Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Serviceniveauer Voksen-Handicap

Serviceniveau for Voksen-Handicap

 • Titel: Serviceniveau Voksen-Handicap
 • Vedtaget: 5. september 2012
 • Opdateret: Juni 2016

Serviceniveau for Voksen-Handicap beskriver Aalborg Kommunes serviceniveauer indenfor socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt forskellige former for botilbud.


Principper for indsatsen

I Aalborg Kommune tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers samlede livssituation. Vi yder en tidlig og målrettet indsats, der kan fremme den enkeltes mulighed for at tage ansvar i eget liv.

Støtte til mestring af eget liv

I Aalborg Kommune tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers samlede livssituation. Vi yder en tidlig og målrettet indsats, der kan fremme den enkeltes mulighed for at tage ansvar i eget liv.

Vi sætter fokus på forebyggelse. Indsatsen tager udgangspunkt i en rehabiliterende praksis, som er en målrettet og helhedsorienteret samarbejdsproces mellem borger, medarbejder og omgivelserne.

Der er fokus på:

 • Forebyggelse og mindst indgribende indsats i relation til borgerens udfordringer
 • Indsatser så tæt på borgeren som muligt
 • Borgerens ressourcer, motivation, netværk og nære miljø
 • Udvikling og/eller vedligeholdelse af borgerens færdigheder
 • Kompenserende indsatser med et udviklende/vedligeholdende sigte

En sammenhængende indsats

For at sikre en helhedsorienteret indsats samarbejder vi på tværs af områder og forvaltninger om at skabe en nem, kendt og enkel indgang for borgeren.

Vi har fokus på væsentlige overgange og forandringer i borgerens liv.

Vi sikrer, at borgeren får det rigtige tilbud i forhold til faglighed og specialisering på tværs af forvaltninger.

Rigtige og fleksible tilbud

Vores tilbudsvifte er fleksibel og spænder bredt: Fra midlertidig støtte i eget hjem til længerevarende botilbud. Fra aktivitetstilbud til beskyttet beskæftigelse. Fra individuel til gruppebaseret støtte.

Vi spænder over midlertidige, rehabiliterende tilbud til tilbud, hvor indsatsen i højere grad er stabiliserende og af vedligeholdende karakter.

Fælles for alle tilbud er, at indsatsen sigter på, at den enkelte kan forbedre eller bevare sine psykiske, fysiske eller sociale færdigheder.

Individuel vurdering og visitation

Handicapområdet spænder over mange forskellige målgrupper. Vores mål er at sikre borgerens retssikkerhed gennem et ensartet grundlag for sagsbehandling.

Vi har fokus på en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Gennem dialog med borgeren sikrer vi en systematiseret viden om borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og motivation, som styrker beslutningsgrundlaget og skaber tydelighed i visitationen.

Visitationen foretages i overensstemmelse med de politiske værdier og mål og tager afsæt i de udarbejdede serviceniveauer.

Faglig økonomisk ansvarlighed

Det er en overordnet målsætning at finde de bedste løsninger, der afbalancerer faglige, juridiske og økonomiske hensyn.

Der er fokus på, at den iværksatte indsats har den ønskede effekt i forhold til borgerens behov og de fastsatte mål.

Et synligt serviceniveau og effektmåling medvirker til gennemsigtighed i forhold til kommunens politiske og økonomiske prioriteringer.


Tildeling og klageadgang

Når en borger fra Aalborg Kommune ønsker at søge om en ydelse inden for Voksen Handicapområdet, skal han eller hun henvende sig til Voksenafdelingens Visitation.

Ansøgning

Når en borger fra Aalborg Kommune ønsker at søge om en ydelse inden for Voksen Handicapområdet, skal henvendelsen ske til:

Voksenafdelingens Visitation
Myndighedshuset
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 99 31 32 81

Ved behandling af en ansøgning vil rådgiveren – efter samtykke fra borgeren – indhente de nødvendige lægefaglige, socialfaglige og/eller andre oplysninger.

Ud fra disse og sagens øvrige oplysninger beskriver og vurderer rådgiveren borgerens funktionsevne og afklarer, om borgeren er berettiget til den ydelse, der søges om.

Rådgiveren vil altid foretage en konkret og individuel helhedsvurdering, inden der træffes en afgørelse om, hvorvidt – og i hvilket omfang – borgeren er berettiget til den indsats, der søges om.

Borgeren får en skriftlig begrundelse for afgørelsen umiddelbart efter bevilling af indsatsen. Begrundelsen indeholder oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats og eventuelt andre særlige forhold.

Svarfrister

Aalborg Kommune har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der træffes en afgørelse på ansøgninger efter serviceloven.

Svarfristerne er generelle. Ansøgninger om hjælp bliver behandlet så hurtigt som muligt. Der kan være særlige situationer, hvor den generelle svarfrist ikke kan overholdes. Hvis det sker, får ansøger brev med besked om grunden hertil, samt hvornår svar kan forventes.

Klage over afgørelsen

Ved helt eller delvist afslag på det ansøgte får ansøger en begrundelse for afslaget samt eventuelle forslag til alternative støttemuligheder og løsninger, og der medsendes en klagevejledning.

Klager over afslag på ansøgning kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Borgeren indsender klagen til den rådgiver, der har behandlet sagen.

Klagen skal være modtaget i Voksenafdelingens Visitation inden 4 uger, fra ansøger har modtaget afslaget. Voksenafdelingens Visitation genbehandler derefter ansøgningen. Hvis Voksenafdelingens Visitation ved fornyet behandling af sagen træffer en anden afgørelse, vil ansøger inden 4 uger fra klagens modtagelse få meddelelse herom. Hvis afgørelsen ikke ændres, får ansøger besked om, at Voksenafdelingens Visitation sender klagen videre til Ankestyrelsen.

Klage over sagsbehandlingen

Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden, valg af udfører eller medarbejdere i bevillingsenheden og i tilbuddet kan ikke behandles af Ankestyrelsen.

Her skal klagen i stedet rettes til lederen i Voksenafdelingens Visitation, hvor sagen behandles, eller til lederen af tilbuddet. Der er ingen klagefrist.


Socialpædagogisk støtte - Serviceloven § 85

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed opnå størst mulig selvstændighed.

Formål med indsatsen

Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Som udgangspunkt er ydelsen midlertidig. Støtten tilrettelægges fleksibelt, primært i dagtimerne på hverdage, men kan også gives på andre tidspunkter.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er tale om borgere med specifikke eller komplekse problemer, som har behov for socialpædagogisk støtte til at:

 • Udvikle færdigheder
 • Fastholde færdigheder
 • Begrænse tab af færdigheder
 • Afklare fremtidige støttebehov
 • Der er tale om borgere, der i videst muligt omfang er aktivt deltagende i opgaveudførelsen.

For borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i botilbud, henvises til serviceniveaubeskrivelse for:

 • Botilbud til midlertidigt ophold, Serviceloven§ 107
 • Længerevarende botilbud Serviceloven § 108
 • Længerevarende botilbud i bolig efter Almenboligloven § 105

Ydelsens indhold

Støtten er særligt tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv.

Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt.

Støtten kan ydes inden for et eller flere af følgende temaer:

 • Praktiske opgaver i hjemmet som for eksempel støtte til at varetage rengøring, indkøb, tøjvask.
 • Egenomsorg som for eksempel støtte til at varetage personlig hygiejne, påklædning og personlig fremtræden.
 • Kommunikation som for eksempel støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til offentlige myndigheder og andre.
 • Mobilitet som for eksempel støtte til at komme omkring i boligen og færdes selvstændigt udenfor hjemmet.
 • Samfundsliv som for eksempel støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse, beskæftigelse.
 • Socialt liv som for eksempel støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund.
 • Sundhed som for eksempel støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling.
 • Indsatsen kan ydes som et afklarende forløb med henblik på at afdække fremadrettet støttebehov i forhold til de ovenstående temaer.

Ydelsens omfang, varighed og form

Ydelserne tildeles i pakker, som adskiller sig fra hinanden i forhold til omfanget af støtten. Alle pakker tager udgangspunkt i de temaer, der er beskrevet ovenfor.

Støtten kan gives på forskellige måder, som for eksempel:

 • personlig kontakt i og uden for borgerens eget hjem
 • via telefon, SMS, mail, Skype eller lignende
 • individuelt, i grupper eller i en kombination af begge.

Sagsbehandling, indsatsmål og handleplan

Efter ansøgning udredes borgerens funktionsniveau med henblik på en vurdering af borgerens behov for støtte. Borgeren inddrages i udredningen, ligesom der kan indhentes relevante oplysninger andre steder fra efter borgerens samtykke.

Borgeren skal have en afgørelse på sin ansøgning indenfor 8 uger fra ansøgningsdatoen.

Ved bevilling af støtte opstiller rådgiveren konkrete mål for indsatsen sammen med borgeren. Rådgiver skal derudover tilbyde borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141.

Forud for igangsætning af støtten indkalder rådgiveren til et opstartsmøde med deltagelse af rådgiver, borger og udfører, hvor udmøntningen af bevillingen aftales nærmere.

Svarfrist

Der er fastsat en svarfrist på 8 uger til behandling af ansøgning til socialpædagogisk støtte.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil borgeren modtage en skriftlig begrundelse herfor.

I akutte situationer ydes tilbuddet straks.

Kvalitetskrav til udfører

Støtten igangsættes indenfor en måned efter, at udfører har modtaget bevillingen.

Arbejdet udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant faglig baggrund.

Bostøtten leveres af forskellige teams ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov. Myndighed og udfører afgør sammen, hvilket team der skal levere støtten. Der er ikke frit valg af leverandør.

Ydelsen skal udføres med udgangspunkt i bevillingen og borgerens indsatsmål. Udfører har ansvar for valg af faglig metode.

Lederen af det pågældende team beslutter, hvem der skal yde støtten. Der kan være tale om en eller flere kontaktpersoner.

Opfølgning

Rådgiver følger op på støtten efter 3 til 6 måneder fra opstart og herefter som minimum en gang om året. Opfølgning sker med deltagelse af borger, rådgiver og udfører. I opfølgningen foretages en vurdering af, i hvor høj grad indsatsmålene er nået, og om tilbuddet fortsat er relevant.

Pris

Borgeren betaler ikke for den socialpædagogiske støtte. Der kan være egenbetaling i forbindelse med aktiviteter, som er forbundet med den støtte og træning, der gives i bostøtten.


Beskyttet beskæftigelse - Serviceloven § 103

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Formål med indsatsen

Formålet med beskyttet beskæftigelse er, at borgere får en individuel tilrettelagt og målrettet indsats, som udvikler eller fastholder evnen til at mestre et arbejds- og/eller et hverdagsliv med fokus på relationer til eget netværk.

Der er fokus på muligheder for udslusning til uddannelse, støttet eller ordinær beskæftigelse.

Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Støtten tilrettelægges fleksibelt.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer i alderen 18 – folkepensionsalderen. 

Målgruppen er på grund af fysisk og psykisk nedsat funktionsniveau ikke i stand til at indgå på det ordinære arbejdsmarked.

Målgruppen kan både være pensionister, kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere.

Ydelsens indhold, omfang og form

Tilbuddene er tilrettelagt med henblik på at bevare og udvikle borgerens færdigheder gennem beskæftigelse. Der lægges vægt på, at borgeren har mulighed for at bidrage med sine ressourcer. Borgeren skal være i stand til at indgå i arbejdslignende opgaver.

Beskyttet beskæftigelse kan have varierende omfang og mange former, alt efter borgerens individuelle behov. Tilbuddet kan tilrettelægges:

 • på beskyttede værksteder
 • i tilknytning til boform 
 • i tilknytning til væresteder eller sociale cafeer
 • i private og offentlige virksomheder
 • samt i særlige tilfælde fra en hjemmearbejdsplads 

Indsatsen kan desuden ydes som afklarende forløb med henblik på at afdække muligheden for uddannelse eller beskæftigelse.

Sagsbehandling, indsatsmål og handleplan 

Efter ansøgning udredes borgerens funktionsniveau med henblik på en vurdering af borgerens behov for støtte. Borgeren inddrages i udredningen, ligesom der kan indhentes relevante oplysninger andre steder fra efter borgerens samtykke.

Borgeren skal have en afgørelse på sin ansøgning inden for 8 uger fra ansøgningsdatoen.

Ved bevilling af støtte opstiller rådgiveren konkrete mål for indsatsen sammen med borgeren. Rådgiver skal derudover tilbyde borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141.

Der skal i hvert enkelt tilfælde tages højde for, om borgeren får andre ydelser. Såfremt det er tilfældet, skal alle indsatser tænkes sammen i opstilling af indsatsmål.

Svarfrist

Der er fastsat en svarfrist på 8 uger til behandling af ansøgning til beskyttet beskæftigelse.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil borgeren modtage en skriftlig begrundelse herfor.

I akutte situationer ydes tilbuddet straks.

Kvalitetskrav til leverandør.

Opfølgning

Rådgiver følger løbende op på indsatsen, dog minimum én gang om året ved længerevarende forløb.

Ved opfølgningen foretages en vurdering af, i hvor høj grad indsatsmålene er nået, og om tilbuddet fortsat er relevant.

Opfølgningen sker i dialog med borger og kontaktperson fra tilbuddet. Hvis borger modtager bostøtte eller bor i et botilbud, skal opfølgningen ske i et samarbejde mellem alle parter.

Transport

For borgere, som har mere end 10 km til arbejde, svarende til 2 zoner, gælder, at man selv skal betale for de første 2 zoner, og at dagtilbuddet afholder den udgift, der ligger derudover. Dog kan borgerens samlede udgift til kørsel ikke overstige 30 % af nettolønnen.


Aktivitets- og samværstilbud - Serviceloven § 104, visiterede tilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Formål med indsatsen

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv og udvikle og fastholde relationer til netværk.

Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Støtten tilrettelægges fleksibelt.

Tilbuddet understøtter borgerens udvikling mod udslusning til uddannelses- eller beskæftigelsestilbud.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ydelsens indhold, omfang og form

Støtten er særlig tilrettelagt ud fra borgerens drøm eller ønsker for fremtiden og tilrettelægges individuelt efter borgerens ressourcer og behov.

Aktivitets- og samværstilbud kan have varierende omfang og mange former, alt efter borgerens individuelle behov.

Tilbuddet har fokus på at øge borgerens selvhjulpenhed og kan tage udgangspunkt i praktiske opgaver, hobbylignende aktiviteter, sansestimulering og sociale aktiviteter.

Sagsbehandling, indsatsmål og  handleplan

Efter ansøgning udredes borgerens funktionsniveau med henblik på en vurdering af borgerens behov for støtte. Borgeren inddrages i udredningen, ligesom der kan indhentes relevante oplysninger andre steder fra efter borgerens samtykke.

Borgeren skal have en afgørelse på sin ansøgning indenfor 8 uger fra ansøgningsdatoen.

Ved bevilling af støtte opstiller rådgiveren konkrete mål for indsatsen sammen med borgeren. Rådgiver skal derudover tilbyde borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141.

Der skal i hvert enkelt tilfælde tages højde for, om borger får andre ydelser. Er det tilfældet, skal alle indsatser tænkes sammen i opstilling af indsatsmål.

Svarfrist

Der er fastsat en svarfrist på 8 uger til behandling af ansøgning til aktivitets- og samværstilbud.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil borgeren modtage en skriftlig begrundelse herfor.

I akutte situationer ydes tilbuddet straks.

Kvalitetskrav til leverandør

Leverandøren arbejder efter opstillede indsatsmål. Og i de tilfælde, hvor borger modtager bostøtte eller bor på et botilbud, skal der være klarhed omkring en fælles målrettet indsats for at nå indsatsmålene.

Leverandøren dokumenterer løbende indsatsen.

Opfølgning

Rådgiver følger op på indsatsen efter behov og som minimum hvert andet år.

Ved opfølgningen foretages en vurdering af, i hvor høj grad indsatsmålene er nået eller skal justeres, og om tilbuddet fortsat er relevant.

Opfølgningen sker i dialog med borger og kontaktperson fra dagtilbuddet. Hvis borger modtager bostøtte eller bor i et botilbud, skal opfølgningen ske i et samarbejde mellem alle parter.


Botilbud til midlertidigt ophold - Serviceloven § 107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til:

 • Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.
 • Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Formål med ydelsen

Formålet med et midlertidigt botilbud er at tilbyde en målrettet indsats i en fysisk boligmæssig ramme med henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne.

Hensigten er at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der er tale om borgere, som i en periode har behov for en så omfattende og ofte specialiseret indsats, at den ikke kan tilbydes i egen bolig.

Tilbuddet gives typisk til borgere, som:

 • ved hjælp af et individuelt udviklingsforløb eller en særlig behandlingsmæssig støtte vil blive i stand til at klare en tilværelse i et mindre indgribende tilbud
 • har behov for et genoptræningsforløb af kortere varighed
 • i en periode har behov for stabilisering for at gøre det muligt at vurdere støttebehov og dermed afklare hvilken fremtidig indsats, der er den rette.
 • aflastning – afklaring og udredning af fremtidigt støttebehov.

Ydelsens indhold

Ydelsen er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at hjælpe borgeren til en så selvstændig tilværelse som muligt.

Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt.

Støtten kan ydes inden for et eller flere af følgende temaer:

 • praktiske opgaver i hjemmet som for eksempel støtte til rengøring, indkøb, tøjvask.
 • egenomsorg som for eksempel støtte til personlig hygiejne, påklædning og personlig fremtræden.
 • kommunikation som for eksempel støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til offentlige myndigheder og andre.
 • mobilitet som for eksempel støtte til at komme omkring i boligen og færdes selvstændigt udenfor hjemmet.
 • samfundsliv som for eksempel støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse, beskæftigelse.
 • socialt liv som for eksempel støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund.
 • sundhed som for eksempel støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling.

Ydelsens omfang og varighed

Tilbuddet ydes midlertidigt og kan afhængigt af borgerens behov, som udgangspunkt gives i 3, 6 eller 9 måneder, hvorefter der skal foretages en vurdering af, om målet er indfriet. Tilbuddet kan afhængigt af borgerens behov også tildeles for en længere periode i forbindelse med afklaring m.v.

Det afgørende for opholdets varighed er enten, at målet med opholdet er nået, og den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, eller at det er blevet afklaret, at den pågældende har et varigt behov for en boform med tilknyttet støtte m.v.

Med udgangspunkt i ydelsens indhold er det altid borgerens individuelle behov og ønsker og kommunens serviceniveau, der bestemmer omfanget af støtten.

Tilbuddene er i overvejende grad etableret som døgndækkede tilbud. Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §§ 103 og 104.

Sagsbehandling, indsatsmål og handleplan 

Efter ansøgning udredes borgerens funktionsniveau med henblik på en vurdering af borgerens behov for støtte. Borgeren inddrages i udredningen, ligesom der med borgerens samtykke kan indhentes relevante oplysninger fra andre.

Ved bevilling af støtte opstiller rådgiveren konkrete mål for indsatsen sammen med borgeren.

Rådgiver skal derudover tilbyde borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141.

Handleplanen skal angive:

 1. Formålet med indsatsen
 2. Hvilken indsats, der er nødvendig for at nå målet
 3. Den forventede varighed af indsatsen
 4. Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Svarfrist

Der er fastsat en svarfrist på 3 måneder til behandling af ansøgning om midlertidigt botilbud.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil borgeren modtage en skriftlig begrundelse herfor.

I akutte situationer ydes tilbuddet straks.

Igangsætning af ydelsen

Forud for igangsætning af ydelsen indkalder rådgiveren til et opstartsmøde med deltagelse af rådgiver, borger, evt. værge og kontaktperson fra botilbuddet.

På mødet drøftes ydelsens omfang og de fastsatte indsatsmål. Det er disse mål, der vil blive evalueret som led i den senere opfølgning.

Hvilke metoder og fremgangsmåder, botilbuddet vil tage i anvendelse for sammen med borgeren at nå de fastsatte indsatsmål, er som udgangspunkt botilbuddets ansvar.

Kvalitetskrav til botilbuddet

Arbejdet udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant faglig baggrund.

Opfølgning

Rådgiver følger løbende op på indsatsen jf. bevillingens udløb, dog minimum én gang om året ved længerevarende forløb.

Ved opfølgningen foretages en vurdering af, i hvor høj grad indsatsmålene er nået, og om tilbuddet fortsat er relevant.

Opfølgningen sker i dialog med borger og kontaktperson fra botilbuddet.

Pris

For borgeren er der ikke udgifter forbundet med indsatsen i et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107. Der træffes dog i forbindelse med bevilling afgørelse om egenbetaling, dvs. betaling af husleje, lys og varme m.v.


Botilbud til længerevarende ophold - Serviceloven § 108

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Formål med ydelsen

Formålet med et længerevarende botilbud er at tilgodese borgerens behov for en længerevarende og omfattende støtte, pleje og omsorg i en beskyttet boligmæssig ramme, således at borgeren gives mulighed for at udvikle, vedligeholde, eller undgå tab af færdigheder.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ydelsen gives typisk til borgere:

 • hvis støttebehov er af længevarende karakter, og som ikke kan løses i et mindre omfattende tilbud, herunder socialpædagogisk støtte i egen bolig 
 • der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling
 • der har behov for kontinuitet, døgndækning/døgnovervågning

Ydelsens indhold

Ydelsen er særlig tilrettelagt med henblik på at understøtte og kompensere borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske funktionsevne, så yderligere tab af funktioner/kompetencer forhindres eller udsættes.

Borgeren deltager i videst muligt omfang i opgaveudførelsen.

Støtten kan ydes inden for et eller flere af følgende temaer:

 • Praktiske opgaver i hjemmet som for eksempel støtte til rengøring, indkøb, tøjvask.
 • Egenomsorg som for eksempel støtte til personlig hygiejne, påklædning og personlig fremtræden.
 • Kommunikation som for eksempel støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til offentlige myndigheder og andre.
 • Mobilitet som for eksempel støtte til at komme omkring i boligen og færdes selvstændigt udenfor hjemmet.
 • Samfundsliv som for eksempel støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse, beskæftigelse.
 • Socialt liv som for eksempel støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund.
 • Sundhed som for eksempel støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling.

Ydelsens omfang og varighed

Der er ingen tidsbegrænsninger for et ophold i et længevarende botilbud, idet botilbuddet som udgangspunkt er varigt.

Med udgangspunkt i ydelsens indhold er det altid borgerens individuelle behov og ønsker samt kommunens serviceniveau, der bestemmer omfanget af støtten.

Kun i tilfælde, hvor borgeren forbedrer sine færdigheder i en grad, så vedkommende ikke længere er omfattet af målgruppen, eller det ikke længere er muligt at indsætte den nødvendige hjælp i tilbuddet, kan borgeren omvisiteres til et bedre egnet tilbud.

Der er tale om døgndækkede tilbud, hvor der kan være mulighed for, at tilbuddet kan gives i kombination med aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §§ 103 og 104.

Sagsbehandling, indsatsmål  og handleplan

Efter ansøgning udredes borgerens funktionsniveau med henblik på en vurdering af borgerens behov for støtte. Borgeren inddrages i udredningen, ligesom der med borgerens samtykke kan indhentes relevante oplysninger fra andre.

Ved bevilling af støtte opstiller rådgiveren konkrete mål for indsatsen sammen med borgeren.

Rådgiver skal derudover tilbyde borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141.

Handleplanen skal angive:

 1. Formålet med indsatsen
 2. Hvilken indsats, der er nødvendig for at nå målet
 3. Den forventede varighed af indsatsen
 4. Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Svarfrist

Der er fastsat en svarfrist på 3 måneder til behandling af ansøgning til længerevarende botilbud.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil borgeren modtage en skriftlig begrundelse herfor.

I akutte situationer ydes tilbuddet straks.

Igangsætning af ydelsen

Forud for igangsætning af ydelsen indkalder rådgiveren til et opstartsmøde med deltagelse af rådgiver, borger, evt. værge og kontaktperson fra botilbuddet.

På mødet drøftes ydelsens omfang og de fastsatte indsatsmål. Det er disse mål, der vil blive evalueret som led i den senere opfølgning.

Hvilke metoder og fremgangsmåder, botilbuddet vil tage i anvendelse for sammen med borgeren at nå de fastsatte indsatsmål, er som udgangspunkt botilbuddets ansvar.

Kvalitetskrav til botilbuddet 

Arbejdet udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant faglig baggrund.

Opfølgning

Rådgiver følger op på indsatsen efter behov og som minimum hvert andet år.

Ved opfølgningen foretages en vurdering af, i hvor høj grad indsatsmålene er nået eller skal justeres, og om tilbuddet fortsat er relevant.

Opfølgningen sker i dialog med borger og kontaktperson fra botilbuddet.

Pris

For borgeren er der ikke udgifter forbundet med ydelsen i et længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108. Der træffes dog i forbindelse med bevilling afgørelse om egenbetaling, det vil sige betaling af husleje, lys og varme med videre.


Botilbud i bolig - Almenboligloven § 105 med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der findes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov for dette på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 105 udgør det juridiske grundlag for selve boligen:
Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Støtten i botilbuddet ydes typisk efter Servicelovens § 85:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formål med ydelsen

Formålet med tilbuddet er, at borgeren i en fysisk boligmæssig ramme får mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder, så borgeren bliver i stand til at leve et så selvstændigt hverdagsliv som muligt i egen bolig.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Tilbuddet gives typisk til borgere:

 • Som ved hjælp af et individuelt udviklingsforløb eller en særlig behandlingsmæssig støtte vil blive i stand til at klare en tilværelse i et mindre indgribende tilbud.
 • Som har behov for længerevarende og omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling. 

Der kan både være tale om borgere, der er i stand til aktivt at være deltagende i udførelsen af opgaven, og borgere, hvis behov for støtte er af kompenserende karakter.

Målgruppen fastlægges for det enkelte tilbud.

Ydelsens indhold

Ydelsen er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at støtte borgeren til en så selvstændig tilværelse som muligt.

Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt.

Støtten kan ydes inden for et eller flere af følgende temaer:

 • Praktiske opgaver i hjemmet som for eksempel støtte til rengøring, indkøb, tøjvask.
 • Egenomsorg som for eksempel støtte til personlig hygiejne, påklædning og personlig fremtræden.
 • Kommunikation som for eksempel støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til offentlige myndigheder og andre.
 • Mobilitet som for eksempelstøtte til at komme omkring i boligen og færdes selvstændigt udenfor hjemmet.
 • Samfundsliv som for eksempel støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse, beskæftigelse.
 • Socialt liv som for eksempel støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund.
 • Sundhed som for eksempel støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling.

Ydelsens omfang og varighed

Der er ingen tidsbegrænsninger for et ophold i et botilbud efter Almenboliglovens § 105, idet lejekontrakten som udgangspunkt ikke kan opsiges af kommunen.

Med udgangspunkt i ydelsens indhold er det altid borgerens individuelle behov og ønsker samt kommunens serviceniveau, der bestemmer omfanget af støtten.

Tilbuddet kan gives både som døgndækket og ikke-døgndækket tilbud. Der er mulighed for at give tilbuddet i kombination med aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §§ 103 og 104.

Sagsbehandling, indsatsmål og handleplan 

Efter ansøgning udredes borgerens funktionsniveau med henblik på en vurdering af borgerens behov for støtte. Borgeren inddrages i udredningen, ligesom der med borgerens samtykke kan indhentes relevante oplysninger fra andre.

Ved bevilling af støtte opstiller rådgiveren konkrete mål for indsatsen sammen med borgeren.

Rådgiver skal derudover tilbyde borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141.

Handleplanen skal angive:

 1. Formålet med indsatsen
 2. Hvilken indsats, der er nødvendig for at nå målet
 3. Den forventede varighed af indsatsen
 4. Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Svarfrist

Der er fastsat en svarfrist på 3 måneder til behandling af ansøgning til botilbud.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil borgeren modtage en skriftlig begrundelse herfor.

Igangsætning af ydelsen

Forud for igangsætning af ydelsen indkalder rådgiveren til et opstartsmøde med deltagelse af rådgiver, borger, evt. værge og kontaktperson fra botilbuddet.

På mødet drøftes ydelsens omfang og de fastsatte indsatsmål. Det er disse mål, der vil blive evalueret som led i den senere opfølgning.

Hvilke metoder og fremgangsmåder, botilbuddet vil tage i anvendelse for sammen med borgeren at nå de fastsatte indsatsmål, er som udgangspunkt botilbuddets ansvar.

Kvalitetskrav til botilbuddet 

Arbejdet udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant faglig baggrund.

Opfølgning

Rådgiver følger op på ydelsen efter behov eller som minimum hvert andet år.

Ved opfølgningen foretages en vurdering af, i hvor høj grad indsatsmålene er nået, og om ydelsen fortsat er relevant.

Opfølgningen sker i dialog med borger og kontaktperson fra botilbuddet.

Pris

For borgeren er der ikke udgifter forbundet med ydelsen i et botilbud efter Almenboliglovens § 105. Der vil dog være udgifter i forbindelse med husleje, lys og varme med videre.

Kontakt

Voksensocialafdelingens Visitation

Østerbro 42 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 32 81

Skriv til os

Mød op og få rådgivning inden du søger

Mandag, tirsdag og fredag 10.00-14.00 og torsdag 10.00-16.00.

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang