Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Udviklingsstrategi for Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde

Udviklingsstrategi for Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde

  • Titel: Udviklingsstrategi for Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde
  • Vedtaget: April 2023 af Job- og Velfærdsudvalget

I Job og Velfærd har vi en vision:

"Vi vil gentænke velfærd og skabe værdi sammen med borger og samfund". Det gør vi gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog.

Med afsæt i denne vision udvikler Børne- og Familieafdelingen: Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde. Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde er forankret i kerneopgaven: "Vi skal medvirke til, at de børn, unge og familier vi kommer i kontakt med oplever en forandring og øger muligheden for at mestre eget liv".


Vi skaber bæredygtige løsninger sammen

I udviklingen af et Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde er vi inspireret af tankerne bag Relationel velfærd. Dermed ønsker vi at styrke arbejdet med vores relation til barn, ung og familier. Vi ønsker samtidig at styrke deres relationer i netværk og samfund. Fordi fællesskab styrker. Vi vil være mere optaget af, hvilke ønsker, håb, drømme og ressourcer det enkelte menneske har frem for hvilke indsatser, vi kan visitere til. Vi ønsker kort sagt mere relationel tænkning og mindre systemtænkning. Det forudsætter blandt andet, at vores adfærd er endnu mere præget af nysgerrighed, åbenhed, nærvær, respekt og autencitet.

Udviklingsstrategien gælder alle børn, unge og familier vi møder i Børne- og Familieafdelingen. Vores målgruppe har meget forskellige udfordringer. Nogen har fysiske eller psykiske udfordringer, der er medfødt eller af varig karakter. Andre har sociale udfordringer, hvor de kan støttes og hjælpes til selvhjælp, så behovet for vores tilstedeværelse i deres liv er forbigående. Uanset menneskers udgangspunktet vil vi møde dem, hvor de er og arbejde sammen med dem om løsninger, der øger deres mulighed for et så selvstændigt liv som muligt.

Med Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde bygger vi ovenpå en række politikker og strategier, der er for vores område. De vigtigste er Børne- og Ungepolitikken, Nye Fælles Veje og Udviklingsstrategi for børn, unge og familier 2016-21. Desuden vil vi leve op til at være Børnevenlig kommune. Udviklingsstrategien bidrager herudover til udmøntning af Aalborg Kommunes Verdensmålsstrategis politikområde vedrørende ulighed.

Vores mål er at skabe bæredygtige løsninger sammen
– med børn, unge og familier, med samarbejdspartnere i og uden for kommunen og med civilsamfundet.

Udviklingsspor for Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde

Til at understøtte realiseringen af bæredygtige løsninger har vi fire udviklingsspor, der hver for sig og i en helhed understøtter et Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde:

•    Relationel rådgivning
•    Medskabelse giver ejerskab
•    Fællesskaber som løftestang
•    Handlekraftig faglig praksis


Relationel rådgivning

Vi tror på, at mere tid til den enkelte familie giver rådgiver bedre mulighed for at skabe en stærk relation. Ved at være nysgerrig, åben og nærværende sammen med barn, ung og familien kan behov og muligheder afsøges i en helhed. Sammen kan de prioritere, hvilken indsats, der giver mest værdi. At have mere kontakt med sin rådgiver vil i nogle tilfælde erstatte anden indsats. Ved samtidig tæt kontakt og hyppig opfølgning med barn, ung og familie sikrer vi, at løsninger, der ikke virker eller virker nok gentænkes sammen. Vi handler hurtigt, men ikke nødvendigvis med visiteret indsats.


Medskabelse giver ejerskab

Vi tror på, at udvikling sker når barn, ung eller familie føler ejerskab til løsningerne. Det giver værdi i virkeligheden. Derfor møder vi dem med respekt og medmenneskelighed og er nysgerrige på deres ønsker, håb og drømme. Så vi sammen og i dialog finder løsninger, der understøtter disse og udvikler deres egne ressourcer. Som professionelle tager vi ansvar for at skabe relationer og gode rammer for inddragelse og deltagelse. Vi understøtter og faciliterer, at børn, unge og familier selv får øje på muligheder og finder frem til løsninger. Vi hjælper familien til at hjælpe sig selv bedst muligt. Vi er særligt bevidste om at skabe gennemsigtighed i processen, så børn og unges ønsker og drømme ligestilles. I processen balancerer vi samtidig rollen som myndighed.


Fællesskaber som løftestang

Vi tror på, at alle børn, unge og familier vil øge deres livskvalitet og handlekompetence ved at gøre noget, de finder meningsfuldt, aktivt og sammen med andre. At føle sig værdsat, tryg og som en del af noget større kan medvirke til større selvværd, selvtillid og mestringskompetence. Det kan smitte positivt af på andre arenaer i ens liv. Relationer og fællesskaber findes i mange afskygninger – i netværket, på uddannelsessteder og arbejdspladser, i lokalsamfund, organisationer, foreninger og kulturliv – i både fysisk og digital form. Vores støtte skal i højere grad ses som midlertidig. Vi vil derfor understøtte og styrke børn, unge og familiers deltagelse i fællesskaber, der holder på den lange bane. Det gør vi gennem partnerskab og samarbejde med alle, der ønsker at bidrage.


Handlekraftig faglig praksis

Bæredygtige løsninger kræver, at vi i Børne- og Familieafdelingen kontinuerligt øver os i at gentænke vores faglige praksis og samspil med borgere og samarbejdspartnere. Vi vil proaktivt bidrage til bæredygtige løsninger for børn, unge og familier – også løsninger vi ikke har prøvet før. Vi vægter en så tidlig og sammenhængende indsats som muligt både på tværs af Børne- og Familieafdelingen og i samarbejdet med vores øvrige samarbejdspartnere. Vi arbejder og ansvarliggør på tværs af fagligheder og sektorer. Vi vægter kvalitet i indsatsen og anerkender, at der er mange veje dertil. Vi har plads til at udøve fagprofessionel dømmekraft og vil fremme læring og løbende praksisudvikling sammen. Vi sætter ramme for vores faglige praksis, så vores økonomiske ramme så vidt muligt rækker til de familier, der har behov. Så bæredygtige løsninger giver bæredygtig økonomi.


 

Kontakt

Børne- og Familieafdelingen

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 28 44

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang