Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Andre udvalg Forretningsorden Folkeoplysningsudvalget

Forretningsorden Folkeoplysningsudvalget

  • Titel: Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget  i Aalborg Kommune.
  • Vedtaget: 27. oktober 2021 med virkning fra 1. januar 2022.

Af "Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune" fremgår, at udvalget selv fastsætter sin forretningsorden.
Forretningsordenen vedrører alene områder, som ikke er fastsat i vedtægten.


Kap. 1: Konstituering

§ 1. Udvalget afholder konstituerende møde efter byrådets konstituerende møde. På det konstituerende møde vælger udvalget sin formand og næstformand blandt sine medlemmer. Valget sker ved flertalsvalg.


Kap. 2: Udvalgets møder

§ 2. Forvaltningsdirektøren deltager i udvalgets møder.

§ 3. Udvalgets forhandlinger sker for lukkede døre. Til belysning af enkelte punkter kan andre personer 
indkaldes til at forelægge sagen.

§ 4. Udvalget udøver sin virksomhed i møder, medmindre andet er besluttet af udvalget, for eksempel delegation til 
formanden eller til forvaltningen.

§ 5. Udvalgets formand er bemyndiget til at træffe afgørelser i løbende ukomplicerede sager. Sagerne 
forelægges til orientering ved førstkommende møde i udvalget.

§ 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeles dette forvaltningen inden mødets afholdelse. I referatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.


Kap. 3 Dagsorden

§ 7. Forvaltningen beskriver sagerne i dagsordenen. Forvaltningen indstiller til udvalgets beslutning. Sager i dagsordenen skal være beskrevet, så udvalget kan træffe afgørelse på baggrund af beskrivelsen.

§ 8. Dagsordenen udsendes til udvalgets medlemmer senest 4 dage før mødet. Medlemmerne får dagsordenen i det elektroniske dagsordensystem.


Kap. 4: Mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 9. I tilfælde af formandens forfald ledes møderne af næstformanden.

§ 10. Hvis 3 medlemmer ønsker det, skal en sag udsættes til næste møde.

§ 11. Dagsordenen godkendes ved mødets start. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer. Den angivne rækkefølge i dagsordenen kan fraviges. 

En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles, medmindre der er enighed om det, eller sagen ikke tåler udsættelse.


Kap. 5: Inhabilitet

§ 12. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan karakter, at vedkommende er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandlinger og afstemning om sagen.
I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal afstå sin deltagelse under den pågældende sags behandling.

§ 13. Et medlem skal underrette formanden inden mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.


Kap. 6: Referat

§ 14. Udvalgets beslutninger indføres under møderne i mødereferatet af udvalgets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

§ 15. Et udvalgsmedlem er berettiget til i kort form at få en afvigende mening ført til referat.

§ 16. Referatet godkendes og underskrives ved mødets afslutning.

§ 17. Referatet sendes efter mødet til udvalgets medlemmer samt offentliggøres på kommunes hjemmeside med de undtagelser som følger af tavshedspligtbestemmelserne.

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang