Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitik

 • Titel: Udbuds- og indkøbspolitik
 • Vedtaget: af Aalborg Byråd den 24. september 2018.

Forord

Udbuds- og indkøbspolitikken udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer, tjenesteydelser, samt bygge- og anlægsopgaver i Aalborg Kommune.

Politikken erstatter Indkøbspolitik for Aalborg Kommune fra 2010 og Aalborg Kommunes udbudspolitik fra 2007.

Med politikken sættes der en tydelig ramme for Aalborg Kommunes professionelle ageren som én indkøber i forhold til omverdenen, hvilket giver både forretningsmæssige fordele og administrative gevinster. Det er derfor også vigtigt, at udbuds- og indkøbspolitikken forankres bredt ved alle ledere og medarbejdere i hele Aalborg Kommune.

Politikken beskriver de overordnede, centrale visioner og målsætninger for udbuds- og indkøbsområdet, mens Aalborg Kommunes strategi på området mere detaljeret beskriver politikkens udmøntning.


Formål og omfang

Aalborg Kommune køber varer og tjenesteydelser for et milliardbeløb hvert år. Den indflydelse, som denne indkøbsvolumen giver, skal aktivt anvendes til at opnå de bedste priser, den bedste kvalitet og samtidig løfte et socialt, bæredygtigt og samfundsmæssigt ansvar.

Politikken fastsætter de overordnede rammer for Aalborg Kommunes indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver og er gældende for alle udbud og indkøb i Aalborg Kommunes afdelinger og institutioner.

Politikken er i naturlig forlængelse af, og skaber sammenhæng til, fælleskommunale tiltag som KLs indkøbsstrategi og indfrielse af målsætningerne heri.

Når Aalborg Kommune køber varer og tjenesteydelser, skal det foregå så effektivt og professionelt som muligt. Herved frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service. De gode priser i indkøbsaftalerne omsættes først til gevinst er, når aftalerne rent faktisk anvendes i indkøbssituationen. Der er derfor behov for at styrke indkøbsadfærden og sikre højere anvendelse (compliance). Det kræver gennemsigtighed og ledelsesopfølgning.

Det overordnede formål med udbuds- og indkøbspolitikken er at opnå det økonomisk mest fordelagtige indkøb under hensyntagen til bedst mulig økonomi og ønsket kvalitet og kommunens politikker omkring bæredygtighed, grøn omstilling og samfundsansvar. Aalborg Kommune skal med andre ord foretage effektive og ressourcebevidste indkøb.

Det betyder, at Aalborg Kommune vil:

 • Anvende de udbudsformer, der optimerer vores muligheder for at få de bedst mulige aftaler, herunder anvende udbudsformer, der tilgodeser små- og mellemstore virksomheder
 • Understøtte effektive indkøb i Aalborg Kommune som helhed ved at der skabes et fælles, samlet overblik over kommunens indkøbsaftaler og disse er tilgængelige i forhold til e-handel
 • Sikre, at indkøb af varer og tjenesteydelser når det er muligt sker via kommunens e-handelssystem for at opnå effektive indkøb og sikre overholdelse af indkøbsaftaler
 • Stille krav til leverandørerne om overholdelse af Aalborg Kommunes krav til socialt ansvar, miljø, bæredygtighed med videre.

Udmøntning af politikken

Aalborg Kommune arbejder strategisk med konkurrenceudsættelse.

Udbuds- og indkøbspolitikken udmøntes løbende i konkrete, flerårige strategier for udbud og indkøb i Aalborg Kommune. I strategien beskrives hvilke prioriterede, strategiske tiltag, kommunen har for de kommende år, og hvordan tiltagene udmøntes i praksis.

Organisering af indkøbsområdet

Aalborg Kommunes tværgående Økonomi- og Planlægningsgruppe er ansvarlig for implementeringen af strategien og opfølgning herpå.

Det praktiske og handlingsrettede arbejde foretages af Aalborg Kommunes fælles indkøbsfunktion, der har til formål at foretage udbud og indgå fælles indkøbsaftaler for hele Aalborg Kommune.

Den fælles indkøbsfunktion har i denne forbindelse opgaver med implementering af fælles indkøbsaftaler, samt leverandør- og kontraktstyring, rådgivning og undervisning af indkøbende enheder med henblik på at øge anvendelsen af de fælles indkøbsaftaler (compliance) i kommunen.

Den fælles indkøbsfunktion er ansvarlig for udbudsplanlægning og identifikation af nye udbudsområder, i tæt samarbejde med forvaltningerne. Der ligger samtidig en særlig opgave i at samle kommunes indkøbsaftaler og skabe et fælles overblik herover.

Den fælles indkøbsfunktion yder derudover processtøtte til forvaltninger ved gennemførelse af større, decentrale udbud.

Strategisk udbud

Aalborg Kommune foretager en markedsanalyse af det enkelte indkøbsområde før et udbud. Markedsanalysen giver grundlag for at vurdere hvilken udbudsform, der er bedst egnet ved det enkelte udbud. Aalborg Kommune anvender de forskellige udbudsformer, der er inden for rammerne af udbudslovgivningen. Dette med henblik på at optimere de enkelte indkøbsområder.

Udbuddene foretages enten af Aalborg Kommune selv eller i samarbejde med andre kommuner, myndigheder og offentlige selskaber. Aalborg Kommune anvender ligeledes aftaler fra Statens og Kommunernes Indkøbscentral (SKI-aftaler) i tilfælde, hvor det giver den bedst mulige aftale for kommunen. Aalborg Kommune anvender de forpligtende SKI-aftaler med mindre det af Økonomi- og Planlægningsgruppen konkret vurderes, at den enkelte forpligtende aftale ikke er fordelagtigt.

Udbud med tværgående rationale og fælles værdi for Aalborg Kommune som koncern, gennemføres samlet for kommunen, mens forvaltninger kan gennemføre øvrige udbud selvstændigt. De udbud, som gennemføres samlet for Aalborg Kommune, prioriteres og styres ved hjælp af en samlet udbudsplan, der godkendes af Økonomi- og Planlægningsgruppen.

Aalborg Kommune har en naturlig interesse i et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. For at optimere mulighederne for små og mellemstore virksomheder, vil en del af markedsanalysen fokusere på konkurrenceforholdene i branchen, samt muligheden for opdeling af delkontrakter på det konkrete udbud. Valg af udbudsform vil derfor blandt andet ske ud fra et konkurrencemæssigt hensyn, hvor der både er taget højde for antallet af økonomiske aktører på det pågældende område og kompleksiteten af det enkelte udbud.

Nedenfor er nævnt nogle muligheder for at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse ved tilrettelæggelsen af udbud inden for Udbudsloven.

Udbud med delydelsesregel

Delydelsesreglen i Udbudslovens § 8, stykke 2 giver mulighed for at lave kontrakt/rammeaftale med én hovedleverandør, hvor 80 % af den samlede indkøbsvolumen handles.

Delydelsesreglen beskrives i udbudsloven som 20 % af den samlede volumen og maksimum på 595.608 (2018) kroner i udbudsperioden. Det betyder, at der kan handles ved flere leverandører op til 20 % - bare 595.608 (2018) kroner ikke overskrides per leverandør. Derfor egner denne udbudsform sig til indkøbsområder med mange mindre leverandører.

Opdeling af kontrakter

Det er muligt at opdele kontrakter, hvilket kan betyde at små og mellemstore virksomheder, får bedre mulighed for at deltage i udbud. Det er dog vigtigt at huske, at en opdeling af en kontrakt ikke ændrer ved udbudspligten.

Der kan være tilfælde hvor risiko, økonomi, bæredygtighed eller andet spiller en særlig rolle. I disse tilfælde kan det vurderes, at en opdeling af en kontrakt ikke er hensigtsmæssig.

 • Opdeling på ydelser
  En opdeling kan være mulig i forhold til de indkøbte ydelser. Viser en markedsundersøgelse, at en opdeling af en kontrakt i flere delkontrakter kan give et bredere konkurrencefelt med deltagelse af små og mellemstore virksomheder, bør det overvejes, om dette er hensigtsmæssigt.
 • Distriktsopdeling
  Udbudsområder kan opdeles i delaftaler ved at dele Aalborg Kommune op i distrikter. Hermed skabes der mulighed for at små og mellemstore virksomheder, kan byde på en eller flere delaftaler. 

Strategisk indkøb

Aalborg Kommune har både indkøbsaftaler, der er gældende for alle forvaltninger og indkøbsaftaler, som en eller flere forvaltninger anvender. Aftalerne er rammeaftaler for en given periode eller enkelt indkøb.

På områder, hvor der er obligatoriske indkøbsaftaler, skal aftalen benyttes. Hvilke indkøbsaftaler, der er obligatoriske fastlægges af Økonomi- og Planlægningsgruppen. Både SKI-aftaler og egne indkøbsaftaler kan være obligatoriske. Økonomi- og Planlægningsgruppen kan beslutte, at frivillige SKI-aftaler er obligatoriske i Aalborg Kommune.

Kommunens indkøbere kan, via kommunens e-handelssystem se hvilke indkøbsaftaler, der er obligatoriske og hvilke der er tilbudsaftaler, det vil sige frivillige.

Indkøb ved hjælp af e-handelssystem er med til at opnå effektive indkøb og sikre overholdelse af indkøbsaftalerne. Aalborg Kommune har implementeret et tværgående e-handelssystem og arbejder på at videreudvikle dette og højne anvendelsesgraden. Bestilling af varer uden om det elektroniske indkøbssystem må kun forekomme, hvis varerne, eller tilsvarende varer, ikke findes i indkøbssystemets elektroniske varekatalog.

Med henblik på at opnå den ønskede effekt af politikken er der særskilt fokus på brugervenlighed i forhold til kommunens mange indkøbere. Det skal opleves som nemt og fordelagtigt at købe ind på aftalerne, herunder at anvende kommunens e-handelssystem.

Udbuds- og indkøbspolitikken åbner mulighed for at undtage visse former for indkøb fra de fælles indkøbsaftaler, for eksempel:

 • Indkøb der foretages med et pædagogisk sigte. Institutioner og tilbud i Aalborg Kommune har dermed mulighed for at foretage pædagogiske indkøb med borgerne som led i en terapeutisk og pædagogisk proces uden brug af de fælles indkøbsaftaler.
 • Suppleringskøb – det vil sige indkøb, som ikke kan vente til dagen/ugen efter. I tilfælde af, at det kan vente, skal brugerne anvende kommunens indkøbsaftaler

Indkøb under tærskelværdierne, som ikke skal i udbud eller annonceres efter Udbudslovens regler, indkøber Aalborg Kommune på markedsvilkår. Hvor en markedsundersøgelse viser, at der er flere relevante virksomheder til stede på markedet, indhenter Aalborg Kommune 2-3 tilbud.

Ved al tilbudsindhentning vil Aalborg Kommune være særlig opmærksom på at indhente tilbud fra små og mellemstore virksomheder.

Valg af produkt og leverandør i forbindelse med engangskøb, eller køb som ikke er udbudspligtige eller ikke er dækket af rammeaftaler, skal ligeledes foretages i henhold til Udbuds- og indkøbspolitikken.

Alle ansatte i Aalborg Kommune, der foretager indkøb, skal sikre, at Udbuds- og Indkøbspolitikken overholdes.

Leverandørliste

På udvalgte områder, som ikke er aftaledækket, anvender Aalborg Kommune, i henhold til Magistratsbeslutning af 19. december 2016, en leverandørliste. Leverandørlisten fungerer som styringsredskab i forhold til at sikre, at decentrale indkøbere køber ind i overensstemmelse med kommunes vedtagne Udbuds- og indkøbspolitik.

Herudover er leverandørlisten et redskab til at hjælpe den enkelte indkøber med, på en hurtig måde, at få overblik over mulige leverandører, varer og tjenesteydelser, der lever op til kommunens mindstekrav.

Fra leverandørernes side kan en leverandørliste fungere som et redskab til at synligøre sig over for de kommunale afdelinger. En leverandørliste kan ses som et redskab til at sikre en bredere leverandørsammensætning til gavn for de små og mellemstore virksomheder og konkurrencen.

Aalborg Kommunes indkøbere skal som udgangspunkt foretage indkøb for Aalborg Kommune via en leverandør på leverandørlisten, når:

 1. Indkøbet ikke er omfattet af en obligatorisk indkøbsaftale,
 2. Indkøbet ikke er udbuds- eller annonceringspligtigt efter de til enhver tid gældende regler pt. Udbudslovens Afsnit 2, 3 og 4
 3. Indkøbet vurderes til at ske på markedsmæssige vilkår og
 4. Den ønskede vare eller tjenesteydelse fremgår af listen

Kommunens indkøbere kan vælge en anden leverandør end en leverandør på listen, såfremt det vurderes, at indkøbet foretages mest hensigtsmæssigt på denne måde, og såfremt de påtænkte leverandør opfylder kravene til at blive optaget på listen.

Økonomiudvalget træffer beslutning om hvilke indkøbsområder og varegrupper, der er omfattet af leverandørlisten. Leverandørlisten og dennes indkøbsområder og varegrupper fremgår af Aalborg Kommunes hjemmeside og intranet.

Datadrevet opfølgning og styring

Aalborg Kommune har løbende fokus på, at politikkens ønskede effekt på indkøbsområdet opnås og at målene indfries. Værktøjerne til at løfte denne opgave er blandt andet:

 • Målrettet leverandør- og kontraktstyring
 • Controlling i relation til indgåede aftaler
 • Systematisk kortlægning af potentialet ved indgåelse af nye aftaler
 • Evaluering af indkøbsaftaler
 • Priskontrol og -benchmark.

Der er samtidig fokus på at øge andelen af aftaledækkede indkøb (compliance), således kommunen høster de forventede gevinster. Værktøjerne til at løfte denne opgave er blandt andet dialog og vejledning i samarbejdet med kommunens mange indkøbere.

I det daglige foretages opfølgning og styring af den fælles indkøbsfunktion og forvaltningernes indkøbsansvarlige, mens den overordnede, strategiske opfølgning og styring, herunder også niveauet for kommunens konkurrenceudsættelse med videre, er forankret i Økonomi- og Planlægningsgruppen.

For at understøtte effektive indkøb i Aalborg Kommune, skabes der et fælles, samlet overblik over kommunens indkøbsaftaler, uagtet om aftalen er indgået centralt eller i forvaltningerne.


Valg af leverandører

Tildeling og udvælgelse

Politikkens overordnede formål er at opnå det økonomisk mest fordelagtige indkøb under hensyntagen til bedst mulig økonomi og ønsket kvalitet.

Det betyder konkret, at Aalborg Kommune foretager en afvejning af bedst mulig kvalitet i forhold til prisen, men også andre relevante tildelingskriterier som for eksempel:

 • Service
 • Fleksibilitet
 • Miljøforhold
 • Leveringssikkerhed
 • Løbende driftsomkostninger

Udbudsprocessen tilrettelægges, hvor det er hensigtsmæssigt, således, at det giver mulighed for små og mellemstore virksomheder at give tilbud, for at sikre den bedst mulige konkurrence.

Aalborg Kommune udelukker leverandører, der er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terror, finansiering af terror, hvidvaskning, børnearbejde eller menneskehandel, efter Udbudslovens regler herom.

Aalborg Kommunes medarbejdere, skal i forbindelse med gennemførelsen af udbud, hvor det er relevant, indhente oplysninger til vurdering af, om leverandøren skal udelukkes fra at byde. Som eksempel på forhold der kan begrunde, at en leverandør udelukkes kan nævnes manglende opfyldelse af sociale eller skattemæssige forpligtelser, jævnfør byrådets særlige beslutninger om vedrørende virksomheder, der unddrager sig skattebetaling.

Samarbejdet med leverandører

Aalborg Kommune ønsker et godt samarbejde med kommunens leverandører. Aalborg Kommune vil fremstå som en troværdig og professionel samarbejdspartner over for leverandørerne og forventer også at leverandørne agerer professionelt.

Aalborg Kommune lægger stor vægt på gensidig erfarings- og videndeling med vores leverandører. Aalborg Kommune ønsker et samarbejde, hvor kommunen og leverandøren i fællesskab er opmærksomme på, og medvirker til nye løsninger til gavn for alle og har fokus på effektivitet og brugervenlighed.


Krav til leverandører

Aalborg Kommune arbejder aktivt for både den grønne omstilling og hensynet til miljø og bæredygtighed, og tager samtidig det sociale og samfundsmæssige ansvar på sig.

Derfor spiller Aalborg Kommunes politikker og strategier inden for disse områder også en væsentlig rolle i forhold til kommunes indkøb.

Grøn omstilling og bæredygtighed

Grøn omstilling og bæredygtighed er vigtige elementer i Aalborg Kommunes indkøb. Kommunens indkøb skal derfor i henhold til byrådets beslutninger på området medvirke til at løfte kommunens ansvar og indsats i forhold til disse elementer, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt – eksempelvis ift. livscyklus økonomi, bæredygtighedsmærke, økologi, natur- og miljøbelastning, socialøkonomiske virksomheder, med videre.

Ovenstående er indholdsmæssigt beskrevet i kommunens politikker på området, der er vedtaget af byrådet og hvor det er relevant og hensigtsmæssigt, indarbejdes politikkerne i udbudsprocessen.

Socialt og samfundsmæssigt ansvar

Aalborg Kommune stiller i henhold til Byrådets og Økonomiudvalgets beslutninger krav til, at kommunens leverandører og deres underleverandører i forhold til socialt og samfundsmæssigt ansvar. Kommunens indkøb skal derfor medvirke til at løfte kommunens ansvar og indsats i forhold til sociale og samfundsmæssige hensyn og ansvar, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt – eksempelvis gennem sociale klausuler, arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler, leverandørlisten, unddragende skattebetaling, socialt ansvar, CSR-bilag med videre.

Opfølgning

Aalborg Kommune stiller krav til leverandørerne om løbende dialog og samarbejde i forhold til opfølgningen på indkøbsaftalerne. Det er vigtigt for Aalborg Kommune, som professionel indkøber, løbende at kvalitetssikre priser, produktkvalitet, leveringsfrister, digital tilgængelighed med mere. Ansvaret for opfølgning og dialog med leverandørerne er placeret ved de kontraktansvarlige.

Digitalisering

Aalborg Kommune udnytter mulighederne for digital kommunikation, og forudsætter, at leverandører i videst mulig omfang kommunikerer digitalt i alle faser af indkøbsprocessen, herunder også ved udbud. Aalborg Kommune stiller krav om, at alle leverandører fakturer elektronisk jævnfør lovgivningen på området.


Kommunikation

Ekstern kommunikation

Aalborg Kommune vil fremstå som en troværdig, åben og professionel samarbejdspartner over for leverandørerne.

Det skal derfor være enkelt og tilgængeligt at søge viden om Aalborg Kommunes udbud og afgive tilbud på disse. Og der skal være åbenhed omkring Aalborg Kommunes udbud og indkøb.

Den samme åbenhed og tilgængelighed forventer Aalborg Kommune af sine leverandører, således samarbejdet omkring opfølgning og kvalitetssikring er prioriteret af begge parter.

Intern kommunikation

En af de afgørende forudsætninger for, at Aalborg Kommunes målsætninger på indkøbsområdet kan indfries er, at indkøbsaftalerne og e-handelssystemet er udbredt i organisationen og kendt af de ledere og medarbejdere, der foretager indkøbene.

Derfor arbejder Aalborg Kommune løbende med kommunikation af både politikken og strategien for området. Sideløbende hermed skabes et samlet, tilgængeligt overblik over kommunens indkøbsaftaler.

De enkelte indkøbere skal have viden om, og forståelse for, hvilke omkostninger der er forbundet med et indkøb, ud over varens pris. Og de skal gennem de positive eksempler og historier tilskydes at anvende kommunens e- handelssystem.


Afslutning og vedtagelse

Vedtaget af Aalborg Byråd den 24. september 2018.


Bilag

 • CSR-bilag
  • Miljø
  • Aalborg Byråds beslutning af 12. maj 2014 vedrørende Arbejdsklausuler
  • Uddannelsesklausuler
 • Aalborg byråds Magistrats beslutning af 19. december 2016 vedrørende Regler for optagelse på leverandørliste
 • Aftale om inddragelse af medarbejdere ved udbud, licitationer med mere
 • Tilrettelæggelse af SMV-venlige udbud
 • Aalborg Byråds beslutning af 19. juni 2017 vedrørende Aalborg Kommunes muligheder for at undlade at handle med og investere i virksomheder mv., der unddrager sig skattebetaling

Bilag 1A - Miljø

Miljø og arbejdsmiljø

Aalborg Kommunes leverandører forpligter sig til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandørerne ved produktion og levering af de af rammeaftalen/kontrakten og lignende (fremover benævnt rammeaftalen) omfattede produkter og ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandørerne forpligter sig således til ved opfyldelsen af rammeaftalen at medvirke til at værne om natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN's Global Compact. Se i øvrigt CSR bilag vedrørende FN’s Global Compact.

Dette udmønter sig i rammeaftaler ved, at Leverandøren skal overholde de specifikt fastlagte krav til produktets egenskaber samt de fastlagte minimumskrav til miljø og energi.

Aalborg Kommune har vedtaget en miljøvenlig indkøbspolitik, der er gældende for alle afdelinger og institutioner.

Aalborg Kommune ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en bæredygtig udvikling samt anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø.

Endvidere ønsker Aalborg Kommune aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel Aalborg Kommunes egne afdelinger, institutioner med videre som hos Aalborg Kommunes leverandører af varer og tjenesteydelser.

Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under rammeaftalen i hele rammeaftaleperioden opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, bekendtgørelser, EU-direktiver med mere.

I Bæredygtighedsstrategi 2016 – 2020 har Byrådet vedtaget, at Aalborg Kommune vil skabe vækst ved en grøn omstilling baseret på bæredygtigt ressourceforbrug og fremme af en cirkulær økonomi. Det skal blandt andet ske ved at:

 • Påvirke markedet i en mere grøn retning ved som offentlig indkøber at stille krav om og efterspørge mere grønne produkter og ydelser.
 • Købe teknologiske og bæredygtige løsninger og udvikle SMART Aalborg

Dertil kommer at der i NBE-regi er etableret et samarbejde om bæredygtige indkøb med fokus på cirkulær økonomi og SMART forretningsmodeller.

a) Miljømærker i udbud

Iflg. Udbudslovens § 46 kan Aalborg Kommune stille krav om miljømærker, når de ønsker at købe varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker.

Aalborg Kommune ønsker at bruge vores indkøbskraft til at fremme en bæredygtig udvikling. Vi håber, at vores udbud og indkøb af miljømærkede produkter vil påvirke leverandører og brancher, så udbuddet af miljømærkede produkter til konkurrencedygtige priser på sigt øges.

Vores mål for øget brug af miljømærkede indkøb betyder, at leverandører vil kunne blive mødt med krav om at levere miljømærkede produkter og serviceydelser. Hvis der i vores udbud eller indkøb er krav om at produkterne eller service ydelserne skal være miljømærkede vil dette fremgår tydeligt af udbudsmaterialet.

Målet med miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

b) Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

Aalborg Kommune er medlem af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). POGI drives af Miljøstyrelsen og er et samarbejde mellem offentlige organisationer, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem indkøb og er baseret på fælles forpligtende grønne indkøbsmål.

Derudover fungerer Partnerskabet som et forum for erfaringsudveksling og videndeling på indkøbsområdet.

Tanken bag partnerskabet er, udover at udveksle erfaringer mellem partnerne, at bruge grønne indkøb til at fremme grøn omstilling og at gøre det lettere for leverandørerne at efterleve mere ensartede miljøkrav fra kommunerne.

c) Dokumentation

Leverandøren er forpligtet til at fremsende følgende dokumentation for, at miljøkravene ovenfor er overholdt, hvis Aalborg Kommune skriftligt anmoder herom:

 • Erklæring fra Leverandørens ledelse om, at Leverandøren ved opfyldelsen af rammeaftalen løbende sikrer overholdelsen af de nævnte krav.
 • Beskrivelse af de praktiske tiltag, som Leverandøren har gennemført for at sikre overholdelsen af kravene. Beskrivelsen kan omfatte en fremstilling af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag. Leverandøren er på Aalborg Kommunes anmodning forpligtet til at deltage i opfølgende møder herom, herunder at indberette opdaterede beskrivelser af praktiske tiltag.
 • Beskrivelse af resultatmålinger, hvori det beskrives, hvordan resultatet af iværksatte tiltag måles. For eksempel kan standarder som Global Reporting Initiative's Sustainability Reporting Guidelines anvendes.

Dokumentation m.v. skal være Aalborg Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter, at Aalborg Kommunes anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristen kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage. Leverandørens (og eventuelle underleverandørers) omkostninger ved udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation m.v. er Aalborg Kommune uvedkommende.

På Ordregivers forlangende skal rammeaftalehaver, uden udgifter for Ordregiver, fremskaffe den dokumentation, der måtte ønskes omkring et produkt, til brug for miljøvurdering af produktet.


Bilag 1B - Arbejdsklausul

Arbejdsklausul

Aalborg Kommunes byråd har den 12. maj 2014 vedtaget følgende retningslinjer for brugen af arbejdsklausuler:

Administrativ forskrift nummer 28

Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser 

Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der som udgangspunkt indsættes klausuler i kontrakterne, hvorved entreprenøren/tjenesteyderen forpligter sig til at sikre sine og eventuelle underentreprenørers medarbejdere, vikarer og andre underlagt der er underlagt ledelsesret på opgaven løn- og arbejdsvilkår minimum svarende til de vilkår, som er gældende efter danske overenskomster på området, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter:

 1. Arbejdsklausuler kan alene anvendes som kontraktvilkår og ikke som udvælgelses- eller tildelingskriterium.
 2. Arbejdsklausuler skal som udgangspunkt anvendes ved tilbudsindhentning, hvor kontraktsummen forventes at være på 1 millioner kroner eller derover, medmindre det efter en konkret vurdering må antages at være urimeligt byrdefuldt for en kommende leverandør
 3. Der skal ved hvert enkelt udbud foretages en konkret vurdering af, om en arbejdsklausul er relevant og proportional (byrdefuld) i forhold til den opgave, der udbydes. Det betyder blandt andet, at forpligtelsen til at sikre løn- og arbejdsvilkår svarende som minimum til det, der følger af de danske overenskomster på området, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, alene må gælde de medarbejdere, vikarer og andre der er underlagt ledelsesret, og som er beskæftiget med løsning af den udbudte opgave. Klausulen må således ikke udvides til at omfatte virksomheden generelt.
 4. Arbejdsklausuler må kun anvendes i det omfang opgaven alene kan løses her i landet.
 5. Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller af udbudsbetingelserne, at kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul.

Forpligtelsen til at anvende arbejdsklausuler efter ovenstående retningslinjer gælder ved al tilbudsindhentning, det være sig ved udbud, licitation og underhåndsbud, og gælder for alle opgaver på såvel bygge- og anlægsområdet som på området for tjenesteydelser. Klausuler skal også indsættes som vilkår, når kommunen yder støtte til et arbejde i form af tilskud eller garanti og søges anvendt i fælleskommunale selskaber, hvor kommunen er repræsenteret.

Der er udarbejdet en standardklausul jævnfør link nedenfor. Standardklausulen skal anvendes med de tilpasninger, der er fornødne i forhold til den enkelte opgave.

Standard arbejdsklausul

Principperne i ILO-konvention nummer 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten.

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, vikarer og andre der er underlagt ledelsesret, som leverandøren og leverandørens underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse har løn, herunder særlige ydelse, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde hæfter leverandøren for opfyldelse af kravene, og det påhviler entreprenøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.

Såfremt leverandøren ikke overholder bestemmelsen, er Aalborg Kommune berettiget til at bestemme, at den pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden.

Endvidere er Aalborg Kommune berettiget til skriftligt at anmode leverandøren om at bringe forholdene i orden inden [x] kalenderdage. Kan leverandøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aalborg Kommune fra fristens udløb berettiget til bod for manglende opfyldelse af klausulen. Boden fastsættes til [x] promille af entreprisesummen per arbejdsdag, hvor klausulen ikke er opfyldt.

Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation

Alle medarbejdere skal inden 1 måned efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning

Aalborg Kommune skal [i god tid, inden opstart, indsæt dato] skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nummer/RUT.nummer.

Leverandøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Aalborg Kommune om, hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. Aalborg Kommune kan stille krav om at leverandøren opsætter skilte der tydelig angiver leverandørens og underleverandørers identitet.

Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere

Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse.

Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.

Dokumentation

Leverandøren har bevisbyrden for at Leverandørens forpligtelser i henhold til klausulen er overholdt, og Aalborg Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Aalborg Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere.

Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Aalborg Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter.

Redegørelse

Såfremt Aalborg Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.

Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet eller udbudt. Aalborg Kommune kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold.

Frister

Dokumentationen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til [x] arbejdsdage for dokumentation og [x] arbejdsdage for redegørelsen.

Videregivelse af dokumentation

Aalborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til SKAT, Arbejdstilsynet eller andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed.

Aalborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til politiet, såfremt der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold.


Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen

Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af klausulen vil altid berettige Aalborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist.

Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten.

Sanktioner

Aalborg Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte.

Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulen. Boden per påbegyndt arbejdsdag svarer til [indsæt promille af kontraktsummen] dog minimum [indsæt beløb i kroner per dag], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag.

Leverandørens og/eller dennes underleverandørers væsentlige misligholdelse af nærværende arbejdsklausul berettiger Aalborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser.


Kontrolbesøg

Aalborg Kommune vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Aalborg Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Leverandøren eller underleverandørers mellemkomst.


Anvendelse af ekstern bistand

Aalborg Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Aalborg kommune til opgaven, ligesom Leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand.


Bilag 1C - Uddannelsesklausul

Aalborg Kommunes byråd har den 12. maj 2014 vedtaget følgende retningslinjer for brugen af uddannelsesklausuler:

Uddannelses- og praktikklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser

Administrativ forskrift nummer 36

Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der indsættes uddannelses og praktikklausuler i kontrakterne, hvorved entreprenøren/tjenesteyderen forpligter sig til at antage lærlinge og/eller praktikanter efter følgende retningslinjer:

 1. Uddannelses- og praktikklausuler kan alene anvendes som kontraktvilkår og ikke som udvælgelses- eller tildelingskriterium.
 2. Uddannelses- og praktikklausuler skal som udgangspunkt anvendes ved tilbudsindhentning, på:
  • Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 millioner kroner eksklusiv moms.
  • Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 millioner kroner eksklusiv moms.

Der skal ikke stilles krav om uddannelses- og praktikklausuler, hvis det efter en konkret vurdering af kontrakten må antages at være urimeligt byrdefuldt for en kommende leverandør.

 • Der skal ved hvert enkelt udbud foretages en konkret vurdering af, om en uddannelses- eller praktikklausul er relevant og proportional (byrdefuld) i forhold til den opgave, der udbydes.
 • Uddannelses- og praktikklausuler skal alene vedrøre den udbudte opgave. Klausulerne må således ikke udvides til at omfatte virksomheden generelt.
 • Uddannelses- og praktikklausuler må kun anvendes i det omfang opgaven alene kan løses her i landet.
 • Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller af udbudsbetingelserne, at kontrakten vil indeholde en uddannelses- eller praktikklausul.

Forpligtelsen til at anvende uddannelses- og praktikklausuler efter ovenstående retningslinjer gælder ved al tilbudsindhentning, det være sig ved udbud, licitation og underhåndsbud, og gælder for alle opgaver på såvel bygge- og anlægsområdet som på området for tjenesteydelser. Klausuler skal også indsættes som vilkår, når kommunen yder støtte til et arbejde i form af tilskud eller garanti og søges anvendt i fælleskommunale selskaber, hvor kommunen er repræsenteret.

Der er udarbejdet en standardklausul jævnfør link nedenfor. Standardklausulen skal anvendes med de tilpasninger, der er fornødne i forhold til den enkelte opgave.

Standard uddannelsesklausul

Uddannelsesklausul

Leverandøren skal sikre, at mindst det krævede antal af de årsværk (1 årsværk = 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold med videre), der anvendes til at opfylde kontrakten af såvel Leverandøren selv som underleverandører, besættes med en eller flere praktikant(er)/lærling(e).

En praktikant/lærling er en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land.

Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er)/lærling(e) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter/lærlinge, svarer til beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) i kontraktens løbetid.

Leverandøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er)/lærling(e), som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren til det arbejde, som kontrakten omhandler.

Såfremt opgavens omfang efter kontraktens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter/lærlinge tilsvarende.

Det krævede antal årsværk lærlinge for de enkelte entrepriser udgør [x%] af de skønnede fagrelevante arbejdstimer.

Eksempel: 

30.000 arbejdstimer x 10% /1924 = 1,56 årsværk

Bortfald af forpligtelsen

Forpligtelsen til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) bortfalder, hvis leverandøren ikke er i stand til at finde en praktikant/lærling som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med leverandøren.

Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis leverandøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter/lærlinge på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en passende annoncering i et andet EU land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra leverandøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant/lærling til ansættelse.

Hvis leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for leverandøren, kan leverandøren efter samtykke fra kommunen vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU- land (herefter også benævnt ”praktikant”).

Såfremt kommunen eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra leverandøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikant(er)/lærling(e) til ansættelse, bortfalder leverandørens forpligtelse til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærlinge.

Dokumentation

Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærlinge er opfyldt.

Redegørelse

Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende beskæftigelse eller leverandøren ikke opfylder sin pligt om at meddele, at der er manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e), kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren.

Frister

Dokumentationen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt.

Sanktioner

Hvis kommunen herefter fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan leverandøren meddeles, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er kommunen berettiget til efter påkrav

 1. at kræve en bod på DKK [indsæt beløb] per påbegyndt uge per årsværk praktikant/lærling, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation
  eller
 2. at ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som i øvrigt er gældende for arbejdets udførelse.

Såfremt det ved kontraktens afslutning kan konstateres at leverandøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e), pålægges leverandøren en bod svarende til DKK [indsæt beløb] per manglende årsværk praktikant.

Såfremt leverandøren mangler at beskæftige 0,5 årsværk praktikant(er)/lærling(e) ifalder denne altså en bod på DKK [indsæt beløb]

Kontrolbesøg

Aalborg Kommune vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Aalborg Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Leverandøren eller underleverandørers mellemkomst.

Anvendelse af ekstern bistand

Aalborg Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Aalborg kommune til opgaven, ligesom Leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand.


Bilag 2 til Udbuds- og indkøbspolitikken

Aalborg byråds Magistrat (Nu Økonomiudvalg) har den 19. december 2016 vedtaget følgende retningslinjer for leverandørlister.

Retningslinjer for leverandørliste

Aalborg Kommunes indkøb

Aalborg Kommunes medarbejdere skal som udgangspunkt foretage indkøb for Aalborg Kommune via en leverandør på leverandørlisten, når:

 1. Indkøbet ikke er omfattet af en obligatorisk indkøbsaftale,
 2. Indkøbet ikke er udbuds- eller annonceringspligtigt efter de til enhver tid gældende regler pt. Udbudslovens Afsnit 2, 3 og 4.
 3. Indkøbet vurderes til at ske på markedsmæssige vilkår og
 4. Den ønskede vare eller tjenesteydelse fremgår af listen

Medarbejdere kan vælge en anden leverandør end en leverandør på listen, såfremt det vurderes, at indkøbet foretages mest hensigtsmæssigt på denne måde, og såfremt de påtænkte leverandør opfylder kravene til at blive optaget på listen.

Økonomiudvalget træffer beslutning om hvilke indkøbsområder og varegrupper, der er omfattet af leverandørlisten.

Leverandørlisten og denne indkøbsområder og varegrupper fremgår af Aalborg Kommunes hjemmeside og intranet.

Leverandørers optagelse på Aalborg Kommunes leverandørliste

Alle leverandører, der ved sin anmodning bekræfter nedenstående, kan optages på Aalborg Kommunes leverandørliste:

Leverandøren skal ved sin anmodning om optagelse bekræfte at overholde nedenstående punkter:

 1. Leverandøren er forpligtet til at følge Aalborg Kommunes Indkøbspolitik
 2. Leverandøren udfylder bilaget ”Tro og love erklæring”
 3. Leverandøren og eventuelle underleverandører skal tilsikre medarbejdere, vikarer og personer underlagt leverandørens eller eventuelle underleverandørers ledelsesret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkeds parter, voldgiftskendelser, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
 4. Leverandøren er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underleverandører. Kommunen kan kræve dokumentation for, at medarbejderne er orienteret.

Leverandører der tidligere er fjernet fra listen på grund af overtrædelser eller manglende samarbejde, kan først genindtræde på listen når betingelserne i pkt. 3 - VII er opfyldt.

En leverandør kan altid og på et hvert tidspunkt bede om at blive taget af leverandørlisten med den virkning, at leverandørens forpligtelser ophører.

Aalborg Kommunes muligheder for at indhente dokumentation hos leverandører og underleverandører

l
Aalborg Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at leverandøren i forhold til blandt andet løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår for medarbejderne lever op til forpligtelserne under punkt 2. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers medarbejdere.

ll

Dokumentationen skal være Aalborg Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

lll

Relevant dokumentation kan for eksempel være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

lV

Leverandøren skal endvidere på Aalborg Kommunes opfordring dokumentere, at denne er registreret i relevante registre som for eksempel Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.

V

Aalborg Kommune er berettiget til at bede den enkelte medarbejder fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Leverandøren skal sikre, at dennes medarbejdere har korrekt ansættelsesbevis.

Vl

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til, at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, for eksempel skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet.

Vll

Overtrædelse af forpligtelserne i punkt 2 og/eller manglende samarbejde ved en kontrol udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforhold mellem Aalborg Kommune og leverandøren. Kommunen kan såfremt dokumentation ikke er modtaget inden 10 dage - efter afgivelse af ovennævnte påkrav – ophæve alle løbende aftaler skriftligt og fjerne leverandøren fra leverandørlisten.

Leverandøren kan først genindtræde på listen, når leverandøren kan dokumentere, at den har udført tiltag, der gør at den lever op til betingelserne under punkt 2 (self-cleaning), eller samarbejder om en kontrol, der ikke viser overtrædelser af betingelserne.

Vlll

Aalborg Kommune kan vælge at lade kontrollen udføre af 3. mand

Tro og love erklæring om personlige forhold

Som beskrevet i Lov nummer 1564 af 12. december 2015, afsnit 11, §§ 135-136 om obligatoriske udelukkelsesgrunde for at deltage i offentlige udbudsforretninger, erklærer undertegnede leverandør hermed på tro og love, at virksomhedens udbetalte, forfaldne gæld til det offentlige

dags dato udgør

________________________Kroner.

En ordregiver kan beslutte ikke antage et tilbud fra en leverandør, der ikke har afgivet tro og love erklæring, eller som har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kroner.

Ved gæld til det offentlige forstås:

 • Forfaldne ubetalte skatter
 • Forfaldne ubetalte afgifter, herunder forbrugsafgifter
 • Forfaldne ubetalte bidrag til sociale sikringsordninger

Der er tale om gæld til offentlige myndigheder såvel i Danmark som det land, hvor leverandøren har sit erhvervsmæssige hovedsæde.

Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at ovenfor afgivne oplysninger er korrekte, samt giver samtykke til, at Aalborg Kommune må kontrollere oplysningerne hos de relevante myndigheder.

Samtidig accepteres betingelserne for optagelse på positivlisten

For ovenstående underskrives: Dato:

For [indsæt firmanavn og cvr. nummer]

___________________________

Indsæt navn og titel


Bilag 3 - Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer i forbindelse med større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Indledning

I kommuner, hvor MED-rammeaftalen anvendes, skal der aftales retningslinjer bl.a. for proceduren for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

Formålet med aftalen

 • At sikre tryghed for medarbejderne i kommunen i situationer, hvor udbud/licitation af opgaver, der hidtil har været kommunale overvejes eller gennemføres.
 • Det gælder både før og efter det tidspunkt, selve udbuddet finder sted.
 • At sikre størst mulig åbenhed om processen fra en opgave overvejes at bringes i udbud til beslutningen tages og opgaveoverdragelsen er gennemført
 • At de berørte medarbejdere i størst muligt omfang involveres i det forberedende arbejde og analysefasen.

Aftalen skal dermed sikre, at medarbejderne og valgte MED - repræsentanter vedvarende holdes løbende og grundigt orienteret, og at medarbejderne inddrages i processen, ligesom aftalen skal være med til at sikre attraktive og bæredygtige arbejdspladser.

Hvad omfatter denne aftale - og hvad omfatter den ikke?

Aftalen er fælles for hele kommunen og aftalt i HovedMED. Aftalen omfatter retningslinjer for procedurer i forbindelse med omstillings-, udbuds- og licitationsprojekter med videre, men indeholder ikke detaljerede retningslinjer om alle de spørgsmål og emner, der kan opstå.

Aftalen omfatter udbud, licitationer og ”kontrolbud” af nye opgaver af et vist omfang, hvor opgaverne har været løst kommunalt, og hvor resultatet kan blive, at opgaverne permanent løses af eksterne leverandører, og hvor det kan føre til overdragelse af personale i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven.

Aftalen gælder ikke, når det drejer sig om, at der løbende købes ydelser eksternt for eksempel på grund af midlertidigt tidspres, eller ydelser, som hidtil helt eller delvist har været leveret af eksterne virksomheder.

Aftalen beskriver - med særligt hensyn til de personalemæssige spørgsmål - de forhold, der skal inddrages ved udbuds- og licitationsforløb med videre i de enkelte forvaltninger eller institutioner i kommunen, samt processen forud for og undervejs i udbudsforløbet.

Det samme gælder etablering af resultatcentre, andre former for selskabsdannelser eller nye styreformer som kontraktstyring, hvor medarbejdernes arbejdsforhold eller tilknytningsforhold vil blive væsentligt ændret.

I denne aftale benyttes generelt udtrykket “udbud” eller “licitation”, men aftalen gælder alle de situationer, der er nævnt ovenfor.

Værdierne i den fælles personalepolitik i kommunen er sammen med ”Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering” (aftalt mellem blandt andet KTO og KL) styrende for den måde, de personalemæssige spørgsmål inddrages i denne aftale.

I protokollatet findes en række anbefalinger, retningslinjer og aftaler, som parterne skal være opmærksom på før, under og efter det overvejes at gennemføre omstillingsprojekter, udbud, licitation eller privatisering af en opgave.

Det konkrete forløb skal gennemføres i overensstemmelse med det personalepolitiske værdigrundlag i Aalborg Kommune, som omfatter seks grundlæggende værdier, som kommunen specielt værdsætter og prioriterer, og som ligger til grund for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere:

 1. Samarbejde, medindflydelse og ledelse.
 2. Udvikling og forandring.
 3. Forskellighed, ligestilling og rummelighed.
 4. Sundhed og trivsel.
 5. Miljøbevidsthed og bæredygtighed.
 6. Åbenhed og inddragelse.

Aftalen er ikke en udbuds- eller licitationspolitik og indeholder derfor ikke retningslinjer for, hvilke opgavetyper, områder eller sektorer i kommunen, der skal – eller ikke skal i udbud.

Faserne i en udbudsforretning i Aalborg Kommune

Beskrivelse af de 4 faser.

Følgende spørgsmål skal som minimum drøftes i relevante MED-udvalg på baggrund af en redegørelse fra ledelsen inden endelig politisk beslutning om omstilling.

FASE 1.
 • Målsætningerne med den ønskede omstilling
 • Hvilke redskaber vil eventuelt indgå i det videre arbejde, herunder anvendelsen af udbud.
 • Hvordan og hvornår informeres personalet om sagen og den udarbejdede tidsplan
 • Hvordan vil ledelsen sikre, at medarbejdernes synspunkter indgår i grundlaget for at træffe beslutning?
FASE 2.
 • Så tidligt som muligt informeres alle berørte medarbejdere om den endelige indstilling
 • Hvordan vil ledelsen sikre, at sagen forinden den politiske beslutning er tilstrækkeligt og grundigt belyst således, at de berørte medarbejderes synspunkter og forslag fremgår af indstillingen til politikerne?
 • I overvejelserne om evt. udbud eller udlicitering af et arbejdsområde, skal der som en del af beslutningsgrundlaget foreligge en risikovurdering af betydningen for arbejdsmiljøet før, under og efter gennemførelse af udbuddet eller udliciteringen. Risikovurderingen skal foretages af HMU i samarbejde med HR og Arbejdsmiljø i henhold til SAM, procedure 4.
 • Hvis indstillingen indebærer, at den nuværende interne organisation ændres, for eksempel i en bestiller- og udfører funktion, skal dette tydeligt fremgå af indstillingen.
  • Hvordan er der sikret den fornødne tid til arbejdet, også til deltagelsen for medarbejderrepræsentanterne?
  • Afklaring af anvendelsen af ”kontrolbud” i forbindelse med et eventuelt udbud, herunder medinddragelse i udarbejdelsen?
  • På arbejdspladser uden tillidsrepræsentanter kontaktes den forhandlingsberettigede organisation
FASE 3.
 • Udarbejdelsen af udbudsmateriale, herunder hvordan og i hvilket omfang medinddrages fagpersonale i udarbejdelsen?
 • Er der særlige hensyn i forhold til denne opgave?
 • Hvilke særlige krav vil endvidere blive stillet til eventuelle samarbejdspartnere?
 • Skal der oprettes et særligt kontaktudvalg inden for rammerne af kommunens MED-aftale og med status som et lokalt MED-udvalg?
 • Udbudsfasen går sin gang. MED-udvalget orienteres kun, hvis der er kommet nye informationer.
FASE 4.
 • Valg af tilbudsgiver, herunder om opgaven evt. skal løses af kommunen selv.
  Så snart tilbudsgiver er valgt, informeres såvel de medarbejdere, som overdrages og de medarbejdere, som ikke overdrages.
 • Der aftales hurtigst muligt, efter beslutningen om udbud, en tids- og handlingsplan for en evt. virksomhedsoverdragelse.
 • MED-udvalget mødes og drøfter beslutningen og dens konsekvenser for medarbejdernes løn- og ansættelses- og arbejdsmiljøforhold i henhold til kommunens /personalepolitik/ udbudspolitik/ retningslinjer med videre i det videre arbejde.
 • MED-udvalget drøfter principper, kriterier og rammer for udvælgelsen af, hvem der skal omplaceres eller afskediges.
 • MED-udvalget drøfter endvidere, hvordan der tages hånd om de medarbejdere, som ikke forlader organisationen.
 • Der optages forhandlinger med de forhandlingsberettigede organisationer om vilkårene for de medarbejdere, der ikke ønsker at blive overdraget og om vilkårene for de medarbejdere, der er omfattet af udbudsmaterialet. Medarbejderne holdes løbende informeret herom.
 • Det er ledelsens ansvar, at MED-strukturen til en hver tid afspejler den reelle beslutningsstruktur i kommunen/kommunen/regionen på alle beslutningsniveauer.
 • Hvordan vil udbudsprocessen blive evalueret, og hvilken rolle vil MED-udvalget have i denne evaluering?

Et udbudsforløb kan dog undtagelsesvis starte på den måde, at der først politisk træffes en principbeslutning og der så efterfølgende skal udarbejdes et detaljeret udbudsmateriale. En sådan fremgangsmåde vil betyde, at alle ovenstående faser måske ikke vil kunne efterleves, men man skal i så fald sikre, at formålet med aftalen efterleves i størst muligt omfang.


Bilag 4 - SMV-venlige udbud

Tilrettelæggelse af SMV-venlige udbud

Aalborg Kommune indkøber en lang række meget forskellige varer og tjenesteydelser. Aalborg Kommune ønsker at fremme konkurrencen, og derfor fremme små og mellemstore virksomheder (SMV) muligheder for at deltage i Aalborg Kommunes udbud.

Aalborg Kommune foretager en markedsanalyse af det enkelte indkøbsområde før et udbud. Markedsanalysen giver grundlag for vurdere hvilken udbudsform, der er bedst egnet ved det enkelte udbud.

For at optimere mulighederne for små SMV’er, vil en del af markedsanalysen fokusere på konkurrenceforholdene i branchen med henblik på at vurdere, om det er muligt og gavnligt for konkurrencen at tilrettelægge udbuddet på en måde, der fremmer SMV’ers muligheder for at afgive

Leverandører kan opleve, at det kræver en del ressourcer at deltage i udbud. De ressourcer der skal anvendes i en udbudsproces, kan medvirke til at afholde SMV’er fra at deltage i udbud. Udbudsprocessen skal derfor tilrettelægges med fokus på leverandørernes anvendelse af ressourcer.

En del leverandører og særligt SMV’er kunne tænkes at afholde sig fra at give tilbud i en udbudsproces, hvis de oplever, at kommunen ikke anvender de indgåede aftaler helt eller delvist, men foretager indkøb uden om aftalerne. Det er derfor vigtigt at leverandørerne kan regne med at kommunen anvender de indgåede aftaler. Aalborg Kommune vil derfor have fokus på at sikre compliance i forhold til de indgåede aftaler.

SMV-venlige udbud

Nedenfor er en gennemgang af nogle muligheder for at fremme SMV’er deltagelse ved tilrettelæggelsen af udbud inden for Udbudsloven. Listen er ikke udtømmende.

Udbud med delydelsesregel

Delydelsesreglen i Udbudslovens § 8, stykke 2 giver mulighed for at lave kontrakt/rammeaftale med én hovedleverandør, hvor 80 % af den samlede indkøbsvolumen handles.

Delydelsesreglen beskrives i udbudsloven som 20 % af den samlede volumen og maksimum på 596.520 (2017) kroner i udbudsperioden. Det betyder, at der kan handles ved flere leverandører op til 20 % - bare 596.520 kroner ikke overskrides per leverandør. Derfor egner denne udbudsform sig til indkøbsområder med mange mindre leverandører.

Opdeling af kontrakter

Der er muligt at opdele kontrakter hvilket kan betyde SMV’er får bedre mulighed for at deltage i udbud. Det er dog vigtigt, at huske at en opdeling af en kontrakt ikke ændrer ved udbudspligten.

Der kan i tilfælde hvor risiko, økonomi, bæredygtighed eller andet spiller en særlig rolle. I disse tilfælde kan det vurderes at en opdeling af en kontrakt ikke er hensigtsmæssig.

 • Opdeling på ydelser
  En opdeling kan være mulig i forhold til de indkøbte ydelser. Viser en markedsundersøgelse at en opdeling af en kontrakt i flere delkontrakter kan give et bredere konkurrencefelt med deltagelse af SMV’er, bør det overvejes om dette er hensigtsmæssigt.
 • Distriktsopdeling
  Udbudsområder kan opdeles i delaftaler ved at dele Aalborg Kommune op i distrikter. Hermed skabes der mulighed for at SMV’er kan byde på en eller flere delaftaler.

Bilag 5 - ulovlig skatteunddragelse

På byrådsmødet 9. maj 2016 godkendte byrådet, at de etiske retningslinjer i Aalborg Kommunes investeringspolitik udvides til at omfatte ulovlig skatteunddragelse. 

Sagsbeskrivelse 

I byrådets møde den 9. maj 2016 besluttede Aalborg Byråd, på baggrund af et forslag fra Socialistisk Folkeparti, at pålægge Borgmesterens Forvaltning, med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger, at udarbejde forslag til politisk behandling om følgende:

 1. at Aalborg Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande,
 2. at Aalborg Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse, og
 3. at Aalborg Kommunes investerede midler ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Ad 1) Handel og samarbejde med virksomheder mv. der unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande

Aalborg Kommunes samarbejdspartnere er, i lighed med alle andre erhvervsdrivende, til enhver tid forpligtet til at overholde de love og regler, herunder de skattemæssige, som gælder for udøvelsen af deres hverv.

Overholder en virksomhed ikke de skattemæssige regler, vil de kunne straffes for skattesvig. Skattespekulation, der indebærer, at en virksomhed via anvendelse af skattereglerne minimerer sin skattebetaling, er ikke ulovligt.

Udelukkelse af tilbudsgivere fra udbud

Udbudsloven opstiller udtømmende rammerne for, hvornår en offentlig ordregiver har ret og pligt til at udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i et udbud omfattet af udbudsloven.

Efter udbudsloven har er en offentlig ordregiver pligt til at udelukke en tilbudsgiver fra et udbud, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af en af de såkaldte obligatoriske udelukkelsesgrunde. De obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter situationer, hvor tilbudsgiver er dømt for eller har vedtaget en bøde for en række nærmere angivne lovovertrædelser (bl.a. bestikkelse, svig, terror og hvidvaskning) samt tilfælde, hvor en tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 kroner De såkaldte obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter ikke overtrædelser af skattelovgivningen.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde kan en ordregiver vælge at udelukke en tilbudsgiver fra et udbud, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af en række situationer – de såkaldte frivillige udelukkelsesgrunde - som er oplistet i udbudslovens § 137.

Skatteunddragelse er ikke specifikt nævnt under de frivillige udelukkelsesgrunde, men ifølge lovbemærkningerne til udbudsloven kan overtrædelse af skatteregler være omfattet af en frivillig udelukkelsesgrund der fastsætter, at virksomheder der har begået ”alvorlige forsømmelser”, der ”sår tvivl om virksomhedens integritet”, kan udelukkes. Lovbemærkningerne nævner kun overtrædelse af skatteregler, og skattespekulation, der ikke indebærer en lovovertrædelse, er derfor ikke omfattet af ordlyden.

Det er ikke et krav, at virksomheden skal være dømt for overtrædelse af skattelovgivningen, men ordregiveren skal kunne løfte bevisbyrden for virksomhedens forsømmelse, og for at forsømmelsen er så alvorlig, at der berettiget kan sås tvivl om virksomhedens integritet. Hvad og hvor meget der skal til for at løfte denne bevisbyrde, er ikke afgrænset i loven, men det er forvaltningens vurdering, at det i praksis vil være vanskeligt, medmindre der for eksempel foreligger en bødevedtagelse, en dom eller lignende eller der aktuelt verserer en sag om det pågældende forhold. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering, hvorunder det skal vurderes, om udelukkelse er et rimeligt indgreb, set i forhold til den foretagne handling.

Hvis ordregiver udelukker en virksomhed, og ordregiveren efterfølgende ikke kan løfte bevisbyrden for virksomhedens forsømmelse, vil ordregiveren kunne ifalde erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.

Ordregivere, herunder Aalborg Kommune, har herefter hjemmel i udbudsloven til at udelukke en virksomhed fra et udbud, såfremt virksomheden har overtrådt skattelovgivningen. Dette gælder uanset om overtrædelsen er begået i Danmark eller et andet land.

I overensstemmelse hermed fremgår det af Aalborg Kommunes gældende udbudspolitik, at Aalborg Kommunes medarbejdere, i forbindelse med gennemførelsen af udbud, skal indhente ”oplysninger til vurdering af, om leverandøren skal udelukkes fra at byde”. Som eksempel på forhold der kan begrunde, at en leverandør udelukkes, nævner udbudspolitikken ”manglende opfyldelse af sociale eller skattemæssige forpligtelser”.

Der påhviler herefter med de nugældende bestemmelser i udbudspolitikken Aalborg Kommunes ansatte en forpligtelse til at overveje, om det i forbindelse med udbud af en opgave, vil være relevant at benytte sig af muligheden for at stille krav om, at en tilbudsgiver ikke har overtrådt skatteretlige regler. Herunder vil det skulle overvejes, om udbudsmaterialet skal indeholde bestemmelser om, at man vil udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Det er forvaltningens vurdering, at det i praksis ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis der i forbindelse med alle udbud i Aalborg Kommune skal stilles krav om anvendelse af udbudslovens § 137. Dels vil det medføre en række administrative meromkostninger, idet der tilføjes et ekstra element i egnethedsvurderingen, og dels vil det indebære risiko for klagesager og eventuelt erstatningsansvar.

Det bemærkes i den forbindelse, at en ordregiver der vælger at anvende en frivillig udelukkelsesgrund, er forpligtet til at udelukke alle tilbudsgivere der er omfattet af udelukkelsesgrunden, at de frivillige udelukkelsesgrunde kun kan anvendes i op til to år fra den handling, der giver anledning til at udelukke den pågældende virksomhed, og at en virksomhed, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, ikke kan udelukkes, hvis den fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den er pålidelig, til trods for at den er omfattet af en udelukkelsesgrund (reglerne om den såkaldte self cleaning - som gælder både de obligatoriske og de frivillige udelukkelsesgrunde).

I relation til de udbud og øvrige indkøb, der ikke eller ikke fuldt ud er omfattet af udbudslovens regelsæt, vurderes det, at der vil være mulighed for at benytte samme udelukkelsesgrunde – dog under forudsætning af, at det i det konkrete tilfælde vurderes at være proportionalt i forhold til kontraktens størrelse og omstændighederne i øvrigt.

Ad. 2 og 3) Investering i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse samt administration af Aalborg Kommunes investerede midler

Aalborg Kommunes investeringspolitik, som er vedtaget af Magistraten den 2. maj 2011 (punkt. 5) indeholder beslutning om, at ”finansielle samarbejdspartnere skal udvise samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne”.

Det fremgår endvidere af investeringspolitikken at ”I udvælgelse af finansielle samarbejdspartnere lægges der vægt på, at samarbejdspartnere har tilsluttet sig UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment), som er et internationalt, FN-understøttet initiativ, der opstiller seks centrale principper for arbejdet med ansvarlig investering samt samarbejder med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab i forhold til selskaber med ESG-udfordringer”.

Endelig fremgår det af investeringspolitikken, at ”Retningslinjerne for en etisk investeringspolitik skal sikre, at kommunens finansielle midler ikke placeres i værdipapirer, udstedt af selskaber, der overtræder internationalt anerkendte normer og retningslinjer for menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption”.

Ud over ovennævnte etiske rammer indeholder Aalborg Kommunes finansielle strategi og investeringspolitik også beløbs- og allokeringsmæssige begrænsninger i forhold til formueplejeaftaler og investeringsmuligheder.

I praksis sikres efterlevelsen af investeringspolitikken gennem en såkaldt ESG-analyse (environment, social, governance), hvor virksomhederne screenes på baggrund af deres hensyntagen til miljøet, sociale forhold og god selskabsledelse med udgangspunkt i blandt andet FNs Global Compact. Screeningen gennemføres af Aalborg Kommunes kapitalforvaltere.

Aktuelt findes der ikke generelt anerkendte metoder til at screene for skatteunddragelse, men kapitalforvalterne arbejder løbende på at justere og udvikle screeningsmetoder for at sikre en social ansvarlig profil i porteføljerne.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at der i Aalborg Kommunes investeringspolitik indarbejdes etiske retningslinjer om skatteunddragelse, og at kapitalforvalterne meddeles, at Aalborg Kommune ønsker at ekskludere virksomheder, der ulovligt unddrager sig skattebetaling.

På den måde ønsker Aalborg Kommune at påvirke efterspørgslen efter udvikling af en operationel screeningsmetode, der kan screene for skatteunddragelse på lige fod med FNs principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption.

Det bemærkes hertil, at Borgmesterens Forvaltning er opmærksom på, at Albertslund Kommune i samarbejde med Dansk Standard aktuelt arbejder med at udvikle et nyt certificeringsmærke, som skal sikre, at virksomheder der ikke overholder skattelovgivningen eller bidrager til skatteunddragelse, kan udelukkes fra at deltage i offentlige udbud. Borgmesterens Forvaltning følger udviklingen, og såfremt der bliver udviklet et egnet certificeringsmærke, vil sagen blive forelagt byrådet på ny.

 
 
 

Kontakt

AK indkøb

Ring til os

25 20 45 74

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang