Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Handlingsplan for Børnevenlig Kommune

Handlingsplan for Børnevenlig Kommune

  • Titel: Aalborg Kommune som Børnevenlig Kommune - På vej mod Børnevenlig Kommune 2022
  • Udgivet: 2021

Ikke bare noget, vi leger

En del af vores DNA

I Aalborg Kommune lover vi hinanden, at vi udvikler os sammen. Det er en del af kommunens DNA og grundfortælling.

Dette betyder naturligvis også, at vi udvikler os sammen med børn og unge.

Vi har indgået samarbejdet med UNICEF på baggrund af et ønske om i endnu højere grad at tage børn og unges rettigheder alvorligt og sikre deres eget kendskab til dem. Det handler ikke kun

om, at den enkelte kan få sine rettigheder opfyldt, men lige så meget om, at man kender til andres rettigheder.

Vi arbejder allerede målrettet med børne- og ungeinddragelse både politisk og i de administrative processer. Men vi har en ambition om at blive endnu bedre til at inddrage – og endnu mere aktive i forhold til at sikre, at børn og unges stemmer bliver hørt. Det er vores fælles mål, at børn og unge i Aalborg Kommune kan mærke, at Aalborg er en børnevenlig kommune, hvor deres stemmer bliver hørt, og de oplever reel medinddragelse. Det betyder også, at børns rettigheder og børns stemmer får en vigtig betydning for den kommende revision af Børne- og Ungepolitikken og Aalborg DNA 2.0.

Mindset og børnesyn

Forandringen med Børnevenlig Kommune er i høj grad forbundet med et mindset, hvor børnevenlighed og måden vi ser børn og unge, bliver omdrejningspunktet. I Aalborg Kommune er det vigtigt, at Børnevenlig Kommune ikke “bare” bliver et stempel, men en reel ændring i måden, vi gør og griber tingene an på.

Børn og unge skal drive og skabe fremtidens samfund. Både i forhold til fællesskabet og vores alles kommune, men ligeledes i forhold til innovative løsninger, bæredygtighed, iværksætteri og samfundsudvikling. Vi skal i Aalborg Kommune være modige, og turde lytte til råd fra børn og unge, der ligeledes viser mod, ved at dele deres idéer og tanker. For at turde det, skal man have oplevet, at ens stemme aktivt bliver hørt og værdsat. Det er en del af en fælles demokratisk dannelsesrejse, hvor børn og unge i højere grad skal lære at bidrage til og deltage i demokratiet, og vi skal invitere dem ind i et tilpas udviklings- og beslutningsrum, hvor vi tager deres bidrag og stemmer alvorligt. Børn skal på radaren, og det kræver ledelsesmæssig opbakning og kontinuerligt arbejde med mindset og fælles børnesyn.


Handlingsplanens fundament og indhold

Baggrund

Aalborg Kommune og UNICEF Danmark har indgået et 3-årigt pilotsamarbejde, som skal føre til, at Aalborg Kommune i december 2022 kan blive anerkendt som Børnevenlig Kommune.

Børnevenlige Byer og Kommuner Initiativet er et verdensomspændende UNICEF-initiativ og -netværk, som ønsker at realisere børns rettigheder og bidrage til at skabe endnu mere børnevenlige byer og kommuner. På verdensplan er der allerede mere end 3500 byer i over 40 lande med i initiativet.

En Børnevenlig Kommune arbejder med inddragelse af børn og unge, og med at højne viden om deres rettigheder på et tværkommunalt niveau.
Det betyder også, at Aalborg Kommune vil lave en indsats, som rækker ind i alle forvaltninger, og som er både administrativt og politisk forankret.

Handlingsplanens grundlag

Handlingsplanen baserer sig på en situationsanalyse, der er udarbejdet af
forvaltningsrepræsentanter i samarbejde med børn og unge fra kommunens fælleselevråd og ungebyråd. Handlingsplanen fordeler sig over fem fokusområder.

Handlingsplanens indhold

Børnevenlig Kommune ikke bare noget, vi leger. Når vi siger det, er det fordi, vi mener det. Det skal implementeringen af følgende handlingsplan være med til at vise. Handlingsplanen er skabt på tværs af forvaltninger, med inddragelse af det omkringliggende samfund og ikke mindst børn og unge.

Den fælles mission er, at gøre ambitionerne i Børnevenlig Kommune til virkelighed sammen med børn og unge.

Nogle handlinger baserer sig på helt nye tiltag, mens andre knyttes til allerede eksisterende tiltag og projekter, hvor vi tager det kendte op til revision, og foretager ændringer i måden vi anskuer og griber opgaven an.

Handlingsplanens mange indsatser kan derfor virke omfattende, men er vurderet at være både håndtérbare og udgjort af nødvendige tiltag og handling, som blandt andet børn og unge har peget på, for at opnå en positiv forandring.

Det samlede overblik over indsatser i pilotfasen kan ses i ”Aalborg Kommune som Børnevenlig Kommune indsatskatalog 2021 - 2022”.


Fokusområder

I handlingsplanen for Børnevenlig Kommune er der fem fokusområder med underliggende tematikker, der skal være med til at realisere Aalborg Kommunes vej mod anerkendelse som UNICEF Børnevenlig Kommune.
Fokusområderne og tematikkerne er udtryk for det fokus der arbejdes med i denne indledende pilotfase, hvor Aalborg Kommune indgår i udviklingen af Børnevenlige Byer og Kommuner nationalt.

Handlingsplanen omfatter de handlinger, som vi har identificeret som vigtige lige nu og som bidrager til den demokratiske dannelse. Det er tanken, at de kommer til at danne grundlag for implementeringen af et endnu mere børnevenligt og -opmærksomt mindset i fremtiden.

Fælles fokusområder

Mindset og børnesyn

Organisatoriske tiltag, strukturering og forankring

Kendskab til FN's Børnekonvention

Børn og unge skal kende deres rettigheder, for at kunne handle i og med dem.

Retten til at blive værdsat og respekteret

Børnevenlig Kommune er for alle børn og unge.

Retten til at være tryg, sikker og vokse op i et rent miljø

FN's verdensmål og Børnekonvention er tæt forbundne, da begge adresserer børn og unges fremtid. Børn og unge skal udrustes med de rammer, evner og muliheder, de skal bruge for at bygge en fremtid for sig selv, deres familier og lokalsamfund.

Retten til at blive hørt

En Børnevenlig Kommune forbedrer børn og unges mulighed for indflydelse.


Mindset og børnesyn

Børn og unge skal på radaren i kommunens forvaltninger.

Forandringen med Børnevenlig Kommune er i høj grad forbundet med et mindset, hvor børnevenlighed og måden vi ser børn og unge, bliver omdrejningspunktet. Børn skal tænkes ind i processer som ligeværdige og kompetente individer, og det kræver ledelsesmæssig opbakning
og kontinuerligt arbejde med mindset og fælles børnesyn. For at understøtte dette, udvikler og anvender vi en Aalborg Kommune model for børne- og ungeinddragelse, til gavn og for både børn ogvoksne i kommunen.

Samtidig manifisterer vi børnesynet og det fælles fokus på børns rettigheder, når det inddrages i Aalborg DNA 2.0 og Børne- og Ungepolitikken.

Styrkelse af mindset og børnesyn - Organisatoriske tiltag, strukturering og forankring

Mindset og børnesyn

Ambassadører i alle forvaltninger, blandt andet i interne arbejdsgrupper.
Opkvalificering, blandt andet via kurser med UNICEF Danmark.

Aalborg Kommunes model for børneinddragelse

Udvikling af model og kompetenceudvikling i forhold til denne på tværs af kommunen.

Kommunikation

Løbende kommunikation og udbredelse af viden om projektet.

Blandt andet på subsite på Aalborg.dk.

Eksterne samarbejdspartnere

Erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, civilsamfund, fritidsliv og frivillige social organisationer inddrages i samarbejdet om Børnevenlig Kommune.

Politikker og strategier

Børn og unge involveres i visionsprocessen for Aalborg DNA 2.0.
Rettigheder og børnesyn skrives ind i Børne- og Ungepolitikken.
Vi anvender i højere grad børns rettigheder i beskrivelse af indsatser, strategier og i politiske sager.


Kendskab til FN’s Børnekonvention

Nationale undersøgelser lavet af UNICEF Danmark viser, at danske børn er de børn blandt de nordiske lande, der kender mindst til deres rettigheder. I forbindelse med Ungebyrådsvalget i 2020 svarede 34% af adspurgte børn i Aalborg Kommune, at de intet kender til børns 42 rettigheder i FN’s Børnekonvention.

Kun 8% svarede, at de ved meget om rettighederne. Børnerettighederne gælder alle børn, og er samtidig en reference, der kan bruges til at italesætte og sætte rammer for det gode fællesskab. Børn bliver stærkere af at kende deres rettigheder, både i forhold til egen udvikling og empowerment, og i forhold til den demokratiske dannelse som borger  i Danmark. Det kræver viden og information. I Aalborg Kommune udbreder vi blandt andet kendskab til børns rettigheder, når vi på tværs af kommunen markerer Børnekonvetionens fødselsdag den 20. november.

Børn og unge skal kende deres rettigheder, for at kunne handle i og med dem.

Børnekonventionens synlighed

Fælles markering af Børnekonventionens fødselsdag hvert år den 20. November.

Kompetencer og viden om børn og unges rettigheder i skoleforvalningens dialogteam udbredes til kommunens netværk af trivselspersoner.

Kunstnerisk tilgang til udbredelse af kendskab til Børnekonventionen, eksempelvis via kunst, musik og teater.

Børnekonventionens anvendelse

Unge producerer podcast med udgangspunkt i børn og unges spørgsmål og dilemmaer. Kan blandt andet bruges i undervisningen på skoler.

Der udvikles i samarbejde med børn en app med børnekonventionens artikler, der eksempelvis kan bruges i undervisningen.

Vi udbreder elementer fra UNICEF Rettighedsskoler til andre skoler. Udbydere på kommunens åben skole portal informeres og inspireres til at arbejde med Børnevenllig Kommune programområder i deres forløb.


Retten til at blive hørt

I en Børnevenlig Kommune er en af de essentielle metoder og grundlæggende tilgange inddragelsen af børn og unge.

Vi arbejder allerede målrettet med børne- og ungeinddragelse både politisk og i de administrative processer. Men der er en ambition om at blive endnu bedre til at inddrage – og endnu mere aktive i forhold til at sikre, at børn og unges stemmer bliver hørt. Det er et fælles mål, at børn og unge i Aalborg Kommune kan mærke, at Aalborg er en børnevenlig kommune, hvor deres stemmer bliver hørt, og de oplever reel medinddragelse.

Det viser vi blandet andet ved at arbejde målrettet, kløgtigt og struktureret med børn og unges inddragelse i både de yngste og ældre år- med fokus på både dagtilbud, specialtilbud, skole, fritid og på myndighedsområdet.

Børnevenlig Kommune forbedrer børn og unges mulighed for indflydelse

Styrkelse af børne- og ungedemokratiet

Fra skolestart til 19 år:

Blandt andet via samarbejde med DSE og DCUM om uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter.

Fritidscentre og Ungdomsklubber inddrager i højere grad børn og unge i planlægningen af aktiviteter og initiativer.

Styrkelse af yngre børns mulighed for indflydelse

Indtil skolestart:

14 daginstitutioner i Dagtilbud Nørre-
sundby arbejder med et særligt fokus

på børneperspektivet i skabelse og
evaluering af læringsmiljøer.

Børn og unges indflydelse på foreningslivet

Understøttelse af Børnevenlige foreninger og børns planlægning af børnezonen på Idrætsmødet.

Børn og unges adgang til Aalborg Kommune

Blandt andet via inddragelse i det kommunale budget, styrkelse af digital kommunikation, involvering i planlægning af events, samt ved børne- og ungemøder med borgmesteren.

Alle børn og unge får en stemme

Også de, der kan befinde sig i udsatte positioner socialt, kognitivt og fysisk.

Blandt andet ved at sørge for inddragelse af børn og unges stemme i visitation, egen sag og udvikling af indsatser på myndighedsområdet og i Det Specialiserede Døgntilbud.


Retten til at blive værdsat og respekteret

Børnevenlig Kommune er for alle børn og unge, uanset forudsætninger.

En Børnevenlig Kommune skal demonstrere vilje til at udrydde diskrimination i politikker og handlinger. Det handler ikke kun om nogen, men om alle. Børn er unikke, og skal alle have de bedst mulige forudsætninger for et godt børne- og ungeliv. De skal vide, at der er plads til at være den, man er.

Det sørger vi blandet andet for, ved at tilrettelægge seksualundervisning, fritidsliv og kulturliv sammen med børn og unge, så det baseres på deres behov og ønsker.

Børnevenlig Kommune er for alle børn og unge

Sundhed og trivsel

Blandt andet via:
Seksualundervisningen styrkes og tilrettelægges ud fra børn og unges konkrete ønsker.

Der etableres et dialogforum med unge på erhvervsuddannelse, med fokus på etabling af motionsdag og bevægelse på erhvervsuddannelserne.

Børn og unges inddrages i bevægelse i skoletiden via uddannelse og bevægelsesbarometer.

Kampagner og undervisningsmateriale udvikles i forhold til et ”sundt og naturligt toiletbesøg”, da undersøgelser viser, at mange børn holder sig i skolen.

Børne- ungeinddragelsen styrkes i allerede igangsatte projekter og indsatser, for at kvalificere indsatsen.

Fritidsaktiviteter for alle

Blandt andet ved oprettelse af gamingtilbud udviklet i samarbejde med den primære målgruppe: unge med autisme og ADHD, der ikke normalt deltager i fritidstilbud. Tilbuddet skal også være tilgængeligt til andre unge, der vil deltage i interessefællesskabet.

Børns adgang til kulturlivet

Blandt andet via:
Øget fokus på, at samarbejdet mellem kommunen og kulturinstitutioner rummer forventninger til formidling for børn og unge.

Biblioteket inddrager børn i indretning af og indkøb til nyt børnebibliotek.

Der oprettes Kulturcrews på minimum 5 skoler i kommunen, hvor børn lærer at arrangere events for andre børn.


Retten til at være tryg, sikker og vokse op i et rent miljø

En Børnevenlig Kommune arbejder for at skabe trygge omgivelser til børn og unge, hvor de har mulighed for at ytre deres mening og vokse op i sikkerhed. 

FN’s verdensmål og Børnekonvention er tæt forbundne, da begge adresserer børn og unges fremtid. Det er vores fælles ansvar at sørge for, at børn og unge bliver udrustet med de rammer, evner og muligheder, de skal bruge for at bygge en bedre fremtid for sig selv, deres familier og lokalsamfund. Det gør vi blandt andet ved at inddrage dem i klimadebatten, de fysiske rammer, der danner rammen for deres tryghed og sikkerhed.

Tryghed, sikkerhed og opvækst i et rent miljø

Klima og rent miljø

Blandt andet gennem:
Etablering af Ungeklimaråd, der skal rådgive, bidrage og være ambassadører i forhold til kommende klimaplan.

Via projektet ”Rig natur i skolegården” formidles bred viden om biodiversitet og rig natur.

Skoletjenesten i Vand A/S udvikles, for at lære børn og unge om vandets kredsløb og klimavenlig adfærd ift. vand. Børn involveres i udviklingen.

Børn og unge involveres og får indflydelse i Genanvendelsesgruppe vedrørende implementering af ny affaldssortering.

Byudvikling og de fysiske rammer

Børn og unge inddrages i udvikling af Børne- og Ungeuniverset ved Stigsborg Brygge.

Børn og unge involveres i byggeprojekter, der er relevante for dem.

Tryghed og sikkerhed

Blandt andet gennem:
Retten til at være tryg online får et boost ved øget fokus på materialet ”Dit liv på nettet”.

Udbredelse af tryghedsvandringer fra UNICEF Rettighedsskoler til flere skoler.

Udvikling af model for arbejde med konfliktmægling, for at sikre børnenes perspektiver og forebygge konflikter.

Vi vil være systematiske og aftabuiserende i tilgangen omkring misbrug i familien i fritidscentrene.

Børn inddrages i udvikling af hastighedskampagne, for at nedbringe hastigheden på bolig- og skoleveje.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang