Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Cykelpolitik 2020

Cykelpolitik 2020

 • Titel: Cykelpolitik
 • Vedtaget: September 2020 af By- og Landskabsudvalget

Forord

I Aalborg har vi ambitioner om at udvikle os som en af landets bedste cykelkommuner. Det kræver, at vi ser på cyklen som en ligeværdig mobilitetsform, der både kan være ens primære transportmiddel eller indgå i kombination med andre mobilitetsformer.

Cyklen spiller en vigtig rolle, når vi taler om klimavenlig mobilitet, øget sundhed, bedre bymiljø og mindre trængsel. Den spiller ind i stort set alle vores overordnede mål og målsætninger på mobilitetsområdet og er en vigtig brik, når vi skal skabe rammerne for det smarte og bæredygtige transportvalg.

Derfor giver det god mening at se nærmere på, hvordan vi kan skabe flere og bedre cykeloplevelser for alle aldersgrupper i hele kommunen.

Før vi gik igang med denne cykelpolitik har vi spurgt borgerne i kommunen om jeres cykelvaner og syn på Aalborg som cykelkommune. Vi har lyttet til jeres syn på, hvad der er vigtigt, og her tæller de ting, der gør det trygt, sikkert og attraktivt at cykle højt.

Vi har i den forbindelse også fået øjnene op for, at udviklingen i retning af flere elcykler går stærkt. Det skal vi understøtte til glæde for den enkelte borger, for vores bymiljø og for klimaet.

Elcyklerne er med til at skabe mobilitet for alle og de giver en helt ny personlig frihed - også til ældre og syge borgere, som ellers ikke ville cykle. De giver mulighed for at transportere børn og varer, og de bliver derfor et reelt alternativ til en bil for stadig flere mennesker.

Det stiller krav til os om i højere grad at tænke i god cykelmobilitet - også når vi laver midlertidige omlægninger og arbejder på cykelruterne.

Vi ses derude!
Hans Henrik Henriksen
Rådmand By- og Landskabsforvaltningen


Et aktivt valg

I 2013 fik Aalborg sin første cykelhandlingsplan, som sammen med flere puljeprojekter gav et øget fokus på cyklisme og fastsatte en række mål for, hvordan antallet af cyklister og vilkårene for dem skulle udvikle sig. Planen indeholdt også en stiprioritering med over 100 ønsker til nye anlægsprojekter - primært cykelstier.

7 år senere er meget blevet gjort, men en række projekter afventer stadig, og nye kommer til. Der er sket store forandringer på cykelscenen, hvor ladcykler, elcykler og forskellige udlejningskoncepter har gjort deres indtog og forandrer den måde, vi bruger cyklen på i hverdagen. Omvendt er priserne på en ny bil også faldet, den kollektive trafik er under forandring og begrebet bæredygtig mobilitet er blevet den samlende overskrift.

Derfor tænker vi nu i højere grad på tværs af mobilitetsformer og indsatser, der peger i retning af de samme mål og målsætninger. Dem har vi defineret i Mobilitet 2040 fra 2019. Cykelpolitikken skal konkretisere dem og give et godt udgangspunkt for en politisk prioritering af indsatser.

Cykelpolitikken skal blandt andet påvirke nedenstående tendenser.

Cyklens andel af de samlede ture falder

Når vi ser tilbage, var cykelområdet inde i en positiv udvikling i perioden frem til 2015, men derefter er cyklens andel af de samlede ture og kørte kilometer faldet. Det er en tendens, som ses over hele landet, og som kalder på, et vi ser cyklismen i et nyt lys.

Fra 2015 til 2020 er cyklens andel af de samlede ture i Aalborg Kommune faldet fra knap 20 % til 13 %. Kun 2,5 % af det samlede antal kilometer, som vi tilbagelægger, sker på cykel. Samtidig er antallet af bilture og gåture steget. Den udvikling skal påvirkes, så andelen af bilture ikke længere stiger, og andelen af cykel- og gåture øges.

Elcykler vinder frem i by og på land

Elcykler giver en øget rækkevidde, øget mobilitet for mennesker, der ellers ikke ville cykle (så langt), og de giver helt nye muligheder for at transportere børn, varer og større ting på en bæredygtig måde. Udbredelsen af elcykler stiger, og i vores undersøgelse i 2020 havde 18 % af de adspurgte cyklister en elcykel.

De nye typer cykler påvirker vores cykelkultur, og de kan gøre cyklen til det primære transportmiddel hos en bredere målgruppe. Den udvikling skal cykelpolitikken støtte op om hos både borgere og virksomheder, og vi skal indrette os på, at elcykler ofte fylder mere på cykelstierne og kører med højere hastighed end andre cyklister. Det stiller nye krav til vores cykelinfrastruktur og til den måde, cyklisterne deles om pladsen på.

Der bliver flere biler og mere trængsel i byerne

Der bliver flere bilister i Nordjylland, og byerne vokser i disse år markant. Det giver et pres på især Aalborg by, parkeringspladserne og de store indfaldsveje. Nogle steder er det lige så hurtigt at komme frem på cykel som i bil - og det er gratis at parkere tæt ved destinationen.

Alligevel er der mange, der vælger at tage bilen - både blandt pendlerne og blandt dem, der kun kommer i byen lejlighedsvist. Det valg skal  cykelpolitikken komme med forslag til, hvor og hvordan vi kan påvirke.

Cykelkulturen skal vedligeholdes

Vigtige brikker i valget om at tage cyklen er, at det kan indpasses i dagligdagen, opleves trygt for den enkelte, og at cyklen er inde på lystavlen som en mulighed.

Vi ser ind i et komplekst billede af tendenser, af nye typer cyklister og en ny opfattelse af, hvad en cykel kan. Ved siden af det har vi en stor gruppe cyklister, der har sat sig i sadlen fra barnsben og er fortsat som voksne. De udgør kernen i en cykelkultur under forandring.

Mobilitet 2040 sætter rammen

I 2019 fik vi med Mobilitet 2040 en langsigtet handlingsplan for bæredygtig mobilitet i Aalborg Kommune. Cykelpolitikken skal konkretisere Mobilitet 2040 inden for følgende overordnede målsætninger:

 • 0 dræbte og 0 alvorligt tilskadekomne
 • Mere mobilitet på cykel og ved gang (hæves fra 38 % til 50 %)
 • Mobilitet for alle
 • Mere værdi for ressourcerne
 • Færre ture alene i bil (sænkes fra 25 % til 15 %)
 • Færre støjbelastede boliger

De handlinger og indsatser, der kan støtte op om realiseringen af cykelpolitikken, vil blive indarbejdet i Mobilitet 2040, som revideres årligt.


En ligeværdig mobilitetsform

En central del af tankesættet i denne cykelpolitik er, at cyklisme skal være en ligeværdig mobilitetsform i byerne og en attraktiv og tilgængelig mobilitetsform i så stor en del af kommunen som muligt.

Det handler blandt andet om at gøre det trygt, sikkert og attraktivt at cykle hele året, at sikre cyklisterne en god fremkommelighed og om at indtænke cyklisternes behov i planlægningen. Cyklisterne forventer at få plads og at kunne komme frem på lige fod med bilisterne - nogle steder endda i højere grad.

Den udvikling tror vi på, at elcyklerne i høj grad vil medvirke til at sætte fart under. Elcykler er nået til et stadie, hvor de kan komme i spil som en fuldgyldig erstatning for bilen - både for private og for nogle virksomheder og institutioner. Elcyklerne kan bidrage til en øget mobilitet og gøre det mere attraktivt at leve uden bil - også uden for Aalborg. De rummer desuden et særligt potentiale for at give en bredere målgruppe adgang til en individuel og grøn mobilitetsløsning.

Elcyklerne kan derfor blive trædestenen til, at vi fremover kommer til at arbejde for en mere ligeværdig prioritering af cyklister på de strækninger, som er vigtige for cykeltrafikken. Vi har taget de første skridt i retning af supercykelinfrastruktur, og det område vil vi udvikle endnu mere fremover.

I begyndelsen af 2020 tog vi temperaturen på kommunens cyklister, og interessen for elcykler var stor. 18 % af cyklisterne svarede, at de havde en elcykel, og mange overvejede at anskaffe en.

Selv om en elcykel giver mulighed for at køre langt, vil vi stadig have størst fokus på at understøtte udbredelsen af elcykler på de korte hverdagsture på 0-7 km.


Med og uden el

Hvor vil vi hen?

Målet er at gøre cyklisme tilgængeligt og attraktivt for så bredt et udsnit af kommunens borgere og virksomheder som muligt. Her har vi særligt fokus på at skabe en stærk og inkluderende cykelkultur, og gøre det trygt, sikkert og attraktivt at cykle i hverdagen.

Vi vil arbejde strategisk med cyklens plads i mobilitetshierarkiet som løftestang for grøn og sund mobilitet.

Vi vil omfavne mulighederne i nye cykelkoncepter, el- og ladcykler, og tænke i smarte løsninger på tværs af arbejde, ærinde og fritidscyklisme.

Udsnit af argumenterne for at køre elcykel

En del af argumenterne gør sig også gældende for cyklister, der har en almindelig cykel som det primære transportmiddel (fra spørgeskemaundersøgelse i 2020)

 • Det er nemmest med 2 børn som skal hentes og bringes før/efter arbejde.
 • Jeg skal fragte to børn i cykeltrailer i Nørresundby, hvor der er mange stejle bakker. Jeg har fravalgt en ladcykel med el, da jeg synes cykelstierne i Aalborg er for smalle.
 • Der er ikke de bedste parkeringsforhold i forbindelse med mit job, så derfor har jeg for 2 år siden valgt at skifte bilen ud med elcykel.
 • Jeg vælger elcyklen, når det regner, eller jeg ikke orker at cykle. På en øv dag gør den det bare lettere at overskue.
 • Jeg kunne ikke cykle, før jeg fik el-cyklen på grund af et nyt knæ.
 • Elsker at den bliver et sundt alternativ (for mig som miljøet). Og så er det så meget nemmere og billigere, når man bor i byen.
 • Jeg ville være holdt op med at cykle, hvis jeg ikke havde fået en elcykel.
 • Den fjerner spidsbelastningen og lader mig cykle astma-frit.
 • Den er min primære transport til/fra arbejde. Vi vil ikke have udgift til endnu en bil, når jeg kun har 4,5 km til arbejde.
 • Den gør, at jeg cykler i stedet for at tage bilen. Uden motor orkede jeg ikke de 10 km, men nu hopper jeg glad på den og har kun tændt for el op ad bakke.

Pejlemærker for handling

Cykelpolitikken følges op af en række handlinger, der indarbejdes i Mobilitet 2040 og opdateres årligt. Handlingerne skal favne hele spændet fra påvirkning af vores transportadfærd og behovet for mobilitet til konkrete anlægsprojekter.

Et bredere syn på indsatserne vil betyde, at der kan være flere løsninger på det samme problem. Vi kommer stadig til at anlægge cykelstier og cykelbaner, men vi vil også tænke i nye typer løsninger, der giver en tilsvarende effekt. Når vi arbejder med cyklisme, gør vi det ud fra 3 pejlemærker:

 • Børn på cykel
 • Trygt, sikkert og attraktivt
 • Medvind og smutveje.

De følges op af målsætninger for hele kommunen og for udvalgte geografier i erkendelsen af, at vilkårene er forskellige alt efter hvor vi er.

Nogle gange opstår der en mulighed, som bare skal gribes, og cyklisme indgår som en naturlig del af mobilitetsplanlægningen og den løbende vedligeholdelse i hele kommunen. Det betyder, at vi ind i mellem får mulighed for at gøre noget på en strækning - for eksempel som følge af ny asfalt, puljemidler eller andre projekter.

For at skabe gennemsigtighed, vil vi løbende vurdere indsatserne på cykelområdet efter principperne på dette opslag og de geografisk betingede målsætninger. Når vi tager en beslutning om ændringer i bybilledet eller får nye ideer og strategier, er vi også ofte med til at prioritere imellem de forskellige mobilitetsformer. I mange tilfælde vil det være muligt at tænke cyklisme ind på en ny eller bedre måde.

Børn på cykel

Børn på cykel handler om at understøtte en cykelkultur, hvor børnene tidligt lærer at mestre cyklen og klare sig i trafikken. Herved kan vi understøtte to positive spiraler: jo flere børn, der selv kan cykle, jo mindre biltrafik bliver der på deres vej, og jo flere børn der transporterer sig på en aktiv måde, jo bedre indlæring får de.

Vi har særligt fokus på tryghed og sikkerhed på de ruter, hvor børnene færdes i deres dagligdag - for eksempel mellem bolig og institution eller skole. Der ud over arbejder vi sammen med institutioner, cyklistforbundet  og andre aktører om at at lege cykelfærdighederne ind og gøre cyklen til en naturlig del af hverdagen.

Vi skal understøtte en tidlig cykelkultur, som gør cykel og gang til den foretrukne transportform til og fra skole og fritidsaktiviteter for langt de fleste børn.

Trygt, sikkert og attraktivt

Trygt, sikkert og attraktivt handler om at give borgerne muligheden for at cykle og gøre cyklen til et attraktivt valg hele året. Nogle steder handler det om at introducere nye målgrupper for cyklisme, andre steder om bedre belægninger, gode, sammenhængende ruter eller gode faciliteter på arbejdspladserne.

Vi har særligt fokus på at understøtte, at cyklen kan være et attraktivt transportmiddel i hverdagen for så mange borgere som muligt - enten alene eller i sammenhæng med andre transportformer. Det gælder både for pendlerne, fritidscyklisterne og for de borgere, som på grund af alder eller sygdom oplever en nedsat mobilitet.

Vi skal gøre det muligt og attraktivt at vælge cyklen til - både i hverdagen og i fritiden for langt de fleste borgere i hele kommunen.

Medvind og smutveje

Medvind og smutveje er de indsatser, der kendetegner en innovativ cykelkommune, som opprioriterer cyklisterne - både dem med og uden motor.

Vi har særligt fokus på at tænke cyklisterne højere op i mobilitetshierarkiet og skabe gode løsninger og tilbud, som gør det sjovere og nemmere at være cyklist. Det kan både være konkrete tiltag som  cykelgader, cykelshunts og understøttelse af elcykler, og det kan være påvirkning af strukturelle forhold som regionale og statslige beslutninger og regler.

Vi skal tænke i kreative, cykelfremmende løsninger, der giver medvind og bæredygtig køreglæde.


Geografier

Det er tilladt at cykle på næsten alle kommunens veje og stier, men der er stor forskel på, hvor attraktivt det er. Ser vi på tværs af mobilitetsformer, følger udvalget og tilgængeligheden typisk bystørrelsen. Jo større by, jo flere cyklister og jo bedre cykelinfrastruktur.

Det giver en til tider fastlåst situation, hvor behovet for dyre anlægsinvesteringer set ud fra et trygheds- og sikkerhedsperspektiv ofte er stort i og imellem landsbyer og oplandsbyer, mens effekten af en investering gavner flest muligt i byerne. Derfor er det ønskeligt, at vi i højere grad introducerer et helhedssyn på tværs af geografier med afsæt i de tre pejlemærker og geografisk tilpassede målsætninger på cykelområdet.

En bredere palette af tiltag, vil desuden kunne medvirke til at sikre, at vi kan få mest muligt ud af ressourcerne.

Gode cykelprojekter understøtter flere formål

Synergier

Indsatsen indgår i et større hele, der giver mere værdi for ressourcerne. For eksempel en generel sundhedsfremmende indsats, et anlægsprojekt der også forbedrer andre forhold eller en indsats, der samskabes/samfinansieres med andre parter.

Tryghed

Indsatsen er med til at gøre det mere trygt at cykle og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister. Der vurderes ud fra en række parametre alt afhængig af, hvilken type projekt der er tale om. Det kan for eksempel være cykelkurser, ny belægning eller belysning.

Grøn mobilitet for alle

Indsatsen understøtter grøn mobilitet for en bred målgruppe. Det kan f.eks. handle om indsatser for erhvervsmæssig cyklisme, turisme, udbredelse af elcykler eller understøttelse af kombinationsrejser med cykel.

Fremkommelighed og sammenhængende cykelruter

Indsatsen understøtter en god fremkommelighed for cyklister og forbedring af vigtige sammenhænge. Her vægtes særligt væsentlige pendlerruter og rekreative ruter, større kryds samt opkobling af nye byområder.


Særligt for Aalborg

Flere og flere mennesker bosætter sig i det store byområde på begge sider af Limfjorden, og endnu flere har en del af deres hverdagsliv her. Det giver pres på indfaldsveje, parkeringsmulighederne og opholdskvaliteterne i de centrale dele af byen.

I Aalborg er det derfor helt nødvendigt at få flere til at cykle, gå og tage kollektiv transport for at vi fortsat kan have en god fremkommelighed og et attraktivt bymiljø. Det kræver, at vi tænker cyklisterne ind som en  forudsætning, hver gang vi ændrer på byen.

Ønsket om at opnå et stigende antal cyklister vil få betydning for vores måde at indrette byen på, og for de måder, vi bruger den på. Det kan f.eks. handle om cykelvenlige smutveje, god cykelparkering og bedre plads til (lad-)cykler, som følges op af samarbejder med erhvervslivet om medarbejdercykling og fremme af cykelbaserede erhvervskoncepter og citylogistik.

Målsætninger

I Aalborg er fokus på at skabe balance mellem byliv og mobilitet, fremme  bæredygtige mobilitetsformer og fremkommelighed samt sikre en dynamisk anvendelse af infrastrukturen.

 • Vi vil styrke cykelpendlingen og gøre det attraktivt at bruge cyklen i kombination med andre mobilitetsformer - både ind og ud af byen.
 • Vi vil sætte cyklister og fodgængere øverst i mobilitetshierarkiet i de centrale dele af midtbyen.
 • Vi vil arbejde for at styrke den fjordkrydsende cykel- og gangmobilitet - blandt andet med en ny bybro og forbedringer af de eksisterende krydsninger.
 • Vi vil indgå i samarbejder med en bred vifte af aktører om cykelfremmende tiltag og udbrede erfaringerne fra skolecykelby, supercykelstiprincipper og forsøg.

Særligt for oplandsbyerne

Mobilitetsbehovet i oplandsbyerne er tosidet; på den ene side er mange  oplandsbyer så store, at det er muligt at leve det meste af ens hverdagsliv i dem. Derfor er de interne sammenhænge imellem boligområder, skole,  daginstitution, indkøb og idrætsfaciliteter vigtige.

På den anden side er der mange, der arbejder eller uddanner sig i en anden by. Hvis det skal ske på cykel, skal det være trygt, sikkert og attraktivt. Her er der stor forskel på de 39 oplandsbyer.

11 af dem er i kommuneplanen udpeget som oplandsbyer med særligt vækstpotentiale, og her bør cyklismen særligt tænkes ind i planlægningen af nye boligområder. En del oplandsbyer ligger i en realistisk cykelpendlingsafstand til Aalborg og Nørresundby eller til et trafikalt knudepunkt. Her giver det god mening at se på mulighederne både i byen og på de vigtigste pendlerruter.

Andre oplandsbyer har større afstand til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som gør cyklen mindre attraktiv til pendling. Her vil fokus være på at skabe en god cykelkultur i byen til de korte hverdagsture og på at gøre det muligt at pendle på cykel. Elcykler kan med tiden rykke ved den afstand, der betragtes som realistisk at cykle.

Målsætninger

I oplandsbyerne er fokus på at styrke den lokale mobilitet og skabe fleksibel mobilitet.

 • Vi vil understøtte cyklisme som en naturlig del af den lokale mobilitet i oplandsbyen - både i eksisterende og nye bydele.
 • Vi vil sætte særligt fokus på at få flere cykelpendlere i de oplandsbyer, der har potentiale for det og understøtte udbredelsen af elcykler.
 • Vi vil samarbejde med skoler, arbejdspladser, samråd og private aktører om cykelfremmende tiltag.
 • Vi vil arbejde for at skabe gode knudepunkter for kollektiv trafik og samkørsel, der også appellerer til cyklister.
 • Vi vil se på de samlede muligheder for cykelmobilitet på tværs af rekreative stier og trafikstier.

Særligt for landsbyer og åbent land

Nogle landsbyer går sammen om klyngesamarbejder, hvor de deler skole,  idrætsfaciliteter og indkøbsmuligheder. Her skal der være særligt fokus på at sikre, at det er trygt, sikkert og attraktivt at få hverdagen i klyngen til at  fungere på cykel.

Landdistrikterne rummer masser af udflugtsmål og skønne pletter, som både gæster og beboere sætter pris på. Men de er også hjemsted for landbrug og andre virksomheder med store maskiner og tung trafik, lige som fartgrænserne i landdistrikterne er højere end i byerne. Det kan betyde, at borgerne i nogle områder ikke er trygge ved at cykle - eller ved at lade deres børn gøre det.

Samtidig er der så store afstande og så mange kilometer vej, at det er urealistisk at få alle ønsker til cykelstier opfyldt. Derfor skal vi prioritere cykelstierne der, hvor de gør den største forskel, og vi skal supplere med et bredt katalog af virkemidler, så cyklen bliver et trygt, sikkert og attraktivt valg endnu flere steder.

Elcykler giver også nye muligheder for borgerne i landdistrikterne, som vil kunne komme længere og mere frit rundt, end lysten og kræfterne måske rækker til på en almindelig cykel.

Målsætninger

I landsbyer og åbne landområder er fokus på at skabe fleksible mobilitetsløsninger, rekreative forbindelser og lokal mobilitet.

 • Vi vil understøtte den lokale hverdagsmobilitet på cykel og fællesskabet på tværs af landsbyer.
 • Vi vil arbejde for at gøre opmærksom på mulighederne for at cykle - og møde en cyklist på vejene - i landdistrikter og landsbyer.
 • Vi vil understøtte udbredelsen af elcykler blandt beboerne i landsbyer og det åbne land.
 • Vi vil se på de samlede muligheder for cykelmobilitet på tværs af rekreative stier og trafikstier.
 • Vi vil øge opmærksomheden på og styrke mulighederne for at kombinere cyklen med andre transportformer.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang