Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Under åben himmel

Under åben himmel

 • Titel: Under åben himmel - Politik for natur, parker og udeliv - Vision 2025
 • Vedtaget: 2018 af Aalborg Byråd

Forord

Det gode liv under den åbne himmel er vigtigt for os alle. I Aalborg Kommune er vi så heldige, at vi er omgivet af et fantastisk landskab med mange muligheder for spændende natur- og udelivsoplevelser. Men naturen mangler plads for at trives, og den plads skal vi sikre. Vi ved, at mennesker trives ved at være i naturen, og derfor arbejder vi målrettet på at skabe plads til mere natur, både for naturens skyld og for vores egen.

Når vi er i de grønne områder, oplever vi en ro, som ikke findes andre steder. Børn og voksne leger og bevæger sig på en anden måde, og finder en større afslappethed igennem de aktiviteter, der er til stede. Derfor vil vi, at alle har mulighederne for at komme ud i vores fælles uderum, for det skaber livskvalitet. Det er vigtigt for os, at vi understøtter naturen på naturens præmisser. At vi giver plads til, at naturen kan udfolde sig samtidigt med, at vi sikrer vores grønne pusterum i hele kommunen. Vi vil derfor sikre adgangen for alle til naturen i byerne, men også uden for byerne, for det er her, mange helt særlige naturperler og naturoplevelser findes.

Vi har som kommune et ansvar for at sikre den nuværende og den næste generations natur, og en af de største udfordringer er pladsen. Derfor vil vi med ”Under Åben Himmel” sikre, at vi arbejder for mere plads til det gode liv i byerne og uden for byerne med plads til planter, dyr og mennesker, og med fokus på det gode liv.

Hans Henrik Henriksen Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen


Indledning

Aalborg Kommune ligger omkring Limfjorden, som bugter sig gennem landskabet ud til kysten og havet, og vandet spiller en stor rolle i kommunens identitet. Vores landskab er karakterfuldt, varieret og dramatisk. Fremtrædende kystskrænter, flade enge, stejle bakkeøer og slyngede ådale. Undergrunden er mange steder rig på kalk, grus og sand, og sporene af råstofgravene ses i store dele af kommunen. Alt sammen har været med til at påvirke, hvordan vi har placeret os, ernæret os og brugt landskabet.

Vi har mange store sammenhængende naturområder med hver deres helt særlige naturoplevelser. Lille Vildmose med den åbne højmoses særlige flora og dyreliv. De Himmerlandske Heder med bløde lyngklædte bakker, der blandt andet huser den sjældne sommerfugl Hedepletvinge. Hammer Bakker i nord, der byder på en meget varieret natur, bl.a. store skovarealer, der i kraft af terrænet ses fra en stor del af kommunen. Endelig er der de mange ådale, hvor vandet skaber en særlig dynamik og en stor variation af vækstforhold, og fjorden og havet, hvor vi har nogle af regionens bedste strandenge med et fantastisk plante- og fugleliv.

Vores grønne områder spænder fra den vilde natur til velholdte parker. Det danner sammen en mosaik af parker, haver, rabatter, naturarealer, gadekær, græsningsarealer, kolonihaver, kyster, skove og fjorden. Og vores natur skal være tilgængelig - både via et godt stinet gennem netværket af grønne arealer, men også lige uden for døren. Nærhed er vigtig. Vi vil gerne have, at alle kommer mere ud i naturen. Vi ved, at afstanden til det grønne spiller en vigtig rolle og har stor indflydelse på både hvor ofte og hvor længe, vi kommer der.

Udeliv er både aktivitet, fart og udfordringer, men det er også stilhed, ro og græshoppernes sang på de åbne græsflader. Plads, kvalitet, faciliteter, adgang og mulighed for at få forskellige naturoplevelser er også af stor betydning for et godt og varieret udeliv. Vi skal ud i den friske luft og de grønne omgivelser, der mindsker oplevelsen af stress og får både børn og voksne til at bevæge sig på andre måder, træne motorik og balance og være sammen under uformelle former.

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på at afveje vores interesser. Det gælder både mellem forskellige brugergrupper og aktiviteter, men også mellem benyttelse og beskyttelse. Der skal være mulighed for at opleve vores særlige miljøer, naturtyper og landskaber – også i fremtiden. Den rige natur i Aalborg Kommune er til gavn og glæde for alle, men det er vigtigt, at den har plads. Både i det åbne land og i byerne. Det gælder ikke kun i forhold til et varieret udeliv, men også når planter og dyr skal have mulighed for at trives.

Aalborg Kommunes politikere tager naturen seriøst. Vi har tradition for at påtage os ansvaret for at sikre, at naturen trives og kan udfolde sig, og det kan ses. Men der er stadig meget, der skal gøres. Her er vores politik for natur, parker og udeliv i 2025. I Aalborg Kommune arbejder vi ud fra fire grundsøjler. De fire grundsøjler er areal, kvalitet, formidling og samarbejde. De kommer til udtryk gennem de følgende visioner:

 • Plads og adgang til natur og udeliv
 • Rig natur og et mangfoldigt udeliv
 • Formidling og viden om natur og udeliv
 • Vi er fælles om af skabe rig natur og et mangfoldigt udeliv

Vi favner bredt, og vil gøre Aalborg Kommune til et godt sted at bo, leve og være. Det kan vi kun sammen med dig. Så brug os som samarbejdspartner, giv os dine gode idéer og lad os gøre Aalborg Kommune endnu bedre. Naturen har meget at byde på, vi skal bare finde derud.


Plads og adgang - til natur og udeliv

Visionen handler om at sikre, at der i kommunen fortsat er arealer til natur og udeliv. At der fortsat er mulighed for at opleve vores karakterfulde landskab og de storslåede udsigter over åbne vidder. Vi skal også sikre, at vi særligt passer på de arealer, hvor der allerede er kvaliteter. Vores parker og vores natur har en helt særlig betydning for rigtig mange, og de grønne områder er velkendte steder i byen, på tværs af generationer. Områderne er gennemgående elementer i vores liv, og måske går vores børnebørn i fremtiden ture til de samme træer, som vi selv besøger nu.

Vi skal passe på de rekreative områder, når der skal gøres plads til flere beboere i vores byer. Når byen får flere indbyggere, stiger presset. Samtidig lader det meste natur sig ikke flytte. Biologisk mangfoldighed, økosystemer, plantesamfund og træer kræver tid, plads og de rette forhold for at trives, og ofte er kvaliteterne knyttet til det enkelte sted. Kombinationen af lys, varme, vand og jordbund skaber forskellige vækstvilkår, som kan være med til at skabe helt særlige naturarealer, der ikke kan genskabes andre steder. Derfor må vi bevare vores gode naturarealer. Arealerne skal ikke begrænses og presses af andre aktiviteter bid for bid, men skal gives plads med langsigtede perspektiver. Træerne skal plantes, så de kan vokse sig store og frodige uden at blive forstyrret i tide og utide.

Vores vision handler også om at skabe adgang til vores natur for både dyr og mennesker. Derfor er netværket, forbindelserne og den blå og grønne struktur et vigtigt element til at sikre funktionaliteten af arealerne. Vi ved, at gode adgangsforhold for alle øger besøgene. Når arealerne bruges, øges sundheden. Sammenhæng og adgang skabes dels gennem stiplanlægning, men i særdeleshed ved at binde de eksisterende arealer sammen og passe på, at de ikke deles yderligere op. I Danmark er det overordnede mål at skovarealet er 20-25% af Danmarks samlede areal inden 2060. På nuværende tidspunkt er 8% af Aalborg Kommunes samlede areal dækket af skov, og Aalborg Kommunes mål er at opnå 12% skovdækning inden 2060.

Vi vil

 • Bevare og udvide arealer, så vi skaber sammenhæng mellem natur og landskab.
 • Øge mængden af og alsidigheden i vores naturområder.
 • Øge det naturbeskyttede areal fra 13% til 17%.
 • Skabe og sikre gode adgangsforhold til vores natur og vores rekreative områder.
 • Forbedre muligheden for at bevæge sig i og imellem vores naturområder og vores rekreative områder.
 • Give plads til mere natur, flere træer og mere beplantning i byerne.
 • Udvide de eksisterende skove og udvikle nye skovområder.
 • Frede vores mest værdifulde natur- og parkområder.
 • Sikre at borgerne har nærhed til natur og rekreative områder.
 • Skabe mere natur og rekreation i forening med klimasikring.
 • Arbejde for at boliger skal have grønne rekreative arealer i umiddelbar nærhed og have:
  • Maksimalt 300 meter til et rekreativt grønt areal på minimum 1 hektar.
  • Maksimalt 500 meter til et rekreativt grønt areal på minimum 5 hektar i tæt bebyggelse.
  • Alle oplandsbyer skal have et grønt rekreativt areal på minimum 5 hektar.

Sådan gør vi

 • I planlægningen arbejder vi for en samlet vurdering og prioritering af arealer for at sikre de grønne værdier og strukturer.
 • Vi tydeliggør landskabets identitet gennem planlægning og forvaltning.
 • Vi øger antallet af træer i byen med 3% hvert 5. år.
 • Vi arbejder strategisk med artsvariation og gode vækstforhold for byernes træer.
 • Vi udnytter arealer med potentialer til midlertidig beplantning og natur for at skabe dynamik.
 • Vi anlægger 40 hektar ny skov om året, hvor vi prioriterer skovudvikling med stor artsrigdom i bynære områder, ved mere sammenhængende skov og i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.
 • Vi planlægger rekreative forbindelser, så der skabes sammenhæng mellem natur og rekreative områder i by og land.
 • Vi sammenbinder stier i et overordnet rekreativt stinet og etablerer et netværk af rekreative pendlerruter.
 • Vi udbygger og sikrer adgangen fra skoler og institutioner til rekreative områder.
 • Vi udbygger de rekreative sammenhænge i samarbejde med lodsejere.
 • Vi imødekommer klimaforandringerne og giver plads til udvikling af nye naturarealer i ådalene og langs kysterne.
 • Vi udnytter vandet som en rekreativ ressource, gør det synligt og mere tilgængeligt.

Rig natur og et mangfoldigt udeliv

Aalborg Kommune byder på en bred vifte af værdifulde naturoplevelser og rekreative muligheder. Rig natur og et alsidigt udeliv handler ikke kun om tilgængeligt areal, men også om indhold. Derfor arbejder vi hele tiden med at øge naturindholdet, funktionaliteten og mulighederne for at komme ud i det fri. Planlægning og forvaltning er med til at sikre, at kvaliteten af naturen højnes, samtidig med at vi imødekommer de mange forskellige behov for udeliv.

Byernes natur har traditionelt sin plads mellem bygninger og belægninger i parker og grønne områder. Natur i byerne skaber et attraktivt nærmiljø og et bedre klima. Ved at arbejde med områder, der kan give sanselige oplevelser som at se de skiftende årstider, og ved at finde ro, skabes steder, hvor vi har lyst til at være. Muligheden for at opleve naturen som en del af hverdagen har stor betydning for vores trivsel, og derfor noget vi arbejder målrettet for.

Naturen består af en række naturtyper, som kommunen har en forpligtigelse til at tage vare på og forbedre tilstanden af. På nationalt plan har vi mange gode naturområder som f.eks. Lille Vildmose og De Himmerlandske Heder med høj naturkvalitet, der huser en række sjældne og truede arter. Det vilde dyre- og planteliv er afhængigt af varierede og robuste levesteder.

Det generelle billede i Danmark er, at naturen er presset. Omfanget af arealerne er blevet mindre, og arealerne mere isolerede. Det er en udfordring både for naturindholdet og for vores adgang til områderne. Derfor er det vigtigt, at naturområderne er store og hænger sammen, så dyr og planter kan spredes og trives.

Skoven er den naturtype, som kan rumme den største mangfoldighed af dyr og planter. En forudsætning for mangfoldigheden er, at skovene får lov at udvikle sig naturligt. Men benyttelsen af de kommunale skove, og særligt de bynære, til forskellige friluftsaktiviteter er stor, og brugen skal derfor altid afvejes.

Vi vil

 • Øge den biologiske mangfoldighed.
 • Øge naturkvaliteten på de naturbeskyttede arealer, i skovene, på kirkegårdene, i byens parker og på andre af kommunens arealer.
 • Lave målrettede indsatser til gavn for sjældne og truede dyre- og plantearter.
 • Følge naturens udvikling.
 • Sikre at 50% af de naturbeskyttede arealer er i god tilstand.
 • Opdatere natur- og landskabsfredningerne.
 • Øge antallet af gamle træer.
 • Tilbyde gode muligheder for et attraktivt, aktivt og alsidigt udeliv.
 • Skabe rammer der fremmer fysisk, mental og social sundhed.
 • Bidrage til mulighederne for leg, motion og samvær i byens rum.
 • Udpege og sikrer 5 stilleområder.
 • Afveje beskyttelse og benyttelse af de enkelte parker, naturområder og skove.
 • Sikre at indfaldsvejene til byerne skal være grønne med et højt naturindhold.
 • Ikke bruge pesticider af hensyn til grundvand og natur.

Sådan gør vi

 • Vi prioriterer sårbare arter, som har brug for en særlig forvaltning.
 • Vi udarbejder en plan for naturen, som sætter mål for udviklingen af de naturbeskyttede arealer.
 • Vi overvåger vores naturbeskyttede arealer, så de kortlægges løbende en gang hvert 6. til 10. år.
 • Vi tilpasser løbende plejen på Aalborg Kommunes naturbeskyttede arealer med det formål at øge naturkvaliteten.
 • Vi forvalter arealer på naturens præmisser og tilpasser tiltagene med respekt for naturens egne dynamikker.
 • Vi rådgiver lodsejere og dyreholdere om naturpleje, støtteordninger og naturindhold.
 • Vi udarbejder en fredningsstrategi.
 • Vi vil revidere indholdet i de gamle natur- og landskabsfredninger og vi vil fortsat årligt udarbejde en ny plejeplan for relevante fredninger.
 • Vi udvikler og driver vores skove og parker for at skabe gode rekreative rammer, beskytte miljøet og udvikle naturindholdet, herunder fastholdelse af certificering af skovene.
 • Vi forvalter 200 hektar skov med særlige driftsformer målrettet biodiversitet.
 • Vi overvåger udvalgte indsatser og laver effektovervågning.
 • Vi kortlægger den biologiske mangfoldighed i 5 udvalgte skove.
 • Vi registrerer og udpeger træer med potentiale til at blive gamle med fokus på veterantræer.
 • Vi bekæmper invasive arter og standser spredningen.
 • Vi laver natur- og miljøvenlige løsninger af øgede regnvandsmængder og udnytter de rekreative muligheder deri.
 • Vi planlægger med udgangspunkt i de eksisterende værdier og potentialer, når arealer ændres.
 • Vi arbejder med fokus på rekreative, kulturelle og oplevelsesmæssige værdier.
 • Vi vil sikre meget grønt, når der planlægges nye bebyggelser.
 • Vi arbejder målrettet med at skabe rekreative arealer, som rummer forskellige funktioner.
 • Vi sikrer rammer, der skaber muligheder for sociale aktiviteter, tryghed og mødesteder i byen og i boligområderne.
 • Vi registrerer og klassificerer vores rekreative ruter.
 • Vi sikrer, at stierne tilpasses områdernes karakter, sårbarhed og kvalitet.
 • Vi styrker sammenhængen mellem vores rekreative områder og deres omgivelser.
 • Vi sikrer, at kloakering af kolonihaver er færdig i 2030.
 • Vi sikrer, at vores idrætsanlæg er tidssvarende og velfungerende.
 • Vi vurderer miljøfremmede stoffer i forbindelse med anlæg og drift.
 • Vi samarbejder med borgerne om at rydde op og holde rent.

Formidling og viden om natur og udeliv

Det er vigtigt at få alle oplevelser i vores natur og grønne områder gjort tilgængelige. Alle skal have lyst til komme ud og opleve landskabet, naturen og vores friluftsliv. Udeliv er godt for os, og samtidig lærer man naturen og sit lokalområde at kende. I områderne finder man sine egne favoritter, og med kendskabet og glæden til naturområderne vokser vores fælles ejerskab for naturen. Det man er stolt af, passer man på. Derfor skal det være let at finde information om alle vores tilbud i parkerne, de rekreative områder, skove, kyster og naturområder. Det skal være let at få et overblik over, hvilke muligheder der er for både aktiviteter og naturoplevelser. Hvor findes de, og hvordan kommer man derhen.

Den vilde natur og den naturnære drift spiller en større og større rolle i forvaltningen. Mange borgere efterspørger det traditionelle havepræg med klippede plæner, stauder og sommerblomster. Det giver udfordringer, der skal imødekommes med målrettet information om, hvad vi i kommunen gør og hvorfor. Det er vores erfaringer, at en forståelse for, hvad der ligger bag ved vores tiltag har stor betydning for, hvordan initiativerne bliver mødt. Samtidig skal vi være lydhøre over for borgernes ønsker og behov og balancere de forskellige interesser.

Vi skal have et særligt fokus på børnene. Det er dem, der skal passe på naturen i fremtiden. Naturforståelsen er ikke så stærk som før i tiden, og det skal vi arbejde med. Vores naturformidling sker på mange fronter, men den direkte naturformidling har en helt særlig værdi. For mange er naturformidlingen en introduktion til nye steder og alle de små og store naturfortællinger, man kan opleve på sin vej.

Vi vil gerne møde mennesker, hvor de er, og hjælpe dem ud i naturen og inspirere dem. En del af formidlingen er at vide, hvad man ser, hvad man må og at blive tryg i naturen.

Vi vil

 • Gøre informationer om natur og udeliv tilgængelig for alle.
 • Præsentere informationer om natur og udeliv på en overskuelig måde.
 • Fremhæve mulighederne for de særlige naturoplevelser samt kultur-og fritidsoplevelser under åben himmel.
 • Informere om tankerne bag nye projekter og om forvaltningen af vores arealer.
 • Arbejde aktivt for at alle får mere viden om natur.
 • Kende borgernes behov og ønsker.
 • Understøtte kulturelle oplevelser og undervisningsaktiviteter i det fri.

Sådan gør vi

 • Vi kommunikerer med borgerne på relevante medier.
 • Vi laver inspirerende og nærværende naturvejledning, der giver øget indsigt.
 • Vi viderebringer viden gennem dialog, formidling og gennem uddannelse af nye formidlere.
 • Vi skilter på stedet for at skabe viden om tiltagene.
 • Vi skaber udvikling og genererer ny viden med fyrtårnsprojekter.
 • Vi gennemfører borger- og brugerundersøgelser for at kende borgernes behov.
 • Vi stiller områder og viden til rådighed til læringsaktiviteter i uderummet.
 • Vi har et særligt fokus på børn og unge.

Vi er fælles om at skabe rig natur og et mangfoldigt udeliv

Samarbejde er et bærende element for vores arbejde. Vi arbejder allerede sammen med en bred vifte af lokalt forankrede interessenter, for eksempel med landbruget, foreningslivet og de mange samråd. Engagerede ildsjæle gør en stor forskel, og frivilligt arbejde skaber nye muligheder for en række forskellige initiativer fordelt over hele kommunen.

Både mindre grupper og hele landsbysamfund går sammen om at realisere deres idéer i samarbejde med os. Det skaber ejerskab, sammenhold og fællesskab, og selv små tiltag kan skabe stor værdi. Vi støtter op om initiativerne i et forpligtigende samarbejde, så vi sikrer gode og robuste løsninger. Disse initiativer giver mulighed for at lave projekter, som ellers ikke kunne lade sig gøre, og det vil vi gerne udforske. Samtidig skal vi være opmærksomme på at sikre bredden. Der er mange borgere, der ikke har mulighed for eller lyst til at deltage i disse initiativer, og nogle har ikke kendskab til de mange naturtilbud. Det er alle disse, vi gerne vil fange, motivere og sikre tilbud.

Sammen kan vi øge mangfoldigheden og mulighederne ved at tænke vores arealer sammen. Ved at samle arealerne stiger værdien for alle. Flere forskellige rekreative tilbud, et mere sammenhængende stisystem og nye fællesskaber. Samarbejdet på tværs af kommunegrænserne er særligt vigtigt, når det gælder natur og rekreative ruter.

Aalborg Kommune samarbejder bredt for at få bedre resultater. Der er en særlig stærk tradition for at samarbejde med landbruget og de mange grønne foreninger. Bredt forankrede løsninger kan i højere grad rumme forskellige hensyn, og løsningerne bliver mere robuste over tid.

Vi vil hele tiden udvikle vores brede samarbejde, så vi kan prøve nye metoder af, lære af andre, evaluere og udvikle formerne, så vi får en rigere natur og et bredt udbud af oplevelser og aktiviteter under åben himmel. Sammen skaber vi et solidt grundlag for en rig natur og et mangfoldigt udeliv.

Vi vil

 • Sikre at dialog og åbenhed er bærende i samarbejdet.
 • Styrke det fælles ansvar for natur og rekreative områder.
 • Støtte frivillige i et forpligtende samarbejde.
 • Engagere borgerne i udvikling af vores arealer.
 • Tage afsæt i virkelighedens behov og rammer, og løbende tilpasse vores projekter.
 • Møde borgeren som én kommune.
 • Lære mere og gøre vores viden bredere igennem samarbejde.

Sådan gør vi

 • Vi skaber rekreative tilbud, hvor vi er fælles om pladsen.
 • Vi samarbejder med organisationer, frivillige, landmænd, virksomheder, forskere og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Vi understøtter relevante frivillige initiativer på kommunale arealer.
 • Vi lærer af frivillige ildsjæle.
 • Vi afholder løbende møder med samrådene.
 • Vi arbejder på tværs af kommunegrænser for at skabe regionale og nationale sammenhænge.

Efterskrift - Vejen mod målet

Under Åben Himmel sætter ord på vigtigheden af det gode liv, som Aalborg Kommune er med til at sikre. I en tid, hvor der er stort pres på udbygningen i de større byer, og især Aalborg, italesættes det, at vores landskab, natur og rekreative områder også for fremtiden skal spille en tydelig rolle. Vi skal sikre, at de næste generationer kan vokse op med rig mulighed for udeliv og et forhold til naturen.

I politikken tegnes en linje for, hvordan de forskellige strategier for rig natur, den blå og grønne struktur og den fysiske vision smelter sammen og skaber et fælles grundlag. Det sikrer naturinteresser, både i form af plads og kvalitet, i sammenhæng med de grønne rekreative kvaliteter og landskabets identitet. Rig natur, som sikrer kvalitet og indhold i vores arbejde. Den blå og grønne struktur, som er med til at sikre den strukturelle tilgang, og den fysiske vision, som sikrer den overordnede planlægning i kommunen.

Prioriteterne tydeliggøres, og der vises konkrete muligheder, der på sigt kan sikre en stærk grøn og blå identitet for Aalborg kommune, både på den måde vi som mennesker oplever den, men også som et sted hvor naturen fremmes.

Vi skal sikre plads til naturen, plads til det gode udeliv, plads til ånderum i byen, og vi skal fortælle om alt det gode naturen byder på til alle, som har lyst til at høre om det.

Vi håber, I har lyst til at være med!

Kontakt

Byer og Natur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 54

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang