Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Kulturpolitik

Kulturpolitik

 • Titel: Aalborg Kommunes Kulturpolitik.
 • Vedtaget: 31. august 2020 af Aalborg Byråd.

Kulturpolitikkens indsatsområder

Aalborg Kommune vil gennem følgende seks målsætninger gøre kommunen til et endnu bedre sted at bo og besøge:

 • Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner.
 • Aalborg – hvor kulturen skaber en levende kommune.
 • Aalborg – hvor kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber.
 • Aalborg – hvor børn og unge møder kunst og kultur af høj kvalitet.
 • Aalborg – med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil.
 • Aalborg – hvor der er lighed i kulturen.

Kulturlivet er fortællingen om det nye Aalborg

Gennem de seneste 20 år er Aalborgs kulturliv blevet styrket og er nu en vigtig del af byens og kommunens identitet som en regional hovedstad og lille storby. Kunst- og kulturliv har rigtig stor betydning for den fortsatte udvikling af Aalborg. Det er området, der både har potentialet til at sætte Aalborg på Danmarks- og verdenskortet og gøre kommunen endnu bedre at bo i.

Når man spørger borgerne, er kulturlivet faktisk det absolut vigtigste element i forhold til at gøre Aalborg til en god by og kommune at leve i. De fleste borgere er begejstrede for kulturlivet. Både unge og ældre er begejstrede – dog særligt de ældre. Vi vil med denne politik gøre hvad vi kan, for at få de unge mere med.

Aalborg Kommune er i vækst – befolkningsmæssigt, økonomisk og kulturelt. Kulturlivet er afgørende nødvendigt for erhvervslivets evne til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Det er både dokumenteret i analyser, og er noget erhvervslivet selv fortæller os.

Analysefirmaet Epinion dokumenterede i 2018 med en stor analyse at det, der især gør Aalborg til en god by for dem der bor her, er kulturlivet, hvilket illustreres via svarprocenterne ud fra følgende spørgsmål:

Vil du forsøge at uddybe, hvad der især gør, at Aalborg er en god by for dig?

 • Boligmulighederne (2%)
 • Den sociale indsats (2%)
 • Arbejdslivet (5%)
 • Familie (6%)
 • Stemningen (6%)
 • Byudviklingen (7%)
 • Studielivet (9%)
 • Mobilitet (10%)
 • Byens størrelse (12%)
 • Shopping (16%)
 • Naturen (20%)
 • Kulturlivet (34%)

Kulturlivet er dermed også et strategisk vigtigt område, som kan være med til at styrke den fortsatte vækst i kommunen.

Men kunst- og kulturlivet kan mere end det. Kunst- og kulturlivet har potentialet til at forandre mennesker. I mødet med musikken, maleriet eller skuespillet kan vi blive opmærksomme på sider af os selv, vi ikke kendte til, eller vi kan blive bedre til at forstå andre mennesker. Vi får oplevelser der gør os rigere, og kulturoplevelser er tit det, vi deler med hinanden. Kunsten og kulturen kan udfordre os og gøre os mere kreative, så vi kan se det overraskende og nye og den er med til at skabe både international, national og lokal identitet.

Vi kan ikke alt – men det vi gør, skal være godt. Derfor er denne politik også udtryk for en prioritering af hvilke områder, vi som politikere synes er de vigtigste for Aalborg Kommune.

Sundheds- og Kulturudvalget lægger med denne politik rammerne og retningen for arbejdet med kulturlivet i Aalborg de næste år. Indholdet og oplevelserne – DET er noget, vi skaber sammen. 

Mads Duedahl, rådmand og Bente Graversen, direktør.


Både det folkelige og nicheprægede er noget, vi skaber sammen

Kulturpolitikken giver rammer og retning for kulturinstitutionernes og forvaltningernes arbejde med kulturområdet, og sætter rammerne for samarbejdspartnere, der vil deltage i udviklingen af kulturlivet i kommunen.

Aalborgs grundfortælling ”Vi udvikler os sammen” og andre sektorpolitikker er sammen med kulturpolitikken med til at sætte rammen for en kommune i vækst – både økonomisk, befolkningsmæssigt og kulturelt.

Visionen for Aalborg Kommunes nye kulturpolitik: Sammen skaber vi oplevelser og fællesskaber, der udfordrer og beriger.


Vi udvikler os sammen

Kulturpolitikken skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes grundfortælling; Vi udvikler os sammen - et udsagn der er indbegrebet af den måde vi løser opgaver på i Aalborg Kommune. Kulturlivet er også noget vi skaber i et samarbejde mellem institutioner, kunstnere og borgere. 

Centralt for Aalborg Kommunes grundfortælling er fællesskabet. Fællesskabet er også vigtigt indenfor kulturområdet. Kommunen og byen er lille nok til, at det hurtigt kan lade sig gøre at komme til at kende folk på kryds og tværs af kulturlivet, og stor nok til at byen kan byde på det meste. Fra det sublime til det specielle og fra folkelighed og fællesskab til det nicheprægede og individuelle. Det der gør at vi lykkes, er, at vi løfter i flok.
 

Hvem er kulturpolitikken for? 

Der sker rigtig meget på kulturområdet i Aalborg Kommune. Biografer, koncertsale, kunstnerkollektiver, musikhuse, gallerier, museer, frivillige foreninger og rigtig, rigtig mange andre aktører. Kulturpolitikken dækker et bredt spekter af aktører og aktiviteter. Fra de professionelle kulturinstitutioner, over de frivillige kulturaktører og vækstlagskunstnere til kommunale initiativer. Kulturpolitikken er først og fremmest et redskab for det politiske system til at sætte en retning for de kommunale prioriteringer i de næste år. Politikken er ikke - og kan og skal ikke være - retningsgivende for alt hvad der foregår på kulturområdet i Aalborg Kommune. Der er rigtig mange aktører, der laver kultur uden at være i kontakt med kommunen. Men kulturpolitikken udstikker en ambition og en retning for det kommunen gerne vil på kulturområdet i den næste årrække.
 

Vejen til Kulturpolitikken

Politikken er blevet til i et samarbejde med mange forskellige grupper af mennesker. Unge, midaldrende og ældre, elever fra SOSU Nord, Tech college, folk fra landdistrikterne, vækstlaget, de professionelle kunstnere, produktionsskolerne, UCN, AAU, gymnasierne, ungebyrådet, internationale studerende, kulturlederne, ældresagen og mange flere. Derudover indgår data indsamlet i forbindelse med Aalborgs DNA og den såkaldte tilbageløbsanalyse på kulturområdet i arbejdet med kulturpolitikken. Den enorme mængde data er blevet bearbejdet og har resulteret i denne politik.
 

Kulturpolitikkens mål

Kulturområdet er afgørende vigtigt for Aalborg som by og kommune. Både for at skabe en attraktiv by at bo og leve i - et sted der giver livskvalitet, men også for at skabe læring, udvikling og kreativitet og for at skabe optimale betingelser for udviklingen af en fælles og individuel identitet. Kulturen skal være med til at skabe betingelserne for at fortsætte den positive udvikling, kommunen har gennemgået, og være med til fortsat at forme den fortælling, vi har om os selv som borgere i kommunen, og den fortælling vi giver omverdenen om, hvad vi er for et sted. By og kommune bruges i det følgende synonymt.

1. Aalborg - hvor det er godt at være udøvende kunstner

Aalborg skal være et sted, hvor udøvende kunstnere på alle niveauer - fra talenter til etablerede professionelle - kan finde interessante miljøer at udfolde sig i og møde de rigtige partnere.

Vi tror på, at:

 • Stærke vækstlag, hvor talenter har mulighed for at udvikle sig er afgørende for at skabe en levende kommune. 
 • Vi kan understøtte kunstneriske talenters evne til at tage springet fra talentfuld amatør til professionel.
 • Investering i vækstlagene også er en investering i erhvervsfremme.
 • Det er vigtigt, at der er dygtige kunstfaglige personer på kulturinstitutionerne.

Derfor vil vi:

 • Understøtte kulturinstitutioner, der arbejder med vækstlag. 
 • Understøtte projekter, der har et særligt fokus på vækstlagene og de skabende kunstnere.
 • Skabe miljøer, der er attraktive for kunstnere. 
 • Skabe muligheder, der kan give talenter en platform til at rejse ud i verden for at blive inspirerede.
 • Understøtte projekter, der skaber platforme for at vækstlagskunstnere kan præsentere deres kunst for publikum. 
 • Have et særligt fokus på kunstnere, der arbejder indenfor musik, scene, litteratur og visuel kunst. 
 • Understøtte initiativer som kan bringe flere kunstneriske uddannelser til Aalborg. 
 • Understøtte unikke initiativer, der bidrager med særlige kvaliteter som for eksempel Ordkraft.

2. Aalborg - hvor kulturen skaber en levende kommune

Aalborg skal være en endnu mere levende by og kommune, hvor borgere og gæster kan møde musik, teater, kunst og andre performances i byrummene. Det skal være synligt, at Aalborg er en god og spændende by og kommune at bo og arbejde i. Aalborg Kommune vil i særlig grad understøtte arrangementer der bringer kulturen ud i byrummet, herunder i kommunens landdistrikter, og skaber oplevelser for mange mennesker. Udviklingen af arrangementer der giver liv og glæde skal ske i et tæt samspil med byudviklingen generelt.

Vi tror på, at:

 • Det giver værdi for borgerne, at de møder kunst og kultur i byrummet og i kulturinstitutionerne. Det overraskende gavlmaleri, musikken på havnefronten eller på spillestedet.
 • Vi gennem opsøgende arbejde kan finde og understøtte mange kulturaktører, som ikke normalt søger kommunale samarbejder.

Derfor vil vi: 

 • Skabe en endnu mere enkel indgang for arrangører til at bruge offentlige udendørs arealer til kulturarrangementer.
 • Understøtte kulturaktører, der vil lave aktiviteter i byrummene.
 • Give råd og vejledning til kulturaktører der vil lave arrangementer i byrummene rundt omkring i kommunen.
 • Opsøge potentielle kulturaktører, der ikke kender til de kommunale støttemuligheder.
 • Indrette byens rum og grønne parker, så de indbyder til kulturel udfoldelse.
 • Skabe størst mulig enkelhed i støttestrukturen, så det er nemt for både borgere og institutioner at søge.
 • Styrke muligheden for forskellige kulturelle og kunstneriske indslag i lokalområder.

3. Aalborg - hvor kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber 

Kulturlivet er en enorm ressource i samfundet med stor betydning for en lang række andre områder. Erhvervslivet er afhængige af, at byen og kommunen er attraktiv at bosætte sig i for at kunne tiltrække de rigtige medarbejdere. Erfaringer og forskning viser også, at kulturområdet kan have effekt i forhold til at arbejde med sundhed, ensomhed og dårligt mentalt helbred. Årsagerne til disse udfordringer er ofte komplekse og svært gennemskuelige. I sammenhæng med sundhedsstrategiens tilbud og indsatser, kan meningsfulde fællesskaber og forløb med kulturelt indhold, være en hjørnesten i at arbejde med nogle af de dybere liggende årsager til udfordringerne.

Vi tror på, at:

 • Stærke og meningsfulde fællesskaber er værdifulde for alle - også mennesker med udfordringer i livet
 • Et stærkt kulturliv er en nødvendig forudsætning for at videreudvikle en attraktiv erhvervskommune
 • Partnerskaber lokalt, regionalt, nationalt og internationalt kan løfte kulturinstitutionerne og give merværdi for borgerne

Derfor vil vi:

 • Arbejde for, at kulturlivet er en attraktiv samarbejdspartner for erhvervslive.
 • Sikre, at alle forvaltninger samarbejder om, at kulturlivet kan løfte andre velfærdsområder.
 • Understøtte initiativer der fremmer mental og fysisk sundhed gennem kulturlivet.
 • Støtte initiativer der gennem kulturlivet arbejder med at forebygge dårlig mental og fysisk sundhed.
 • Samarbejde for at være med til at fostre et rigere, stærkere, sundere og mere bæredygtigt samfund, med en mangfoldighed der skaber et interessant og ligeværdigt offentligt rum.

4. Aalborg – hvor børn og unge møder kunst og kultur af høj kvalitet

Kunst og kultur er med til at danne os som mennesker. Den kan åbne nye perspektiver for os, give os mulighed for at forstå verden på en ny måde og gøre os mere kreative. Derfor er det i særlig grad vigtigt, at alle børn og unge får et forhold til kunst og kultur. Både gennem praktisk erfaring ved selv at være aktivt udøvende med musik, teater, billedkunst og lignende. og ved at møde kunst og kultur af høj kvalitet, som sætter spor og åbner nye verdener. Rigtig mange af kulturinstitutionerne er allerede dygtige til at invitere børn og unge indenfor.

Vi tror på, at:

 • Arbejdet med børn, unge, familier og kunst og kultur kan løftes til et endnu højere niveau.
 • Børn og unge får et meget stort udbytte af at møde kunst og kultur af høj kvalitet.
 • Der skal være endnu bedre mulighed for at løfte talenterne indenfor de kunstneriske fag.
 • Gode kunstneriske oplevelser for børn ofte grundlægges der, hvor børnene selv kan deltage som udøvende.

Derfor vil vi:

 • Sikre, at alle børn og unge møder kunst og kultur af høj kvalitet mindst to gange om året gennem hele grundskoletiden.
 • Sikre, at der er kulturtilbud til børn i førskolealderen.
 • Sikre, at børn og unge får mulighed for selv at være udøvende.
 • Støtte initiativer der arbejder med en styrket satsning på talentudvikling indenfor det kunstneriske område.

5. Aalborg - med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil

Aalborg Kommune rummer rigtig mange stærke kulturinstitutioner. Fra store professionelle institutioner til små organisationer drevet på frivillig basis. Store kulturbegivenheder og stærke kulturinstitutioner er vigtige for, at Aalborg kan markere sig som en stærk kulturby både regionalt, nationalt og internationalt.

Vi tror på, at:

 • Kulturbegivenheder og kulturinstitutioner med stor kvalitet kan tiltrække borgere, virksomheder og gæster til kommunen.
 • Kulturinstitutioner med en stærk profil er afgørende for kommunens image udadtil.
 • Et stærkt bibliotekstilbud er vigtigt for befolkningens dannelse.

Derfor vil vi:

 • Understøtte kulturinstitutioner, der i særlig grad er med til at sætte Aalborg på landkortet regionalt, nationalt og internationalt.
 • Understøtte kulturevents, der i særlig grad sætter Aalborg på dagsordenen nationalt og internationalt.
 • Støtte arrangementer og institutioner, der i særlig grad kan levere kunst og kultur af høj kvalitet.
 • Støtte institutioner der gør kommunen attraktiv at bo i og giver livskvalitet til borgerne.
 • Arbejde på at sikre, at kulturinstitutionerne har en bæredygtig driftsøkonomi.

6. Aalborg - hvor der er lighed i kulturen

Aalborg rummer næsten alle typer af kulturelle tilbud – og alle borgere har i gennemsnit cirka 10 besøg i kulturlivet om året. Det dækker formentlig over en stor variation mellem befolkningsgrupper, hvor nogle grupper er meget aktive i kulturlivet, mens andre er mindre aktive. Vi vil gerne have, at alle borgere får et forhold til kulturlivet. Store oplevelser, læring og dannelse gennem kulturen skal være for alle.

Vi tror på, at:

 • Kulturlivet har potentialet til at skabe stærke sociale fællesskaber og lokal identitet.
 • Kulturlivet kan blive endnu bedre til at invitere alle typer af mennesker indenfor.
 • Kulturel mangfoldighed er en forudsætning for at ramme alle typer af mennesker.

Derfor vil vi:

 • Arbejde for, at alle uanset social og kulturel baggrund er inviteret indenfor i kulturlivet.
 • Understøtte kulturprojekter, der inviterer nye målgrupper ind i eksisterende kulturtilbud.
 • Understøtte kulturinstitutioner, der inddrager nye grupper af borgere.
 • Arbejde for, at der hele tiden kommer nye kulturaktører på banen som kan favne nye målgrupper.
 • Arbejde for, at kulturaktører har fokus på tilgængelighed og rummelighed i bred forstand, for eksempel i forhold til ældre og mennesker med handicap.
 • Blive endnu bedre til at invitere udsatte grupper med i kulturfællesskabet både som tilskuere, brugere og udøvere.

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang