Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Serviceniveauer Serviceniveau for tidlige forebyggende indsatser og socialpædagogisk støtte

Serviceniveau for tidlige forebyggende indsatser og socialpædagogisk støtte

 • Titel: Voksensocialafdelingens serviceniveau vedrørende: Råd og vejledning efter servicelovens §12, tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 82 a, b, d og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85
 • Vedtaget: Juni 2023

I Voksensocialafdelingen er det centralt for os at skabe en praksis til gavn for dig, som har et nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, og/eller særlige sociale problemer. Det gør vi ved at være imødekommende og tilgængelige og ved at tilbyde dig hurtig adgang til en indsats, som har fokus på forebyggelse, og som du finder meningsfuld.

Vi lytter til dine drømme og ønsker om forandringer og bidrager til at styrke og synliggøre dine ressourcer og muligheder. Det gør vi ved at fremme din stemme, sikre inddragelse og øge gennemsigtigheden i sagsbehandlingen og fremme dine muligheder for mestring af eget liv.

Du kan i det følgende læse om de socialpædagogiske indsatser, vi har mulighed for at tilbyde, efter servicelovens §§ 12, 82 a, b, d og 85. Du kan ligeledes læse, hvem der er i målgruppen for de socialpædagogiske indsatser, samt hvordan de tildeles.

Serviceniveauet er udarbejdet på baggrund af servicelovens bestemmelser og med afsæt i Voksensocialafdelingen i Job og Velfærds kerneopgave, mission og målsætninger, som er følgende:

Borgere med handicap skal have samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere.

Dette gøres ved, at vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel.

Voksensocialafdelingen har derfor stort fokus i mødet med dig på at tilbyde:

 • En åben indgang, høj grad af tilgængelighed og hurtig afklaring.
 • Forebyggelse og rette indsats i relation til dine udfordringer. 
 • Indsatser som tager afsæt i dine ressourcer, motivation, netværk og nærmiljø.
 • Udviklende og/eller vedligeholdende indsatser med afsæt i dine færdigheder.

Serviceniveauet er godkendt af Aalborg Kommunes Job og Velfærdsudvalg.


Dit første møde med Voksensocialafdelingens Visitation om socialpædagogisk støtte

Har du et ønske om hjælp, skal du møde op på Voksensocialafdelingens adresse. Her vil du blive taget i mod af vores Værtsteam, som er de første medarbejdere, du møder.

Døren er åben, og du kan derfor altid henvende dig til teamet, i vores åbningstid, uden forudgående aftale. Du vil blive mødt af en medarbejder, som i et samarbejde med dig vil afdække de udfordringer, som du kommer med. Du vil i mødet modtage relevant råd og vejledning i forhold til dine muligheder og herfra sammen med medarbejderen vurdere, hvad næste skridt skal være. Det er her muligt, at vi iværksætter en tidlig indsats, så du allerede efter første kontakt kan få den hjælp du har brug for.

Det kan være, at du:

 • Skal modtage hjælp til at komme i gang med at gøre brug af tilbud i lokalsamfundet.
 • Skal modtage hjælp fra vores socialfaglige vejledere et par gange.
 • Skal modtage hjælp til kontakt til en anden afdeling i Aalborg Kommune
 • I en periode har behov for en socialpædagogisk indsats.

I det følgende kan du orientere dig om, hvilke typer af hjælp du vil kunne modtage efter kontakt til Voksensocialafdelingens Visitation. Beskrivelserne dækker over serviceniveauet for henholdsvis: 

 • Servicelovens § 12 (råd og vejledning)
 • Servicelovens § 82 a, b og d (gruppebaseret støtte og individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte og støtte etableret i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger),
 • Servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte).

Serviceniveau for tidlig indsats og rådgivning efter servicelovens § 12

Hvem henvender indsatsen sig til?

Til dig som er 18 år eller derover og har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formål med indsatsen

At give dig hurtig afklaring og hjælp i forhold til aktuelle problemstillinger, som tager afsæt i dine ønsker.

Mulige indsatser

Indsatsen kan indeholde:

 • Afklaring af dit støttebehov og nødvendige indsatser.
 • Forslag til strategier som du kan bruge til at mestre din hverdag.
 • Skabe dialog med dit netværk, det øvrige samfund og frivillige.
 • Skabe kontakt til øvrige professionelle partnerskaber omkring dig.

Særlige forhold

Indsatsen tager afsæt i rådgivende og afklarende samtaler. Kontakten kan være enkeltstående eller strække sig over kortere forløb.
Et pejlemærke for omfanget vil være mellem 1-8 kontakter.

Leverandør af indsatsen

Indsatsen leveres af Voksensocialafdelingens Visitations socialfaglige vejledere

Sagsbehandlingstid

Der er ingen sagsbehandlingstid på indsatsen, og den kan iværksættes umiddelbart efter personlig samtale med Voksensocialafdelingens Visitation.

Lovgrundlag for indsatsen efter serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.


Serviceniveau for tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 82 a, b og d

Hvem henvender indsatsen sig til

Indsatsen henvender sig til dig, som er over 18 år og har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, eller hvis du er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.

Formål med indsatsen

Formålet med en tidlig forebyggende indsats er at understøtte dig i at opbygge eller fastholde mestring af din hverdag. Det gør vi sammen.

Mulige indsatser

Vi tager altid udgangspunkt i dine ressourcer, og målretter vores indsats til at øge din mestringsevne. 

Indsatsen gives tidsbegrænset i form af gruppebaserede eller individuelle råd- og vejledningsforløb. Vi inddrager altid det øvrige samfund og frivillige, hvor det er muligt. 

Eksempler på indsatser:

 • Mestringsforløb, som er målrettet dine behov.
 • Personlige råd- og vejledningssamtaler.
 • Yderligere afdækning og indsatser til specifikke temaer.

Mere specifikt kan indsatsen til dig eksempelvis bestå af: 

 • Indsats i forhold til planlægning af hverdagen.
 • Indsats til etablering og opretholdelse af netværk.
 • Indsats til at bryde ensomheden i hverdagen.
 • Særlige forhold

Indsatser efter servicelovens §§ 82 a, b og c, er midlertidige og kan bevilges i op til seks måneder. Varigheden er altid en konkret og individuel vurdering.

Hvis du oplever at have behov for en indsats efter endt § 82 forløb, kan du få råd og vejledning i forhold til øvrige muligheder.

Leverandør af indsatsen

Indsatsen leveres af Voksensocialafdelingens socialpædagogiske tilbud.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er op til otte uger. Indsatsen vil dog ofte blive iværksat umiddelbart efter personlig samtale.

Lovgrundlag for indsatsen efter serviceloven

Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

Tilbuddet kan gives i op til seks måneder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.


Serviceniveau for en socialpædagogiske indsats efter servicelovens § 85

Hvem henvender indsatsen sig til

Indsatsen henvender sig til dig, som er 18 år eller over og har en betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Du skal have behov for optræning med henblik på at bevare eller forbedre dit nuværende funktionsniveau. Det er en forudsætning, at dit behov skyldes din betydelige nedsatte funktionsevne.

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen er at styrke din mestringsevne med henblik på udvikling og/eller vedligeholdelse af dit funktionsniveau, for derigennem at styrke dine potentialer og trivsel. 

Mulige indsatser

Du kan læse mere om den socialpædagogiske indsats i det følgende afsnit: ”Indsatsområder for mulige indsatser”

Særlige forhold

En socialpædagogisk indsats kan gives, selvom du klarer dig selv på nogle områder, men har brug for hjælp på andre områder. Du kan derfor være i målgruppen til en socialpædagogisk indsats på nogle områder, men ikke på andre.

En socialpædagogisk indsats efter servicelovens § 85 kan ofte gives i sammenhæng med andre ydelser efter serviceloven, f.eks. personlig og praktisk hjælp efter § 83 herunder rehabiliteringsforløb efter § 83 a, genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter § 86, behandling efter § 102 eller aktivitets- og samværstilbud efter § 104. 

Endvidere vil der i mange tilfælde være sammenhæng med ydelser efter andre lovgivninger, herunder undervisnings-, beskæftigelses- og sundhedslovgivningen. 
Socialpædagogisk støtte kan gives uanset boform.

Leverandør af indsatsen

Indsatsen leveres af Voksensocialafdelingens socialpædagogiske tilbud. Det er Voksensocialafdelingens Visitation, som vælger leverandør.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen er op til otte uger

Lovgrundlag for indsatsen efter serviceloven 

Kommunen skal efter servicelovens § 85 tilbyde hjælp, omsorg støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på baggrund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.


Sådan foregår sagsbehandlingen

Når du henvender dig til Voksensocialafdelingens Visitation, vil vi sammen finde ud af, hvad dit funktionsniveau er i forhold til de områder af din tilværelse, hvor du oplever at have behov for støtte. Det vil sige, at vi sammen finder ud af, om du har brug for en indsats, i forhold til det du ønsker at udvikle eller at få hjælp til.

Voksenudredningsmetoden

Når vi skal finde ud af dit funktionsniveau, bruger vi et metoderedskab, der hedder Voksenudredningsmetoden. Hvis du bevilges en indsats fra Voksensocialafdelingens Visitation, vil der som udgangspunkt altid være udarbejdet en udredning efter Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder og/eller sociale problemer. Metoden understøtter alle faser i sagsbehandlingen, herunder også samarbejdet med den leverandør, som skal levere den sociale indsats.
Udredningen laves ved, at vi sammen laver en gennemgang af udvalgte temaer, hvor dine ressourcer og barrierer afdækkes. Først når de er afdækket, vil vi kunne vurdere behovet for en eventuel indsats og hvilken indsats, du eventuelt vil kunne være i målgruppen for.

Resultatet bliver, at vi sammen vil kunne pege på den indsats, som mest muligt gør brug af dine ressourcer og samtidig tager hensyn til de barrierer, som du har i forhold til at nå dine ønsker og opfylde dine behov.

For at de bevilgede indsatser kan lykkes, vil vi anvende dine egne ressourcer, som en central del af løsningen til at opnå dine personlige mål. Når der senere følges op på, hvordan indsatserne har virket, tages der udgangspunkt i de konkrete aktiviteter, du ønsker at udvikle eller få hjælp til, samt de mål du har sat dig.

Afgørelse om socialpædagogisk støtte

Vi foretager altid en konkret og individuel vurdering af, om serviceniveauet i tilstrækkelig grad kompenserer dig for et eventuelt nedsat funktionsniveau.
Dette vil der blive taget stilling til i en afgørelse, hvor dit samlede behov for indsatser vil fremgå. På baggrund af disse vil vi tage stilling til, i hvilket omfang du er berettiget til at have kontakt med ét af Voksensocialafdelingens socialpædagogiske tilbud.

I afgørelsen vil du ligeledes kunne læse, hvilke indsatser du er fundet i målgruppen til, hyppighed af kontakter, og det forventede tidsperspektiv.
Vi laver en tidsudmåling i forhold til det timeantal, du har brug for under hvert enkelt indsatsområde. Det vil som udgangspunkt være et estimat, som først efter en periode vil kunne fastsættes præcist i forhold til det behov, du har. Det timetal, som bevilges, vil være på baggrund af en faglig vurdering.

Alt dette er et retskrav, du som borger har, og formålet er at skabe en tydelig forventningsafstemning omkring indsatsen og omfanget heraf. Sidst i afgørelsen vil det fremgå, hvornår vi forventer at følge op på indsatsen. 

Du kan få en samlet indsats, som er bevilget efter flere paragraffer i serviceloven. Disse vil kunne være servicelovens §§ 82 a, b og d og 85 eller i en kombination heraf.


Indsatsområder for mulige indsatser

I det følgende beskrives de temaer fra Voksenudredningsmetoden, som Voksensocialafdelingens Visitation bevilger indsatser indenfor.

Du kan herunder læse eksempler på indsatsområderne.

Relationer

Indsatsen omfatter forhold, der vedrører dine relationer til og samspil med andre mennesker.
Støtten har fokus på din evne til at indgå i relationer til andre og den betydning, det kan have for dine muligheder for at deltage i fællesskaber både af formel og uformel karakter.

Det kan for eksempel være:

 • At vise passende hensyn og respekt.
 • At reagere hensigtsmæssigt på andres følelser og indgå i samspil med andre mennesker (fremmede, venner, slægtninge, familiemedlemmer og kærester).
 • At kunne give og modtage kritik og reagere på sociale signaler.
 • At anvende passende fysisk kontakt i samspil med andre.
 • At styre følelser og impulser, både det man siger, og det man gør.
 • At etablere og vedligeholde netværk og relationer.
 • At deltage i sociale fællesskaber.

Samfundsliv

Indsatsen omhandler aktiviteter og handlinger, som er nødvendige for at kunne deltage i samfundslivet. 
Støtten har fokus på din evne til kunne varetage uddannelse, beskæftigelse, økonomi, bolig og post.

Det kan for eksempel være:

 • At deltage i alle aspekter af uddannelse, arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid.
 • At varetage opgaver i relation til ens økonomi, som eksempelvis betale for varer, spare op, overblik over faste udgifter eller benytte netbank.
 • At leje, møblere, fastholde en lejlighed eller anden bolig, eksempelvis efterleve husorden eller deltage i fællesopgaver.
 • At håndtere post.

Hvis du er i et dagtilbud eller er tilknyttet lignende indsats kan det være, at du får hjælp, eksempelvis til post, i dagtilbuddet.

Kommunikation

Indsatsen omfatter forhold, der handler om kommunikation med sprog, tegn og symboler, inklusiv modtagelse og fremstilling af meddelelse, føre en samtale og anvende kommunikationshjælpemidler og -teknikker. 
Støtten har fokus på kommunikation med andre eksempelvis i forhold til kropssprog, tegn, symboler og billeder. 

 • Det kan for eksempel være:
  At planlægge, overholde og forberede dine aftaler og din deltagelse i møder eller samtaler.
 • At kontakte andre offentlige instanser.
 • At kontakte håndværker, vicevært med videre

Relationer

At vejledes i brug af mobiltelefon, iPad, apps eller andre hjælpeprogrammer.

Praktiske opgaver

Indsatsen omfatter forhold, der handler om aktiviteter, der vedrører huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver i relation til husførelse.
Støtten har fokus på opgavens/aktivitetens indhold.

Har du brug for praktisk hjælp og personlig pleje, madservice, kan du søge om støtte efter servicelovens § 83. Din ansøgning om støtte efter servicelovens § 85 vil dog blive vurderet, i forhold til om hjælpebehovet, i forbindelse praktiske opgaver, skal gives efter servicelovens § 83 eller servicelovens § 85.
Socialpædagogisk støtte til at træne praktiske opgaver, vil kunne bevilges under forudsætning af, at det foregår uden fysisk tilstedeværelse fra bostøtten, men i stedet med indirekte guidning og igangsættelse. 

Det kan eksempelvis være via telefon eller gennem planlægning af opgaverne:

 • At planlægge og strukturere indkøb.
 • At planlægge og strukturere oprydning og rengøring.
 • At planlægge og strukturere tøjvask.
 • At prioritere praktiske gøremål.
 • At notere praktiske opgaver i kalender med videre.

Er du interesseret i at orientere dig mere i forskellen mellem § 83 og § 85, har Ankestyrelsen truffet en principafgørelse, der har nummer 10-19, der specifikt handler om dette.

Egenomsorg

Indsatsen omfatter forhold, der handler om aktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til personen selv. Aktiviteter der består i at bruge tid og energi på en bestemt fritidsaktivitet eller ting, man er optaget af. Egenomsorg består også i at sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende.

Støtten har fokus på opgavens og aktivitetens indhold.

Har du brug for praktisk hjælp og personlig pleje, madservice, kan du søge om støtte efter service-lovens § 83. Din ansøgning om støtte efter servicelovens § 85 vil dog blive vurderet, i forhold til om hjælpebehovet, i forbindelse egenomsorg, skal gives efter servicelovens § 83 eller servicelovens § 85.

Socialpædagogisk støtte til at træne egenomsorg, vil kunne bevilges under forudsætning af, at det foregår uden fysisk tilstedeværelse fra bostøtten, men i stedet med indirekte guidning og igangsættelse.

Socialpædagogisk støtte til at træne egenomsorg, vil eksempelvis kunne være via telefon eller gennem planlægning af opgaverne:

 • At planlægge af- og påklædning.
 • At planlægge en badesituation.
 • At planlægge hvordan du får af mad og drikke.
 • At etablere kontakt til seksualvejleder i kommunen.
 • At etablere kontakt til at søge om hjælpemidler i forbindelse hermed.
 • At reagere på risikofaktorer og forebygge sygdom ved for eksempel at opsøge professionel hjælp.
 • At følge medicinsk behandling og lægelige og andre råd om sundhed. 

Mobilitet

Indsatsen omfatter forhold, der handler om en aktivitet, der handler om din færden. 
Støtten har fokus på hvordan du kommer fra et sted til et andet samt brug af forskellige transportmidler.

Det kan for eksempel være:

 • At selvstændigt benytte offentlige transportmidler.
 • At kunne færdes uden for eget hjem selvstændigt – eksempelvis i dit nærområde.
 • At planlægge din egen transport.
 • At færdes sikkert i trafikken.

Særlige forhold

Egenbetaling
I forbindelse med bevilling af en socialpædagogisk indsats er der ingen egenbetaling. Dog afholder du selv udgifter forbundet med en socialpædagogisk indsats, for eksempel udgifter ved sociale aktiviteter.

Oftest mere end én kontaktperson
Du skal være indstillet på at modtage en socialpædagogisk indsats fra flere forskellige medarbejdere. 

Faktisk forvaltningsvirksomhed og valg af leverandør

Ved valg af leverandør må du gerne ønske, at indsatsen leveres af en leverandør, som du selv peger på, men du har ikke krav på, at indsatsen leveres af den leverandør, du ønsker. Når Aalborg Kommune peger på en leverandør, gør de dette som led i ”faktisk forvaltningsvirksomhed”. 
Denne type beslutninger anses ikke, som afgørelser i lovens forstand, men beslutninger, som udgør en integreret del af det opgaveansvar, som kommunen har. Heri ligger, at kommunen vurderer hvem, som skal løse/levere indsatsen.

Beslutninger, som udmøntes som faktisk forvaltningsvirksomhed, kan dog få karakter af en afgørelse, hvis, der er tale om en beslutning af særlig indgribende karakter. Du kan læse mere herom i, Ankestyrelsens Principafgørelse 76-17.

Kontakt

Voksensocialafdelingens Visitation

Østerbro 42 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 32 81

Skriv til os

Mød op og få rådgivning inden du søger

Mandag, tirsdag og fredag 10.00-14.00 og torsdag 10.00-16.00.

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang