Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Delpolitik om Løndannelse

Delpolitik om Løndannelse

Titel: Delpolitik om Løndannelse

Vedtaget: 13. december 2019 af HovedMED


Delpolitik om løndannelse er en delpolitik under Aalborg Kommunes personalepolitik og bygger derfor på personalepolitikkens principper, ligesom den, gennem fokus på kerneopgaven, skal understøtte kommunens visioner, mål og strategier.

Delpolitik om løndannelse skaber opmærksomhed om holdninger og værdier i relation til medarbejderne. Denne opmærksomhed skal føre til drøftelser lokalt, og at disse drøftelser udmøntes i strategier for hvordan lønpolitikken udmøntes. Løndannelsen skal være gennemskuelig for medarbejderne, ligesom der skal være åbenhed om udmøntningen af Lokal Løndannelse på den enkelte arbejdsplads, herunder kriterierne for tildeling af lokalløn.

Status på Delpolitik om løndannelse foretages i forbindelse med den årlige lønpolitiske drøftelse i HMU.

 


Sammenhæng med Personalepolitikken

Med Aalborg Kommunes Personalepolitik sætter vi rammen for, at vi vil have gode og attraktive arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med mere.

Personalepolitikken bygger på de 4 principper:

  • Helheder og sammenhænge
  • Det skal give mening
  • Inddragelse og tværfaglighed
  • Gensidig fleksibilitet

Gennem seks delpolitikker udfoldes de 4 principper yderligere med områder, vi vil have et særligt fokus på og er særligt forpligtet af. Delpolitikkerne omsættes gennem den enkelte forvaltnings drøftelser i MED.

Ud over sammenhængen til personalepolitikken, skal delpolitikkerne ses i sammenhæng med kommunens ledelsespolitik, og båd ledere og medarbejdere har en fælles forpligtigelse til, at vi lykkes med at få delpolitikkerne til at virke i praksis.


Delpolitik om løndannelse

Aalborg Kommunes Delpolitik om løndannelse beskriver, hvordan vi i forhandling af lokalløn vil understøtte personalepolitikkens vision om at skabe en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. 

Den overordnede målsætning for Aalborg Kommunes delpolitik om løndannelse er, at det skal være muligt at tiltrække, motivere og fastholde medarbejdere med høje faglige og menneskelige kompetencer.

Aalborg Kommune ønsker aktivt at bruge lønmidler til at skabe attraktive arbejdspladser, for at fremme den daglige drift, den fremtidige udvikling og de politisk fastsatte mål.

Delpolitik om løndannelse er en delpolitik under Aalborg Kommunes personalepolitik og bygger derfor på personalepolitikkens principper, ligesom den, gennem fokus på kerneopgaven, skal understøtte kommunens visioner, mål og strategier.

Delpolitik om løndannelse skaber opmærksomhed om holdninger og værdier i relation til medarbejderne. Denne opmærksomhed skal føre til drøftelser lokalt, og at disse drøftelser udmøntes i strategier for hvordan lønpolitikken udmøntes.

Løndannelsen skal være gennemskuelig for medarbejderne, ligesom der skal være åbenhed om udmøntningen af Lokal Løndannelse på den enkelte arbejdsplads, herunder kriterierne for tildeling af lokalløn.

Status på Delpolitik om løndannelse foretages i forbindelse med den årlige lønpolitiske drøftelse i HMU.


Principperne i del-politik om løndannelse

Løndannelsen skal medvirke til, at visioner, mål og strategier bliver indfriet

Løn anvendes i samspil med andre motiverende faktorer som for eksempel kompetenceudvikling, nye opgaver, deltagelse i omstillings- og udviklingsprojekter og jobrotation – med det mål, at medarbejderne motiveres til at bruge deres personlige og faglige kvalifikationer optimalt i aktuelle og fremtidige jobfunktioner samtidig med, at arbejdsmiljøet kan forbedres og driften derfor kan optimeres.

Rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere skal fremmes

I forbindelse med rekruttering og fastholdelse anvendes løntillæg i kombinationen med andre motiverende faktorer som for eksempel jobudvidelse, jobrokering og videreuddannelse.

Løbende udvikling og forandringsparathed skal fremmes

Medarbejderne skal løbende kunne se et formål i at videreudvikle sig og være forandringsparate både i forhold til egen udvikling og i forhold til udvikling af kommunen som en attraktiv arbejdsplads, hvor netop kompetenceudvikling og innovation, uddannelse, fleksibilitet og arbejdsmæssigt engagement påskønnes.

Åbenhed om principperne for lønfastsættelsen, så løndannelsen opleves gennemskuelig og objektiv

På forvaltningsniveau skal der udarbejdes principper og kriterier, som løndannelsen kan bygge på lokalt. Kriterierne for anvendelsen af løn skal være objektive og synlige.


Lokal udmøntning

Kriterier for lokal udmøntning skal bidrage til klarhed og fælles forståelse omkring de forhold, som påvirker løndannelsen inden for de forskellige forvaltningsområder.

Kriterier for udmøntning beskrives lokalt i forvaltningerne. Det er op til de enkelte forvaltninger at afgøre, om kriterierne på forvaltningsniveau er dækkende, eller om der også skal udarbejdes kriterier for udmøntning på enhedsniveau.


Et langsigtet mål

Delpolitik om løndannelse har et langsigtet mål. Troværdigheden vil være afhængig af, i hvor stort omfang man oplever retfærdighed ved udmøntningen samt overensstemmelse mellem mål og handlinger.


Forhandlinger og procedureaftaler

Forhandlinger og procedureaftaler

Aftales med de forhandlingsberettigede repræsentanter for organisationerne i overensstemmelse med bestemmelserne i Fællesaftaler/Aftaler om lokal løndannelse.

Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt, med mindre andet aftales lokalt.

Tidsfrister

Lokale såvel som centrale tidsfrister skal overholdes.

Forhandlingsforståelsen

For at forhandlingerne kan gennemføres med et for begge parter tilfredsstillende resultat, er det vigtigt at have for øje, at man er ligeværdige. Der skal være en forståelse for imødekommenhed, så forhandlingen kan føre til et fælles resultat, som er acceptabelt for begge parter.


Økonomi

Den lokale løndannelse sker indenfor rammerne af kommunens økonomi. Det økonomiske råderum er nærmere beskrevet i bilag A til gældende aftaler om lokal løndannelse.

Det er et ledelsesansvar at prioritere, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse.

Forud for den årlige lønforhandling oplyses det økonomiske råderum, der er til rådighed for de lokale forhandlinger. Råderummet oplyses på forvaltningsniveau eller fra afdelinger, institutioner m.v. i de tilfælde, hvor forhandlingskompetencen er decentraliseret.

Kontakt

Økonomi og Erhverv

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 66

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang