Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Frivilligstrategi

Frivilligstrategi

 • Titel: Frivillig Strategi 
 • Vedtaget: 22. januar 2024 af Aalborg Byråd.

Aalborg - en kommune, hvor alle kan være med

Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet ved stor alsidighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet, fritidsområdet, med socialt udsatte og marginaliserede grupper, med de grønne områder, klimaet og meget mere.

Aalborg Kommune vil med den ny Frivilligstrategi:

 • Anerkende og skabe synlighed om frivilligheden.
 • Styrke brobygning, netværk og samarbejdsrelationer mellem de frivillige indsatser og til kommunen.
 • Skabe mangfoldighed og social bæredygtighed i 
  frivilligheden.
 • Understøtte gode rammer og faciliteter for udøvelse af frivilligheden.

Med Frivilligstrategien ønsker Aalborg Kommune at skabe de bedste vækstbetingelser for de frivillige i det rum, som befinder sig mellem kommunen og civilsamfundet. Et rum, hvor frivilligheden kan udfolde sig og gøre en forskel for fællesskaber mellem mennesker og den enkelte borger.

Det grundlæggende ønske er, at Frivilligstrategien formår at fange den frivilliges energi, der hvor den er, give den enkelte adgang til at deltage og udfolde sig i frivilligheden og fremme overgangen fra strategi til handling.

Frivilligstrategien ønsker desuden at danne ramme for kommende indsatser og handleplaner i de forskellige udvalg, råd og nævn til gavn for frivilligheden i kommunen. 

Aalborg Kommune anerkender vigtigheden af den uundværlige samfundsindsats, som de mange frivillige bidrager med til gavn for udsatte og marginaliserede medborgere.

Tak for jeres indsats og god læsning

Med venlig hilsen
Jes Lunde, rådmand og Bente Graversen, direktør.
Sundhed og Kultur


Målgruppe

Frivilligheden kan udøves i mange forskellige former og rammer. Den kan findes i organiseret, såvel i en meget løs struktur på få personer eller individniveau. Frivilligheden i den bredeste forstand er forankret lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt.

Mangfoldigheden i frivilligheden er ikke bestemt af aldersgrænser, herkomst, seksualitet, social baggrund og/eller geografisk bosætning.

Den frivillige kan være leder i et uniformeret korps, den studerende i netværksgruppen for udsatte borgere, sygeplejersken i vagtturnus på krisecentret, fodboldtræneren, seniorer for skraldindsamling i landsbyen, støttepersonen i ældreområdet, forældre i skole- og foreningsbestyrelser og mange andre.

Fælles for ovennævnte frivillighed er, at den grundlæggende er ulønnet. Dog vil nogle frivillige være berettiget til at få dækket en begrænset andel af deres omkostninger.

Aalborg Kommune ønsker, at de mange frivillige, nye som kommende, kan få gavn af indholdet eller lyst til at deltage i frivilligt arbejde.


Mangfoldighed og social bæredygtighed i frivilligheden

En af grundstenene i Frivilligstrategien er, at frivilligheden er baseret på social bæredygtighed med ligeværdighed, mangfoldighed og frihed. De frivillige sociale foreninger/grupper har frihed i organisering og planlægning. Sammensætningen af frivilliggrupper, indsatsmetoder, samarbejdspartnere og valg af social målgruppe er fundet i et interessefællesskab.

I Frivilligstrategien er rammen for frivilligheden meget åben, nysgerrig og inkluderende.

Alle kan som udgangspunkt blive frivillig.

Frivilligstrategien er baseret på mangfoldighed. Uanset social status, kulturel baggrund, udsathed, fysisk/psykisk handicap, geografisk bosætning, kønsidentitet eller aldersgruppe, så er der brug for dig.

Aalborg Kommune vil sikre platforme og mødesteder, hvor de gode erfaringer og redskaber bliver udvekslet til gavn for styrkelsen i rekruttering og inddragelse af mindre ressourcestærke og marginaliserede borgere.

Hovedfokus er på sammensætningen af de menneskelige ressourcer og den frivillige indsats, samt nedbrydelse af barrierer for deltagelse i frivilligheden. Alle skal have en mulighed for at være med i det frivillige fællesskab, uanset baggrund, etnicitet, social status, synlig eller usynlige handicap og lignende.

Aalborg Kommune vil understøtte indsatser, faglig sparring og platforme, som er med til at rekrutterer og fastholde frivillige, samt favner diversiteten i befolkningen. Blandt andet ved at synliggøre de gode frivillige eksempler, hvor forskellighed i forudsætning gør en positiv forskel for alle involverede.

Frivilligstrategien vil udvikle potentialet i at dele erfaringer og viden ved at understøtte digitale platforme, formaliserede samarbejder samt mere uformelle netværk.


Brobygning

I Frivilligstrategien er der fokus på brobygning, med henblik på at styrke samarbejdet og netværket mellem:

 • De forskellige frivillige indsatser.
 • De frivillige indsatser og kommunen.

Aalborg Kommune vil arbejde for at gøre det nemmere for de frivillige indsatser at finde hinanden, lære af hinanden indbyrdes og eventuelt herigennem lave indsatser sammen.

I arbejdet med at fremme brobygningen mellem de frivillige indsatser kan digitale platforme og opslagsværker være en løsning til, at øge kendskabet til hinanden. Øget kendskab til hinanden kan også medføre en forbedret alliance- og samarbejdstænkning mellem de frivillige indsatser, som har samme udfordringer, målgrupper og visioner.

Et andet godt brobygningsredskab, som Aalborg Kommune i samarbejde med de frivillige kan arbejde med, er at skabe rammer, hvor de frivillige kan mødes. Facilitering af netværksmøder, foreningsdating, byttebørs og frivilligcaféer indgår også i idékataloget for fremtidige tiltag til gavn for de frivillige indsatser.

Aalborg Kommune vil understøtte tiltag, der mindsker de barrierer, som de frivillige oplever. Kendskab og gennemsigtighed i den kommunale organisation skal styrkes, så de frivillige ved, hvor de skal henvende sig. Det 'at få fat i den rette' i kommunen ved spørgsmål, søgning af faciliteter til arrangementer, undervisning/foredrag om frivilligt arbejde på skoler og lignende skal styrkes og synliggøres. Forståelsen og imødekommenhed i de kommunale enheder, som er i kontakt med de frivillige – civilsamfundet, bør opprioriteres til gavn for frivilligheden og samarbejdet på tværs.


Synlighed

Aalborg Kommune vil styrke synligheden af de frivillige og der skal arbejdes med overordnet 2 kategorier – en fysisk og digital.

Aalborg Kommune indtænker og afsøger muligheder for, at skabe større fysisk synlighed i lokalområdet og generelt i bybilledet. Her indgår også en styrkelse af samarbejdet og udbredelsen af blandt 
andet Frivillig Fredag og Frivilligprisen, hvor frivilligheden hyldes.

Med frivilligstrategien vil man styrke den digitale synlighed af frivilligheden for at nå ud til de forskellige målgrupper. Sociale medier, netværksplatforme og uddannelse i brugen af disse indgår i indsatsen 
med at skabe større synlighed af frivilligheden.

Internt i Aalborg Kommune skal der arbejdes med, at fremme synlighed omkring frivilligt arbejde. I Aalborg Kommune arbejder mange forskellige fagligheder i tæt kontakt med borgere, som vil kunne få gavn af de tilbud, der findes i de frivillige organisationer og tilbud. Ved at fremme kendskabet til de mange muligheder, vil medarbejdere kunne formidle deres viden om frivillige tilbud til de borgere, som 
de dagligt er i kontakt med.


Anerkendelse

Anerkendelse af de frivillige er et betydeligt element, som har mange former blandt andet ved at:

 • Skabe positiv opmærksomhed.
 • Udvise politisk bevågenhed og støtte.
 • Stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
 • Gøre det lettere at være frivillig.

Aalborg Kommune vil fremme kendskabet til og anerkendelsen af den store frivillige indsats, der foregår i kommunen. Større anerkendelse af de frivillige fællesskaber vil øge interessen for at blive frivillig.

Frivilligstrategien vil styrke kommunikation omkring værdien af det frivillige arbejde for det omkringliggende samfund. Ved at skabe et øget fokus på fortællingen om 'de gode frivillige historier', vil værdien og anerkendelsen af frivilligheden blive styrket.


Rammer og faciliteter

Et grundelement i Frivilligstrategien er ønsket om at skabe gode rammer, hvor frivilligheden kan blomstre og udvikle sig i alle retninger. Gode, tilgængelige, handicapvenlige og nutidige rammer er medvirkende til at styrke graden af frivillighed.

Aalborg Kommune vil understøtte, at de frivillige oplever en stor imødekommenhed i adgangen til kommunale lokaler og faciliteter. Det gælder lån af lokaler i De Frivilliges Hus, andre ”sociale” foreningshuse, aktivitetscentre, forsamlingshuse, skoler, klasselokaler, fritidsklubber, klubhuse og lignende.

Frivilligstrategien vil øge opmærksomheden på at skabe et facilitetsoverblik med ekstra fokus på landdistriktsområdet. Øget adgang til flere kommunale faciliteter vil kunne styrke den geografiske spredning af de frivillige indsatser, da mange foreninger søger mod Aalborg og centrum for at finde de rette faciliteter.

Faciliteterne skal såvidt muligt sikre, at der er gode funktionelle og tilgængelige rammer til rådighed i både landdistrikterne og byen. Med enkle justeringer kan kommunale faciliteter opfylde flere forskellige behov, for eksempel på tidspunkter, hvor faciliteterne ikke benyttes af andre.

Aalborg Kommunes Frivillighus

 

Kontakt

Frivilligt socialt arbejde

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 72

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang