Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Bæredygtig kommune Biodiversitet Natura 2000

Natura 2000 - beskyttede naturområder i EU

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Tilskudsmuligheder

Hvis du ejer eller passer et Natura 2000-område, kan du søge tilskud gennem tre forskellige tilskudsordninger:

  • Pleje af græs- og naturarealer
  • Forberedelse til afgræsning
  • Rydning af tilgroede arealer

Pleje af græs- og naturarealer

Du kan søge tilskud til ekstensiv pleje af græs- og naturarealer ved afgræsning eller slæt.

Tilskuddene varierer i forhold til udpegningerne på arealet. Afhængig af hvilken drift ud vælger, kan du få op til 2.600 kr./ha.

Forberedelse af afgræsning

Du kan søge tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. En ansøgning skal som minimum omfatte tilskud til hegn eller drikkevandsforsyning - det vil sige, at du ikke alene kan søge om tilskud til en elforsyning eller fangfold. Du kan opnå 100 procent i tilskud til de udgifter, som er direkte relateret til projektet.

Rydning af tilgroede arealer

Du kan søge tilskud til at rydde træer og buske på tilgroede arealer og til at fjerne materialet fra arealet. Af hensyn til ynglende fugle skal du gennemføre rydningen i tidsrummet fra d. 15. juli til og med d. 31. marts.

Læs om tilskudsmulighederne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Lodsejer i et Natura 2000-område

Som skovejer eller ejer af andre arealer inden for et Natura 2000-område skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen.

Læs om anmeldelse af Natura 2000-område på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis du vil vide mere

Aalborg Kommune har andel i 6 Natura 2000-områder. Handleplanerne for disse områder er udført i tæt samarbejde med de kommuner, som områderne også berører.

Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord - Natura 2000-område nummer 14

Aalborg Kommunes østkyst med især vigtige strandengs- og overdrevsområder ligger inden for dette langstrakte område. De fredede Muldbjerge og fredningen ved Knarmou Strandenge ligger inden for området. I samarbejde med Agri Nord er der gennemført et Natur- og Miljøprojekt til pleje af privatejet strandengsområde ved Egense. Kommunen varetager plejen inden for den fredede del af området, men der er derudover et behov for pleje og ændret hydrologi af privatejede strandenge.

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal - Natura 2000-område nummer 15

Området er stort og med overvejende privatejede arealer. Området består i Aalborg Kommune af Halkær Ådal med mange naturtyper samt strandenge langs Limfjorden og Halkær Bredning. Forudsætningen for målopfyldelse er frivillig tilskudsordninger især til afgræsning og til ændret hydrologi. Aalborg Kommunes indsatsplan for engfugle giver et godt grundlag for strandengene, hvor der blandt andet er givet tilskud til engfugleprojekt i Nørholm Enge.

Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov - Natura 2000-område nummer 17

Nordvesteuropas største højmose og nogle af landets største og bedste naturskove samt store kalkoverdrev. Kommunens største Natura 2000-område med krav til udvidelse af højmose. Det igangværende EU LIFE-projekt vil i vid udstrækning sikre målopfyldelsen.

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madam Sø - Natura 2000-område nummer 18

Aalborg Kommunes andel er i Lindenborg Ådal. Området er privatejet med mange lodsejere med små arealer. Forudsætningen for målopfyldelse er frivillige tilskudsordninger til rydning, afgræsning og udvidelse af prioriterede naturtyper. Der er gennemført enkelte projekter i området.

Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede - Natura 2000-område nummer 19

De Himmerlandske Heder er fredet. Hedeplejen er godt i gang. Der er stadig noget behov for rydning og plejen med græsning skal holdes i gang fremover. Der gøres en særlig indsats for sommerfuglearten hedepletvinge.

Hammer Bakker, østlig del - Natura 2000-område nummer 218

Kommunens mindste Natura 2000-område ligger i den østlige del af Hammer Bakker, hvoraf en del er fredet. Kommunen og Dansk Botanisk Forening ejer størstedelen af området. Området er især udpeget for sin fine forekomst af skovnatur, hede og overdrev, der veksler i en mosaik. Der er igangværende pleje i store dele af området, men der skal ske yderligere rydning af opvækst.

Kontakt

Byer og Natur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 54

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang