Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Hygiejnepolitik

Hygiejnepolitik

 • Titel: Hygiejnepolitik for Aalborg Kommune
 • Vedtaget: 25. august 2022 af Chefgruppen Sundhed samt 6. september 2022 af FL-SOM.

Indledning

Dette er en beskrivelse af hygiejnepolitikken for Aalborg Kommune. Hygiejnepolitikken er forankret i fire forvaltninger: Børn og Unge, Job og Velfærd, Senior og Omsorg, samt Sundhed og Kultur. Hygiejnepolitikken gælder for både personalet i de fire nævnte forvaltninger i Aalborg kommune og for private leverandører.

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om hygiejne (2018).

Hygiejnepolitikken beskriver formålet med Aalborg Kommunes hygiejnepolitik, mål for hygiejneindsatsen, samt tre overordnede indsatser til at nå hygiejnepolitikkens formål og de overordnede mål for hygiejneindsatsen.

 


Formål med hygiejnepolitikken

Formålet med hygiejnepolitikken er at sikre en koordineret og effektiv smitteforebyggende indsats blandt borgere og medarbejdere på tværs af Børn og Unge, Job og Velfærd, Senior og Omsorg, samt Sundhed og Kultur, herunder at:

 • Arbejde sundhedsfremmende og forebyggende for derigennem at reducere smitterisiko for børn, unge og voksne i Aalborg Kommune, for kommunens medarbejdere og øvrige samarbejdsparterer.
 • Sikre en fælles tilgang til arbejdet med hygiejne i Aalborg Kommune på tværs af forvaltninger, afdelinger og faggrupper.
 • Fastholde et højt infektionshygiejnisk niveau i Aalborg Kommune.
 • Et infektionshygiejnisk fokus er en naturlig del af tankegangen i såvel praksis som i projekter og nye tiltag.

 


Overordnede mål for hygiejneindsatsen

De overordnede mål for hygiejneindsatsen er at sikre, at arbejdet med infektionshygiejne bliver både let, attraktivt og en del af hverdagen. Målene, der skal medvirke til det, er at:

 • Lederne kender hygiejnepolitikken og har denne indarbejdet som en del af smitteforebyggelse for borgere og medarbejdere på arbejdspladsen.
 • Lederne har ansvar for og sammen med medarbejderne sikre implementering af de for området relevante infektionshygiejniske procedurer og instrukser.
 • Smitteforebyggelse skal være et tydeligt og varigt indsatsområde på arbejdspladsen, blandt ledere og medarbejdere, hvor det sikres, at alle har kendskab til relevante infektionshygiejniske forholdsregler og/eller ved, hvordan man kan søge råd og vejledning.
 • Der er uddannede hygiejnekontaktpersoner på relevante arbejdssteder. Hygiejnekontaktpersonerne har viden om og forståelse for de generelle infektionshygiejniske forholdsregler herunder håndhygiejne samt specifikke infektionshygiejniske instrukser om smitsomme sygdomme.

 


Overordnede indsatsområder

Formål med hygiejnepolitikken og overordnede mål for hygiejneindsatsen søges opnået ved følgende indsatsområder, som uddybes i pkt. 1-3 nedenfor.

 1. Hygiejneindsatsen organiseres i en tværgående hygiejneorganisation med et strategisk og udøvende niveau samt med ledelsesforankring i de respektive forvaltninger. Det gælder Børn og Unge, Job og Velfærd, Senior og Omsorg, samt Sundhed og Kultur.
 2. Der udarbejdes løbende relevante generelle og specifikke infektionshygiejniske instrukser.
 3. Der er kontinuerlig mulighed for kompetenceudvikling, herunder:
  • Der uddannes hygiejnekontaktpersoner på relevante steder, der i samarbejde med Hygiejneenheden medvirker til at implementere infektionshygiejniske instrukser
  • Hygiejnekontaktpersonerne modtager regelmæssigt undervisning af hygiejnesygeplejerske i relevante infektionshygiejniske problemstillinger.
  • Øvrigt personale har mulighed for ad hoc undervisning ved hygiejnesygeplejerske.

Hygiejnepolitikken suppleres i hver forvaltning med egne mål og handleplan over konkrete indsatsområder for infektionshygiejnen samt med implementering af relevante instrukser.


1. Aalborg Kommunes hygiejneorganisation

Aalborg Kommune har siden 1. august 2016 haft en tværgående hygiejneorganisation med inddragelse af Infektionshygiejnen i Region Nordjylland. Hygiejneorganisationen er organiseret i overensstemmelse med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om hygiejne.

Hygiejneorganisationen i Aalborg Kommune har til formål at organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet i kommunen. Hygiejneorganisationen er ansvarlig for at formidle hygiejnepolitikken i kommunen, for samarbejdet med de lokale institutioner og for opfølgning på lokale indsatser og monitorering.

Hygiejneorganisationen består af et strategisk og et udøvende niveau. På det strategiske niveau er opgaven at understøtte samarbejdet mellem kommunens forvaltninger og at godkende kommunens hygiejnepolitik. På det udøvende niveau er opgaven at organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet i de enkelte forvaltninger i kommunen. For at sikre infektionshygiejnisk bistand er der etableret en samarbejdsaftale med Infektionshygiejnen i Region Nordjylland.

Se en oversigt over organiseringen af hygiejneorganisationen i Aalborg Kommune i figur 1 og en beskrivelse af opgaver og ansvar for hvert niveau nedenfor.

Billede: Organisering af hygiejneorganisationen i Aalborg Kommune

 

Det strategiske niveau i hygiejneorganisationen udgøres i Aalborg Kommune af Chefgruppen Sundhed, som består af ledelsesrepræsentanter (niveau-2 chefer) fra Børn og Unge, Job og Velfærd, Senior og Omsorg samt Sundhed og Kultur. Relateret til den kommunale hygiejneindsats godkender Chefgruppen Sundhed Aalborg Kommunes hygiejnepolitik, revurderer kontrakten med Region Nordjylland samt laver status på samarbejdet i den tværgående hygiejnegruppe.

I Aalborg Kommune udgøres hygiejneorganisationen på det operationelle niveau af hhv. en tværgående hygiejnegruppe samt i hver forvaltning et hygiejneudvalg, en konsulent, en hygiejnesygeplejerske, hygiejnekontaktpersoner og ledere.  

På tværs af de fire deltagende forvaltninger i Aalborg Kommune er etableret en tværgående hygiejnegruppe som er et arbejdende netværk af konsulenter med hygiejnerelaterede opgaver i de respektive afdelinger samt regionale hygiejnesygeplejersker. Formålet med den tværgående hygiejnegruppe er at sikre et fagligt miljø omkring hygiejneindsatsen samt på operationelt niveau at sikre høj faglig kvalitet samt inspiration på tværs af forvaltningerne. Det tværgående samarbejde understøtter den enkeltes forvaltnings infektionshygiejniske arbejde f.eks. via fælles indsatser, metoder og instrukser, som efterfølgende anvendes lokalt i overensstemmelse med den enkelte forvaltnings handleplan for den infektionshygiejniske indsats. Den tværgående hygiejnegruppe refererer til Chefgruppen Sundhed.

Den enkelte forvaltning sørger for implementering af samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune og Infektionshygiejnen i Region Nordjylland i egen forvaltning og den nødvendige organisering i forhold hertil. I hver forvaltning organiseres hygiejneindsatsen i hhv. et hygiejneudvalg, en hygiejneenhed samt hygiejnekontaktpersoner og ledere på de enkelte arbejdspladser.

I den enkelte forvaltnings hygiejneudvalg er ledelse og evt. medarbejdere repræsenteret. Hygiejneudvalgene refererer til den respektive forvaltningsledelse, som har det overordnede ansvar for forvaltningens egen hygiejneorganisation. Udvalgene arbejder ud fra et vedtaget kommissorium og handleplan for egen forvaltning. Hygiejneudvalgets opgave er at tilrettelægge den interne implementering af rådgivning og aktiviteter til fremme af bedre hygiejne i mødet med borgeren i tråd med hygiejnepolitikken, handleplan og inden for den ramme, som den enkelte forvaltningsledelse vedtager.

I hver forvaltning er desuden en Hygiejneenhed, bestående af en konsulent og en hygiejnesygeplejeske. Konsulenten fungerer som koordinator og tovholder for hygiejneindsatsen i den enkelte forvaltning og skal i tæt samarbejde med den regionale hygiejnesygeplejerske sikre udvikling, forankring, drift og kvalitetssikring af den enkelte forvaltnings hygiejneorganisation og hygiejneindsatser.

Derudover er i hver forvaltning udpeget hygiejnekontaktpersoner i relevante funktioner. Hygiejnekontaktpersonen er udpeget af og refererer til den nærmeste leder og er bindeled mellem egen ledelse og Hygiejneenheden. Hygiejnekontaktpersonen medvirker til, at sikre den hygiejniske kvalitet ved at instrukserne om infektionshygiejne er indarbejdet i de daglige rutiner i samarbejde med institutionens ledelse og Hygiejneenheden i den respektive forvaltning. Hygiejnekontaktpersonerne medvirker til at øge opmærksomheden på eventuelle problemer med hygiejne lokalt, så hygiejnebrist eller risiko herfor opdages i tide.

Den lokale leder har ansvar for, at den infektionshygiejniske kvalitet sikres ved at de infektionshygiejniske instrukser er indarbejdet i de daglige rutiner.

Som et led i Sundhedsaftalen samarbejdes med hygiejnesygeplejersker fra Primærteamet i Infektionshygiejnen under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Hygiejnesygeplejerskerne bistår Aalborg Kommune med kompetenceudvikling af kommunens personale, udarbejdelse af forholdsregler for generel infektionshygiejne samt instrukser for smitsomme sygdomme, hjælp til håndtering af infektionshygiejniske problemstillinger, udbrud og generel sikring af opmærksomhed på hygiejne på kommunens arbejdspladser inden for Børn og Unge, Job og Velfærd, Senior og Omsorg, samt Sundhed og Kultur.

Ansvarsfordeling

Ansvaret for hygiejnen påhviler overordnet ledelsen, men de enkelte kontraktholdere er ansvarlige for eget område, og skal løbende sikre at infektionshygiejniske instrukser og actioncards overholdes.

 


2. Infektionshygiejniske instrukser

Der er udarbejdet to hygiejnehåndbøger – en for voksenområdet og en for børneområdet, der omhandler overordnet generel viden om infektionshygiejniske forholdsregler, smitsomme sygdomme, smitsomme sygdomme og gravide medarbejdere, samt øvrige infektionssygdomme.

Den enkelte medarbejder har ansvar for løbende at holde sig opdateret i infektionshygiejniske instrukser, således der hele tiden arbejdes efter sidste nye viden.

Godkendelsesprocedurer

De infektionshygiejniske instrukser udarbejdes af hygiejnesygeplejerskerne i samarbejde med de lokale hygiejneudvalg.

 • Hvis den medfører økonomisk merudgift, er det den relevante ledelse i de enkelte forvaltninger, der godkender instruksen.
 • Hvis instruksen ikke medfører merudgift, kan den godkendes i det lokale hygiejneudvalg.
 • Ved udgivelse af nye instrukser bør der udarbejdes en implementeringsplan.
 • Ved akut behov for udarbejdelse/implementering af en ny instruks godkendes denne i den tværgående hygiejnegruppe.

3. Kompetenceudvikling

De udpegede hygiejnekontaktpersoner deltager i uddannelsesdag, hvor der undervises med afsæt i Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Hygiejnekontaktpersoner, der ikke er sundhedsfaglige, deltager i undervisning om relevante infektionshygiejniske problemstillinger.

Derudover tilbydes hygiejnekontaktpersoner løbende undervisning af hygiejnesygeplejerske i relevante infektionshygiejniske problemstillinger

Øvrigt personale har mulighed for undervisning ad hoc ved hygiejnesygeplejerske.


Referencer

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang