Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Forretningsorden for Aalborg Kommunes Uddannelsesrådet 2022-2025

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Uddannelsesrådet 2022-2025

  • Titel: Forretningsorden for Aalborg Kommunes Uddannelsesrådet 2022-2025
  • Vedtaget: 29. marts 2022 i Uddannelsesrådet

Navn

§ 1. Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune.


Hjemmel

§ 2. Uddannelsesrådets hjemmel i Aalborg Kommune er nedsat af Byrådet i henhold til Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4., som rådgivende udvalg for Job- og Velfærdsudvalget/Byrådet.


Formål

§ 3. Uddannelsesrådet har til formål at rådgive Byrådet med fokus på at styrke Aalborg som uddannelsesby.


Opgaver

§ 4. Uddannelsesrådet skal bistå med at sætte fokus på de vigtigste spørgsmål med henblik på at styrke Aalborg som uddannelsesby.

Uddannelsesrådet skal i arbejdet med at styrke Aalborg som uddannelsesby lægge særlig vægt på at medvirke til at ruste Aalborg og uddannelsesinstitutionerne i den skarpe konkurrence mellem uddannelsesbyer i Danmark om at tiltrække studerende, herunder markedsføre Aalborg som uddannelsesby. Denne oprustning skal ske i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv samt kultur- og idrætsliv.

Styk 2. Uddannelsesrådet skal samarbejde og koordinere sin indsats med regionale udviklingsinitiativer og andre fora/netværk, der beskæftiger sig med uddannelse og kompetenceudvikling.

Styk 3. Uddannelsesrådet er ansvarlig for at udarbejde og forny Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi.

Styk 4. Uddannelsesrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.


Uddannelsesrådets sammensætning

§ 5. Uddannelsesrådet består af medlemmer, der bredt dækker både udbudssiden (uddannelsesinstitutionerne) og efterspørgselssiden (erhvervslivet).

Uddannelsesrådet sammensættes på følgende vis:

Tre repræsentanter udpeget af byrådet 
Repræsentanter for Aalborgs uddannelsesinstitutioner
Repræsentanter for elever/studerende
Repræsentanter for erhvervslivet
Repræsentanter for kultur- og fritidslivet
Repræsentanter fra vejledningsinstitutionerne
Repræsentant for Region Nordjylland
Ledende embedsmand fra Job og Velfærd, Aalborg Kommune

Rådmanden i Job og Velfærd er tilforordnet i rådet.

Styk 2. Der udpeges, hvor det giver mening, en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems fravær.

Styk 3. Rådet kan inddrage yderligere ekspertise i sit arbejde, hvor det skønnes nødvendigt.


Udpegning

§ 6. Byrådet udpeger medlemmerne således, at de tilsammen har indsigt i både lokale, regionale, nationale og internationale forhold, og samtidig har fingeren på pulsen i forhold til de generelle strømninger på uddannelsesområdet samt i kultur- og fritidslivet generelt.

Styk 2. Uddannelsesrådet sammensættes med 3 medlemmer af byrådet. Derudover er rådmanden i Job og Velfærd tilforordnet i rådet.

Styk 3. Uddannelsesrådets øvrige medlemmer, ud over de 3 byrådsudpegede (jævnfør ovenstående sammensætning), udpeges af byrådet efter indstilling fra Job og Velfærd ved indgangen til hver byrådsperiode.

Styk 4. Såfremt de udpegede repræsentanter for de studerende dimitterer fra deres uddannelse i valgperioden, og eventuel udpeget suppleant ikke kan overtage hvervet, indstiller den pågældende studentergruppe en ny repræsentant til Uddannelsesrådet for den resterende del af perioden. Dette meddeles formanden/sekretariatet for Uddannelsesrådet forud for næste mødes afholdelse.


Funktionsperiode

§ 7. Uddannelsesrådet virker i en 4-årig periode, svarende til byrådets valgperiode. Uddannelsesrådet fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

Valg af formand og næstformand

§ 8. Formanden vælges i forbindelse med Byrådets konstituering og blandt de 3 repræsentanter udpeget af Byrådet. Byrådet håndterer eventuel udtræden /orlov med videre.

Styk 2. Uddannelsesrådet udpeger selv næstformand for Uddannelsesrådet blandt rådets medlemmer ved det konstituerende møde.


Forretningsorden og underudvalg

§ 9. Uddannelsesrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Styk 2. Uddannelsesrådet kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper efter behov.


Honorering af rådsmedlemmer

§ 10. Der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse til elever/studenterrepræsentanterne.

Styk 2. Et medlem er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse.

Styk 3. Der ydes ikke honorering i forbindelse med underudvalg og arbejdsgrupper.

Styk 4. Der ydes højest honorering for 4 årlige møder. Øvrige møder honoreres ikke.


Finansiering af udgifter til aktiviteter og mødeafvikling

§ 11. Job og Velfærd afholder udgifter til Uddannelsesrådets aktiviteter og mødeafvikling på baggrund af et årligt budget.


Mødefrekvens

§ 12. Uddannelsesrådet afholder møde 4 gange om året, og i øvrigt efter behov.


Sekretariatsbetjening

§ 13. Job og Velfærd, Aalborg Kommune stiller sekretariatsfunktion til rådighed for Uddannelsesrådet.

Styk 2. Aalborg Kommunes forvaltninger er ansvarlig for at holde Aalborg Kommunes Uddannelsesrådet orienteret om relevante sager inden for rådets funktionsområde. 


Inhabilitet

§ 14 Medlemmerne af Uddannelsesrådet er omfattet af gældende regler om inhabilitet.


Tavshedspligt

§ 15. Uddannelsesrådets medlemmer, suppleanter og øvrige mødedeltagere er omfattet af gældende regler om tavshedspligt.


Beslutningsdygtighed

§ 16 Uddannelsesrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2. Uddannelsesrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formanden eller mødelederens stemme afgørende.

Stk. 3. Uddannelsesrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når disse er til stede under mødet.


Konstituering

§ 17 Uddannelsesrådet konstituerer sig på det første møde efter udpegning og vælger næstformand for rådet for funktionsperioden. Formanden leder valget af næstformand.

Stk. 2. Der foretages nyvalg af næstformand for den resterende funktionsperiode, hvis den siddende udtræder af rådet pga. eksempelvis:

Afsluttet uddannelse
Orlov fra stilling i uddannelsesinstitution/organisation.  
Forlader uddannelsesinstitution/organisation (nyt job)

Stk. 3. Har formand/næstformand forfald i en længere periode, kan Uddannelsesrådet beslutte at konstituere en formand/næstformand. Konstitueringen bortfalder, når formand/næstformand genoptager rådsarbejdet.

Stk. 4. Valg optages som et selvstændigt punkt på ordinært møde.


Fastlæggelse af mødeplan

§ 18 Uddannelsesrådet holder ordinært møde i henhold til mødeplan. Mødeplan fastlægges af Job og Velfærd og godkendes af Uddannelsesrådet for et år ad gangen.

Stk. 2. Indkaldelse kan ske på formandens, to medlemmers eller byrådets initiativ. 

Stk. 3. Job og Velfærd indkalder til det konstituerende møde efter kommunalvalget.


Dagsorden

§ 19. Sekretariatet indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest en uge før mødets afholdelse.

Stk. 2. Uddannelsesrådets medlemmer kan i samråd med sekretariatet få optaget en sag på dagsordenen ved at sende et forslag til dagsordenspunkt senest to uger før mødet afholdes.

Modtagelse af afbud og indkaldelse af stedfortræder

§ 20. Det påhviler det enkelte medlem af Uddannelsesrådet at sende afbud, hvis han/hun er forhindret i at deltage i rådets møder. Såfremt der er udpeget suppleant for pågældende rådsmedlem, påhviler det ligeledes rådsmedlemmet at videreformidle oplysninger om dagsorden og eventuelle bilag til suppleanten. Dette meddeles sekretariatet inden mødet.


Referat

§ 21 Der udarbejdes et referat fra mødet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til rådets medlemmer og suppleanter for disse. Såfremt ingen medlemmer har gjort indsigelser mod referatet inden for fem hverdage, betragtes dette som godkendt og lægges tilgængeligt på Aalborg Kommunes hjemmeside. 


Mødernes afvikling og mødeledelse

§ 22 Uddannelsesrådets møder er ikke offentlige. 

Stk. 2. Uddannelsesrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 3. Uddannelsesrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i det omfang, der er behov herfor.


Ændring af forretningsorden

§ 23 Denne forretningsorden træder i kraft efter vedtagelse i Uddannelsesrådet. Denne forretningsorden kan ændres, hvis mindst 2/3 af Uddannelsesrådets medlemmer stemmer for. 

Stk. 2. Ændringer i forretningsordenen skal behandles på to ordinære møder i Uddannelsesrådet.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang