Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd

 • Titel: Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd
 • Vedtaget: Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. september

Formål og opgaver

§ 1
Det Lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive Job- og Velfærdsudvalget, Byrådet og Job- og Uddannelsesafdelingen om beskæftigelsesindsatsen. Rådet skal være rådgivende i forhold til:

 • Beskæftigelsesplanen: Det Lokale Beskæftigelsesråd og Job- og Velfærdsudvalget holder et årligt temamøde om foråret med fokus på beskæftigelsesplanen for det efterfølgende år.
 • Implementering af ny lovgivning: Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteres løbende om ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.
 • Strategier på udvalgte indsatsområder: Det Lokale Beskæftigelsesråd er hørings- og rådgivende organ, når der udarbejdes strategier med videre for relevante indsatsområder.
 • Aktiveringsindsatsen: Det Lokale Beskæftigelsesråd bidrager til at sikre, at aktiveringsindsatsen afspejler virksomhedernes behov for arbejdskraft og at der er fokus på at ledige opkvalificeres til områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det Lokale Beskæftigelsesråd følger med i Jobcentrets anvendelse af virksomhedsrettede indsatser og effekten heraf. 
 • Status for og opfølgning på indsatsen: Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteres løbende om resultaterne af indsatsen, herunder om effekterne af indsatsen. 
 • Jobvækst og udvikling: Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteres løbende om udviklingen i jobvækst og relevante tendenser på erhvervsområdet, blandt andet som input til beskæftigelsesplanen. 
 • Sammenhæng til det regionale arbejdsmarkedsråds fokusområder: Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteres om relevante analyser, prognoser og opgørelser fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 

Sammensætning

§ 2. Følgende organisationer tilbydes en plads i Det Lokale Beskæftigelsesråd:

 • 3 medlemmer udpeget af FH Aalborg
 • 3 medlemmer, der repræsenterer virksomheder i Aalborg Kommune
 • 1 medlem udpeget af AC
 • 1 medlem udpeget af DH
 • 1 medlem udpeget af AMU Nordjylland
 • 1 medlem udpeget af Aalborg Universitet
 • 1 medlem udpeget af UCN
 • 1 medlem udpeget af Integrationsrådet
 • 1 medlem udpeget af A-kasserne
 • 1 medlem udpeget af Business Aalborg
 • Rådmand for Job- og Velfærd
 • Beskæftigelseschef
 • Jobcenterleder for Jobhuset
 • Konsulent fra Job- og Uddannelsessekretariatet (sekretær)

Øvrige repræsentanter kan inviteres efter behov. Rådet kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

Stykke 2
Hvis et medlem forlader Det Lokale Beskæftigelsesråd, udpeger den pågældende organisation eller myndighed et nyt medlem.

Stykke 3
De udpegede medlemmer sidder for en byrådsperiode.


Konstituering

§ 3
På det konstituerende møde vælger rådet en formand fra enten arbejdstager- eller arbejdsgiversiden. Formanden fungerer som mødeleder med videre.

Stykke 2
Formanden er udpeget for en 2-årig periode. 


Mødevirksomhed med videre

§ 4
Det Lokale Beskæftigelsesråd afholder cirka 4 møder om året. Møderækken fastlægges for et år ad gangen. Derudover afholdes et møde med Job- og Velfærdsudvalget om beskæftigelsesplanen for det efterfølgende år. Derudover kan der afholdes fællesmøder med Job- og Velfærdsudvalget efter behov.

Stykke 2
Behandling af punkter/opgaver ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Svarfristen herpå skal normalt være mindst 1 uge. 

§ 5
Job- og Uddannelsessekretariatet indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest 5 hverdage før mødets afholdelse. For tilhørende materiale kan fristen fraviges, hvis det findes nødvendigt af hensyn til at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Stykke 2
Dagsorden og bilag fremsendes per e-post.

Stykke 3
Relevante nyhedsbreve mv. fremsendes via mail til medlemmerne snarest efter modtagelsen i sekretariatet.

§ 6
Formanden fastsætter dagsordenen i samråd med sekretariatet.

Stykke 2
Ethvert medlem kan anmode om at få optaget punkter på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 10 hverdage før mødet.

Stykke 3
De enkelte punkter på dagsordenen skal indeholde en kort sagsfremstilling med relevante bilag og en indstilling.

Stykke 4
En sag, der ikke har været optaget på dagsorden, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

§ 7
I rådets møder deltager medlemmer af rådet og eventuelle suppleanter, der er indtrådt i et medlems sted, og rådets sekretariat.

Stykke 2
Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i rådet, har medlemmet mulighed for at indkalde en suppleant.

Stykke 3
Formanden eller rådet kan indbyde særligt sagkyndige, der ikke er medlemmer af rådet, til at deltage under behandlingen af en sag uden stemmeret.

Stykke 4
Rådets møder med videre er ikke offentlige.

§ 8
Det Lokale Beskæftigelsesråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stykke 2
Det Lokale Beskæftigelsesråd arbejder for at træffe alle beslutninger ved enighed.

Stykke 3
Afstemninger kan dog afholdes på begæring af det enkelte medlem. Ved eventuelle afstemninger træffes beslutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stykke 4
Medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

§ 9
Der optages beslutningsreferat af møderne i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført dette. Referatet godkendes på det efterfølgende møde.

Stykke 2
Referaterne offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside, dog ikke punkter som behandles på lukket møde.


Finansiering

§ 10
Udgifterne ved beskæftigelsesrådets virksomhed afholdes af Aalborg Kommune.


Sekretariatsbetjening

§ 11
Sekretariatsbetjeningen af Det Lokale Beskæftigelsesråd varetages af Job- og Uddannelsessekretariatet.

Stykke 2
Sekretariatsbistanden består i forberedelse af møder, udarbejdelse af oplæg til brug for løsningen af rådets opgaver samt beslutningsreferat.


Tavshedspligt og habilitet

§ 12
Rådets medlemmer er omfattet af straffelovens og forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som er kommet til deres kendskab ved udøvelsen af deres erhverv, jævnfør forvaltningslovens kapitel 8.

Stykke 2
Det Lokale Beskæftigelsesråd er omfattet af forvaltningslovens almindelige bestemmelser om inhabilitet.

Stykke 3
Et medlem, der er bekendt med, at der for vedkommende selv foreligger forhold som nævnt i forvaltningslovens § 3 styk 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jævnfør forvaltningslovens § 6, styk 1.


Ikrafttrædelse og ændringer med videre

§ 13
Stk. 2. Ændringer af forretningsordenen kan foretages, hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang