Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Iværksætterstrategi

Iværksætterstrategi

Titel: Aalborgs Iværksætterstrategi (delstrategi til Aalborg Kommunes erhvervsstrategi) 
Orientering: 27. marts 2023 ved Aalborg Byråd


Aalborg som iværksætterby i verdensklasse

Aalborg skal være kendt og anerkendt lokalt, nationalt og internationalt som et unikt og inspirerende sted for alle iværksættere. Visionen er at skabe en iværksætterby i verdensklasse. For at nå det skal vi turde gå forrest og kontinuerligt finde nye tilgange, tilbud og metoder, så der altid er gode, relevante og inspirerende iværksætterrettede tilbud til alle, der er i gang med eller er nysgerrige på iværksætteri. 

Vi er godt på vej i fællesskab

Data viser, at iværksætterne i Aalborg klarer sig godt. En survey udført af Partnerskab for Iværksætteri viser, at der blandt iværksættere er stor tilfredshed med muligheder og services for iværksættere. Samtidig er der stigende national interesse for vores indsatser, og hvordan vi samarbejder på tværs af aktører og organisationer for at støtte op om iværksætteri i Aalborg. 

Partnerskabets medlemmer får jævnligt forespørgsler fra andre byer om, hvordan det kan lade sig gøre at samarbejde på tværs. Det kan det, netop fordi vi har den fælles vision om Aalborg som iværksætterby i verdensklasse. 

Samarbejdet om at nå visionen kvalificerer nemlig både sammenhænge mellem de mange forskellige indsatser og hver enkelt indsats. Det er også her, vores værdier kommer i spil. De er nemlig baseret på udviklende samarbejde, hjælpsomhed, fællesskab og stolthed over iværksætteri i Aalborg. 

Arbejdet med strategiens indsatsområder skal præges af såvel høj strategisk evne som høj implementeringsevne. Strategien er procesbaseret, hvorfor de konkrete handlinger fastsættes og udføres i perioden og løbende tilpasses de aktuelle muligheder, rammer og udfordringer, så det til stadighed er nemt og attraktivt at være iværksætter i Aalborg. 

Aalborg skal være stedet

Missionen med Iværksætterstrategien er, at vi sammen gør det nemt og attraktivt at være iværksætter i Aalborg. Vi vil arbejde for, at Aalborg er stedet, iværksættere starter, bliver og tager hen.


Partnerskabet bag

Partnerskab for Iværksætteri består af repræsentanter for alle trin i fødekæden til morgendagens iværksættere samt repræsentanter for de etablerede virksomheder, som iværksættervirksomheder kan samarbejde med og selv udvikle sig til. 

Partnerskabet dækker derfor hele skalaen fra spæde innovative tanker i folkeskolen til vækstiværksættere med succesfulde forretningskoncepter. Partnerskabet sikrer - både sammen og hver for sig - de bedst mulige rammer på alle stadier, eksempelvis fra uddannelsesinstitutionernes iværksætterindsats til vejledning og sparring i BusinessAalborg og hos erhvervsorganisationerne. Partnerskabet skaber med samarbejdet bro mellem de forskellige udviklingsstadier for iværksættere. 

Medlemmerne af Partnerskab for Iværksætteri

Erhvervsorganisationer

 • DI
 • Erhverv Norddanmark
 • Erhvervsnetværk 9220

Erhvervsfremme aktører og øvrige organisationer

 • Aalborg Kommunes Erhvervsplaymaker
 • BusinessAalborg
 • Erhvervshus Nordjylland
 • Fonden for Entreprenørskab

Uddannelsesinstitutioner

 • SOSU Nord
 • TECHCOLLEGE 
 • University College Nordjylland, UCN
 • Aalborg Universitet, AAU
 • Aalborg Handelsskole
 • Aalborghus Gymnasium

Et unikt samarbejde

Iværksætterstrategien sætter rammer, retning og fremtidige mål for iværksætteri i hele Aalborg Kommune. Derfor er et bredt ejerskab vigtigt. Iværksætterstrategien 2023-2026 er udarbejdet i en inddragende proces med en lang række samarbejdspartnere og aktører. 

Strategien hviler på erfaringer fra tidligere strategiperiode, data om iværksætteri såvel som input fra iværksættere, dialoger i Partnerskab for iværksætteri og Aalborg Iværksætterråd samt fælles dialogmøde. 

Handlekraft og implementeringsevne

Partnerskab for Iværksætteri er centrale aktører i strategien. Deltagerne har nemlig alle indflydelse, interesse, handlekraft og implementeringsevne, når det kommer til at styrke iværksætteri i Aalborg. Det er Partnerskabet, der sammen med Aalborg Iværksætterråd og øvrige aktører samarbejder om udvikling og udfoldelse af strategien. 

Samarbejdet om iværksætteri er unikt og skaber synergi, kvalitet og sammenhæng til gavn for hver af de deltagende parters indsatser og generelt for iværksættere i Aalborg. Det sker blandt andet, når Partnerskab for Iværksætteri afholder StartUp Days, hvor der sættes spot på alt det, iværksætteri kan og gør i Aalborg. 

Det sker også i det daglige, når elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser kommer på besøg i StartUp Café Aalborg, og når erfarne erhvervsfolk fra erhvervsorganisationer melder sig som mentorer for unge iværksætterspirer.


Et stærkt grundlag

Iværksætterstrategien 2023-2026 bygger på et stærkt grundlag og viderefører vision og elementer fra den tidligere iværksætterstrategi. Aalborg har inden for de seneste fire år fået iværksættermødestedet StartUp Café Aalborg med gratis vejledning og aktiviteter for alle. Aalborg har fået et unikt, aktivt og stærkt Partnerskab for Iværksætteri, som er centrale aktører i iværksætterstrategien og et Iværksætterråd, som giver input og er rådgivende for Byrådet. 

Der er blandt andet afholdt fælles StartUp Days på tværs af aktørerne i både 2021 og 2022. Hertil kommer alle de afledte effekter af det unikke tværgående samarbejde om iværksætteri i Aalborg, hvor indsatser koordineres, udføres i samarbejde, eksisterende indsatser kvalificeres og nye opstår. 

Det er tydeligt, at iværksætteri er vigtigt for Aalborg. Der lægges fra alle sider kræfter i at gøre det nemt og attraktivt at være iværksætter i Aalborg. Og der er mange gode grunde til, at iværksætteri er i fokus. Aalborg er en kommune i vækst - både når det kommer til befolkning og beskæftigelse. Iværksættervirksomheder bidrager til fornyelse og innovation både i egne og etablerede virksomheder gennem samarbejde og inspiration. Nye forretningsidéer og -områder opstår samtidig med, at der hvert år er virksomheder, som lukker. Iværksætteri er således med til at skabe kontinuitet, fremdrift og arbejdspladser. 

Vi måler på iværksætterbyen

De overordnede indikatorer for, at Aalborg er en iværksætterby i verdensklasse, er fastsat i samarbejde med Partnerskab for Iværksætteri. Der måles på: 

 • antallet af nye virksomheder, der oprettes i Aalborg
 • antallet af nye virksomheder, der overlever 
 • tilfredshed blandt iværksættere 

Konkrete måltal fremgår af Erhvervsstrategien for Aalborg Kommune 2023-2026.


Fakta om iværksætteri

Iværksættere gør en stor forskel for Aalborg og erhvervsudviklingen. Hvert år medfører nye CVR-registreringer i Aalborg omkring 900 reelt nye virksomheder. Det vil sige nye virksomheder, der har omsætning. 

Klarer sig godt

Aalborgs iværksættervirksomheder klarer sig også godt på en række parametre. I forhold til vækst og jobskabelse klarer Aalborgs iværksættervirksomheder sig bedre end landets gennemsnit, og de ligger også godt sammenlignet med de andre store byer. Samtidig har Region Nordjylland den højeste andel af kvindelige iværksættere blandt de danske regioner. 

Iværksættervirksomhederne mellem nul og tre år bidrager desuden til beskæftigelsen med mere end 3.600 årsværk. 

Høj tilfredshed

En survey fra 2022 viser, at iværksættere generelt bruger tilbuddene til iværksættere og er tilfredse med rammevilkårene for iværksættere i Aalborg.

 • Andelen af vækstvirksomheder efter tre år er i Aalborg 26,7 procent. Landsgennemsnittet er på 25,8 procent.
 • Jobskabelsen efter tre år er i Aalborg 1,5 årsværk. Landsgennemsnittet er på 1,1 årsværk.
 • I Region Nordjylland er andelen af kvindelige iværksættere 30 procent. Landsgennemsnittet er på 27 procent. De kvindelige iværksætteres virksomhedsoverlevelse målt efter fire år er på hele 57 procent i Nordjylland mod 51 procent på landsplan.

Strategiske indsatser

Iværksætteri i Aalborg bidrager aktivt til de overordnede mål i Aalborg Kommunes Erhvervsstrategi. Her er målene 20.000 flere jobs og 12.000 virksomheder med base i Aalborg Kommune i 2030 samt højere tilfredshed blandt aalborgensiske virksomheder. 

Iværksætterstrategien bidrager således til relevante prioriteter i Erhvervsstrategien, herunder at sikre bæredygtig vækst og udvikling i både nye og etablerede virksomheder.

For at nå visionen om Aalborg som en iværksætterby i verdensklasse og sikre, at det er nemt og attraktivt at være iværksætter i Aalborg, skal der i strategiperioden 2023-2026 lægges særligt fokus på fire strategiske indsatsområder: 

 • Samarbejde
 • Branding
 • Verdensklasse vilkår for alle
 • Kapital 


1. Samarbejde

Udvide samarbejdet mellem iværksættere og etablerede virksomheder, offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner.

Indsats

Samarbejde mellem iværksættere og private etablerede virksomheder samt offentlige institutioner skal udvikles og gøres endnu stærkere. Eksempelvis har offentlige institutioner og etablerede virksomheder løbende problemstillinger, som iværksættere potentielt kan bidrage med løsninger til. Ved at inddrage iværksættere findes både innovative løsninger på aktuelle problemstillinger og spirende erhverv udvikles. Spin-in har på den måde mange former, og der er potentiale for større udbredelse. 

På samme måde skal iværksætteri indgå som tilbud på alle uddannelsestrin, lige fra folkeskole til videregående uddannelser. Lokale iværksættere skal inviteres indenfor, for at elever og studerende får rollemodeller, inspiration og et realistisk blik på iværksætteri.

Vi undersøger løbende de muligheder, der er for samarbejde mellem iværksættere og hhv. etablerede virksomheder, offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner. Vi står på mål for resultater, og vi igangsætter handlinger, der hvor det giver størst værdi for iværksætteri i Aalborg. Vi har samtidig fokus på overlap f.eks. mellem det at være studerende og det at være selvstændig med CVR. Her samarbejder vi om at yde den bedste hjælp og vejledning, så iværksætterens udvikling bliver mere smidig. 

Mål

Det øgede samarbejde vil bidrage til at inspirere til innovation. Det vil også bidrage til at udvikle nye ideer, løsningsmodeller og forretningsområder i både iværksætter- og etablerede virksomheder. På den måde vil indsatsen bidrage til, at det er nemt og attraktivt at være iværksætter i Aalborg – og at Aalborg er en iværksætterby i verdensklasse.


2. Branding

Mere branding af Aalborg som iværksætterby via kommunikation af Aalborgs tilbud, indsatser og rollemodeller inden for iværksætteri.

Indsats

Vi skal dyrke vores lokale iværksætterhelte. Vi skal fremhæve og dyrke iværksætterstolthed blandt Aalborgs iværksættere. Det særlige ved Aalborg skal kommunikeres, herunder at vi er en lille storby præget af fællesskab, sammenhæng, nærhed og stor hjælpsomhed i forhold til iværksætteri. 

Vi gør meget i Aalborg for at skabe gode rammer for iværksættere. Vi har mange indsatser, som vi koordinerer og løser i fællesskab, for vi har et helt unikt samarbejde på tværs af organisationer. Det skaber synergier, som har positiv betydning for iværksætteri i Aalborg. Det skal vi gøre opmærksom på, og vi skal generelt gøre opmærksom på de gode rammer og tilbud. 

Når iværksættere, erhvervsliv og befolkningen bredt kender og identificerer sig med at være en iværksætterby i verdensklasse, har det en naturlig selvforstærkende effekt.

Mål

Vi vil tiltrække og inspirere både iværksættere og etablerede virksomheder ved at kommunikere om det levende vækstlag i Aalborg. Med indsatsen når vi bredt og massivt ud til iværksættere, potentielle iværksættere og etablerede virksomheder med budskabet om, at Aalborg er en by, hvor det er nemt og attraktivt at være iværksætter – og at Aalborg er en iværksætterby i verdensklasse.


3. Verdensklasse vilkår for alle

Der skal være tilbud til alle iværksættere med base i Aalborg Kommune.

Indsats

Vi vil i Aalborg bevidst favne bredden. Vi vil sikre gode vilkår for alle iværksættere med base i vores kommune. I Aalborg vil vi ikke fokusere på ét område eller en udvalgt målgruppe inden for iværksætteri – for derved vendes ryggen til andre. Vi vil sikre samme gode rammevilkår for alle iværksættere. Vi har brug for alle, herunder selvstændige håndværkere, tech-iværksættere, enkeltmands virksomheder og vækstiværksættere i Aalborg. 

Vi vil løbende have øje på, om der er brancher el. lign., som ikke har relevante tilbud, og søge at iværksætte dem, hvis de efterspørges. Afdækning af eventuelle mangler drøftes løbende på møder i Partnerskab for Iværksætteri, ved dialog med Aalborg Iværksætterråd samt ved at inddrage iværksættere, som har base i Aalborg Kommune.

Mål

Med indsatsen vil vi gøde jorden for alle de forskellige vækstlag inden for iværksætteri, så Aalborg også fremover har et varieret, robust og innovativt erhvervsliv. Ved bevidst at tilbyde gode vilkår for alle iværksættere vil indsatsen bidrage til, at det er nemt og attraktivt at være iværksætter i Aalborg – og at Aalborg er en iværksætterby i verdensklasse.


4. Kapital

Fokus på at skabe lokal adgang til venture, kapital og accelerator for iværksættere.

Indsats

For at iværksættere kan vækste, er der ofte behov for ekstern kapital. For at beholde  iværksættere, der opnår høj vækst, i Aalborg, er det derfor vigtigt, at der lokalt er kapital og/eller acceleratorprogrammer. Samtidig udgør iværksætterne et potentielt forretningsgrundlag for investorer og acceleratorprogrammer. Der skal i strategiperioden arbejdes på at gøre det synligt for investorer og acceleratorprogrammer, at det er attraktivt at drive virksomhed i Aalborg. 

I Partnerskab for Iværksætteri vil vi derfor undersøge, hvad der skal til for at sikre lokal placering i Aalborg, og vi vil byde alle interesserede investorer og acceleratorprogrammer velkommen. Vi vil samtidig tilbyde vejledning til iværksættere, som søger kapital, så de har det bedst muligt udgangspunkt for at opnå hjælp til vækst.

Mål

Med indsatsen vil vi beholde vækst-iværksættere i Aalborg – vækst-iværksættere, som evt. ellers ville blive tiltrukket af muligheder andre steder. Samtidig vil Aalborg-baseret kapital og acceleratorprogrammer kunne tiltrække iværksættere ude fra. Samlet vil indsatsen derfor bidrage til, at det er nemt og attraktivt at være iværksætter i Aalborg – og at Aalborg er en iværksætterby i verdensklasse.


Sådan gør vi

Partnerskab for Iværksætteri har en fælles mission om at gøre det nemt og attraktivt at være iværksætter i Aalborg. Dette sker ved at fremme den entreprenante tankegang, innovation og iværksætteri. Missionen rækker ud over deltagernes egne organisationer og bidrager samtidig til, at den enkelte organisations indsats kvalificeres og giver mere værdi.  

Arbejdet i Partnerskabet er struktureret omkring faste møder og ad-hoc nedsatte arbejdsgrupper. Her sikrer vi afdækning af handlemuligheder og fremdrift på handlinger. Ved at være nysgerrige på hinandens indsatser ser vi nye mulige synergier, og det giver stort afkast også på afledte effekter. 

Det sker eksempelvis, når Erhverv Norddanmark er dommere ved innovationskonkurrencen Edison for skoleelever, når Aalborg Universitet og University College Nordjylland sammen laver StartUp Dating, når iværksætterkonsulenter fra BusinessAalborg holder oplæg for elever på ungdomsuddannelser, når SOSU Nord og TECHCOLLEGE sammen laver events, hvor eksempelvis studerende fra sundhedsuddannelser og håndværk sammen laver innovative løsninger på praktiske udfordringer i plejen. 

Der er løbende koordinering og kommunikation mellem Partnerskab for Iværksætteri og Iværksætterrådet. Andre aktører deltager og inddrages ligeledes løbende i arbejdet med at styrke iværksætteri i Aalborg. Det sker eksempelvis, når private rådgivere stiller deres viden til rådighed for iværksættere, når private iværksætterfællesskaber laver events under StartUp Days, og når Iværksætterrådet kommer med deres input til Aalborgs Iværksætterstrategi for 2023-2026. 


Nysgerrig?

Er du nysgerrig på elementer og handlinger i Aalborgs Iværksætterstrategi for 2023-2026? Eller ønsker du at bidrage til realiseringen af strategien? Så er du altid velkommen til at kontakte BusinessAalborg eller en af de øvrige organisationer fra Partnerskab for Iværksætteri. 

BusinessAalborg er sekretariat for Partnerskabet. 

BusinessAalborg
Aalborg Kommune
Boulevarden 13, 9000 Aalborg

Tlf. 9931 1570
business@aalborg.dk
www.businessaalborg.dk

Kontakt

BusinessAalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang