Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Mobilitet 2040

Mobilitet 2040

 • Titel: Mobilitet 2040
 • Vedtaget: 2019 af By- og Landskabsudvalget

Forord

Mobilitet handler om mennesker

Mobilitet er en af grundforudsætningerne for, at vi mennesker kan få det gode liv. Derfor skal vi skabe grundlaget og rammerne for en god og bæredygtig mobilitet, der gør det muligt for mennesker og varer, at bevæge sig rundt, både på landet og i byen. Vi skal skabe rammerne for det smarte og bæredygtige valg af transportmidler.

Vi er alle mobilister - vi bevæger os som aldrig før, og vi bryder os ikke om at blive begrænset i vores muligheder for at bevæge os. Både for transport af mennesker og varer er der en øget efterspørgsel efter at skræddersy rejserne ud fra vores egne prioriteringer. Men det giver nogle dilemmaer. Der er rigtig stort pres på anvendelsen af vores arealer, og pres på den eksisterende infrastruktur, og med de transportformer der eksisterer i dag, har vi fortsat nogle miljømæssige og sundhedsmæssige udfordringer.

Men mobilitetsbehovet samt brugen af mobilitet ændrer sig løbende, og den teknologiske udvikling går rigtig stærk. Hvordan ser vores mobilitet ud i 2040? Svært at svare på, men alligevel noget som vi er nødt til at tage højde for i vores planlægning. Brændslerne bliver renere. De selvkørende køretøjer er på vej.

Dronerne flyver allerede nu rundt i verden med mennesker og varer. Og delekoncepter skyder op rundt omkring. Nogle siger, at den næste generation ikke får brug for et kørekort, og at det at køre i sin egen bil vil foregå på lukkede anlæg. Så hvilke nye potentialer og udfordringer giver dette os i de kommende år?

Det er vigtigt, at vi i planlægningen af vores byer og af kommunen formår at favne denne udvikling, og at vi er i stand til at pejle os ind på de tendenser og megatrends, vi ser for os. Vi skal være åbne og foretage aktive valg sammen med vores samarbejdspartnere, borgere, de forskellige myndigheder, transportaktører, investorerne og forskerne, så vi sikrer en kommune i balance, og sammen finder de smarte mobilitetsløsninger.

Bæredygtig mobilitet er et fælles ansvar. Det stiller krav til os alle. Vi skal sikre, at alle har adgang til mobilitet, og det er vigtigt, at vi er bevidste om vores roller og ansvar både i kommunerne som offentlige myndigheder, og i det private med nye forretningsmodeller, der skyder frem. Vi skal positivt udnytte hinandens viden, og vi skal væk fra at tænke i stumper, men sikre de hele og integrerede løsninger. Sammen skal vi være en del af løsningerne, og ikke hver især være en del af problemerne.

Den største variation i mobilitetsformerne vil fortsat være i de større byer, men det er vigtigt, at vi arbejder hen mod FN’s verdensmål, blandt andet målet om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Verdensmålene siger blandt andet, at vi skal sikre, ’at der inden 2030 skabes adgang for alle til bæredygtige, sikre og tilgængelige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres blandt andet ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

Her kan den teknologiske udvikling med autonome køretøjer og fartøjer muligvis bidrage til en forbedret mobilitet, og hermed også større social inklusion for en stor gruppe mennesker, hvis vi formår at få teknologien integreret hensigtsmæssigt.

Med denne plan fremstilles målsætninger og handlinger frem mod 2040, men er mere præcis i opsætning af virkemidlerne frem mod 2025. Planen er skabt på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune, hvor de store hovedaktører har været Sundheds- og Kulturforvaltningen, Miljø- og Energiforvaltningen samt By- og Landskabsforvaltningen.

Yderligere skylder vi en stor tak til vores samarbejdspartnere - de store mobilitetsaktører i Region Nordjylland - for at give deres tanker med på vejen.

Med denne Handlingsplan for Mobilitet 2040 vedtager Aalborg Byråd en samlet plan for udviklingen af fremtidens mobilitet – en mobilitet som skal være med til at understøtte by- og erhvervsudviklingen, og det gode liv i Aalborg Kommune.


Hvad er mobilitet?

Mobilitet handler om bevægelse. Det handler om, at mennesker, varer og gods kan bevæge sig rundt, lokalt, regionalt og globalt. For den enkelte er god mobilitet, at man i det daglige nemt kan komme rundt til hverdagens aktiviteter, og tid er en afgørende faktor.

Derfor er det et irritationsmoment, at sidde i kø på Vesterbro i Aalborg midt i myldretiden, og det er irriterende, når bussen kun afgår hver anden time, når du bor på landet. Det gør det besværligt at deltage i de daglige aktiviteter, uden at det koster dyrebar tid.

Men god mobilitet handler også om, at se ud over eget behov for at komme rundt. Det handler om, at se mobilitet i et bredere perspektiv. Vores vaner kan nemlig til tider blive en udfordring i forhold til at sikre en god mobilitet for alle.

Hvis vi ikke tager stilling til hvilken transportform, der er smart, når vi skal fra A-B, skaber det problemer for os alle. Hvis alle kører alene i deres egen bil til midtbyen i myldretiden, skaber det trængsel, og det har negative konsekvenser for vores miljø.

God og bæredygtig mobilitet favner derfor mange flere hensyn end det individuelle behov for at komme fra A-B.

Favne fremtiden

Vores mobilitet bliver også påvirket af den teknologiske fremtid, der er lige om hjørnet, og har vi fantasi til at forestille os, hvad der sker i 2040?

Robotterne kommer - også i transportsektoren. Det kan være i fysisk form som droner, selvkørende biler og busser men også i form af smarte logistiksystemer til at håndtere godstransport og forskellige digitale platforme og applikationer til at booke og betale vores rejser.

I fremtiden sker der ting, vi ikke har fantasi til at forestille os. Vi skal ikke afvente fremtiden, men favne den og prioritere i forhold til de muligheder, der opstår for at skabe god og bæredygtig mobilitet.

God balance

Mobilitet handler om hensyn til menneskers trivsel og hverdagsliv, håndtering af gods, gode rammer for erhverv, attraktive byrum, muligheden for at færdes trygt og sikkert, bykvalitet, livskvalitet, oplevelsen af rejsen fra A-B, miljø og bæredygtighed, vækst og vores alles trivsel og fremtid. Der skal være en balance mellem de mange hensyn.

Afhængigt af om man bor i midtbyen eller i det åbne land, har vi forskellige udfordringer og behov i forhold til mobilitet.

Derfor skal vi skabe grundlaget og rammerne for en god og bæredygtig mobilitet, der gør det muligt for mennesker og varer, at bevæge sig rundt - både på landet og i byen. Vi skal skabe rammerne for det smarte og bæredygtige transportmiddelvalg.


Visionen

Vi skal turde at favne fremtiden og sikre en god balance mellem vores individuelle behov, og de fælles fremtidige muligheder og udfordringer for at skabe en bæredygtig mobilitet.


De overordnede mål

 • 0 dræbte og 50 % færre alvorligt tilskadekomne i trafikken i 2025 samt 0 alvorligt tilskadekomne i 2040.
 • 43 % af ture i 2025 samt 50 % af ture i 2040 foretages på cykel eller ved gang.
 • Maksimalt 20 % af ture i 2025 og maksimalt 15 % af ture i 2040 foretages alene i bil.
 • 10 % færre støjbelastede boliger i 2025 og 50 % færre støjbelastede boliger i 2040.
 • 100 % fossilfri kollektiv trafik i 2025 og i 2040 100 % emissionsfri.
 • 100 % fossilfrie kommunale køretøjer i 2025 og i 2040 100 % emissionsfri.
 • Mobilitet for alle.
 • Mere værdi for ressourcerne.

I front med bæredygtig mobilitet

Aalborg Kommune vil indtage en aktiv og stærk position, når det gælder fremtidens mobilitet. Derfor navigerer vi ud fra tre områder, når vi skal skabe rammerne for det smarte og bæredygtige transportmiddelvalg.

 • Roller og samskabelse
 • Teknologisk udvikling
 • Integrerede løsninger.

Bæredygtig mobilitet er et fælles ansvar. som kommune skal vi sikre, at alle har adgang til mobilitet og gøre det attraktivt at ændre på den nuværende måde at bevæge sig rundt på. Vi kan dog ikke ændre vaner alene. Derfor vil vi sammen med borgere, virksomheder, skoler og andre interesserede udtænke og udvælge løsninger til fremtidens mobilitet.

Fremtidens mobilitet rimer også på teknologi. Derfor skal vi gribe de muligheder, som den teknologiske udvikling giver for eksempel i forhold til selvkørende biler. Vi prioriterer integrerede løsninger, der skaber balance mellem de individuelle behov og og de fælles udfordringer.


Mobilitet på tværs i kommunen

Aalborg Kommune dækker et sort areal, og der er stor forskel på, hvordan man er mobil i by og på land. Derfor tænker vi også meget i geografi, når vi udvælger bæredygtige løsninger på fremtidens mobilitet.

Norddanmark

Aalborg by er et vigtigt knudepunkt i Region Nordjylland og et naturligt centrum for udvikling. Derfor skal vi sikre, at tilgængeligheden er i orden; til lufthavnen, den kollektive trafik, havnen, de omkringliggende kommuner osv. Vi vil lede og styre trafikken, så borgerne kan bevæge sig sikkert og effektivt rundt.

Aalborg by

Byen skal indrettes, så gående og cyklister bliver drivere for bykvalitet. Derfor vil vi understøtte en udvikling, der giver kortere fysiske og mentale afstande internt i Aalborg by. Fremkommelighed er centralt for både mennesker og varer. Samtidig skal nye mobilitetstiltag være klimavenlige og favne teknologien og andre fremtidstendenser.

Oplandsbyer

Vi vil styrke de lokale forbindelser, så borgerne får nemmere ved at bevæge sig rundt i det lokale miljø. Samtidig vil vi sikre en effektiv trafikbetjening mellem oplandsbyerne og Aalborg by. Vi vil her også støtte op om en større fleksibilitet i brugen af transportmidler - for eksempel skift mellem cykel, gang, kollektiv trafik, bil med videre.

Landsbyer og åbent land

Afstandene mellem skole, arbejde og indkøb med videre er ofte længere end i byen. Det skaber udfordringer for mobiliteten, og ofte bliver bilen det foretrukne transportmiddel. Med Mobilitet 2040 vil vi arbejde for en god mobilitet, der kobler de mindre byer og åbne land med de større byer. Derudover vil vi fremme den lokale mobilitet og forbindelser til rekreative områder. 


På vej mod 2040

Det kan være svært at spå om, hvordan mobiliteten ser ud i Aalborg Kommune i 2040. Derfor kigger vi meget på, hvordan vores samfund ser ud nu - og de tendenser, der vil påvirke os fremover.

Flere og flere flytter til de større byer, hvor der allerede er kamp om pladsen. Det fordrer selvsagt sikre og effektive muligheder for transport. I landdistrikterne er afstandene i hverdagene ofte store og skaber naturligt en udfordring for mobiliteten.

Teknologien åbner op for en helt ny og forbedret mobilitet. Blandt andet er udviklingen med selvkørende og automatiske køretøjer i fuld sving. Vi ser nye forretningsmodeller på mobilitetsområdet. som lægger op til at købe en mobilitetsservice frem for at eje transportmidler. Derudover giver droner nye muligheder for varelevering og persontransport.

Og det er bare et par af de tendenser, vi ser lige nu. For at favne udviklingen er det vigtigt med en tydelig og konsekvent satsning og prioritering af handlingerne. Kun herved kan vi bane vejen for en bæredygtig mobilitet. I vores arbejde frem mod 2025 er vi meget konkrete. Planerne frem mod 2040 har en mere visionær karakter.

Mobilitet set med nye briller

Vi har defineret fire handlingstyper, som vi arbejder ud fra:

 1. Påvirkning af behovet for mobilitet og valget af transportmiddel
 2. Effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur
 3. Forbedring af eksisterende infrastruktur
 4. Nyanlæg.

Tiltag i nær fremtid

I Aalborg Kommune er vi allerede i fuldt sving med at føre nye mobilitetstiltag ud i livet. Alle tiltag baner vejen for en mere bæredygtig mobilitet og udnytter de muligheder, som den teknologiske udvikling skaber.

Her er et udsnit af de projekter, vi sætter i søen i de kommende år:

 • Indkøb af elfærge
 • Mobilitetsrejsehold, der sætter fokus på mobilitetsudfordringer 
 • Nedsættelse af hastigheder
 • Førerløse busser på Astrupstien
 • Supercykelsti
 • Plusbus (BRT)
 • Knudepunkter, der understøtter muligheden for at skifte transportmiddel på rejsen.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang