Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Andre udvalg Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

 • Titel: Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 2022-2025.
 • Vedtaget: 8. marts 2022 af Landdistriktsudvalget.

§ 1 Formål

Landdistriktsudvalget nedsættes for at sikre medindflydelse og opbakning fra landdistriktets parter i forhold til udmøntning af Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 2020.

Landdistriktsudvalget refererer til Sundheds- og Kulturudvalget og har jævnfør Kommissorium for §17, styk 4-Landdistriktsudvalget til opgave, at:

 • fastsætte sin forretningsorden ved konstitueringen.
 • udarbejde forslag til retningslinjer for Landdistriktspuljen og tildelingsprincipper, der sikrer ens behandling af projekter af lignende karakter:
  (forslag er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget 11. november 2020).
 • rådgive og udtale sig om ansøgninger ved Landdistriktspuljen til Sundheds- og Kulturudvalget.
 • aflægge årlig beretning til Sundheds- og Kulturudvalget om Landdistriktsudvalgets virke og udviklingsemner for landdistriktet, herunder forslag til følgende års fordeling af den økonomiske ramme for Landdistriktspuljen.
 • efter anmodning fra Sundheds- og Kulturudvalget skal Landdistriktsudvalget rådgive om emner vedr. udvikling af Aalborg Kommunes landdistrikt
 • rådgive om koncept for uddeling af Årets Landdistriktspris (forslag til koncept er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget 14. april 2021).

§ 2 Landdistriktsudvalgets sammensætning

Landdistriktsudvalgets sammensætning fremgår af kommissorium for nedsættelse af §17, styk 4-landdistriktsudvalg, der er godkendt af Aalborg Kommunes Byråd 2. marts 2020.

Medlemmerne af Landdistriktsudvalget er udpeget for perioden 2022 til udgangen af 2025 eller indtil et nyt Landdistriktsudvalg er udpeget. Udpegninger til Landdistriktsudvalget følger byrådsperioden.


§ 3 Landdistriktsudvalgets konstituering

Landdistriktsudvalget konstituerer sig på konstituerende møde, umiddelbart efter udpegning og byrådets godkendelse af udvalgets sammensætning, med en formand og en næstformand. Formand og næstformand kan ikke være repræsentant fra samme interesseorganisation Formand og næstformand vælges ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte ved Landdistriktsudvalgets konstituerende møde.


§ 4 Landdistriktsudvalgets arbejdsgange

Det første år, efter udpegning af medlemmer og suppleanter, og byrådets godkendelse af Landdistriktsudvalgets sammensætning, holdes 5 møder. De følgende år i udpegningsperioden holdes max 4 møder årligt:

 • 2 x møder relateret til Landdistriktspuljens delpuljer med ansøgningsfrist henholdsvis forår og efterår.
 • 2 x møder til blandt andet besigtigelsestur, videndeling, dialogmøde med Sundheds- og Kulturudvalget og andet.

Møderækken fastsættes én gang årligt på årets sidste Landdistriktsudvalgsmøde.
Landdistriktsudvalgets formand leder udvalgets møder. Ved formandens fravær leder næstformanden udvalgets mødet.

Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet er sekretariat for Landdistriktsudvalget og varetager følgende:

 • udarbejder og udsender dagsorden med relevant materiale til møder med mindst 4 dages varsel. Materiale udsendes digitalt.
 • tager beslutningsreferat fra møderne.
 • udsender referater digitalt senest 14 dage efter mødets afholdelse.
 • sikrer, at dagsordner og referater fra Landdistriktsudvalgets møder kommer på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Dagsorden til møderne udarbejdes i samarbejde med Landdistriktsudvalgets formand og næstformand. Referatet gennemgås inden det enkelte møde afsluttes, og godkendes endeligt digitalt af mødets deltagere, inden 5 dage efter udsendelse af referatet.


§ 5 Vederlag og godtgørelser for mødedeltagelse

Der ydes vederlag og kørselsgodtgørelse for deltagelse i max 4 årlige møder efter Aalborg Kommunes retningslinjer for vederlag og godtgørelser til ikke-byrådsmedlemmer. Første år i udpegningsperioden yder også vederlag og kørselsgodtgørelse for deltagelse i konstituerende møde.


§ 6 Afbud til Landdistriktsudvalgets møder

Kan et medlem af Landdistriktsudvalget ikke deltage i det indkaldte møde, skal Sundhed og Kultur orienteres og den personlige suppleant skal indkaldes til mødet. Det er det enkelte medlems ansvar at melde afbud til Sundhed og Kultur, og indkalde den personlige suppleant til mødet.


§ 7 Inhabilitet

Medlemmer og suppleanter af Landdistriktsudvalget er underlagt habilitetsreglerne i Forvaltningsloven, jævnfør Forvaltningsloven §3. Det enkelte medlem eller suppleant er forpligtet til selv at gøre opmærksom på egen inhabilitet. I tilfælde af inhabilitet kan medlemmet eller suppleanten ikke deltage i behandling af sager, som vedkommende er inhabil i forhold til.


§ 8 Udtaleret

Formanden for Landdistriktsudvalget udtaler sig på vegne af Landdistriktsudvalget. Ved dennes fravær overgår udtaleretten til Landdistriktsudvalgets næstformand.

Det enkelte medlem eller suppleant kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra Landdistriktsudvalgets møder.


§ 9 Godkendelse og ændring af forretningsordenen

Landdistriktsudvalgets forretningsorden og eventuelle ændringer heraf skal godkendes af Sundheds- og Kulturudvalget, inden forretningsorden eller ændringer heraf kan træde i kraft.

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang