Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Den sammenhængende Ungeindsats

Den sammenhængende Ungeindsats

 • Titel: Den Sammenhængende Ungeindsats for Aalborg Kommune
 • Vedtaget: 1. august 2019

Nedenfor beskrives kort baggrund, formål, målgruppe, nye indsatser og organisering af den sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune. For yderligere beskrivelse af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) i Aalborg Kommune henvises til ”Notat om Aalborg Kommunes sammenhængende ungeindsats og gennemgående kontaktperson”.

Den sammenhængende kommunale ungeindsats hviler på Ungestrategien i Aalborg Kommune. Ungeindsatsen er således en beskrivelse af den organisering, der skal spille sammen med den overordnede vision beskrevet i Ungestrategien. 


Baggrund og formål

Den politiske aftale ”Bedre veje til uddannelse og job” blev vedtaget i efteråret 2017 og lovforslagene, som udmønter aftalen, blev vedtaget i maj 2018. Hvordan den enkelte kommune beslutter at organisere den samlede ungeindsats besluttes lokalt. Dermed er der stort spillerum for at finde de løsninger, der passer den enkelte kommune bedst. Den sammenhængende ungeindsats trådte i kraft den 1. august 2019.

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Målet er, at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Den kommunale ungeindsats skal således sikre, at ansvaret for den unge er præcist og effektivt forankret, så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats. Hermed ligger der en klar forventning om, at man i indsatserne og i arbejdet sikrer, at det er den unge, der er i centrum, og at der sker en koordinering mellem de forskellige aktører, der arbejder med de unge og deres familier.

Hovedpunkter i Aalborg Kommunes sammenhængende ungeindsats er (punkterne beskrives uddybende i nedenstående):

 • At Aalborg Kommune udvider indsatsen til også at omfatte unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke er i job eller uddannelse
 • At der arbejdes efter en fælles målsætning på tværs af Job og Velfærd og Børn og Unge
 • At den gennemgående kontaktpersonsordning bliver placeret i Uddannelseshuset i Job og Velfærd.

Målgruppe

Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats er i følge aftalen alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Aalborg Kommune udvides målgruppen til også at omfatte unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke er i job eller uddannelse. Årsagen til udvidelsen er, at gruppen af unge mellem 25 til 29 år i Jobcentret er omfattet af den samme uddannelsesrettede indsats som unge mellem 18 til 25 år.

Målgruppen for en indsats vil derfor være unge mellem 13 år til 29 år:

 1. Unge i grundskolens 7., 8., 9. og 10. klasse, der har et skolefravær på over 20 % og/eller behov for indsats:
  • Støtte til at gennemføre grundskolen og blive uddannelsesparat
  • Støtte til at vælge en ungdomsuddannelse, der matcher ønsker og muligheder
 2. Unge inklusiv ledige der har behov for støtte til at gennemføre en (ungdoms) uddannelse og/eller til at komme i job:
  • Støtte til at starte og afslutte ungdomsuddannelse
  • Støtte til at komme i job. 

Ud af den samlede målgruppe vil langt størstedelen ikke have et behov for indsats, fordi de følger de almindelige skole- eller uddannelsestilbud eller er i arbejde. Målgruppen for en indsats i den samlede sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune blev ultimo 2018 estimeret til at udgøre 3300 unge.


Fælles redefineret målsætning

Der er i forhold til den sammenhængende ungeindsats arbejdet med at nå en fælles målsætning for arbejdet med de unge på tværs af afdelinger og forvaltninger, da et overordnet formål, der går på tværs af de forskellige fagligheder, synes at være en vigtig forudsætning for at kunne lykkes i det tværfaglige arbejde med og om de unge.

Målsætningen tager afsæt i, at slutmålet er, at de unge kommer ind på arbejdsmarkedet.

Målsætningen er:

 • Alle unge skal være i relevant uddannelse eller beskæftigelse eller forløb, der understøtter vejen dertil.

Der er ikke alene tale om en målsætning, men også et ønske om at skabe et fælles mindset i arbejdet med de unge. Et fælles mindset, som sætter rammen for den indsats, der gives til de unge, og som der kan evalueres på. Der er taget udgangspunkt i det værdigrundlag, der allerede er beskrevet i kommunens ungestrategi, da det i høj grad indeholder en beskrivelse af det ungesyn og den metodetilgang, som vurderes at give de bedste resultater.

Det drejer sig om:

 • At den unge i alle situationer skal støttes i at tage ansvar for eget liv og læring
 • At de unge møder troværdige og professionelle voksne, som har pligt til at handle 
 • At samarbejde og koordinering på tværs af organisations- og faggrænser udgør grundlaget for en kvalificeret indsats
 • At tiden er en afgørende faktor i arbejdet med den unge, hvorfor det er vigtigt med en hurtig reaktionstid
 • At være og blive uddannelsesparat er en løbende udviklings- og læringsproces, der indeholder såvel faglige, sociale som personlige kompetencer
 • At indsatserne primært er uddannelsesorienterede, men at der også kan være behov for indsatser af mere social karakter.

Vejledningscafé

Som et led i den almindelige ungeindsats tilbyder Uddannelseshuset allerede i dag en Vejledningscafé til unge, som henvender sig i Uddannelseshuset primært fordi de mangler et forsørgelsesgrundlag.

I Vejledningscaféen gives der grundig råd og vejledning om, hvilke alternative muligheder der er for at forsørge sig selv og komme videre i uddannelse.

Målgruppen for vejledningen er unge mellem 15 til 29 år inklusiv ledige, som har behov for støtte til at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at komme i job. Vejledningscaféen sammentænkes derfor som en del af den sammenhængende ungeindsats, og dækker således hele målgruppen.

I Vejledningscaféen vejledes de unge omkring valg af ungdomsuddannelse med udgangspunkt i de unges ønsker og muligheder. Der er i vejledningen også fokus på at brede paletten af uddannelsesmuligheder ud, så de unges valgrum udvides.

Vejledningscaféen har også et fokus på jobåbninger, hvorfor der i caféen er udstationeret virksomhedskonsulenter, som yder sparring og rådgivning til unge jobsøgende, der af forskellige årsager ikke har haft det nødvendige held i deres jobsøgning indtil videre.

Derudover kan der ydes hjælp til at skrive CV og ansøgninger i et CV-værksted. Endvidere kan der være hjælp at hente, hvis det er vanskeligt at finde en lære- eller elevplads, idet der også er oprettet en lærlingeklub.

Disse tilbud er uafhængige af, at den unge ikke modtager uddannelseshjælp. På baggrund af samtalen beslutter den unge sig for, om denne ønsker at søge om uddannelseshjælp eller benytte sig af andre muligheder for forsørgelse i form af uddannelse, beskæftigelse eller uddannelsesforberedende tilbud som for eksempel TAMU med videre.

Da vejledningen tager udgangspunkt i uddannelse og beskæftigelse, henvises de unge til relevante indgange i Aalborg Kommune, hvis der afdækkes problemstillinger inden for andre områder. Det kunne for eksempel være problematikker omfattet af Servicelovens bestemmelser, behov for psykologhjælp eller andet.

Vejledningssamtalen har vist sig at have god effekt ift. at lede en stor andel af de unge til andre forsørgelsesmuligheder end uddannelseshjælp.


Gennemgående kontaktperson

Med baggrund i aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job” skal kommunen fra 1. august 2019 udpege en gennemgående kontaktperson til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonen har til opgave at følge de unge i overgangene i kommunen og støtte den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Den gennemgående kontaktpersons hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan for dermed at komme godt videre i uddannelse eller job. Funktionen som den gennemgående kontaktperson skal udføre er ikke endeligt defineret el-ler beskrevet i lovgivningen udover, at kontaktpersonen skal koordinere de kommunale indsatser og støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan og komme godt videre. For nogle unge vil kontaktpersonen primært være bindeled eller koordinere andre kommunale indsatser, for andre unge kan kontaktpersonen være den, der støtter den unge i af få hverdagen til at hænge sammen.

Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen etableres. Det afgørende er, at den unge oplever at have én kontaktperson.

Med udgangspunkt i formålet med den gennemgående kontaktperson er ordningen i Aalborg Kommune placeret i Uddannelseshuset. Baggrunden for dette valg er blandt andet, at UU er placeret i Uddannelseshuset og har overblikket og vejledningsforpligtigelse over alle unge mellem 16-24 år. Derudover er en af UU's styrker, at de er med i overgangene mellem grundskolen og ungeområdet. UU vil således kunne sikre en kontinuitet for den unge i kontakten til kommunen. Derudover sigter UU's arbejde med de unge mod påbegyndelse og fastholdelse i uddannelse, hvilket er sammenfaldende med sigtet for den gennemgående kontaktpersonsordning.

Ud fra den foreløbige beskrivelse, som foreligger i forhold til den gennemgående kontaktpersons funktioner vurderes det, at en gennemgående kontaktperson kan have cirka 25 unge, som vedkommende er gennemgående kontaktperson for. Vurderingen er et skøn. Samlet betyder det, at kapaciteten i kontaktpersonsordningen, med udgangspunkt i de tildelte DUT-midler, løbende vil være cirka 60 unge. Hvis antallet overstiger dette, vil det være forbundet med en merudgift. Der vil derfor være behov for at følge udviklingen.

Samlet set skønnes der således at være 50 til 100 unge (tallet er et estimat og derfor behæftet med vis usikkerhed) i målgruppen for en gennemgående kontaktperson. Det vil dog ikke være alle de unge, som er omfattet af ovenstående, der vil have behov for en gennemgående kontaktperson, da nogle unge allerede har en mentor, kontaktperson eller andet, der støtter og koordinere frem mod målet om uddannelse eller beskæftigelse. Derudover vil der være unge, hvor det på trods af, at der er flere instanser inde over, ikke er relevant med en gennemgående kontaktperson.

Kontakt

Job- og Uddannelsessekretariatet

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang