Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Uddannelsesstrategi 2023-2026

Uddannelsesstrategi 2023-2026

Titel: Uddannelsesstrategi 2023-2026
Vedtaget: 19. juni 2023 af Aalborg Byråd


Forord

Uddannelse er vigtigt – både for den enkelte og for samfundet, og en af Danmarks vigtigste ressourcer er vores dygtige unge og voksne mennesker. Uddannelse skal være med til at sikre den enkelte et godt, stabilt voksen- og arbejdsliv, og uddannelse skal bidrage til, at virksomheder og offentlige institutioner har adgang til kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden til gavn for såvel Aalborg Kommune som resten af Region Nordjylland.

Derfor er det vigtigt, at vi i Aalborg Kommune har et kontinuerligt strategisk fokus på fortsat at være en attraktiv uddannelsesby, som tiltrækker og fastholder elever/studerende fra både Region Nordjylland, resten af landet og udlandet. (i Aalborg defineres elever/studerende som alle elever/studerende, som går i udskolingen i grundskolen, på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse samt voksne, der er i gang med efter- og videreuddannelse)

Med over 69.000 elever/studerende er Aalborg allerede en uddannelsesstærk by, som udmærker sig ved et bredt udbud af forskellige ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelser. Dertil kommer, at Aalborg har gode bolig- og transportmuligheder for elever/studerende, hvilket har været temaer i den forudgående Uddannelsesstrategi 2019-2022. (Per. 1. oktober 2021 var der i alt 67.206 elever/studerende i grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, og i 2020 var der i alt 2.284 årselever på efteruddannelse i Aalborg Kommune).

Selv om gode studieboliger, byudvikling og transportmuligheder fortsat er vigtige komponenter i en god uddannelsesby, har vi et ønske om, at vi med Uddannelsesstrategien 2023-2026 sætter et skarpt fokus på vigtige temaer som mental sundhed og trivsel, gode overgange til og fra uddannelse mv. Uddannelsesstrategien 2023-2026 danner således rammen og retningen for Aalborg Kommunes strategiske fokus og adresserer de kommende års arbejde med at skabe en god og mangfoldig uddannelsesby med muligheder for både uddannelse og beskæftigelse for danske og internationale elever/studerende i Aalborg. Opgaven skal løftes i fællesskab; mellem Aalborg Kommunes fagforvaltninger og i et tæt samspil med erhvervsliv, kultur-, fritids- og foreningstilbud, uddannelsesinstitutionerne og eleverne/de studerende selv.

Uddannelsesstrategien 2023-2026 bygger på erfaringer fra arbejdet med tidligere uddannelsesstrategier, og er udarbejdet i tæt dialog med kommunens samarbejdspartnere, herunder kommunens råd og nævn, kultur- og fritidslivet og vigtigst af alt elever/studerende på de aalborgensiske uddannelser. Tak til alle som har bidraget til at kvalificere Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi. Vi ser frem til et fortsat samarbejde, når strategien skal omsættes fra ord til handling.

Rådmand for Job og Velfærd Nuuradiin S. Hussein

Formand for Uddannelsesrådet Daniel Nyboe Andersen


Sammen udvikler vi Aalborg som uddannelsesby

Formålet med Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi er at sætte en strategisk ramme og retning for, hvordan vi sammen kan udvikle Aalborg som uddannelsesby. Uddannelsesområdet er højt prioriteret og en vigtig forudsætning for, at vi fortsat kan sikre vækst, udvikling og livskvalitet i kommunen og Nordjylland.

Visionen for Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi 2023-2026 er:

"Aalborg skal være en mangfoldig uddannelsesby med gode muligheder for både uddannelse og beskæftigelse"
(Mangfoldighed henviser her til, at Aalborg som uddannelsesby skal rumme og omfavne mange forskellige uddannelsessøgende, elever og studerende uanset alder, køn, etnisk oprindelse, handicap, seksualitet, livssituation, faglige kompetencer, interesser og ambitioner med videre).

For at lykkes med Uddannelsesstrategiens vision er der fokus på 3 strategiske pejlemærker, som skaber retning for strategiens vision. De 3 pejlemærker er:

 • Uddannelse for alle
 • Trivsel og meningsfulde fællesskaber
 • Gode overgange mellem uddannelser og beskæftigelse.

Uddannelsesstrategien indplacerer sig blandt og rækker ind i flere andre strategier og politikker i Aalborg Kommune, herunder blandt andet: Ungestrategien, Fritidspolitikken, Kulturpolitikken, Børne- og Ungepolitikken, Erhvervsstrategien, Beskæftigelsesplanen, Sundhedspolitikken med videre. Dertil kommer uddannelsesinstitutionernes egne strategier og politikker samt regionale og nationale initiativer som eksempelvis ”Bedre veje til Uddannelse og Job”. De uddannelsesstrategiske tiltag skal således koordineres og afpasses med de aktiviteter, der iværksættes inden for de øvrige strategiske og politiske områder i Aalborg Kommune.

Som vejledende og rådgivende organ for Byrådet vil Aalborg Kommunes Uddannelsesråd følge implementeringen af Uddannelsesstrategien tæt samt følge op på de opstillede indikatorer.

I Aalborg Kommune er der vedtaget en Verdensmålsstrategi som skal sikre, at verdensmålstankegangen bliver en del af strategier og politikker i Aalborg Kommune. I Aalborg Kommunes Verdensmålsstrategi er der fokus på følgende fire områder: Klima, ressourcer, ulighed og biodiversitet. Uddannelsesstrategien vil i den forbindelse særligt spille ind i forhold til området ulighed, herunder blandt andet mistrivsel blandt børn og unge.


Pejlemærke 1: Uddannelse for alle

I Aalborg Kommune har vi fokus på, at borgere skal have mulighed for at tage en uddannelse og derigennem udvikle sig fagligt, socialt og personligt. Uddannelse er ligeledes en vigtig grundsten i at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet i Aalborg og Nordjylland og skabe vækst og udvikling i kommunen og regionen.

I en by som Aalborg med et mangfoldigt uddannelsesudbud kan der være behov for hjælp til navigere i de mange valgmuligheder. Det er derfor vigtigt, at vi som kommune, i samspil med uddannelsesinstitutionerne og Studievalg, hjælper kommende elever/studerende med viden om relevante uddannelsesmuligheder, således der kan træffes et kvalificeret uddannelsesvalg. Derudover er det vigtigt, at vi i Aalborg Kommune sætter fokus på de unge og voksne, som af den ene eller anden årsag ikke gennemfører en ungdomsuddannelse eller som efter endt ungdomsuddannelse ikke påbegynder en videregående uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Samtidig er det vigtigt at sætte fokus på hjælpemidler og støttemuligheder for de elever/studerende, som har behov herfor til gennemførsel af en uddannelse. 

Vores ambition i Aalborg Kommune er, at:

 • Alle skal have mulighed for at tage en uddannelse
 • Elever/studerende får kendskab til uddannelsesmulighederne i Aalborg Kommune samt kompetencer til at navigere i de mange uddannelsestilbud.

Derfor arbejder vi i Aalborg Kommune på, at:

 • Understøtte med hjælpemidler og nødvendig rådgivning, herunder blandt andet fremme forudsætningerne for at kunne gennemføre en uddannelse
 • Sikre kvalificeret og tilgængelig vejledning samt styrke valgkompetencen hos elever/studerende samt uddannelsessøgende i grundskolen, på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse i Aalborg Kommune.

Indikatorer:

 • En mindre andel elever/studerende frafalder uddannelse
 • En større andel er i gang med en uddannelse
 • En større andel har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.


Pejlemærke 2: Trivsel og meningsfulde fællesskaber

I Aalborg Kommune ønsker vi at forebygge mistrivsel og sikre meningsfulde fællesskaber blandt elever/studerende gennem et tæt samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner, kultur-, fritids- og foreningslivet og eleverne/de studerende selv. Selv om langt størstedelen af de aalborgensiske borgere trives, viser den seneste Nationale Sundhedsprofilundersøgelse, at der både nationalt og i Aalborg Kommune er flere, der har mentale helbredsudfordringer. Trivsel og adgang til meningsfulde fællesskaber er derfor et vigtigt strategisk pejlemærke i at sikre en god og mangfoldig uddannelsesby. Samtidig skal det være nemt for elever/studerende og fagprofessionelle som arbejder med de aalborgensiske elever/studerende at finde information om relevante eksisterende tilbud og støttemuligheder, som kan fremme trivsel og meningsfulde fællesskaber.

Aalborg Kommunes Sundhedspolitik danner rammen og retningen for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Aalborg Kommune. I forlængelse heraf bygger Uddannelsesstrategien videre på Sundhedspolitikkens fokus på trivsel og fællesskaber med et særligt fokus på de aalborgensiske elever/studerende. Derudover er der tæt sammenhæng mellem Uddannelsesstrategiens pejlemærke om trivsel og meningsfulde fællesskaber og den nye Børne- og Ungepolitik for Aalborg Kommune, hvor fokus blandt andet ligeledes er på trygge og meningsfulde fællesskaber.

Vores ambition i Aalborg Kommune er, at:

 • Elever/studerende har kendskab til og inddrages i relevante kultur-, fritids- og foreningstilbud samt sociale fællesskaber
 • Understøtte at elever/studerende kan indgå i kultur-, fritids- og foreningsliv samt sociale fællesskaber
 • Elever/studerende (og forældre til elever/studerende under 18 år) har kendskab til relevante støttemuligheder med henblik på at forebygge og tage hånd om mistrivsel.

Derfor arbejder vi i Aalborg Kommune på, at:

 • Synliggøre relevante tilbud og muligheder for elever/studerende, der hvor eleverne/de studerende er
 • Sikre oplysning om, inddragelse i og brobygning til relevante tilbud samt udvikle tilbud til elever/studerende i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder uddannelsesinstitutionerne, kultur-, fritids- og foreningslivet samt elever/studerende
 • Vejlede om og synliggøre tilbud om støtte for elever/studerende i mistrivsel eller i risiko herfor.

Indikatorer:

 • En mindre andel elever/studerende mistrives
 • En større andel elever/studerende indgår i kultur-, fritids- og foreningsliv.

 Pejlemærke 3: Gode overgange mellem uddannelser og beskæftigelse

I Aalborg Kommune er vi optaget af, at elever/studerende i Aalborg oplever en god overgang til job efter endt uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne, det aalborgensiske erhvervsliv og Aalborg Kommune gør allerede en stor indsats for at hjælpe elever/studerende ud på arbejdsmarkedet, og dette samarbejde kan med fordel udbygges og intensiveres yderligere til gavn for både elever/studerende og erhvervslivet i Aalborg og Nordjylland. Samtidig har vi fokus på, hvordan vi kan skabe den gode overgang og forberede til studielivet for borgere, som eksempelvis ønsker at påbegynde uddannelse senere i livet, samt hvordan der kan skabes gode overgange mellem uddannelser. Dette kunne eksempelvis være overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Vores ambition i Aalborg Kommune er, at:

 • Elever/studerende i Aalborg Kommune skal have mulighed for studierelevant arbejde, fritidsjob og/eller frivilligt arbejde samt praktik- og læreplads
 • Bidrage til muligheden for praksisnær undervisning under uddannelse
 • Forberede elever/studerende på studie- og arbejdslivet.

Derfor arbejder vi i Aalborg Kommune på, at:

 • Både de private og offentlige arbejdsgivere samt frivillige foreninger i Aalborg Kommune tilbyder studie- og fritidsjob og/eller frivilligt arbejde samt praktik- og læreplads til elever/studerende
 • Understøtte etablering af partnerskaber mellem offentlige arbejdsgivere, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre undervisningen mere praksisnær til gavn for både elever/studerende og erhvervslivet
 • Sikre viden om uddannelsesvalg og jobmuligheder gennem eksempelvis relevant praktik og brobygning samt understøtte transformationen fra teori til praksis.

Indikatorer:

 • En mindre andel dimittender er ledige
 • En større andel elever/studerende er i erhvervsuddannelse.

Kontakt

Job- og Uddannelsesafdelingen

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang