Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategi

Titel: Aalborg Kommunes Erhvervsstrategi 
Vedtaget: 6. marts 2023 af Aalborg Byråd


Aalborg griber fremtiden 

I 2030 vil der være sket meget i Aalborg Kommune. Vi har sammen med erhvervsliv, uddannelses- og vidensinstitutioner skabt vækst i antal arbejdspladser og virksomheder baseret på innovation og økonomisk, social samt klimamæssig bæredygtighed. Strategiske, tværfaglige og internationale partnerskaber på tværs  af offentlige og private aktører har sammen med en visionær erhvervsservice realiseret vores potentiale, tiltrukket internationale investeringer og kompetencer og skabt grundlag for et stærkt erhvervsliv. 

Et erhvervsliv, der er konkurrence- og modstandsdygtigt, og som udvikler og leverer nye løsninger inden for de mange forskelligartede erhverv, som kendetegner Aalborg Kommune. Industri, teknologi og traditionelle erhverv - i byen og landdistriktet - som hver især og tilsammen udgør vores grundlag.

Vision for 2030

Aalborg Kommune er kendt som frontløber inden for den grønne omstilling og for at være stedet, hvor offentlige og private aktører sammen udvikler og implementerer bæredygtige og innovative løsninger på fremtidens udfordringer. 

Aalborg er en erhvervsvenlig kommune for alle brancher og erhverv, hvor 128.000 er i beskæftigelse i kommunens 12.000 virksomheder, som oplever høj grad af tilfredshed med erhvervsservice og sagsbehandling.

I 2030 er Aalborg Kommune et sted, hvor erhvervslivet trives. Der er dialog om udviklingsmuligheder, og på tværs af sektorer tager alle et medansvar for erhvervsudviklingen i kommunen. 

Der er tilgængelig arbejdskraft med de rette kompetencer, ligesom kommunen gennem en strategisk arealudvikling er tilgængelig for og tiltrækker forskellige typer erhverv.

I 2030 har erhvervslivet i Aalborg Kommune gennemgået en udvikling, så CO2 udslippet er reduceret i overensstemmelse med målsætningen i kommunens DK2020 plan. Aalborg Kommune fremhæves som et af de internationale centre for den grønne omstilling.


Samarbejde og medansvar

Vi arbejder proaktivt i inddragende partnerskaber med klare forventninger om at opnå de mest bæredygtige løsninger for udviklingen af og i Aalborg Kommune. Gensidig afhængighed og partnerskaber giver robusthed til at agere i en foranderlig verden. 

For at nå visionen mobiliseres nye samarbejdsformer, nye roller og partnerskaber på tværs af sektorer til at gribe udviklingsmulighederne og gennemføre løsningerne.

Afhængig af hinandens viden og ressourcer Erhvervsliv, uddannelses- og vidensinstitutioner, kommune og civilsamfund er hinandens forudsætninger. Med en arbejdstilgang baseret på samskabelse, partnerskaber og medansvar arbejder vi sammen på tværs af sektorer for at afsøge nye måder at udvikle, producere, finansiere og gennemføre nye løsninger. Vi er gensidigt afhængige af hinandens viden og ressourcer – og har derfor alle et medansvar for at bidrage til at indfri målsætningerne.

Robusthed og agilitet

Vi kender ikke alle fremtidens udfordringer, men vi ved, at eksemplevis løsningen af klimaudfordringerne står centralt. Vi kan gennem kontinuerlig dialog sammen udvikle og omsætte nye løsninger. 

Det skaber robusthed og agilitet, så vi kan imødekomme udefrakommende udfordringer og finde fælles løsninger til gavn for erhvervslivet og kommunens udvikling. 

Med Erhvervsstrategien:

 • Bidrager vi til at imødekomme erhvervslivets behov for at navigere i en foranderlig verden ved at arbejde proaktivt i inddragende partnerskaber med medansvar og tydelige forventninger.
 • Appellerer vi til bredt samarbejde og konkrete partnerskaber for at skabe fælles løsninger på konkrete fælles udfordringer. Vi henter international inspiration og søger lokale, regionale, nationale og internationale partnerskaber, der ønsker at dele viden og bidrage til at udvikle og afprøve løsninger på fremtidens udfordringer. 

At realisere visionen kræver ikke blot nye samarbejdsformer men også videreudvikling og styrkelse af det eksisterende erhvervsliv. På den måde bevares konkurrenceevnen på et globalt marked, hvor grøn omstilling spiller en afgørende rolle, og hvor udvikling og industrialisering af nye teknologier er afgørende for en social, økonomisk og klimamæssig bæredygtig vækst og plads på verdensmarkedet.


Muligheder forude

I Aalborg Kommune findes stærke videns- og forskningsmiljøer, virksomheder og kompetencer, som kan byde ind med forskning, ny teknologi og innovative løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet samt digitalisering og den grønne omstilling. 

Vi har et bredt sammensat erhvervsliv og en industri med potentialer for øget og bredere global aktivitet på en række områder - og en arbejdsstyrke med kompetencer, der spænder vidt. Her kan samspillet mellem højtuddannet viden, faglært arbejdskraft og virksomhederne bidrage til den grønne omstilling og løsningen af klimaudfordringer og eksempelvis bidrage til at realisere mulighederne for udviklingen af en sikker og grøn infrastruktur til gavn for den brede industri. 

Høj tiltrækningskraft

Aalborg Universitet tiltrækker forskere og virksomheder nationalt og internationalt som Europas stærkeste Ingeniør Universitet, og generelt kigger vores videns- og uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv internationalt for inspiration og samarbejde. 

Ved fælles indsats kan vi styrke tiltrækningen af internationale kompetencer, virksomheder og investeringer – og skabe vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde. 

Aalborg Kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kombinationen af en summende by med storbykvaliteter, natur og friluftsliv giver os mulighed for at realisere det, ligesom det giver erhvervsmuligheder både i byen og i landdistriktet. 

En proaktiv dialogsøgende tilgang til erhvervsudvikling er afgørende og skaber agilitet, da verden omkring os ændrer sig med en hastighed, der fordrer nytænkning, nye tværgående løsninger samt nye måder at samarbejde og skabe medansvar og finansiering på. Kombineret med en langsigtet tilgang til vækst og udvikling og baseret på et stabilt fundament med en række langsigtede mål og pejlemærker, gør det os robuste og modstandsdygtige. 

Aalborg som frontløber

Aalborg Kommune vil være frontløber i den grønne omstilling. De stærke traditioner for partnerskaber mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og det offentlige, kombineret med særlige kompetencer blandt kommunens virksomheder og forskere, giver Aalborg Kommune en unik mulighed for at blive førende i den grønne omstilling. 

Eksempelvis er vi, som en del af megaregionen Sydnorge, Vestsverige og Nordtyskland, førende på det globale marked inden for grøn teknologi med store potentialer for udvikling og skalering af grønne løsninger. 

Vi har et godt fundament til at gribe fremtidens vækst- og udviklingsmuligheder, og gennem partnerskaber lokalt, regionalt, nationalt og internationalt kan vi realisere vores potentiale.


Samspillet er altafgørende

Samspillet mellem viden, de rette kompetencer, erhvervsliv og en attraktiv kommune er afgørende for erhvervslivets udvikling. Som kommune fokuserer vi på at skabe udvikling og samspil mellem erhverv, uddannelse, beskæftigelse og kommunens udvikling generelt. 

Aalborg Kommune har en unik kombinationen af nærhed og korte afstande koblet med ressourcer og kapacitet til at handle. Derfor kan vi have forventninger til hinanden om i samarbejde at finde nye og bæredygtige løsninger til reelt at løfte vores fælles ambitioner for Aalborg Kommune.

Aalborgs position og kompetencer

Erhvervsstrategien har særligt fokus på erhvervslivets behov og rolle i den grønne omstilling samt samspillet mellem tilgængelighed af de rette kompetencer og udvikling af kommunen, så det er attraktivt for virksomheder og medarbejdere at bo, leve og arbejde her. 

Erhvervsstrategien har tætte koblinger til øvrige strategier og planer i Aalborg Kommune – og sammen bidrager alle strategierne til nationalt og internationalt at markere Aalborgs position og kompetencer.

Verdensmål, klimaplan og byudvikling 

Aalborg Byråd har vedtaget en Verdensmålsstrategi og en Klimaplan. Verdensmålsstrategien omsætter verdensmålene til lokal handling via fire centrale politikområder: Klima, Ressourcer, Biodiversitet og Ulighed. Klimaplanen DK2020 rummer en række indsatser for CO2-reduktioner med betydning for erhvervsudviklingen. 

CO2 reduktioner og cirkulære principper får stigende betydning for erhvervslivet, blandt andet i landbruget, byggeriet, industrien og detailhandel.  Erhvervsstrategien adresserer forretningsmulighederne i nye forbrugerforventninger og lovgivningskrav i blandt andet den Nationale strategi for bæredygtigt byggeri, Klimaplanen og kommunens Grønne indkøbsstrategi.

Sammen om at skabe de bedste udviklingsmuligheder

Erhvervsstrategien konkretiserer, hvordan vi sammen kan skabe udviklingsmuligheder for erhvervslivet, bedre beskæftigelse og opnå højere tilfredshed blandt virksomhederne, som kun kan realiseres gennem lokale, regionale, nationale og internationale partnerskaber.


Prioriteter

Vi har en ambition for Aalborg Kommune i 2030. Syv prioriteter afspejler et multifacetteret behov for at servicere og udvikle erhvervslivet med bæredygtighed og digitalisering som integrerede elementer – og syv indsatser sætter retning for konkrete handlinger frem til 2026.

Vi ønsker at realisere vores fælles udviklingsmuligheder ved at aktivere aktører på tværs af sektorer og bringe den nyeste forskning, viden og faglighed ud til virksomhederne med henblik på at skabe vækstmuligheder, arbejdspladser og bidrage til den grønne omstilling.  

I Aalborg Kommune har vi eksempelvis stærke kompetencer inden for digitalisering, sundhed og grøn teknologi. Kombineret med en lang historie for samarbejde kan vi skabe de sektorkoblinger, der kan udløse nye forretningsmuligheder. 

Vores uddannelses- og vidensinstitutioner har stærk faglighed, den nyeste viden og kan skabe tilgængelighed af de rette kompetencer for erhvervslivet. Samtidig gennemgår Aalborg som kommune en udvikling, hvor vi nu har mulighed for en fælles fortælling om Aalborg Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde med henblik på at tiltrække og fastholde talenter, arbejdskraft og virksomheder. 

 1. Erhvervsbetjening 
 2. Proaktiv planlægning for erhvervsudvikling  
 3. Forretningsudvikling og vækst 
 4. Grøn forsyningssikkerhed
 5. Tilgængelighed af rette kompetencer
 6. Innovative løsninger og partnerskaber
 7. Attraktiv og international 


Indsatser 2023-2026

De 7 prioriteter adresseres af 7 indsatser, som skitserer de muligheder, vi står overfor. Specifikke mål og indikatorer giver retning på de handlinger, der skal gennemføres for at realisere indsatserne.  

Handlinger kan variere fra konkrete tidsbegrænsede projekter til flerårige brede indsatser, som alle har det til fælles, at de skal bidrage til opnåelse af indsatserne og de specifikke mål. Kernekompetencerne bæredygtighed og digitalisering er integreret i alle handlinger og anvendes til at udvikle og nå de enkelte indsatser. 

Handlinger

Konkrete handlinger fastsættes i strategiperioden og tilpasses aktuelle muligheder, rammer og udfordringer i samspil med Aalborg Erhvervsråd og øvrige relevante erhvervsaktører for at sikre udgangspunkt i erhvervslivets aktuelle behov. 

Kommunikation

Et tværgående element er den stærke kommunikation af, hvad Aalborg Kommune kan tilbyde og af resultaterne af indsatserne, som alle bidrager til visionen om Aalborg som stedet, hvor offentlige og private aktører sammen udvikler og gennemfører bæredygtige og innovative løsninger på fremtidens udfordringer.  


1. Erhvervsbetjening

Levere en klar og entydig indgang til kommunen og smidig sagsbehandling   

Muligheder

Smidig sagsbehandling kan give erhvervslivet god, kompetent og helhedsorienteret erhvervsbetjening, som understøttes af løbende forventningsafstemning og afklaring, der i sidste ende skaber mere holdbare udviklingsløsninger. Fokus på tværgående myndighedssamarbejde inden for Aalborg Kommune samt øget sagsbehandlingskapacitet kan give en mere helhedsorienteret sagsbehandling inden for plan-, bygge- og miljøsager samt forbedret serviceoplevelse og kundetilfredshed. Sikringen af en tværgående, helhedsorienteret og smidig myndighedsbetjening samt fokus på styrket dialog og koordinering kan give mere effektive processer – om det drejer sig om klimalovkrav til nybyggeri, nedbringelse af CO2 eller etablering af SMVer i udviklings- og oplandsbyerne.

Specifikt mål

Løse udfordringer vedr. erhvervsbetjening så det matcher erhvervslivets behov, og som kan udvikle og fastholde virksomheder i 
kommunen frem mod 2026 og bidrage til, at der i 2030 er 12.000 virksomheder i Aalborg Kommune. 

Eksempler på handlinger

 • Sikre sagsbehandlingskapacitet og optimering af sagsbehandlingsprocesser med henblik på forbedret oplevelse af én indgang.
 • Fortsættelse af målinger af tilfredshed 
 • Løbende rapportering til Aalborg Erhvervsråd

Indikatorer

 • Sagsbehandlingstid på bygge- og miljøgodkendelsessager der overholder de nationale servicemål.
 • Etablering og afholdelse af et stigende antal forhåndsdialoger i relation til plan-, bygge-, og miljøsager.
 • Mulighed for at bidrage med særlige kompetencer vedrørende klima og bæredygtighed til rådighed i forhåndsdialogerne. 
 • Spørgeskemaundersøgelse vedrørende én indgang og tilfredshed, hvor kundetilfredshed og oplevelsen af én indgang måles løbende og fastholdes på et niveau, hvor mindst 80% svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med kommunens behandling af sagen og oplever ”én indgang” til kommunen. Undersøgelsen udvides, så den omfatter flere sagsområder.

2. Proaktiv planlægning for erhvervsudvikling

Tiltrække og udvikle virksomheder blandt andet via aktiv og strategisk helhedsplanlægning

Muligheder

For at tiltrække, fastholde og give virksomheder mulighed for udvikling øges fokus på at arbejde mere proaktivt med planlægning for erhvervsudvikling, end det tidligere har været normen. Generelt har kommunen den rolle at levere den nødvendige planlægning for ny erhvervsudvikling på initiativ fra erhvervslivet. Men det er ikke altid nok. Der er behov for aktiv helhedsplanlægning af større sammenhængende områder, blandt andet på baggrund af stigende kompleksitet i forhold til udviklingsmulighederne. Eksempelvis kan der være udfordringer for vandhåndtering i et område, som er større end det areal, der ønskes erhvervsudvikling for. 

Andre eksempler kan handle om særlige udfordringer i forhold til infrastruktur. Det er vigtigt, at helhedsplanlægning for kommende erhvervsområder udarbejdes i et samarbejde mellem kommunen og de relevante aktører for erhvervsudvikling i områderne. Det skal ske med øje for fremtidens potentialer og med tanke på de forskellige muligheder og kvaliteter, der er for erhvervsudvikling - både nær Aalborg by og i udviklings- og oplandsbyerne.

Fremsynet planlægning kan sikre tilstrækkelige arealer til de rette virksomheder, aktivt tiltrække virksomheder med specifikke behov og give mulighed for vores eksisterende erhvervsliv at arbejde efter langsigtede udviklings- og udvidelsesplaner i kommunen. For at udløse potentialerne for tiltrækning af store virksomheder kan anvendelse af en mere strategisk jordpolitik og indgåelse i offentlige-private partnerskaber give nye udviklingsmuligheder og agilitet. 

Den strategiske og aktive helhedsplanlægning suppleres af et fortsat fokus på indsatser for tiltrækning af større virksomheder og investeringer til Aalborg Kommune. 

Specifikke mål

 1. Fysisk helhedsplanlægning for strategisk udvikling af vigtige erhvervsarealer i Aalborg Kommune med henblik på løbende imødekommelse af behov.
 2. Strategisk infrastruktur som ramme om optimal og bæredygtig mobilitet og adgang til erhvervs- og byområder. 
 3. Proaktiv strategisk tiltrækning i forhold til de styrkepositioner og geografier, der er udvalgt i Invest in Aalborgs strategi og med henvisning til analysen, som blev udarbejdet for Aalborg Kommune af Damvad Analytics i 2021. 

Eksempler på handlinger

 • Aktiv helhedsplanlægning vedrørende eksempelvis motorvejsnære arealer, havn, lufthavn, urbane knudepunkter. 
 • Opsøgende og tidlig dialog om placering af energianlæg og virksomheder, som er vigtige for den grønne omstilling, blandt andet med henblik på at lette myndighedsbehandlingen.
 • Øget international markedsføring og synliggørelse af processen for tiltrækning af og dialog med potentielle investorer.

Indikatorer

 • Planlægge for imødekommelse af erhvervskvadratmeter behov i 2040 på op til cirka 0,6-1,3 millioner kvadratmeter. 
 • 50 årlige sager i Invest in Aalborg, heraf 20 strategiske inden for udvalgte styrkepositioner.
 • 2 årlige målrettede internationale markedsføringsinitiativer inden for udvalgte geografiske områder i Invest in Aalborgs strategi.

3. Forretningsudvikling og vækst

Skabe bæredygtig vækst og udvikling i nye og etablerede virksomheder

Muligheder

Der er stigende behov for at understøtte udviklingen af cirkulære forretningsmodeller, anvendelse af digitalisering og automatisering af grønne data til nye forretningsmuligheder samt adgang til nye markeder for at skabe en bæredygtig vækst i erhvervslivet og sikre jobs. Et tæt samarbejde mellem vidensinstitutioner, iværksættere, etablerede virksomheder og kommune med henblik på innovativ produktudvikling giver ligeledes nye forretnings- og skaleringsmuligheder inden for flere brancher og især i det små og mellemstore virksomheder. 

Ved at sætte fokus på værdikædesamarbejde og understøtte cirkulære forretningsmodeller i erhvervslivet bredt kan vi styrke og udvikle øget ressource- og materialeeffektivitet til gavn for den enkelte virksomheds konkurrenceevne og klima og miljø som helhed.

Potentialerne for nye forretningsmuligheder i digitalisering, nye løsninger på velfærdsområdet og stigende krav inden for blandt andet cirkulær økonomi og ressourceanvendelse kan realiseres af nye og eksisterende virksomheder i hele Aalborg Kommune. Gennem et øget samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner kan vi styrke tværfagligheden og overførslen af nyeste forskning og viden til erhvervslivet – og give udviklings- og innovationsmuligheder med henblik på at styrke konkurrenceevnen, bidrage til den grønne omstilling og skabe vækst og arbejdspladser. 

Specifikke mål

 1. Målrettede indsatser for vækst og udvikling i etablerede virksomheder (SMVer), så konkurrenceevne og vækstmuligheder øges nationalt og internationalt – inden for blandt andet cirkulær økonomi, digitalisering og internationalisering.
 2. Målrettede indsatser for samarbejde mellem iværksættere og etablerede virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på udvikling og skalering af innovative løsninger. 
 3. Gøre det tiltrækkende for investorer at investere i iværksættere og nystartede virksomheder i Aalborg Kommune med henblik på at fastholde vækstvirksomheder med eksternt kapitalbehov. 

Eksempler på handlinger

 • Rådgivning om udviklings- og internationaliseringsmuligheder.   
 • Rådgivning om cirkulære forretningsmodeller og -muligheder.
 • Videreudvikle indsatser for iværksættere og spin-in.

Indikatorer

 • Vækst i gennemsnitlige omsætning i private virksomheder skal ligge over landsgennemsnittet.
 • 70% af jobvæksten skal ske i den private sektor.
 • Stigning i antal fuldtidsbeskæftigede i eksportvirksomheder på min. 10% frem til 2026.
 • Stigning i antal virksomheder, der eksporterer, på minimum 10% i strategiperioden – med en vækst i omsætning over landsgennemsnit.
 • 500 vejledte virksomheder. 
 • 500 vejledte iværksættere. 
 • 900 årligt oprettede og aktive nye CVR-numre med en overlevelse efter 3 år på 50%.
 • Mindst 90% af de vejledte virksomheder er tilfredse med erhvervsservicen.

4. Grøn forsyningssikkerhed

Styrke forsyningsinfrastruktur med henblik på fastholdelse og tiltrækning af virksomheder, der arbejder med grøn energi og grøn omstilling.

Muligheder

For at accelerere og gennemføre den grønne omstilling er der brug for partnerskaber. Gensidigt forpligtende klimapartnerskaber mellem virksomheder og Aalborg Kommune er centrale for at fremtidssikre erhvervslivet til at arbejde med og se udviklingspotentialer i de mange nye klimakrav og samtidig bidrage til, at Aalborg når sit 2030-klimamål. 

Vi har mange virksomheder, der arbejder indenfor og med den grønne omstilling. Vi har ligeledes kompetente medarbejdere inden for feltet. Grøn energi er dansk erhvervs styrkeposition – og eksponeret for et internationalt marked, der søger innovative grønne løsninger, kan der skabes øgede eksport- og vækstmuligheder. 

Det offentlig-private partnerskab Green Hub Denmark er operatør på Nordjyllands fælles erhvervsfyrtårn, CO2VISION, som er en del af en national udpegning af lokale/regionale fyrtårne for vækst i erhvervslivet. I CO2VISION er ambitionen at fange, genbruge eller lagre CO2 fremfor at udlede den og at producere fremtidens grønne brændstoffer og andre produkter med indfanget CO2 og brint produceret af overskudsstrøm. For at styrke denne indsats arbejdes der på, at Aalborg og Nordjylland bliver blandt de første steder i Danmark for udrulning af fremtidens energiinfrastruktur for transport af CO2 og brint. Vi har erfaring og historik for at arbejde med industrielle symbioser - anvendelsen af overskudsvarme fra Aalborg Portland er et godt eksempel herpå.

En veludbygget og grøn infrastruktur samt stærke forsyningskæder giver forsyningssikkerhed og sætter Aalborg Kommune i en stærkere position til at tiltrække både danske og udenlandske grønne virksomheder.

Specifikke mål

 1. Udvikle infrastruktur og rammevilkår, der understøtter, udvikler og sikrer forsyning (el, gas, vand, varme), herunder industrielle symbioser, sektorkoblinger samt brint og CO2.
 2. Styrke, udvikle og udbrede industrielle symbioser med henblik på at øge innovations- og eksportmuligheder.

Eksempler på handlinger

 • Fremme anvendelse af overskudsvarme fra industri, detailhandel og så videre til fjernvarme og/eller fjernkøling for eksempel ved brug af partnerskabsaftaler.
 • Fremme etablering af landbrugets klimaanlæg og samtidig arbejde for, at placeringen af fremtidige anlæg til produktion af biogas, CO2-fangst, Power-to-X, græsprotein og biokul.
 • Planlægning for yderligere udbygning med vindmøller og solceller.
 • Tiltrække investorer og udvikle projekter både i fuld skala og på forsøgs- og demonstrationsbasis via Green Hub Denmark.
 • Opbygning af partnerskaber med internationale aktører inden for grønne test- og demonstrationsprojekter.
 • Gearing af grønne indsatser via tilskud fra EU (eksempelvis Fonden for Retfærdig Omstilling) og danske puljer.  

Indikatorer

 • 20 Klimapartnerskaber med industri pr. år med reduktionspotentiale på 100.000 ton inden 2030.
 • 20-30 Klimapartnerskaber med landbrug pr. år med reduktionspotentiale på 103.000 ton inden 2030.
 • Opbygning af 2 internationale partnerskaber inden for grøn omstilling pr. år.
 • Tiltrækning af 50 millioner årligt i ekstern finansiering fra EU og danske puljer.

5. Tilgængelighed af rette kompetencer

Sikre kompetent og tilgængelig arbejdskraft til erhvervslivet. 

Muligheder

Stigende behov for nye kompetencer til erhvervslivet og mangel på faglært arbejdskraft til erhvervslivet og velfærdsområderne fordrer forbedring af arbejdsstyrkens kompetenceniveau samt udvidelse af det kvalificerede arbejdsudbud. Aalborg Kommunes arbejdsstyrke (18-64-årige) forventes fortsat at stige frem mod 2030, mens arbejdsstyrken i Nordjylland forventes at falde. Det forventede samlede fald i arbejdsudbuddet gør, at fokus på tilgængelighed af den rette arbejdskraft bliver ekstra vigtig de kommende år. 

Tilgængelighed af det rette kvalificerede arbejdsudbud kan ske gennem eksempelvis at styrke interessen for erhvervs- og velfærdsuddannelserne tidligt, mindske frafald på erhvervs- og velfærdsuddannelserne, øge muligheder for lærepladser, praktikordninger samt efter- og videreuddannelse og social inklusion. 

I Folkeskolen kan øget fokus på praksisfaglighed fra 1. til 10. klassetrin samt tæt samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet om blandt andet åben skole, fritidsjob og erhvervspraktik styrke potentialet for, at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse og øge STEM-kompetencerne (står for Science, Technology, Engineering, Math), fordi de unge har fået bedre indsigt i mulighederne ved en erhvervsfaglig uddannelse. 

På Erhvervsskolerne kan indsatser for at mindske frafald samt fokus på videreuddannelse, opkvalificering og omskoling bidrage til at øge det kvalificerede arbejdsudbud. Ved eksempelvis at skræddersy kurser med udgangspunkt i mange forskellige fagligheder, erhvervstendenser og kommende lovgivningskrav vedr. den grønne omstilling og digitalisering kan udvikles en arbejdsstyrke med tværfaglige kompetencer, som kan give konkrete resultater i erhvervslivet. Tilgængelighed af rette kompetencer til den grønne omstilling kan eksempelvis opnås gennem praksisfaglige uddannelser samt opkvalificering af ikke-faglært og faglært arbejdskraft.

Specifikke mål

 1. Fokus på praksisfaglighed, job og uddannelse fra 1. til 10. klasse samt styrke samarbejdet med erhvervslivet.
 2. Flere der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.  
 3. Øge de grønne kompetencer i arbejdsstyrken generelt ved at få flere virksomheder, medarbejdere (eksisterende arbejdsstyrke) samt ledige med kompetenceforløb som eksempelvis Det Grønne Rejsehold.
 4. Kontinuerligt fokus på efter- og videreuddannelsesmuligheder for at sikre løbende kompetenceudvikling til erhvervslivets behov og et mangfoldigt arbejdsmarked. 

Eksempler på handlinger

 • Samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder og folkeskoler med henblik på elevernes indsigt i STEM-fagene i praksis og gennem erhvervspraktikordninger.
 • Udvikle indsatser i samarbejde med eksempelvis erhvervsskoler, virksomheder og Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på at mindske frafald på Erhvervsuddannelserne.
 • Videreuddannelse af nyuddannede samt opkvalificering af ledige og eksisterende medarbejdere/arbejdsstyrke til at blive Fremtidens Grønne Talenter i Det Grønne Rejsehold.
 • I samarbejde med erhvervslivet at etablere et Bæredygtighedsakademi med tværfaglige uddannelsesforløb for ungdomsuddannelser om bæredygtige udfordringer i erhvervslivet med henblik på større rekruttering til naturvidenskabelige kompetencer.
 • Gennem partnerskaber med AAU, UCN, erhvervs- og AMU-skoler bidrage til, at ledige og medarbejdere har adgang til relevant efter- og videreuddannelse inden for blandt andet den grønne omstilling, samt generelt sikre tilgængelig faglært arbejdskraft.

Indikatorer

 • I 2026 skal 9000 folkeskoleelever opleve et samarbejde med en virksomhed.
 • Andel unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse, skal ligge over eller på linje med landsgennemsnittet.
 • Antal lærepladser skal ligge over eller på linje med landsgennemsnittet.
 • Antal elever og studerende, der optages på STEM-uddannelser, skal ligge over eller på linje med landsgennemsnittet.

6. Innovative løsninger og partnerskaber

Udvikle kommunen som ‘driver’ for udvikling, test og skalerbarhed af nye løsninger.

Muligheder

Der er stigende behov for at udvikle, implementere og udbrede nye løsninger for at løse samfundsudfordringerne og for fortsat at udvikle en offentlig sektor præget af høj faglig kvalitet og effektivitet. Flere lovkrav sætter accelererende behov for nye løsninger eller skalering af eksisterende og skaber nye forretningsmuligheder, som fordrer større samarbejde mellem offentlige og private aktører inden for spektret af idéudvikling, iværksætteri, test og afprøvning samt implementering og skalering. Accelererende klima og bæredygtighedskrav stiller eksempelvis byggebranchen overfor et stort paradigmeskifte, som vi kun løser bedst i fællesskab. Det samme gør sig gældende inden for renovation. Et stærkt og systematisk samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen kan få nye såvel som eksisterende teknologier og løsninger fra idé over udvikling og videreudvikling til implementering og skalering. 

En strategisk anvendelse af kommunens position som storindkøber af varer, anlægs- og tjenesteydelser fra erhvervslivet kan drive udvikling, afprøvning og implementering af nye løsninger inden for blandt andet velfærdsteknologi, byggeri, renovation og cirkulært ressourceforbrug – med henblik på at skabe arbejdspladser, styrke den grønne omstilling og understøtte virksomhedernes mulighed for at vokse og nye virksomheders mulighed for at etablere sig. En grøn indkøbsstrategi, markedsdialoger, Offentlige-Private-Innovations samarbejder og innovative udbud kan skabe forskellige udviklingsrum og give virksomheder muligheder for udvikling, storskala test og skalering samt implementering af nye løsninger.
 
Nye forretningsmuligheder kan skabes ved at aktivere den nyeste forskning og viden inden for et bredt spektrum af fagområder gennem øget samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelses- og vidensinstitutioner. Hele innovationsfødekæden skal aktiveres – fra forskning, test og demonstration til storskala afprøvning af innovative løsninger, samt koblinger mellem AAU Innovate, iværksættermiljøer og erhvervsliv.

Specifikke mål

 1. Strategisk anvendelse af offentlige indkøb som katalysator for udvikling, afprøvning og skalerbar implementering af nye teknologier og løsninger.
 2. Indgå i aktive innovationspartnerskaber med eksempelvis andre kommuner samt uddannelses- og vidensinstitutioner.
 3. Facilitere synliggørelse af testmuligheder fra prototype til storskala (1:1) af innovative løsninger inden for den grønne omstilling. 

Eksempler på handlinger

 • Grøn indkøbsstrategi med grønne mindstekrav.
 • Søge samarbejde med erhvervsorganisationer i forskellige brancher med henblik på at øge små og mellemstore virksomheders kendskab til og muligheder for at indgå i udbudsprocesser.
 • Offentlige-Private-Innovations samarbejder med andre kommuner og regioner inden for blandt andet velfærdsteknologi, hvor indkøbsaftaler er indtænkt fra begyndelsen.
 • Dialog om muligheder og behov for nye løsninger og forretningsmodeller, blandt andet inden for cirkulær økonomi og byggeri afledt af stigende lovkrav.
 • Opbygning af testområde for grønne løsninger ved Norbis Park.

Indikatorer

 • Information og kompetenceudvikling af SMVer vedrørende deltagelse i offentlige udbud gennem årlige temamøder og branchedialog.
 • Udvikling og etablering af Norbis Park som testbed og storskala demonstrationsområde for grønne løsninger.

7. Attraktiv og international

Sikre storbykvaliteter i Aalborg med byliv, oplevelser, mødesteder, kultur og handel.

Muligheder

Aalborg skal summe af liv og oplevelser hele året. Vi skal værne om den autenticitet, som byen besidder som menneskelig storby, hvor vi kommer hinanden ved, kender og hjælper hinanden, og let kan komme rundt fra sted til sted. Vi skal til enhver tid kunne tilbyde varierede, tilstrækkelige og tilgængelige boliger og boligmiljøer i høj kvalitet. Vi skal tilgodese vækst i et rigt og varieret erhvervsliv, som både rummer handels- og serviceerhverv og nye typer virksomheder, som skabes og udvikles i et tæt og innovativt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, og hvor selve byens udformning er grundlæggende for bymæssig erhvervsudvikling. 

Et målrettet internationalt fokus og et byliv med regionale kultur-, handels- og oplevelsestilbud bidrager hertil. Særligt Aalborg Midtby skal være ramme om restaurationsliv, kulturliv, arrangementer, byliv og mangfoldighed samt et studiemiljø, der gør det attraktivt for elever, studerende og forskere at bo og leve i Aalborg. Den fortsatte udvikling af Aalborg som attraktiv uddannelsesby med mangfoldighed og internationalt udsyn er afgørende for tiltrækning og fastholdelse af nationale og internationale elever og studerendes kompetencer med henblik på at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet.   

Et rigt kultur- og handelsliv med et bredt udvalg af oplevelsestilbud er kendetegnende for en attraktiv og og levende by. Ligesom kommunens brede geografi rummer mange natur- og friluftsoplevelser i landdistriktet, langs fjorden og kysten. Turisme- og oplevelsesbranchen i hele kommunen er central og rummer potentiale for en markant vækst i de kommende år og kan dermed bidrage til attraktiviteten.

Partnerskaber på tværs af kultur, detail og restauration skal sikre udvikling og fleksibilitet, så vi er rustet til at imødekomme ændringer i behov og forbrugeradfærd. Et mix af byfunktioner, mødesteder og varieret kulturliv sikrer udvikling og mangfoldighed i bylivet. Eksempelvis kan støtte til detailbutikkernes omstilling til nye indkøbs- og adfærdsmønstre samt besøgendes forventninger om en oplevelse kombineret med ubesværet ankomst og afgang uafhængig af transportform være med til at realisere potentialerne.

Tiltrækning af internationale konferencer inden for grøn omstilling kan fremvise de kompetencer, som vores uddannelses- og forskningsmiljøer samt industrier rummer, og kan dermed bidrage til at tiltrække kvalificerede udenlandske medarbejdere, investeringer og virksomheder.

Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft, fra faglærte til specialister, fra forskere til studerende, er en vigtig del af Aalborgs udvikling som en international og mangfoldig by – og afgørende for tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer. For at lykkes med tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft er blandt andet de rette institutioner (international skole, daginstitution, vuggestue og lign.) til internationale medarbejderes behov vigtige brikker.

Specifikke mål

 1. Sikre liv i byen året rundt gennem viden, tilgængelighed og samarbejde mellem byens funktioner.
 2. Fokus på erhvervsturismen samtidig med tiltrækning af privatturismen, særligt til jul og i sommerperioden.
 3. Tiltrække internationale konferencer og bidrage til øget internationalisering af Aalborg.
 4. Styrke og udvikle Aalborgs storbyprofil og brand som mangfoldig og attraktiv uddannelsesby.
 5. Tiltrække og fastholde talenter og kvalificeret arbejdskraft – også de internationale.
 6. Aalborg fremstår som en grøn by med natur, rekreative områder, en velfungerende kollektiv trafik samt gode forhold for cyklister og gående

Eksempler på handlinger

 • PULS partnerskab og proaktivt samarbejde om events. 
 • Anvendelse af data på menneskestrømme i byen med henblik på en videnbaseret tilgang til koblinger mellem byerhvervene, kulturlivet, mobilitet og parkeringspolitikken og for at sikre attraktivitet og den gode oplevelse.
 • Konferencer med grønt fokus for at opbygge byens brand og afholdelse af International bæredygtighedskonference 2024.
 • Videreudvikling af Aalborg som attraktiv uddannelsesby og udviklingsmulighederne i at være universitetskommune.
 • Videreudvikling af aktiviteter i International House North Denmark, blandt andet den gode velkomst af internationale arbejdstagere, som understøtter fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret international arbejdskraft, samt én indgang i form af International House og International Citizens Service for det nordjyske erhvervslivs internationale arbejdstagere. 
 • Tilknytning af internationale studerende og medfølgende ægtefæller til erhvervslivet.

Indikatorer

 • 30% vækst inden for turisme- og oplevelsesbranchen frem mod 2030.
 • 15 afholdte internationale konferencer frem til 2026. 
 • Top 20 placering på Global Sustainability Index inden 2030.
 • 1000 årlige nye internationale arbejdstagere i Nordjylland.
 • 1000 årlige betjeninger af internationale arbejdstagere i International Citizens Service.
 • 200 virksomheder som årligt anvender International House North Denmark’s tilbud og programmer m.m.
 • Etablering af International skole og børnepasning.
 • Omdømmeanalyse – Aalborg Kommune. 

Aalborg griber fremtiden - vi griber til handling

Intentioner og mål kræver handlinger og opfølgning. I 2023 udarbejdes et handlingskatalog, som fordrer lokalt og regionalt samarbejde og partnerskab med en bred vifte af aktører fra erhvervsliv, uddannelse og beskæftigelse. Den konkrete inddragelse i udviklingen og realiseringen af handlinger tydeliggøres i handlingskataloget. 

Aalborg Erhvervsråd inddrages og orienteres halvårligt om status på indikatorerne, som suppleres af årlige drøftelser om behov for justeringer samt yderligere handlinger for at nå i mål. 

Til at nå i mål med de syv indsatser samarbejder specialister inden for alle relevante fagområder, såsom grøn omstilling, iværksætteri, forretningsudvikling, finansiering, investering, innovation, planlægning, velfærdsteknologi, byggeri, renovation og så videre på tværs i kommunen og gennem specialiserede indsatser såsom Invest in Aalborg, International House North Denmark, Green Hub Denmark, Center for Grøn Omstilling, Spin-in med flere. 

Vi søger også udvikling og eksekvering gennem eksterne partnerskaber - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Erhvervsstrategien indgår i et tæt netværk af andre strategier og politikker, blandt andet Aalborg Kommunes Klimaplan, Verdensmålsstrategi, lokalplanlægning, byggesagsbehandling, beskæftigelsesplan, grøn indkøbsstrategi samt Landdistriktspolitik, som alle bidrager til kommunens udviklings- og tiltrækningsmuligheder, og derfor gennemføres Erhvervsstrategien i samspil med disse.

Visse indikatorer er konjunkturafhængige, og i perioder med lav eller stagnerende vækst kan konjunkturafhængigheden være mere mærkbar. Derfor er flere indikatorer koblet på Aalborgs relative position i forhold til landsgennemsnit eller tilsvarende.


Aalborg Erhvervsråd

Det er Aalborg Erhvervsråd, som står bag Aalborgs Erhvervsstrategi. Rådet arbejder for at skabe de bedste vilkår for at starte, drive og udvikle virksomhed i Aalborg Kommune. Erhvervsstrategien er udarbejdet af Aalborg Erhvervsråd i samarbejde med BusinessAalborg. Forarbejdet bag strategien har været en dialogbaseret proces, hvor en række samarbejdspartnere og organisationer har været inddraget. 

De 17 medlemmer i Aalborg Erhvervsråd er repræsentanter fra erhvervslivet, arbejdstagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner samt Aalborg Kommune.

Fra erhvervslivet

 • Peter Birkegaard, formand for DI Aalborg
 • Rasmus Haugaard, formand for Erhverv Norddanmark
 • Henrik Bjørn, repræsentant for Dansk Erhverv
 • Michael Ræbild Lund, repræsentant for DI Byggeri Nordjylland
 • Søren Rønnov Nielsen, repræsentant for SMVaalborg
 • Carsten Kristensen, repræsentant for de lokale erhvervsforeninger
 • Rikke Holmgaard, personligt udpeget repræsentant

Fra arbejdstagerorganisationerne

 • Kirsten Estrup Madsen, formand for HK Nordjylland
 • Jan Gregersen, formand for Metal Aalborg

Fra uddannelsesinstitutionerne

 • Per Michael Johansen, rektor ved AAU
 • Rikke Christoffersen, direktør ved Aalborg Handelsskole
 • Kristina Kristoffersen, rektor ved UCN 

Fra byrådet 

 • Lasse Frimand Jensen, borgmester
 • Jan Nymark Thaysen, rådmand for By og Land
 • Nuuradiin Hussein, rådmand for Job og Velfærd
 • Tobias Bøgeskov, byrådsmedlem
 • Daniel Borup, byrådsmedlem

Nysgerrig?

Er du nysgerrig på elementer og handlinger i Aalborgs Erhvervsstrategi for 2023-2026? Eller ønsker du at bidrage til realiseringen af strategien? Så er du altid velkommen til at kontakte os i BusinessAalborg. Vi er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for erhvervslivet at starte, drive og udvikle virksomhed. Se vores kontaktdetaljer nedenfor. 

Kontakt

BusinessAalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang