Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på bo- og dagtilbud

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på bo- og dagtilbud

 • Titel: Vedtægter bruger- pårørenderåd Voksensocialafdelingen
 • Vedtaget: 1. oktober 2007 
 • Opdateret: September 2015

Overordnede vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Voksenafdelingens tilbud

Aalborg Kommune har udarbejdet overordnede vedtægter for brugerråd, blandende bruger- og pårørenderåd og pårørenderåd. I vedtægterne er der regler for valg af medlemmer, valgperiode samt de forskellige råds arbejdsområder og kompetencer. Med udgangspunkt i de overordnede vedtægter udarbejdes lokale vedtægter for de enkelte råd i tilbuddene.

Dette kan eventuelt ske i form af et tillæg til de overordnede vedtægter - den relevante centerchef har ansvaret for, at de lokale vedtægter er i overensstemmelse med de overordnede vedtægter.

Det følgende afsnit beskriver de overordnede vedtægter for brugerråd, blandede bruger- og pårørenderåd og pårørenderåd i Voksenafdelingens bo-, dag- og støttetilbud.

§ 1. Brugerrådets opgave

Brugerrådets opgave er at sikre størst mulig trivsel og udviklingsmuligheder for brugerne af tilbuddet ved at repræsentere brugernes interesser og være deres talerør.

Brugerrådet skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere samt beskæftige sig med spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring tilbuddet.

§ 2. Brugerrådets indflydelse

Det enkelte brugerråds indflydelse afhænger af tilbuddets karakter og brugernes forudsætninger. Derfor skal indflydelsen konkretiseres nærmere i de lokale vedtægter.

Eksempler på områder, hvor indflydelsen skal beskrives nærmere i de lokale vedtægter:

 • Inddragelse vedrørende fælles økonomi for nogle nærmere aftalte områder
 • Inddragelse i forbindelse med ansættelse af medarbejdere
 • Praktiske opgaver og beslutninger vedrørende den daglige drift, for eksempel: 
   
  • Kulturelle og sociale arrangementer
  • Udadvendte aktiviteter for brugerne
  • Indretning af fælleslokaler
  • Skabelse af traditioner på stedet
  • Cafésalg
  • Åbningstider
  • Spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø i dagtilbud

Brugerrådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de tilsynsbesøg, der gennemføres i Voksenafdelingens bo- dag- og støttetilbud. Brugerrådet kan ikke blande sig i ledelseskompetencen.

§ 3. Brugerrådets sammensætning

Antallet af brugere i brugerrådet i det enkelte tilbud besluttes lokalt. Brugerrådet skal have et ulige antal medlemmer med henblik på at minimere risikoen for ”lige” afstemninger. Det anbefales, at der maksimalt er 7 medlemmer af brugerrådet.  Der vælges ligeledes et tilsvarende antal suppleanter, hvis det er muligt.

Hvis ansatte deltager i møder er deres opgave at støtte, udvikle og opmuntre brugerne til at gøre brug af deres muligheder for indflydelse samt vejlede og give brugerne relevante informationer, som grundlag for at træffe beslutninger.

§ 4. Valg af medlemmer til brugerråd

Valg af repræsentanter til brugerrådet sker i årets

4. kvartal på et møde, der afholdes i tilbuddet. Lederen af tilbuddet er ansvarlig for, at brugerne indkaldes skriftligt til mødet. Mødeledelse varetages første gang af lederen af tilbuddet. Efterfølgende år varetages mødeledelsen af den valgte dirigent.

Valgmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering om brugerrådets formål, opgaver mv.
 3. Brugerrådets beretning for det forgangne år
 4. Godkendelse af lokale vedtægter for  brugerrådet for det kommende år
 5. Valg af brugere til rådet
 6. Eventuelt

Valgbare er brugere, som enten bor eller er tilknyttet det konkrete bo- dag- eller støttetilbud.

Stemmeberettigede er brugere, der deltager i valgmødet. Hver bruger har én stemme. De kandidater, der har fået fest stemmer er valgt til brugerrådet og tiltræder 1. januar.

Valgperioden er 2 år fra 1. januar til 31. december, således at halvdelen af repræsentanterne er på  valg i ulige år, mens den anden halvdel er på valg i lige år. Ved 1. valg tages stilling til, hvem der for første periode vælges for 1 år og hvem, der vælges for 2 år.

Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand ved første møde i året, der afholdes inden udgangen af januar måned. Der skal konstitueres ny formand og næstformand hvert år og brugerrådets sammensætning meddeles til centerchefen til orientering.

§ 5. Brugerrådets møder

Brugerrådet afholder mindst 4 møder årligt, og beslutter selv sin forretningsorden. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne samt formanden eller næstformanden er til stede. Brugerrådet skal tilstræbe at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning er nødvendigt sker afgørelsen ved almindelige stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skrives referat fra samtlige møder i rådet. Disse offentliggøres ved ophængning på opslagstavle i det pågældende tilbud. Referater sendes også til fagcenterchefen til orientering. Såfremt, der er behov for sekretærbistand ved rådets møder kan tilbuddets leder træde til.

§ 6. Overordnet brugerråd inden for de enkelte handicapområder

Inden for de enkelte handicapområder kan brugerne vælge at nedsætte et overordnet brugerråd, som har til opgave at arbejde med de overordnede udfordringer på det aktuelle handicapområde. Det overordnede brugerråd kan bidrage med ideer og forslag til en positiv udvikling og udbygning af tilbuddene og medvirke til at skabe forståelse for og udbrede kendskabet til, hvad det vil sige at leve med det aktuelle handicap.

§ 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser

Nærværende overordnede vedtægter for brugerråd trådte i kraft 1. oktober 2007 og er revideret i september 2015. 


Overordnede vedtægter for blandede bruger- og pårørenderåd i Voksenafdelingens bo- dag- og støttetilbud

§ 1. Bruger- og pårørenderådets opgave

Bruger- og pårørenderådet skal sikre størst mulig trivsel for brugerne ved at repræsentere brugernes interesser og være deres talerør. Rådet skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere samt beskæftige sig med spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring tilbuddet.

§ 2. Bruger- og pårørenderådets indflydelse

Bruger- og pårørenderådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- omsorgs- og udviklingsindsats i de pågældende botilbud – herunder retningslinjer for kostplaner,  arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær med videre. Inddragelse skal ske i form af høring og dialog, men beslutningskompetencen ligger i alle tilfælde hos tilbuddets leder. Bruger- og pårørenderådet skal også høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med tilsynsbesøg, der bliver gennemført i Voksenafdelingens tilbud.

Leder kan vælge at høre bruger- og pårørenderådet ved ledige stillinger, om der efter deres mening, er behov for personale med specielle kompetencer/uddannelser, men rådsmedlemmerne skal ikke deltage i ansættelsessamtaler, idet kommunen er ansættende myndighed.

Bruger- og pårørenderådet kan udover deres primære opgave som brugernes talerør tillige påtage sig andre opgaver, som for eksempel at arrangere aktiviteter i huset for brugerne og ledsage ved ture eller udflugter ud af huset.

§ 3. Bruger- og pårørenderådets sammensætning

Antallet af medlemmer i bruger- og pårørenderådet besluttes lokalt. Bruger- og pårørenderådet skal have et ulige antal medlemmer for at minimere risikoen for ”lige” afstemninger.

Det anbefales, at der maximalt er 7 medlemmer samt 7 suppleanter af bruger- og pårørenderådet.

Det skal tilstræbes, at mindst halvdelen af medlemmerne er brugerrepræsentanter. Den daglige leder af tilbuddet samt en personalerepræsentant deltager uden stemmeret i bruger- og pårørenderådets møder.

§ 4. Valg af medlemmer til bruger- og pårørenderåd

Valg af brugere og pårørende til bruger- og pårørenderådet sker på et møde, der afholdes i årets 4.  kvartal og lederen af tilbuddet er ansvarlig for, at brugere og pårørende indkaldes skriftligt til mødet. Mødeledelse skal varetages af lederen af tilbuddet første gang, og de efterfølgende år er det den valgte dirigent, der varetager mødeledelsen.

Valgmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering om bruger- og pårørenderådets formål, opgaver mv.
 3. Bruger- og pårørenderådets beretning for det forgangne år
 4. Godkendelse af lokale vedtægter for bruger- og pårørenderådet for det kommende år
 5. Valg af brugere og pårørende til rådet
 6. Eventuelt

Valgbare er brugere, som er i stand til at varetage egne interesser og træffe beslutninger om fælles anliggender samt pårørende til brugere, som ikke er i stand til at varetage egne interesser og  træffe beslutninger om fælles anliggender. Det er tilbuddets leder, der sammen med sin centerchef afgør, om den enkelte bruger er i stand til at varetage egne interesser. Pårørende kan vælges til bruger- og pårørenderådet uafhængig af, om de har bopæl i Aalborg Kommune. Ægtefæller, samlevere, søskende, børn, svigerbørn og forældre betragtes som pårørende. En pårørende kan dog også være en person, som en bruger selv betragter som pårørende.

Brugere og pårørende, der deltager i valgmødet er stemmeberettigede, og der kan kun afgives én stemme per bruger af enten brugeren selv eller en pårørende. De bruger- og pårørendekandidater, der har fået flest stemmer er valgt til bruger- og pårørenderådet.

Bruger- og pårørenderådet tiltræder 1. januar og valgperioden er 2 år fra 1. januar – 31. december.  På den måde, er halvdelen af repræsentanterne på valg i ulige år, mens den anden halvdel er på valg i  lige år. Ved 1. valg, tages der stilling til, hvem der  for første periode vælges for 1 år og hvem, der vælges for 2 år.

Bruger- og pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand ved det første møde i  året, som skal afholdes inden udgangen af januar måned. Der skal konstitueres en ny formand og næstformand hvert år og rådets sammensætning meddeles til centerchefen. Dispensation for nedsættelse af bruger- og pårørenderåd skal søges skriftligt hos afdelingschefen for Voksenafdelingen.

§ 5. Bruger- og pårørenderådets møder

Bruger- og pårørenderådet skal afholde mindst 4 møder årligt, og beslutter selv sin forretningsorden. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne samt formanden eller næstformanden er til stede. Rådet skal tilstræbe at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning er nødvendigt sker afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende repræsentanter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skrives referat fra samtlige møder i rådet  og disse offentliggøres ved ophængning på opslagstavle i pågældende tilbud og kan sendes til pårørende, som ikke kommer jævnligt i tilbuddet. Referatet sendes også til fagcenterchefen til orientering. Såfremt, der er behov for sekretærbistand ved rådets møder, kan tilbuddets leder træde til.

§ 6. Ikrafttrædelsesbestemmelser

Nærværende overordnede vedtægter for pårørenderåd trådte i kraft 1. oktober 2007 og er revideret i september 2015. 


Overordnede vedtægter for pårørenderåd i Voksenafdelingens bo-, dag- og støttetilbud

§ 1. Pårørenderådets opgave

Pårørenderådets opgave er at sikre størst mulig trivsel for brugerne ved at repræsentere brugernes interesser og være deres talerør. Rådet skal arbejde for at  styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere og har tillige til opgave at beskæftige sig med spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring tilbuddet.

§ 2. Pårørenderådets indflydelse

Pårørenderådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- omsorgs- og udviklingsindsats i de pågældende tilbud – her under retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær med videre. Inddragelse skal ske i form af høring og dialog, men beslutningskompetencen ligger altid hos tilbuddets leder. Rådet skal også høres om tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de tilsynsbesøg, der bliver gennemført i Voksenafdelingens tilbud.

Pårørenderådet kan pege på, at der er behov for personale med specielle kompetencer/ uddannelser, men rådsmedlemmerne kan ikke deltage i ansættelsessamtaler, idet kommunen er ansættende myndighed.

Pårørenderåd kan udover deres primære opgave, som brugernes talerør – tillige påtage sig andre opgaver som for eksempel at arrangere aktiviteter i huset for brugerne og ledsage ved ture eller udflugter ud af huset.

§ 3. Pårørenderådets sammensætning

Antallet af medlemmer i pårørenderådet besluttes lokalt. Pårørenderådet skal have et ulige antal medlemmer med henblik på at minimere risiko-  en for ”lige” afstemninger. Det anbefales, at der maximalt er 7 medlemmer samt 7 suppleanter af pårørenderådet. Den daglige leder af tilbuddet samt en personalerepræsentant deltager også i pårørenderådets møder,  dog uden stemmeret.

§ 4. Valg af medlemmer til pårørenderåd

Valg af repræsentanter til pårørenderådet sker på  et møde, der afholdes i årets 4. kvartal. Lederen af tilbuddet er ansvarlig for, at pårørende indkaldes skriftligt til mødet. Mødet ledes første gang af lederen af tilbuddet og de efterfølgende år er det den valgte dirigent, der leder mødet.

Valgmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering om pårørenderådets formål, opgaver mv.
 3. Pårørenderådets beretning for det forgangne år
 4. Godkendelse af lokale vedtægter for pårørenderådet for det kommende år
 5. Valg af pårørende til rådet
 6. Eventuelt

Pårørende til brugere i tilbuddet er valgbare og kan vælges ind i rådet uafhængig af, om de har  bopæl i Aalborg Kommune. Ægtefæller, samlevere, søskende, børn, svigerbørn og forældre betragtes som pårørende. En pårørende kan dog også være en person, som en bruger selv betragter som pårørende.

Pårørende, der deltager i valgmødet er berettiget til at stemme - der kan kun afgives én stemme per bruger. De kandidater, der har fået flest stemmer er valgt til pårørenderådet.

Pårørenderådet tiltræder 1. januar. og valgperioden er 2 år fra 1. januar – 31. december. Halvdelen af repræsentanterne er på valg i ulige år, mens den anden halvdel er på valg i lige år. Ved 1. valg, tages der stilling til, hvem der for første periode vælges for 1 år og hvem, der vælges for 2 år.

Pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand ved første møde i året, som skal afholdes inden udgangen af januar. Der skal konstitueres en ny formand og næstformand hvert år og rådets sammensætning meddeles til centerchefen. Dispensation for nedsættelse af pårørenderåd skal søges skriftligt hos afdelingschefen for Voksenafdelingen.

§ 5. Pårørenderådets møder

Pårørenderådet afholder mindst 4 møder årligt, og beslutter selv sin forretningsorden. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne samt formanden eller næstformanden er til stede. Det skal tilstræbes at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning er nødvendigt sker afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal blandt de  tilstedeværende repræsentanter - ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skrives referat fra samtlige møder i rådet og disse offentliggøres ved ophængning på opslagstavle i pågældende tilbud og kan sendes til pårørende, som ikke kommer jævnligt i tilbuddet. Referater sendes også til centerchefen til orientering. Såfremt der er behov for sekretærbistand ved rådets møder, kan lederen af tilbuddet træde til.

§ 6. Ikrafttrædelsesbestemmelser

Nærværende overordnede vedtægter for pårørenderåd trådte i kraft 1. oktober 2007 og er revideret i september 2015. 

Kontakt

Voksensocialafdelingens Sekretariat

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 74 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang