medlemmer – plus én – er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.


§ 7 Centerrådets konstituering

Stk. 1:
Det nye centerråd tiltræder straks og konstituerer sig selv og vælger i denne forbindelse sin formand, næstformand, referent og eventuelt kasserer. (Hvis centerrådet har en brugerkasse, dvs. en bankkonto eller en fysisk pengekasse, skal der vælges en kasserer).  

Dog kan centerrådet forud for generalforsamlingen have truffet beslutning om, at der i forbindelse med valghandlingen skal være direkte valg til formandsposten, jf. § 5 stk. 1. 

Stk. 2:
I tilfælde af formandens udtræden af centerrådet, konstituerer rådet sig på ny inden 3 uger.


§ 8 Nedlæggelse af centerråd

Stk. 1:
Hvis antallet af centerrådsmedlemmer kommer under tre personer, nedlægges det pågældende centerråd. 

Stk. 2:
Nedlæggelsen sker ved, at de tilbageværende centerrådsmedlemmer indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, i hvilken forbindelse mulighederne for at finde nye centerrådsmedlemmer afsøges.

Såfremt det ikke er muligt at finde nye centerrådsmedlemmer, således at det samlede antal centerrådsmedlemmer kommer op på minimum tre personer, træffes der beslutning om centerrådets nedlæggelse.

Hvis centerrådet har en brugerkasse, nedlægges den i overensstemmelse med beskrivelsen herfor i vedtægterne for brugerkassen (se § 11, Stk. 2).

Stk. 3:
Hvis et centerråd nedlægges midt i en valgperiode, overtager aktivitetslederen for det lokale aktivitetscenter/aktivitetshus forpligtigelsen til med jævne mellemrum at at afsøge mulighederne for at nedsætte et centerråd. 


§ 9 Centerrådets generalforsamling

Stk. 1:
Afholdelsen af valg til centerrådet varetages af det enkelte aktivitetscenter/aktivitetshus og finder sted på centerrådets generalforsamling som afholdes i 1. kvartal hvert år. 

Stk. 2:
Centerrådet fastsætter den præcise dato for generalforsamlingen. Der indkaldes til generalforsamling med minimum 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved opslag i det lokale aktivitetscenter/aktivitetshus og eventuelt via andre relevante kommunikationskanaler.

Stk. 3:
Ved generalforsamlingen kan der stemmes ved fremmøde, ikke ved fuldmagter.

Stk. 4:
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendes til centerrådets formand senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse. 

Stk. 5:
Kandidater til valg til centerråd melder deres kandidatur under selve generalforsamlingen eller alternativt ved skriftlig henvendelse til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 6:
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Regnskabet til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Kommende tiltag fra centerrådet koordineres med Aktivitetscenterets tilbud
 7. Valg af rådsmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant-suppleant
 10. Eventuelt

§ 10 Centerrådsmøder

Stk. 1:
Formanden indkalder til møde mindst én gang i kvartalet, herudover kan der afholdes møde efter behov, hvis mindst 2 centerrådsmedlemmer eller aktivitetsleder ønsker det.

Såfremt at centerrådsmedlemmerne ønsker at afholde ekstra møder, udover de planlagt kvartalsmøder, skal aktivitetsleder samt personalerepræsentanter, de steder hvor der er ansat personale, inviteres til at deltage i disse ekstra møder.

Mødeindkaldelse skal fremsendes til centerrådets medlemmer med minimum 1 uges varsel. Eventuelle ændring af mødedato skal ligeledes varsles minimum en uge i forvejen. 

Stk. 2:
Alle centerrådsmedlemmer har stemmeret under møderne, dog med undtagelse af suppleanter samt de deltagere, som er ansat af Aalborg Kommune, jf. § 5 stk. 2

Stk. 3:
Centerrådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede centerrådsmedlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. (Målet er dog at opnå enighed ved dialog).

Stk. 4:
Der udarbejdes skriftligt referat efter hvert centerrådsmøde. Referatet udarbejdes af referenten. Referatet sendes til den lokale aktivitetsleder, som forestår journalisering af referatet. Referatet offentliggøres desuden ved ophængning et synligt sted på aktivitetscentret/aktivitetshuset f.eks. på en centralt placeret opslagstavle eller på hoveddøren. 

Stk. 5:
Dagsordenen for centerrådsmøderne skal som udgangspunkt indeholde følgende punkter:

 • Valg af mødeleder (typisk vælges formanden)
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Orientering til og fra Lokalrådet (ved deltagelse af repræsentant fra Lokalrådet)
 • Orientering fra formanden
 • Orientering fra aktivitetsleder og/eller personalerepræsentanter
 • Økonomi – orientering fra kassereren
 • Meddelelser fra rådets medlemmer
 • Næstkommende møde
 • Eventuelt

§ 11 Centerrådets økonomi

Stk. 1:
Centerrådet kan beslutte at oprette en brugerkasse. Brugerkassen er Senior og Omsorg uvedkommende, og må ikke opbevares på aktivitetscenteret. (I aktivitetshuse er det dog tilladt for centerrådet at opbevare brugerkassen i aktivitetshuset, hvis brugerkassen er forsvarligt låst inde).

Stk. 2:
Såfremt et centerråd opretter brugerkasse, skal der udarbejdes vedtægter for denne og udpeges en kasserer, som skal være medlem af centerrådet.

Vedtægterne for en oprettet brugerkasse skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

 • målsætninger for brugerkassen
 • hvem er ansvarlig for brugerkassen
 • hvem er hæve berettigede (minimum 2 navne)
 • regler for administration af kassens midler
 • indtægtsmuligheder for brugerkassen
 • hvad midlerne skal bruges til, hvis brugerkassen nedlægges.

Beskrivelsen opdateres og godkendes en gang årligt i forbindelse med konstituering af nyt centerråd. Herefter fremsendes den til den lokale aktivitetsleder. 

Stk. 3:
Kopi af godkendte vedtægter for en oprettet brugerkasse skal fremsendes til den lokale aktivitetsleder umiddelbart efter konstitueringen.


§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1:
Nærværende vedtægt kan alene ændres af Aalborg Kommune, Senior og Omsorg efter forudgående godkendelse af Senior- og Omsorgsudvalget.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang