Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Integrationsstrategi

Integrationsstrategi

 • Navn: Integrationsstrategi 2023-2026
 • Vedtaget: 19. juni af Aalborg Kommunes Integrationsråd
 • Opdateret:  Erstatter tidligere Integrationspolitik vedtaget i 2015

Aalborg Kommune ser forskellighed som en styrke, når alle tager medansvar for fællesskabet. Som borgere i Aalborg Kommune udvider vi vores horisonter og skaber udvikling, når vi møder og omgås mennesker, som har andre traditioner, overbevisninger og kultur end os selv. Sammen kan vi mest.


Vision

"Forskellighed er en styrke, når alle tager medansvar for fællesskabet. Sammen kan vi mest."

Vores forskelligheder er en væsentlig styrke for den enkelte og for de fællesskaber, vi er en del af. Det kan for eksempel være i institutionen, skolen, foreningen og på arbejdspladsen, hvor vi hver især bidrager ved at bringe vores personlige kompetencer og forskelligheder i spil. Ved at bidrage som aktive medborgere til fællesskabet, er vi alle med til at skabe et mangfoldigt samfund i Aalborg Kommune, hvor alle har gode muligheder for at udfolde deres liv.

Som borgere i Aalborg Kommune har vi forskellige forudsætninger for at være aktive medborgere – og for nogle borgere kan det være en større udfordring end for andre. For borgere med flerkulturel baggrund kan aktivt medborgerskab dog være udfordret af sproglige eller kulturelle barrierer eller en oplevelse af ikke at blive anerkendt som en ligeværdig medborger. Vores forskelligheder kan derfor også udgøre en udfordring for den enkelte og for fællesskabet. 

I denne Integrationsstrategi identificeres tre målsætninger for områder, hvor der vurderes at være behov for indsats med henblik på at sikre, at borgere med flerkulturel baggrund får muligheder for at deltage i – og bidrage til – fællesskabet.

De tre målsætninger i strategien er:

 • Flere unge med flerkulturel baggrund skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse og opnå beskæftigelse
 • Kulturdialog målrettet arbejdsmarkedet skal fremme kulturelt mangfoldige arbejdspladser
 • Integration af borgere med flerkulturel baggrund skal styrkes via inkluderende nærmiljøer og gode naboskaber

Integrationsstrategien er udarbejdet af Aalborg Kommunes Integrationsråd. Integrationsstrategien er kommunedækkende og gælder alle borgere og virksomheder i Aalborg Kommune. 

Integrationsrådet vil arbejde målrettet med omsætning af de tre målsætninger i tæt samarbejde med Aalborg Kommunes forvaltninger. Dette vil Integrationsrådet gøre ved at udarbejde konkrete handleplaner for omsætning af Integrationsstrategiens indsatsområder. Integrationsrådet opfordrer til, at de relevante kommunale forvaltninger deltager i udarbejdelse og implementering af handleplanerne. Som vejledende og rådgivende råd til Byrådet vil Integrationsrådet følge implementeringen af strategiens målsætninger tæt.

Integrationsstrategien er gældende for perioden 2023-2026. Integrationsstrategien skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, for eksempel Aalborg Kommunes Strategi for modtagelse af flygtninge, Aalborg Kommunes Verdensmålsstrategi, Børn og Unge politikken, Sundhedspolitikken, Beskæftigelsesplanen, Unge-handleplanen, Frivilligstrategien med flere.


Målsætning 1

"Flere unge med flerkulturel baggrund i Aalborg Kommune skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse og opnå beskæftigelse".

Uddannelse er en grundlæggende forudsætning for senere i livet at kunne få et arbejde og opnå selvforsørgelse. Som det fremgår af tabel 1 ligger andelen af indvandrere, som gennemfører en kompetencegivende uddannelse i Aalborg Kommune stort set ligger på niveau med etniske danskere (med undtagelse af erhvervsfaglige uddannelser), mens andelen af efterkommere som gennemfører grundskole og gymnasial uddannelse er højere, men lavere for øvrige uddannelser.

Tabel 1

Højest fuldførte uddannelse fordelt på etnisk oprindelse (%) 2022, Aalborg Kommune

Uddannelsesniveau Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere
Grundskole 20,3% 22,6% 39,0%
Gymnasiale uddannelser 15,4% 13,3% 34,8%
Erhvervsfaglige uddannelser 27,2% 15,6% 5,1%
Mellemlange videregående uddannelser 15,8% 16,0% 5,8%
Bacheloruddannelser 4,0% 4,0% 8,3%
Lange videregående uddannelser 11,5% 17,0% 7,4%

Kilde: Danmarks Statistik

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere i alderen 18-29 år i Aalborg Kommune er lavere end for borgere med etnisk dansk oprindelse (se tabel 2). Integrationsrådet mener, at der er behov for en indsats for at sikre, at flere unge med flerkulturel baggrund opnår samme erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens som etnisk danske unge. 

Tabel 2

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens (%) november 2022, Aalborg Komme

Alder Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere
18-19 år 61,4% 38,8% 46,8%
20-24 år 64,9% 55,2% 56,4%
25-29 år 73,3% 57,9% 59,6%

Kilde: Tallene stammer fra Statistikbanken, Danmarks Statistik og er en gennemsnitberegning, som opgør befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet på samtlige dage i året.

Målsætning

At øge andelen af unge med flerkulturel baggrund, der gennemfører en kompetencegivende uddannelse og opnår beskæftigelse.

Indsatsområder

Vi vil øge andelen af unge med flerkulturel baggrund, der gennemfører en kompetencegivende uddannelse og opnår beskæftigelse ved at:

 • understøtte kulturforståelse i Aalborg Kommunes vejledende uddannelsesinstanser, herunder særligt Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 • understøtte at flere unge borgere med flerkulturel baggrund tidligt i livet får arbejdsmarkedserfaring via for eksempel praktik, fritidsjobs og studiejobs, hvilket kan understøtte en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for den unge senere i livet.
 • understøtte et tæt samarbejde med civilsamfundet: Et frivilligt rollemodelkorps eller mentorkorps kan være en god hjælp for unge til at gennemføre et uddannelsesforløb, samt støtte de unge i deres jobsøgning efter endt uddannelse. 
 • være ambassadør for uddannelse i et bredt perspektiv og sætte fokus på de gode historier – for både borgere, virksomheder og foreninger.

Evaluering

Efter endt strategiperiode vil Integrationsrådet evaluere på indsatsen via følgende parameter:

 • at andelen af unge med flerkulturel baggrund, der opnår beskæftigelse efter endt uddannelse hæves fra det nuværende niveau, der fremgår af tabel 2.

Målsætning 2

 "Kulturdialog målrettet arbejdsmarkedet skal fremme antallet af kulturelt mangfoldige arbejdspladser, offentlige som private, i Aalborg Kommune".

Kulturel mangfoldighed skaber dynamik og udvikling på arbejdspladser. Kulturel mangfoldighed handler om at udfolde og drage nytte af medarbejdernes forskelligheder og kompetencer, som medarbejderne blandt andet har fået via deres kulturelle ophav. 

Integrationsrådet ønsker at sætte fokus på fordelene ved kulturelt mangfoldige arbejdspladser via kulturdialog med offentlige og private arbejdspladser. Foruden at skabe dynamik og udvikling på de enkelte arbejdspladser, forventes et øget antal af kulturelt mangfoldige arbejdspladser at bidrage til, at flere borgere med flerkulturel baggrund kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet er at skabe et arbejdsmarked i Aalborg Kommune, hvor alle borgere, uanset kulturel baggrund, kan bidrage med deres personlige kompetencer og forskelligheder. 

Jævnfør Aalborg Kommunes Personalepolitik ”4 for fællesskabet”, har Aalborg Byråd som mål, at andelen af ikke-vestlige indvandrere, ansat i Aalborg Kommune, skal svare til fordelingen i befolkningen i kommunen. Aalborg Kommune har derfor opstillet måltal for, hvor mange ansatte med ikke-vestlig baggrund, som Aalborg Kommune som minimum skal have ansat (se tabel 3). Det bemærkes, at Integrationsrådet ser Aalborg Kommunes måltal som et pejlemærke for udviklingen, men at Integrationsrådet mener, at kulturel mangfoldighed omfatter alle borgere med anden etnisk herkomst end dansk og således ikke kun borgere med ikke-vestlig baggrund.

Tabel 3

Måltal med andel ansatte i Aalborg Kommune med ikke-vestlig baggrund (%) 2021.

År Måltal Antal ansatte med ikke-vestlig baggrund
2018 5,8% 4,3%
2019 6,0% 4,5%
2020 6,2% 5,0%
2021 6,3% 5,4%

Kilde: Silkeborg Data og Danmarks Statistik. Antallet af ansatte er opgjort som aktivt månedslønnet personale for oktober måned 2021. 
Note: Det har ikke været muligt at finde lignede måltal for private virksomheder i Aalborg Kommune.

Målsætning

At understøtte kulturdialog med offentlige og private virksomheder med henblik på at hæve antallet af kulturelt mangfoldige arbejdspladser i Aalborg Kommune.

Indsatsområder

Vi vil understøtte kulturdialog med offentlige og private virksomheder med henblik på at hæve antallet af kulturelt mangfoldige arbejdspladser i Aalborg Kommune ved at:

 • indgå i kulturdialog med offentlige og private virksomheder vedr. den mangfoldige arbejdsplads med henblik på at nedbryde barrierer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med flerkulturel baggrund. Dette kan for eksempel ske i samarbejde med Business Aalborg, Jobcenter Aalborg, Dansk Industri, Erhverv Norddanmark med flere.
 • indsamle og videreformidle succeshistorier til inspiration for både private og offentlige arbejdspladser med henblik på at motivere flere virksomheder til at ansætte borgere med flerkulturel baggrund.

Evaluering

Efter endt strategiperiode vil Integrationsrådet evaluere på indsatsen via følgende parametre:

 • andelen af medarbejdere med flerkulturel baggrund i Aalborg Kommune øges. Måltal vedr. medarbejdere med ikke-vestlig baggrund anvendes som pejlemærke.
 • antal arrangementer som Aalborg Kommune, herunder Integrationsrådet, har deltaget ift. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med flerkulturel baggrund. 

Målsætning 3

"Integration af borgere med flerkulturel baggrund skal styrkes via inkluderende nærmiljøer, de lokale foreninger og gode naboskaber".

Aalborg Kommune er kendetegnet ved at have et rigt forenings- og kulturliv, samt nærdemokrati, hvilket bidrager til at skabe inkluderende nærmiljøer og gode naboskaber. Aktiv deltagelse i nærmiljøet kan have stor værdi for integration af borgere med flerkulturel baggrund. Via deltagelse i eksempelvis forenings- og kulturliv, skolebestyrelse, beboerdemokrati med videre får borgere med flerkulturel baggrund en større forståelse af det danske samfund og den danske kultur.

Deltagelse i nærmiljøet giver endvidere gode muligheder for at øve det danske sprog i uformelle rammer – for både børn og voksne. Endvidere skaber deltagelse i nærmiljøet ofte grobund for etablering af sociale netværk på tværs af kulturer og derved gode naboskaber.

Erfaringerne er imidlertid, at nogle flerkulturelle borgere har brug for en hjælpende hånd til at blive en del af deres nærmiljø og indgå i de gode naboskaber. Det kan skyldes økonomiske, sociale eller kulturelle barrierer, som medfører, at nogle borgere med flerkulturel baggrund ikke oplever at have samme adgang til nærmiljøet som etniske danskere.

Integrationsrådet ønsker at understøtte, at alle borgere – uanset kulturel baggrund – oplever at have lige muligheder for deltagelse i nærmiljøets fællesskab som anerkendte, værdsatte og ligeværdige medborgere. Foruden at støtte op om den enkelte borger, vurderer Integrationsrådet, at en styrkelse af inkluderende nærmiljøer og gode naboskaber i de enkelte boligområder vil medvirke til forebyggelsen af udsatte boligområder.

Målsætning

At understøtte inkluderende nærmiljøer og gode naboskaber med henblik på at sikre, at flere borgere med flerkulturel baggrund deltager som aktive medborgere i deres nærmiljø.

Indsatsområder

Vi vil understøtte inkluderende nærmiljøer og gode naboskaber med henblik på at sikre, at flere borgere med flerkulturel baggrund deltager som aktive medborgere i deres nærmiljø ved at:

 • anvende den årlige Verdensfestival som platform til at motivere flere borgere med flerkulturel baggrund til at deltage i nærmiljøet og de gode naboskaber i Aalborg Kommune.
 • understøtte at flere børn og voksne med flerkulturel baggrund deltager aktivt i interessefællesskaber i lokalmiljøet, herunder foreningslivet
 • understøtte at flere borgere med flerkulturel baggrund deltager i digitale fællesskaber
 • understøtte at flere borgere med flerkulturel baggrund bliver en del af bestyrelsesarbejdet i henholdsvis skole- og dagtilbud
 • sikre, at Integrationsrådet er tilgængelig og synlig for lokale foreninger, organisationer og naboskaber, hvorved Integrationsrådet kan bygge bro mellem borgere med flerkulturel baggrund og deres nærmiljøer.

Evaluering

Efter endt strategiperiode vil Integrationsrådet evaluere på indsatsen via følgende parametre:

 • Integrationsrådet vil i 2023 gennemføre en kvalitativ undersøgelse blandt borgere med flerkulturel baggrund vedr. borgernes deltagelse i deres nærmiljø med henblik på at undersøge, om borgerne føler sig repræsenteret. På baggrund af denne undersøgelse vil Integrationsrådet opstille parametre for at undersøge, om andelen der føler sig repræsenteret i nærmiljøerne, stiger i perioden 2023-2026.
 • Integrationsrådet vil følge udviklingen i forhold til deltagelse af forældre med flerkulturel baggrund i henholdsvis skole- og dagtilbudsbestyrelser.
 • Integrationsrådet vil endvidere følge udviklingen i boligområderne med henblik på at antallet af ghettoer og forebyggelsesområder ikke stiger frem mod 2026.

Kontakt

Job- og Uddannelsessekretariatet

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang