Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet

  • Titel: Forretningsorden for Handicaprådet
  • Vedtaget: Af Handicaprådet den 21. april 2022

§ 1 Konstituering

Handicaprådet konstituerer sig med formand og næstformand på første møde i rådets funktionsperiode. Vælges formanden blandt medlemmerne fra handicaporganisationerne, vælges næstformanden blandt byrådsmedlemmerne og omvendt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stykke 2
Medlemmet fra den forvaltning, som varetager sekretariatsopgaven for rådet, leder det konstituerende møde, indtil formanden er valgt.

Stykke3
Der foretages nyvalg af for-/næstformand, hvis den siddende for-/næstformand udtræder af rådet, som følge af fraflytning fra kommunen, efter eget ønske eller hvis mindst 8 medlemmer ønsker dette (mistillid)

Stykke 4
Har formand/næstformand forfald i en længere periode, kan Handicaprådet beslutte at konstituere en for-/næstformand. Konstitueringen bortfalder, når formand/næstformand genoptager rådsarbejdet.

Stykke 5
Valg optages som et selvstændigt punkt på ordinært møde.


§ 2 Fastlæggelse af mødeplan

Handicaprådet holder ordinært møde i henhold til mødeplan. Mødeplan fastlægges af Job og Velfærd og godkendes af Handicaprådet for et år ad gangen.

Stykke 2
Indkaldelse kan ske på formandens, to medlemmers eller byrådets initiativ.

Stykke 3
Job og Velfærd indkalder til det konstituerende møde efter kommunalvalget.


§ 3 Dagsorden

Dagsorden fastlægges af formanden på baggrund af udkast fra sekretariatet.

Stykke 2
Ønsker et medlem punkter på dagsordenen, skal de være sekretariatet i hænde senest 14 dage før mødet.

Stykke 3
Dagsorden offentliggøres på kommunens hjemmeside og i det elektroniske dagsordenssystem senest 7 dage før mødet. Dagsorden og link til samme på hjemmesiden sendes til medlemmer og de personlige stedfortrædere.


§ 4 Modtagelse af afbud og indkaldelse af stedfortræder

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, indkalder medlemmet sin personlige stedfortræder. Dette meddeles sekretariatet inden mødet. Såfremt stedfortræder også har afbud til et møde, kan en anden repræsentant kan kaldes ind. 


§ 5 Fastlæggelse af procedurer for høringssvar

Medlemmerne fra handicaporganisationerne laver udkast til høringssvar, som sendes til sekretariatet mindst 2 dage før møde i Handicaprådet. Sekretariatet videresender udkast til resten af Handicaprådet per mail.

Stykke 2
Høringssvar afgives normalt på vegne af medlemmerne udpeget af Danske Handicaporganisationer. Dog kan høringssvar afgives inklusiv de politiske repræsentanter, såfremt det aftales på mødet (eller per mail efterfølgende).


§ 6 Referat

Der laves kommenteret beslutningsreferat af møderne. Formanden (og i dennes fravær næstformanden) forhåndsgodkender referatet, som herefter sendes til kommentering hos medlemmerne. Referat offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referat og link til samme på hjemmesiden sendes til medlemmer og de personlige stedfortrædere.

Stykke 2
Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført referatet. Medlemmet skal i så fald selv formulere tilføjelsen. Ved sager, der fremsendes til for eksempel byråd eller andre instanser, kan medlemmet kræve, at denne samtidig gøres bekendt med referatteksten.

Stykke 3
I referat anføres for hvert møde, hvilke medlemmer og stedfortrædere, der har deltaget i mødet.


§ 7 Mødernes afvikling og mødeledelse

Rådets møder er ikke offentlige. Dog kan Handicaprådet beslutte, at der til belysning af sager indkaldes særligt sagkyndige (embedsmænd, interesseorganisationer o. lign.). I forbindelse med godkendelse af dagsorden godkender Handicaprådet de mødedeltagere, som er indkaldt ad hoc.

Stykke 2
Formanden (i dennes fravær næstformanden) leder møderne og drager omsorg for, at beslutningerne gennemføres. Formanden kan dog beslutte at lade et andet medlem fungere som mødeleder.

Stkykke 3
Har både formand og næstformand forfald, ledes mødet af et af de øvrige faste medlemmer.

Stykke 4
Sagerne forelægges i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan fravige rækkefølgen i dagsordenen.

Stykke 5
En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles medmindre der er enighed om det, eller sagen ikke tåler udsættelse.

Stykke 6
Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning, sker dette ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

Stykke 7
Skønner formanden (mødelederen), at en sags udfald er så åbenbar, at afstemning er overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse, formanden har om sagens afgørelse. 


§ 8 Sagsbehandling udenfor møderne

Handicaprådet udøver sin virksomhed i møder. Under særlige omstændigheder kan en sag afgøres ved cirkulation (pr. mail), når der er enighed om dette eller grundet uopsættelighed.

Stykke 2
Formand og næstformand kan desuden bemyndiges til at håndtere mindre sager med efterfølgende orientering for Handicaprådet.

Stykke 3
Handicaprådet kan bemyndige formand og næstformand til at handle på rådets vegne i spørgsmål, som ikke kan udsættes til kommende ordinært møde.


§ 9 Ændring af forretningsorden

Denne forretningsorden kan ændres, hvis mindst 2/3 af Handicaprådets medlemmer stemmer for.

Stykke 2
Ændringer i forretningsordenen skal behandles på to ordinære møder i Handicaprådet.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang