Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik

 • Titel: Sammen med børn og unge. Børne- og Ungepolitik 2022-2025
 • Vedtaget: April 2023 af Børne- og Undervisningsudvalget

Forord

I Aalborg Kommune skal alle børn og unge have mulighed for at leve et godt, trygt og sundt liv. Det er vores fælles ansvar, og derfor arbejder vi på tværs af kommunen tæt sammen om, at alle børn og unge får de bedste vilkår for at trives i meningsfulde, mangfoldige og trygge fællesskaber. Det er selve grundtanken i Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Sammen med børn og unge.

Sammen med børn og unge beskriver de overordnede rammer for, hvordan vi ønsker at arbejde med indsatser og strategier for alle kommunens børn og unge i alderen 0-18 år. Politikken sætter således retning for, hvordan der skabes sammenhæng på tværs af fagområder og indsatser, og hvordan vi sammen styrker et tæt og meningsfuldt samarbejde med børn, unge, deres familie og netværk.

Sammen med børn og unge afspejler alt det, vi kan i fællesskab for at skabe et godt og sundt børne- og ungeliv. Det er vores ambition, at politikken skal bidrage til at skabe et fælles sprog og en ramme for samarbejde på tværs såvel som lokal udmøntning i forhold til at arbejde professionelt, forebyggende og sammenhængende med udviklingen af alle børns sundhed, trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I Aalborg Kommune tror vi på, at vi bedst støtter og løfter børn og unge når vi arbejder tæt sammen, og styrker relationen til hinanden, uanset hvilken rolle vi spiller i børnenes og de unges liv. Forældre, netværk og omgivelser har sammen med børn og unge afgørende betydning for børn og unges trivsel og udvikling, og sammen har vi et fælles ansvar for at bidrage aktivt og sætte alles kræfter i spil.

Politikken er tiltænkt alle med interesse for børne- og ungeområdet, men henvender sig især til de mange fagprofessionelle, som på tværs af kommunens afdelinger arbejder med børn og unge.

God arbejdslyst!
Aalborg Kommunes Byråd


Børne- og ungesyn

I Aalborg Kommune er alle børn og unge vigtige. Vi ser mangfoldighed og forskellighed som en styrke, og møder børn og unge med respekt, accept, nysgerrighed, anerkendelse og rummelighed.

Når man er barn og ung i Aalborg Kommune:

 • har børne- og ungelivet værdi i sig selv.
 • er der plads til at være sig selv og være en del af trygge fællesskaber.
 • har man en betydningsfuld stemme, og bliver mødt af voksne, der lytter og skaber rum for medbestemmelse.
 • kender man sine rettigheder, og er i stand til at sætte dem i spil.
 • bliver man mødt af voksne, der ved, at børn og unge har forskellige forudsætninger og gør det, så godt de kan.

“Et godt børne- og ungeliv for os er, når vi føler, at vi bliver lyttet til, respekteret og værdsat.”

Amalie Riis og Sara Tvilling
Aalborg Ungebyråd 2022/2023


Sammen med Børn og Unge

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik består af tre værdibaserede pejlemærker, der sætter retning for vores fælles ansvar i det professionelle arbejde og i relationen til børn og unge. Med politikken ønsker vi at skabe størst mulig sammenhæng for børn og unge. Det bidrager Sammen med børn og unge til ved at etablere et fælles udgangspunkt for alle – både børn, unge, familie og netværk, omverdenen og fagprofessionelle. 

Politikkens tre pejlemærker

 • Sammen om fællesskaber
 • Sammen om overgange
 • Sammen om løsninger

Sammen om fællesskaber

Vi tror på, at trygge og meningsfulde fællesskaber hvor børn og unge oplever sig som ligeværdige og bidragende, er en forudsætning for det gode og sunde børne- og ungeliv.

Vores ambition er

 • at alle børn og unge er i stand til at indgå og tage aktiv del i meningsfulde og trygge fællesskaber.
 • at alle børn og unge bliver mødt med positive forventninger, hvorigennem de udvikler tro på egne evner, og bliver i stand til at tage medansvar for eget liv ud fra deres individuelle vilkår og omstændigheder.

Derfor er vi sammen om

 • at styrke børn og unges muligheder og kompetencer for at indgå i trygge fællesskaber.
 • at være åbne og nysgerrige overfor forskellige typer af fællesskaber, der bidrager positivt til den enkeltes udvikling og trivsel.

”Vi synes, det er vigtigt, at vi kender de voksne godt, og har en god relation – så forstår vi bedre hinanden.”

Børn og unge fra Aalborg Kommune

”Det er dejligt at være en del af et fællesskab, fordi jeg kan udfolde mig, lære nye ting og modnes på mange områder.”

Børn og unge fra Aalborg Kommune


Sammen om overgange

Vi tror på, at alle børn og unge skal have mulighed for at føle sig trygge i både de små og store overgange, som de oplever gennem livet. Vores fokus er derfor, at børn, unge og deres familier føler sig forberedt og understøttet i forandringerne.

Vores ambition er

 • at overgange i børn og unges liv opleves trygge og velforberedte.
 • at alle børn, unge og deres familie er i stand til at håndtere og agere i forandringer.

Derfor er vi sammen om

 • at lytte til det enkelte barns eller den unges stemme og igennem et ligeværdigt samarbejde understøtte, at familiens og netværkets perspektiver og ressourcer sættes i spil.
 • at styrke samarbejdet på tværs af fagligheder, forvaltninger og med omverdenen for at skabe trygge og gode overgange.

”Kendte voksne er vigtige, når der sker forandringer i vores liv, så vi kan føle os trygge.”

Børn og unge fra Aalborg Kommune

”En god voksen skal kunne lytte, når man har det svært.”

Børn og unge fra Aalborg Kommune


Sammen om løsninger

Vi tror på, at alle børn og unge skal have gode lærings- og udviklingsmuligheder, hvor de trives. Sammen med familie, netværk, relevante aktører og barnet og den unge skaber vi de bedst mulige løsninger for den enkelte.

Vores ambition er

 • at der er sammenhængende og helhedsorienterede tilbud og indsatser af høj kvalitet.
 • at skabe fokus på gode løsninger sammen med børn, unge, familie og netværk.

Derfor er vi sammen om

 • at være nysgerrige og fleksible på tværs af fagligheder og i samarbejde med barnet og den unge, og dennes familie og netværk, skabe sammenhængende og helhedsorienterede indsatser og tilbud, der matcher barnets og den unges behov.
 • at skabe øget samarbejde for at sikre fleksible aktiviteter og tilbud sammen med frivillige, foreninger, erhvervsliv, kultur- og uddannelsesinstitutioner, der styrker børn og unges dannelse og udvikling.

”Vi skal tage hensyn til, at folk trives forskelligt.”

Børn og unge fra Aalborg Kommune

”Når man er barn, skal man lege og have det rart.”

Børn og unge fra Aalborg Kommune

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang