Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Delpolitik om Sundhed

Delpolitik om Sundhed

Titel: Delpolitik om Sundhed

Vedtaget: 13. december 2019 af HovedMEDEn god arbejdsplads udvikler og fremmer sunde valg. Vi ser på sammenhænge med arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær. Vi evaluerer alle indsatser og deler erfaringer på tværs.

Vi løfter sundheden ved at udvikle rammer og aktiviteter, der: 

 • Skaber de bedste betingelser for udvikling af sundhed.
 • Forebygger kendte sundhedsrisici og sygdomme.
 • Giver nærværende og omsorgsfuld håndtering ved sygefravær.

Vi vil udvikle og understøtte de ansattes sunde valg, ligesom vi ønsker at skabe sammenhæng mellem vores arbejde med sundhedsfremme for borgerne og vores egen adfærd. Som en del heraf, har vi valgt, at arbejdstiden skal være røgfri.

 


Sammenhæng med Personalepolitikken

Med Aalborg Kommunes Personalepolitik sætter vi rammen for, at vi vil have gode og attraktive arbejds-pladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med mere.

Personalepolitikken bygger på de 4 principper:

 • Helheder og sammenhænge
 • Det skal give mening
 • Inddragelse og tværfaglighed
 • Gensidig fleksibilitet

Gennem seks delpolitikker udfoldes de 4 principper yderligere med områder, vi vil have et særligt fokus på og er særligt forpligtet af. Delpolitikkerne omsættes gennem den enkelte forvaltnings drøftelser i MED.

Ud over sammenhængen til personalepolitikken, skal delpolitikkerne ses i sammenhæng med kommunens ledelsespolitik, og båd ledere og medarbejdere har en fælles forpligtigelse til, at vi lykkes med at få del-politikkerne til at virke i praksis.

 


Delpolitik om Sundhed

I Aalborg Kommune vil vi udvikle og understøtte de ansattes sunde valg. På alle arbejdspladser drøfter vi løbende sundhed på arbejdspladsen og ser på sammenhænge med arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær. Vi evaluerer alle indsatser og deler erfaringer på tværs.

I Aalborg Kommune tager vi udgangspunkt i en bred og positiv forståelse af sundhed, som bygger på WHO’s definition: ”en tilstand af fuldkommen fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom”.

Vi løfter sundheden ved at udvikle rammer og aktiviteter, der

 • skaber de bedste betingelser for udvikling af sundhed
 • forebygger kendte sundhedsrisici og sygdomme
 • giver nærværende og omsorgsfuld håndtering ved sygefravær

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Vi forstår sundhed som både trivsel, socialt og mentalt, og fravær af sygdom og sund adfærd i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Den enkeltes trivsel er afhængig af mange faktorer både indenfor og udenfor arbejdspladsen. Vi skaber og fremhæver mening i arbejdet samt inkluderende fællesskaber, som alle ansatte oplever at være en aktiv del af. Det er vigtige forudsætninger for trivsel.

Vi understøtter udviklingen af forhold på arbejdspladsen, som gør:

 • at den enkelte kan:
  • befinde sig vel på sit arbejde (fysisk, mentalt og socialt)
  • udvikle og udfolde sine evner, føle sig kompetent
  • håndtere dagligdags udfordringer
  • opleve sig som en del af meningsfulde sociale relationer og være i stand til at bidrage til fællesskabet
 • at arbejdsfællesskaber er tillidsfulde og trygge både socialt og fagligt (se også arbejdsmiljøpolitik)
 • at arbejdsopgaverne giver mening ved at de er begribelige, håndterbare og forudsigelige indenfor arbejdsfeltet.

Målrettet forebyggelse af kendte sundhedsrisici

Sundhedsstyrelsen udpeger de store risikofaktorer for sundhed, som giver Aalborg Kommune et klart afsæt for det forebyggende sundhedsarbejde. Vores arbejdspladser forholder sig til anbefalinger til forebyggende indsatser vedr. kost, tobak, alkohol og andre rusmidler, fysisk aktivitet og mental sundhed.  

Sunde måltider

 • Vi forholder os til, hvordan vi kan skabe gode fysiske rammer og muligheder for spisepauser, så de indbyder til fællesskaber og sunde madvaner
 • Vores kantiner serverer sund mad og søger inspiration gennem eksempelvis kostanbefalinger og måltidsmærket

Tydelige regler for rygning

 • Vi efterlever alle vores fælles regelsæt om rygning
 • Vi støtter ansatte i at blive røgfri ved at tilbyde hjælp til rygestop

Ingen må være påvirket af alkohol, stoffer eller lignende under udførelse af arbejde

 • Ledere og kolleger griber ind, hvis vi oplever, at en ansat er påvirket i arbejdstiden
 • Ansatte med misbrugsproblemer får tilbud om hjælp til at håndtere misbrugsproblemet

Vi motiverer til fysisk aktivitet

 • Vi deltager i kampagner, der er rettet mod fremme af fysisk aktivitet på arbejdspladsen, herunder transport til og fra arbejde
 • Vi har lokale aktiviteter og tilbud, som støtter muligheden for afvekslende arbejdsstillinger, bevægelser og motion i balance med arbejdsopgaverne

Mentale helbredsproblemer kan forebygges

 • Vi bidrager til forebyggelse af stress, angst og depression gennem fokus på elementerne i opbygning af mental sundhed
 • Alle arbejdspladser forholder sig aktivt til, hvordan stress reduceres, forebygges, identificeres og håndteres gennem lokale retningslinjer
 • Ansatte med symptomer på stress tilbydes hjælp via psykologisk afklarende samtaler efter aftale mellem leder og medarbejder.

Nærværende håndtering af mistrivsel og fravær

I forbindelse med mistrivsel, sygefravær og fravær af familiemæssige årsager praktiserer vi en meget nærværende ledelse, som tager hånd om både den enkelte medarbejder og kollegaer. Vores arbejdspladser er rummelige, fleksible og socialt ansvarlige:

 • vi tilbyder trivselssamtaler
 • vi viser omsorg ved mistrivsel og sygefravær
 • vi giver støtte til fleksibel tilbagevenden til arbejdet ved sygdom

Hvis du vil vide mere

Se Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for fysisk aktivitet, alkohol, tobak, mental sundhed og mad og måltider

Guide til sundere mad på uddannelsesinstitutionen og arbejdspladsen

 

 

Kontakt

HR og arbejdsmiljø

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang