Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på plejehjem

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på plejehjem

  • Titel: Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på plejehjem
  • Vedtaget: Godkendt af Ældre- og Handicapudvalget den 28.04.2021.
  • Opdateret: 17. august 2022.

Formål

Der er i Aalborg Kommune tradition for at nedsætte bruger- og pårørenderåd på alle kommunale plejehjem.

Bruger- og pårørenderådene har til formål at sikre brugerindflydelse på plejehjemmene i Aalborg Kommune.

Det er ønskeligt, at rådenes medlemmer er synlige i dagligdagen på plejehjemmene og deltager i møder og aktiviteter, hvor beboere og pårørende er samlet til f.eks. orientering, drøftelse af aktiviteter, fester og arrangementer i øvrigt.


1. Bruger- og pårørenderådenes virke

1.1
Bruger- og pårørenderådet skal repræsentere beboerne på plejehjemmets interesser.

1.2
Rådene skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem beboere, brugere, pårørende og medarbejdere.

1.3
Rådene bidrager med ris og ros.

1.4
Rådene er i dialog med ledelsen om kulturen på plejehjemmet og samspillet mellem beboere, pårørende og personale.

1.5
Ledelseskompetencen i det daglige påhviler plejehjemslederen. Rådene kan bidrage med råd og vejledning. Rådene kan på møderne drøfte generelle problemstilling på plejehjemmet, dagligdagens forløb, kultur mv.

1.6
En repræsentant fra rådet deltager ved ansættelse af plejehjemsleder.

1.7
Rådene må ikke drøfte person- eller personalesager på møderne.

1.8
Rådene kan drøfte om den vedtagne kvalitetsstandard overholdes.

1.9
Tilsynsrapporter drøftes i rådene.

1.10
Plejehjemmets budget og regnskab forelægges for rådet.

1.11
Rådene sparrer og samarbejder med lokalrådet.


2. Sammensætning

2.1
Bruger- og pårørenderådet består af 5-9 beboere og pårørende samt plejehjemslederen og 1 medarbejder fra arbejdspladsen.

Bruger- og pårørenderepræsentanter har stemmeret. Plejehjemslederen og medarbejderen fra arbejdspladsen har taleret, men ikke stemmeret.

2.2
Pårørende kan være familiemedlemmer eller en anden nærtstående person. Der kan kun være 1 pårørende pr. beboer i bruger- og pårørenderådet.

2.3
Medlem fra lokalrådet skal inviteres til samtlige møder i bruger- og pårørenderådet. Medlem fra lokalrådet har taleret, men ikke stemmeret.

2.4
Hvis beboeren udtræder af rådet, flytter eller går bort indtræder beboerens suppleant i rådet.

2.5
Pårørende til borger, der flytter eller går bort, kan fortsætte i rådet året ud, hvis de ønsker det. Hvis ikke den pårørende ønsker at fortsætte indtræder suppleant.

2.6
Der ydes ikke diæter til rådets medlemmer.


3. Valg til bruger- og pårørenderåd

3.1
Plejehjemsleder er forpligtet til skriftligt at indkalde beboere og pårørende til fælles valgmøde hvert år i fjerde kvartal. På mødet vælges repræsentanter til rådet.

3.2
Valgperioden er 2 år fra 1. januar til 31. december, således at halvdelen af bruger- og pårørenderepræsentanter er på valg i ulige år, mens den anden halvdel er på valg i lige år.

3.3
Valgbare er beboere og pårørende til beboere, der modtager pleje og omsorg mv. i det pågældende plejehjem.

3.4
Kandidater, der har fået flest stemmer, indtræder i rådet. Øvrige kandidater vælges som suppleanter efter antal stemmer.

3.5
Til valgmødet skal dagsordenen indeholde følgende:

  • Valg af dirigent
  • Orientering om rådets formål, opgaver mv.
  • Rådets årsberetning
  • Valg af beboere og pårørende til rådet
  • Eventuelt

3.6
Medarbejderen vælges blandt personalet på et personalemøde 1 gang årligt.

3.7
Hvis det på valgmødet ikke lykkedes at etablere et bruger- og pårørenderåd på plejehjemmet, skal plejehjemslederen orientere plejeboligchefen skriftligt herom.

Plejehjemslederen og plejeboligchefen drøfter herefter den videre proces for, hvordan der kan forsøges etableret et bruger- og pårørenderåd, samt hvordan brugerindflydelse på plejehjemmene kan sikres på anden vis. I denne proces kan lokalrådene inddrages.


4. Møder i bruger- og pårørenderåd

4.1
Ved første møde i rådet varetages formandskabet af plejehjemslederen.

Ved første møde konstituerer rådet sig med formand og næstformand. Mødet skal afholdes inden udgangen af januar måned. Der konstitueres formand og næstformand hvert år. Rådets formand vælges mellem eksterne medlemmer af bruger- og pårørenderådet.

4.2
Rådet fastlægger mødedatoer og -tidspunkter i samarbejde. Rådet holder møde mindst 4 gange årligt.

4.3
Dagsorden for rådets møder udsendes senest en uge før mødet. Plejehjemslederen og rådets formand er ansvarlig for at dagsorden udarbejdes. Plejehjemslederen er ansvarlig for at der anmodes om punkter til rådets dagsorden hos beboere og pårørende.

Udarbejdelsen af dagsordenen, samt anmodningen om punkter til dagsordenen sker i samarbejde mellem rådets formand og plejehjemslederen. Plejehjemslederen er forpligtet til at offentliggøre rådets mødedatoer på plejehjemmet, f.eks. i nyhedsbreve og på opslagstavler.

4.4
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

4.5
Rådet skal tilstræbe at nå til enighed gennem dialog. Eventuel afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende.

4.6
Rådene har udtaleret til referat.

4.7
Der udarbejdes referat under hvert møde og referatet godkendes afslutningsvist på mødet. Referatet udsendes senest 5 arbejdsdage efter mødet til rådets medlemmer. Plejehjemslederen eller medarbejderen er referent på møderne.

4.8
Plejehjemslederen er forpligtet til at offentliggøre det godkendte referat på plejehjemmet, f.eks. i nyhedsbreve og på opslagstavle. Derudover skal det godkendte referat sendes til repræsentanten fra lokalrådet, som kan orientere lokalrådet herom.


5. Ændring af vedtægter

Gældende vedtægter kan altid tages op til drøftelse. Ændringer af vedtægter skal godkendes af Senior- og Omsorgsudvalget.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang