Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Forretningsorden Integrationsrådet

Forretningsorden Integrationsrådet

 • Titel: Forretningsorden for Integrationsrådet
 • Vedtaget:

Forretningsorden 

§ 1
Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Stykke 2
Integrationsrådet har høringsret i forbindelse med indstillinger af integrationsmæssig relevans, der forelægges de politiske udvalg.
Forvaltningernes repræsentanter deltager ikke i formuleringen af Integrationsrådets høringssvar, og forholder sig dermed heller ikke til deres indhold.

Stykke 3
Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning yde rådgivning i integrationsspørgsmål og afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af byrådet, jf. integrationslovens § 42, stk. 2.

Stykke 4
Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.


Integrationsrådets sammensætning

§ 2
Integrationsrådet består af 17 medlemmer.

Stykke 2
Byrådet udpeger medlemmerne af Integrationsrådet på grundlag af de kandidatforslag, som tilvejebringes på følgende måde:
Forslag til kandidater fremkommet på et offentligt indkaldt møde blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Byrådet forestår indkaldelsen til mødet via annoncering i den lokale dagspresse. Blandt de på mødet opstillede kandidater vælger byrådet 9 medlemmer med bopæl i Aalborg Kommune til Integrationsrådet.

Derudover udpeges følgende til Integrationsrådet:

 • Rådmanden for Sundheds og Kulturforvaltningen (Næstformand)
 • 1 repræsentant fra Skoleforvaltningen
 • 1 repræsentant fra Senior og Omsorg
 • 1 repræsentant fra Jobcenter – og Socialcenter Integration, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • 1 repræsentant fra Børne- og Familieafdelingen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • 1 repræsentant for Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • 1 repræsentant fra LO
 • 1 repræsentant for DI

Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager sekretær- og sekretariatsbetjening for Integrationsrådet.

Stykke 3
Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i arbejde, indtil udpegningen af de nye medlemmer af rådet har fundet sted.


§ 3
Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Byrådet har udpeget rådets medlemmer. Jf. § 2, stk. 2. Byrådet indkalder til mødet.

Stykke 2
På det konstituerende møde vælger Integrationsrådets etniske medlemmer en formand.


Stykke 3
Den af Byrådet udpegede næstformand for Integrationsrådet leder valget.

Stykke 4
 Der foretages fornyet formandsvalg, jævnfør § 3, stykke 2, hvis formanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

§ 4
Integrationsrådet har personlige stedfortrædere. Stedfortræderne udpeges af Byrådet samtidigt med kandidaterne til Integrationsrådet. Stedfortræderne indbydes til at deltage i Integrationsrådets møder og arbejdsgrupper. Stedfortræderne har udlukkende stemmeret hvis det medlem de er stedfortrædere for ikke deltager i afstemningen.

Stykke 2
Et medlem af Integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jævnfør integrationsloven § 42, stykke 3.

Stykke 3
Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv, udpeges medlemmets stedfortræder til medlem af Integrationsrådet.

Stykke 4
Medlemmer af Integrationsrådet kan ekskluderes ved 3 gentagne fravær uden afbud.


Integrationsrådets virksomhed

§ 5. Integrationsrådet afholder møde mindst 4 gange årligt, og i øvrigt efter behov.

Stykke 2
Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

§ 6
Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.

Stykke 2
Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge.

Stykke 3
Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stykke 4
En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

§ 7
Integrationsrådets møder er ikke offentlige.

Stykke 2
Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i det omfang, der er behov herfor.

§ 8
Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, som vælges ved stemmeflertal.

Stykke 2
Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Integrationsrådet skal stemme om.

§ 9
Integrationsrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af rådets etniske medlemmer er til stede.

Stykke 2
Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når disse er til stede under mødet.

§ 10
Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Det er kun rådets etniske medlemmer der kan stemme. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stykke 2
Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 11
Medlemmerne af Integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stykke 2
Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse (jævnfør forvaltningslovens § 3, stykke 1,) skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning.

§ 12
Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, jævnfør § 7, stykke 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

§ 13
Der optages referat af Integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referat. Udkast til referat udsendes senest 7 dage efter mødets afholdelse til rådets medlemmer og stedfortrædere for disse.

Stykke 2
Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af Integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod.

Stykke 3. Udsendte referater offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside, hvis ingen medlemmer efter 7 dage har indgivet protest herimod. Referatet offentliggøres ikke, hvis et eller flere medlemmer af Integrationsrådet protesterer herimod.

Stykke 4. Det godkendte referat udsendes til Integrationsrådets medlemmer og stedfortrædere.


Sekretariatsbetjening af Integrationsrådet

§ 14
Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet, herunder offentliggørelsen af udtalelser og godkendte referater, samt formidling af høringssvar.

Stykke 2
Byrådet drager i fornødent omfang omsorg for at holde Integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsindsatser, der tilbydes af Byrådet.


Økonomiske forhold vedrørende integrationsudvalgets virksomhed

§ 15
Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af Byrådet på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Byrådet efter drøftelse med Integrationsrådet.


Integrationsrådets beretning

§ 16
Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.

Stykke 2
Beretningen sendes til Indenrigsministeriet og relevante myndigheder, organisationer og personer.


Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 17
Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd er vedtaget af Integrationsrådet den 11. juni 2014.

Stykke 2
Større ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af Byrådet.

 

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang