Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Introduktion til klimaplan

Introduktion til klimaplan

 • Titel: Introduktion til Klimaplan for Aalborg Kommune. 
 • Vedtaget: den 15. august 2022 af Aalborg Byråd.

Introduktion

En grøn omstilling kræver en grøn indstilling, og den har vi i Aalborg Kommune. Vi tænker i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringerne. Men det kræver, at vi udvikler os sammen. Derfor samarbejder vi med borgere, virksomheder og foreninger om at løfte den grønne omstilling - og du er med.

Gennem DK2020 har Aalborg og en lang række andre kommuner forpligtet sig til at udvikle ambitiøse og lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Dermed følger Aalborg den samme standard for klimaplanlægning som nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Aalborg Kommune er allerede i førersædet, når det gælder om at tænke og handle bæredygtigt. Men der skal fart på den grønne omstilling for at kunne leve op til klimalovens målsætning om klimaneutralitet senest i 2050. Derfor skal vi sammen gøre en indsats i forhold til områder som energiforsyning, transport, landbrug og natur, industri, byudvikling, byggeri og anlægsprojekter samt kommunen som virksomhed. Det handler kort sagt om at gøre en grøn forskel for de kommende generationer.


Samarbejde med borgere og klimaaktører

Aalborg Kommune har i arbejdet med klimaplanen været i dialog med en række hovedaktører, herunder landbrug, virksomheder og forsyningsselskaber. Parallelt hermed har der været dialog med borgerne om planens indhold via Aalborg Kommunes Ungeklimaråd, klimamåling hos børn og unge, møder med samråd og digital involvering.

Samtidig er der indledt en proces, hvor Aalborg Kommune fra 2022 er i fornyet dialog med borgere og planens hovedaktører om planens handlingsdel. Det sker via Klimaalliancen Aalborg, hvis formål er at indgå partnerskabsaftaler med landbo- og boligforeninger samt specifikke aftaler med enkelte landmænd og virksomheder.

Den fortsatte dialog om klimaplanens realisering er afgørende, da kun få af klimaplanens reduktionstiltag kan blive realiseret af Aalborg Kommune alene.


Mål om 70% reduktion i 2030

Klimaplanen fastsætter et mål om, at Aalborg Kommunes drivhusgasudledning skal være reduceret med 70 % i 2030. Klimaplanen viser en vej til at reducere drivhusgasudledningen med 74%. Det svarer til, at drivhusgasudledningen, eksklusive Aalborg Portland, bliver reduceret fra 3 millioner tons i 1990 til 775.000 tons i 2030.

Tages Aalborg Portlands udledning med i det samlede regnestykke, er reduktionsmålet tilnærmelsesvist det samme i procent. Det skyldes, at Aalborg Portland har en ambition om at reducere sin udledning med 73 % i 2030.


Vejen mod nuludledning i 2050

Klimaplanen viser en vej til 70 % reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990-niveau. Men det er vigtigt også at holde det langsigtede mål om nuludledning i 2050 for øje.

Klimaplanen viser med al tydelighed, at landbrug og transport er de helt store klimaudfordringer fra 2030 og frem. For transportens vedkommende kan nuludledning nås med en videreførelse af de spor, der bliver lagt ud frem mod 2030. Det vil sige lokal produktion af grønne transportbrændstoffer til fly og skibe i kombination med fortsat elektrificering af vejtransporten og ændrede transportvaner. Tilbage står udledningen fra landbruget. Her kan de udlagte 2030 spor også levere yderligere reduktioner. Eksempelvis vil en indfrielse af de lokale ambitioner for skovrejsning bidrage med yderligere 50.000 tons i 2060. Men også udledninger fra dyrehold og dyrkning af jorden kan blive reduceret via teknologisk udvikling og strukturelle ændringer i landbrugsproduktionen. 

Alligevel giver dyrkning af jorden og et reduceret dyrehold i 2050 sandsynligvis stadig anledning til en restudledning af drivhusgasser, som kræver kompensation i form af CO2-fangst. I Aalborg Kommune sker det mest oplagt på kommunens affaldsforbrændingsanlæg I/S Reno-Nord og på Aalborg Portland.


Seks hovedtemaer i klimaplanen

Klimaplanen beskriver, hvordan 70 % målet kan blive indfriet via delmål og konkrete indsatser for disse seks hovedtemaer:

1. Energiforsyning
2. Transport
3. Landbrug og natur
4. Industri
5. Byudvikling, byggeri og anlægsprojekter
6. Kommunen som virksomhed

Mål og handlinger for hovedtemaerne er her kort gengivet. For en nærmere beskrivelse af klimamål og handlinger henvises selve klimaplanen.


1. Energiforsyning

Reduktionsmål: 1.018.000 tons CO2

Klimaplanen viser en vej til at reducere energiforsyningens udledning i 2030 med godt en million tons CO2.

Store dele af CO2 -reduktionen opnås ved stop for brug af kul på Nordjyllandsværket senest i 2028. Hertil kommer en klimagevinst fra planlagt CO2-fangst fra røggas på kommunens affaldsforbrændingsanlæg I/S Reno-Nord. Den indfangede CO2 skal sammen med grøn strøm benyttes til produktion af grønne transportbrændstoffer.

Ud over et mål om CO2 -reduktionen, ønsker Aalborg Kommune at øge den lokale elproduktion fra vind og sol. Denne målsætning er vigtig, da den planlagte omstilling af varme- og transportsektoren medfører en kraftig stigning i elforbruget.

Klimahandlinger

Aalborg Kommune vil arbejde for indfrielse af reduktionsmålet via:

 • Omstilling af fjernvarmeforsyningen til fossilfrie energikilder i samspil med industri og produktion af grønne transportbrændstoffer.

 • Udfasning af individuel olie og naturgas til fordel for fjernvarme, hvor det er muligt. Ellers omstilles til individuelle varmepumper.

 • CO2-fangst og Power-to-X til produktion af grønne brændstoffer. Som ejer af Port of Aalborg, Aalborg Forsyning og medejer af Aalborg Lufthavn har Aalborg Kommune gode muligheder for at bidrage til udvikling og produktion af grønne brændstoffer, som især er nødvendige for omstilling af flytrafikken.

 • Nye lokale vindmøller og solceller, der dækker så stor en andel af det lokale elforbrug som muligt.


2. Transport

Reduktionsmål: 65.000 tons CO2

Klimaplanen viser en vej til at reducere transportens udledning med 65.000 tons i 2030. Reduktionsmålet indgår i den kommende revision af Aalborg Kommunes plan for fremtidens mobilitet ”Mobilitet 2040”.

I tillæg hertil bidrager lokal produktion af grønne transportbrændstoffer med en CO2-reduktion på 180.000 tons. Denne effekt er indregnet under hovedtemaet ”Energiforsyning”, da tiltaget er tæt forbundet med kommunens affaldsforbrænding samt el- og varmeforsyningen.

Klimahandlinger

Aalborg Kommunes mobilitetsplan ”Mobilitet 2040” revideres, og de afledte konsekvenser af følgende klimahandlinger analyseres nærmere:

 • Forbedrede forhold for alternativer til bilen. Eksempelvis Plusbus 2, et sammenhængende supercykelstinet, prioritering af signalanlæg for cyklister og mere cykelparkering

 • Restriktioner for biltrafikken. Mulighederne for en større miljøzone, etablering af nulemissionszone og lavere hastighed på vejene undersøges

 • Udmøntning af politik og handlingsplan for ladeinfrastruktur. Eksempelvis udbud af lokaliteter til opsætning af landestandere.


3. Landbrug og natur

Reduktionsmål: 350.000 tons CO2

Klimaplanen viser en vej til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 350.000 tons CO2 i 2030.

I tillæg hertil giver klimamål for landbruget anledning til en drivhusgasreduktion på 70.000 tons i energisektoren. Det fremkommer, når landbrugets biogasanlæg blandt andet producerer grøn gas til de dele af industrien, der ikke har mulighed for at skifte fra naturgas til el.

Klimahandlinger

Aalborg Kommune vil arbejde for indfrielse af reduktionsmålet via:

 • Udtagning af kulstofrig lavbundsjord på både landbrugs- og naturarealer

 • Skovrejsning som privat, kommunal og statslig skov

 • Klimadialog med landbruget i forbindelse med tilsyn. Der sættes fokus på hyppig udslusning, levering af husdyrgødning til biogas, tæt overdækning af gylletanke samt mindsket drivhusgasudledning fra gødning

 • Klimapartnerskaber og erfaringsudveksling mellem landmænd.

  Der er fokus på at indgå formaliserede partnerskaber om konkrete klimahandlinger med enkeltlandmænd og landboforeninger samt dokumentation af klimainitiativer på bedriftsniveau.

4. Industri

Reduktionsmål: 100.000 tons CO2

Hovedparten af industriens drivhusgasudledning i Aalborg Kommune er knyttet til cementproduktionen på Aalborg Portland, som årligt udleder 2,2 millioner tons CO2.

Foruden Aalborg Portland benytter en række virksomheder i dag fossile brændsler - primært naturgas. Forbruget af naturgas er stort i fødevareindustrien, men også i tekstil-, træ-, metal- og maskinindustrien. Dertil kommer mindre udledninger fra brug af kølemidler i køleindustrien, hvilket dog er under udfasning.

Klimaplanen fastlægger et reduktionsmål for industrien, eksklusive Aalborg Portland, på 100.000 tons CO2 i 2030. Hertil kommer Aalborg Portlands reduktionsmål på 1,6 millioner tons i 2030.

Klimahandlinger

Aalborg Kommune vil arbejde for indfrielse af reduktionsmålet via:

 • Mere overskudsvarme i fjernvarmeforsyningen. Aalborg Forsyning har i dag aftaler med Aalborg Portland om, at virksomhedens overskudsvarme dækker 28 % af kommunens fjernvarmeforbrug. Aalborg Forsyning arbejder bredt på at øge overskudsvarmes andel af fjernvarmeforsyningen, så den i 2030 dækker mindst 40 % af fjernvarmeforbruget

 • Klimadialog med virksomheder i forbindelse med tilsyn. Lokale klimapartnerskaber. I regi af den lokale klimaalliance rettes fokus på gensidig forpligtende partnerskaber med et bredt udvalg af virksomheder, brancheforeninger og handelsfællesskaber

 • Udvikling og demonstration af grøn teknologi. I regi af Green Hub Denmark understøtter Aalborg Kommune virksomheder, der vil være med til at udvikle, teste, demonstrere og skabe forretning af fremtidens grønne løsninger.


5. Byudvikling, byggeri og anlægsprojekter

Reduktionsmål

Det har i arbejdet med klimaplanen ikke været muligt at sætte tal på effekten af klimatiltag under hovedtemaet ”Byudvikling, byggeri og anlægsprojekter”.

Det ændrer dog ikke på, at klimaindsatsen er vigtig, da udviklingen på området har stor betydning for de direkte drivhusgasudledninger fra transport, anlægsaktiviteter og bygningernes energiforbrug. Hertil kommer klimaeffekter fra byggematerialer og forbrug, der også påvirkes af byens indretning.

Klimahandlinger

Klimaindsatsen skal styrkes under hensyn til byens grønne kvaliteter og attraktive byrum med gode udfoldelsesmuligheder for alle. Konkret vil Aalborg Kommune arbejde herfor via:

 • Strategi, planlægning og omdannelse, herunder byudvikling med mindre arealforbrug, mere aktiv mobilitet, delemuligheder, genbrugsordninger og bæredygtige boformer

 • Bæredygtige bygninger, herunder dialog og vejledning om bæredygtigt byggeri samt strategi for energiproduktion på tagflader og facader

 • Kommunale anlægsprojekter, herunder grønne udbud, bæredygtig jordhåndtering samt materialehotel for opmagasinering af genanvendelige materialer med henblik på genbrug

 • Udvikling af bæredygtige veje, herunder gentænkning af normer for konstruktioner samt vidensopsamling fra forsøgs- og udviklingsprojekter.

6. Kommunen som virksomhed

Reduktionsmål: 23.000 tons CO2

Aalborg Kommunes bygninger, transport og offentlige belysning gav i 2020 anledning til en direkte udledning på 23.000 tons CO2.

Aalborg Kommune kan direkte påvirke drivhusgasudledningen fra egne bygninger, køretøjer og den offentlige belysning. Det er målet, at denne drivhusudledning er helt fjernet i 2030.

Desuden sigter en række tiltag mod at nedbringe den indirekte udledning fra kommunale aktiviteter, herunder fra indkøb og anlægsaktiviteter.

Klimahandlinger

Reduktionsmålet for kommunale aktiviteter indfries via:

 • Klimakrav til byggeriet, herunder skærpede krav ved nybyggeri og bygningsrenovering

 • Udfasning af fossile køretøjer

 • Fremme alternativer til bilkørsel

 • Effektiv offentlig belysning via energirenovering af lysanlæg og smarte styringsløsninger

 • Mere hjemmearbejde, hvor det er meningsfuldt

 • Grøn adfærd i løsningen af kommunale kerneopgaver

 • Strategi for grønne indkøb, der beskriver mål og handlinger for konkrete indsatsområder

 • Klimabudgetter, der indgår i budgetlægning og tydeliggør klimaeffekter fra anlægsinvesteringer

 • Fødevarepolitik, der sætter fokus på klimavenlige madvarer og mindsket madspild.


Introduktion til Klimatilpasningsplan

Konsekvenser af klimaforandringer

Fremtidens klimaforandringer betyder, at vi vil få et vildere vejr med mere vand, tørke og hedebølger. Dette giver nye udfordringer med hensyn til især vandhåndtering både i eksisterende byområder, samt i forhold til natur og landbrug. For at sikre nuværende og fremtidige værdifulde funktioner fordrer klimaforandringerne klimatilpasningsplanlægning både på kort og på lang sigt. I Aalborg Kommune er fokus på at sikre mest mulig synergi i forhold til natur og rekreation i forbindelse med vandhåndtering.

Klimatilpasningsplanlægningen i Aalborg Kommune har derfor fået følgende overordnede visioner:

 • Håndtering af hele vandets kredsløb, så der tages hensyn til sikring af værdifulde funktioner
 • Håndtering af vand skal ske med mest mulig synergi i forhold til natur og rekreation med fokus på såkaldte naturbaserede løsninger

Aalborg Kommune har kortlagt de fremtidige klimaforandringer, som blandt andet er:

 • Øget havvandstand og omfang/hyppighed af stormflod med forhøjet vandstand
 • Øget grundvandsstand kan blandt andet medføre oversvømmelser i lavtliggende byområder og på landbrugsarealer
 • Øget afstrømning fra byområder ved flere større regnhændelser kombineret med stigende grundvand og ændrede nedbørsmønstre bevirker, at en del regnvand ikke længere kan nedsive og skal ledes hurtigere til vandløbene
 • Skybrud/længerevarende regn, hvor vand vil samles i lavninger
 • Øget risikoen for tørke, hedebølge og storm

Natur og rekreation har allerede stor fokus i de klimarelaterede projekter, der er planlagt eller gennemført i Aalborg Kommune. Et godt eksempel herpå er klimaparken i Sofiendal Enge, hvor Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning i fællesskab har etableret regnvandsbassiner, nye stier og beplantning, som samtidig giver borgerne et rekreativt område.

Fokusområder i den fremtidige klimatilpasningsindsats

Aalborg Kommune har på baggrund af kortlægning af fremtidige klimaforandringer gennemført en analyse og udvalgt en række indsatser, der vil blive arbejdet videre med. Nogle indsatser er af mere generel karakter og gælder hele eller store dele af kommunen, mens andre er mere geografisk afgrænsede. Det er i det videre arbejde med indsatserne, at der træffes beslutning om, hvorvidt det skal føre til fysiske/planlægningsmæssige handlinger og hvornår. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at udmøntning af klimatilpasningsplanens handlingsforslag kræver en nærmere afdækning af økonomi og øvrige afledte konsekvenser inden politisk udmøntning.

Eksempler på indsatser:

 • Udpege områder, hvor højtstående grundvand kan skaber problemer for værdifulde funktioner, herunder udarbejde værktøjskasse med mulige handlinger i forbindelse med bortledning af højtstående grundvand.
 • Følge udviklingen af vandstanden i fjorden og vurdere på behovet for nye tiltag for at undgå oversvømmelser i Aalborg og Nørresundby.
 • Udpege områder, hvor der bliver behov for ny eller øget kystsikring eller hvor der skal etableres naturbaserede løsninger, tilbagetrækningsstrategier eller lignende. Gennemføre en vurdering af hvilke funktioner, der bliver berørt af oversvømmelser fra fjorden samt udarbejde strategi og et indsatskatalog for at sikre det mest værdifulde natur og landbrugsland.
 • Gennemføre en samlet vurdering af risiko for oversvømmelser fra vandløb i det åbne land, udpege områder med risiko for oversvømmelse samt udarbejde helhedsplaner for vandhåndtering i disse områder. Her er Romdrup Ådal, Østre og Vestre Landgrøft og Svanholmgrøften allerede udpeget som områder med risiko for oversvømmelser - både nuværende og fremtidige oversvømmelser fra vandløb.

Modtag "pixiudgaven", "klimaplanen", "klimatilpasningsplanen", "indsatskataloget" eller "baggrundsnotater for de seks hovedtemaer" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang