Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Ejerskabspolitik

Ejerskabspolitik

 • Vedtaget: godkendt af Aalborg Byråd den 10. september 2018

 


Forord

Ejerskabspolitikken udstikker de overordnede rammer for Aalborg Kommunes ejerskab af selskaber, hvor kommunen har en ejerandel. Politikken beskriver de overordnede rammer og forventninger til kommunens professionelle udøvelse af aktivt ejerskab. Rammer og forventninger, der er gældende uanset selskabets størrelse eller kommunens ejerandel. Med henblik på at sikre forankring af politikken har udvalgte selskaber været inddraget i den forberedende dialog herom.

 


Formål

Aalborg Kommune ønsker at udøve aktivt ejerskab og gøre sin indflydelse gældende, inden for gældende lovgivning, over for de selskaber, som kommunen er ejer eller medejer af.

Formålet med denne ejerskabspolitik er derfor at fastlægge den overordnede ramme for kommunens aktive ejerskab og varetagelsen af kommunens ejerinteresser i selskaberne. Aalborg Kommune ønsker at udøve aktivt ejerskab i positivt samarbejde med selskabernes ledelse og eventuelle øvrige ejere med henblik på at sikre både kommunens interesser i selskaberne, og en hensigtsmæssigt udvikling af selskaberne i forhold til kommunens interesser.

Ejerskabspolitikken har ikke indflydelse på det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskaber, for eksempel på en generalforsamling eller som følge af en ejeraftale.

Politikken har heller ingen betydning i de situationer, hvor Aalborg Kommune agerer som myndighed over for selskaberne, eller i de situationer, hvor Aalborg Kommune optræder som kontraktpart med selskaberne.

 


Ejerskabspolitikkens opbygning

Ejerskabspolitikken beskriver de overordnede rammer og forventninger til kommunens aktive ejerskab.

For selskaber, der har særlig økonomisk og/eller strategisk betydning for kommunen, udarbejdes der ejerskabsdokumenter.

Dette sker som supplement til ejerskabspolitikkens overordnede rammer, der gælder uanset selskabernes størrelse og Aalborg Kommunes ejerandel.

I ejerskabsdokumenterne beskrives selskabsspecifikke oplysninger, ejerskabets rationale, samt forventninger til den aktive udøvelse af ejerskabet. I forhold til sidstnævnte tages der hensyn til, hvorvidt kommunen er eneejer, majoritetsejer eller minoritetsejer af selskabet.

Selskaber med kommunal ejerandel

Tabel 1: Selskaber med kommunal ejerandel per juli 2018

Navn Ejerandel i procent
Aalborg Vand Holding A/S 100,00
Aalborg Energi Holding A/S 100,00
Aalborg Havn A/S 100,00
Center for hjælpemidler og velfærdsteknologi I/S 73,5
Aalborg Lufthavn a.m.b.a. 65,6
Nordværk I/S 65,0
Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S 49,0 
Nordjyllands Beredskab I/S 35,7
Oudrup Deponi I/S 12,4
Aalborg Service A/S 10,1
HMN Naturgas I/S 3,5
Nordjyllands Trafikselskab I/S -- *

Foruden ovenstående har Aalborg Kommune mindre ejerandele i selskaber, der ikke er medtaget på grund af ejerandelenes beskedne betydning.

*) For selskabet Nordjyllands Trafikselskab I/S opgøres ikke ejerandele, idet kommunernes finansiering opgøres i forhold til det forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser.

For selskaber, der har særlig økonomisk og/eller strategisk betydning for kommunen, udarbejdes der særskilte ejerskabsdokumenter.

Det drejer sig om følgende selskaber:

 • Aalborg Vand Holding A/S
 • Aalborg Energi Holding A/S
 • Aalborg Havn A/S
 • Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S
 • §60-fællesskaberne
  • Nordjyllands Trafikselskab I/S,
  • Nordjyllands Beredskab I/S,
  • Aalborg Lufthavn a.m.b.a., I/S
  • Nordværk I/S
  • Oudrup Deponi I/S,
  • Center for hjælpemidler og velfærdsteknologi I/S


Det er således kombinationen af de overordnede rammer i ejerskabspolitikken og de selskabsspecifikke ejerskabsdokumenter, der tilsammen rammesætter kommunens udøvelse af det aktive ejerskab. Dette sker inden for de til enhver tid gældende regler, lovgivning og i dialog med de eventuelle øvrige ejere.

Udgangspunktet for udøvelsen af Aalborg Kommunes ejerskab er selskabslovens almindelige ordning, hvor bestyrelse og direktion har ansvaret for at drive selskabet.

Aalborg Kommune som ejer

Det er selskabernes bestyrelser, der har til opgave at udøve strategisk ledelse og tilse at den daglige ledelse arbejder med realiseringen af de strategiske mål.

Samtidig ønsker Aalborg Kommune som ejer at være tydelig i forhold til rationalet af ejerskabet af det enkelte selskab, med eventuelle datterselskaber, hvilket er beskrevet i selskabets ejerskabsdokument.

Aalborg Kommunes politikker

Aalborg Kommune beskriver gennem visioner, politikker og strategier, hvilken udvikling kommunen ønsker inden for relevante områder som bæredygtighed, klima, socialt ansvar, samfundsansvar med videre.

Det er Aalborg Kommunes ønske, at selskaberne lever op til de forventninger, der er beskrevet i kommunens visioner og politikker. Og samtidig arbejder for at fremme og understøtte kommunens ønskede udvikling inden for de rammer, som selskaberne er underlagt.

Adskillelse af ejer og myndighed

For at sikre en tydelig adskillelse af Aalborg Kommunes varetagelse af henholdsvis ejerinteresser og myndighedsudøvelse, er ansvaret for samtlige kommunens ejerskaber, jævnfør styrelsesvedtægten, henlagt under Økonomiudvalget.

 


Forventninger til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Det er vigtigt for Aalborg Kommune, at kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er bevidste om den kontrol- og ledelsesmæssige rolle, der følger af ansvaret som bestyrelsesmedlem i et selskab og at de føler sig i stand til at udfylde denne.Herunder at det enkelte bestyrelsesmedlem har den strategisk ledelse af selskabet for øje.

Det er ligeledes vigtigt for Aalborg Kommune, at kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er bevidste om hvilken selskabsform det selskab, de er bestyrelsesmedlem i, har.

Det bør derfor være et opmærksomhedspunkt for hvert bestyrelsesmedlem at sikre sig, at vedkommende har, eller oparbejder, de fornødne kompetencer til at bestride det/de bestyrelseshverv, som vedkommende bliver udpeget til. Dette eventuelt gennem relevant efteruddannelse.

I lighed med ovenstående bør det være et opmærksomhedspunkt for bestyrelsesmedlemmerne om selskabet har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, og hvilket dækningsomfang denne forsikring har.

 


Åbenhed og kommunikation

Som et grundlæggende princip for Aalborg Kommunes ejerskabsvaretagelse, tilstræbes der åbenhed og gennemsigtighed om både kommunens ejerskabsudøvelse og de kommunale selskabers virksomhed.

Baggrunden for dette er blandt andet kommunens mulighed for at udøve et aktivt ejerskab, samt hensynet til selskabernes samfundsmæssige betydning.

Der skal dog samtidig tages behørigt hensyn til selskabernes mulighed for at arbejde under forretningsmæssige forhold, hvorfor kravene til åbenhed og gennemsigtighed ikke må få en karakter, hvor de kommunale selskaber får vanskeligere ved at opfylde deres forretningsmæssige formål end tilsvarende private selskaber.

Generalforsamling og ejermøder

For de selskaber, der afholder generalforsamling, deltager Aalborg Kommune med ejerrepræsentant, udpeget af Økonomiudvalget, på den årlige generalforsamling, hvorved den formelle behandling af regnskab med videre iagttages.

For selskaber, der har særlig økonomisk og/eller strategisk betydning kan der afholdes ejermøder med henblik på at fremme dialog og samarbejde. Ejermøderne afholdes både med deltagelse af Økonomiudvalget og selskabernes bestyrelse og på embedsmandsniveau mellem kommunen og selskaberne.

På ejermøderne præsenteres blandt andet relevante nøgletal, der bidrager til status på selskabernes generelle udvikling i forhold til både strategi og økonomi. Det konkrete indhold heraf aftales i dialog med det enkelte selskab.

Særligt for §60-fællesskaber

For kommunens §60-fællesskaber gælder det, at koordinering og samarbejde mellem ejerne som hovedregel foretages af selskabernes ledelse og gennem diverse tværkommunale fora (eksempelvis Kommunekontaktrådet, Kommunaldirektørkredsen, Kommunekontaktudvalget med flere).

Samarbejde og dialog

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabernes ledelse og kommunen som ejer. Aalborg Kommune og selskaberne har derfor gensidig interesse i løbende at informere hinanden om forhold, der kan have interesse for den anden part, for eksempel forhold af væsentlig økonomisk eller politisk betydning.

Enhver udveksling af informationen skal ske inden for rammerne af de gældende regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger med mere. Eventuelle yderligere forventninger til selskaberne i forhold til samarbejde og dialog, er beskrevet i selskabernes ejerskabsdokumenter.

 


Formalia

Ejerskabspolitikken er godkendt af Aalborg Byråd den 10. september 2018.

Politikken erstatter Aalborg Kommunes tidligere ejerstrategi fra 2014 for henholdsvis selskaberne under Miljø- og Energiforvaltningen, samt Aalborg Havn A/S.

I forbindelse med hver byrådsperiode vurderes det, om der er grundlag for ændringer i ejerskabspolitikken og/eller de tilhørende ejerskabsdokumenter.

 

Kontakt

Økonomi og Erhverv

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 66

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang