Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Organisation Sundhed og Kultur

Sundhed og Kultur

Sundhed og Kultur skaber sammen med borgerne attraktive muligheder for gode liv.

Velkommen til Sundhed og Kultur

I Sundhed og Kultur har vi fokus på at skabe synergi imellem sundhed, fritid, landdistrikter og kultur.

Formålet er at give Aalborg Kommunes borgere mulighed for at leve et godt, sundt og meningsfuldt liv. Det gør vi blandt andet ved at skabe sammenhængende løsninger med nærvær og kvalitet. Vi inviterer borgere og samarbejdspartnere til at indgå som medspillere i dialog og udvikling af løsninger, og vi tilstræber, at det er ukompliceret at samarbejde med Sundhed og Kultur - også om det komplekse.

Beskrivelse af organisationsdiagram

Beskrivelse af organiseringen i Sundhed og Kultur

I Sundhed og Kultur er vi organiseret med Sundheds- og Kulturudvalget og rådmanden øverst, og derunder direktøren.
Der er
 to overordnede stabe: Økonomi og IT samt Ledelsessekretariatet og herunder Borgerservice. 

I forvaltningen har vi 3 afdelinger: Kultur, Sundhed samt Fritid- og Landdistrikt.

Kultur består af:  

 • Kulturafdelingen.
 • Aalborg Bibliotekerne.
 • Aalborg Stadsarkiv.
 • KORMA.
 • Kunsthal Nord.
 • Trekanten Kulturhus.

Sundhed består af:

 • Sundhedsstrategisk Sekretariat.
 • Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning.
 • Center for Sundhedsfremme.
 • Sundhedsplejen.
 • Tandplejen. 
 • Center for Mental Sundhed.
 • Center for Anvendt, Kommunal Sundhedsforskning.

Fritid og Landdistrikt består af:

 • Folkeoplysning og projekter.
 • Landdistrikt.
 • Aalborg Idrætspark.
 • Elitesport Aalborg.

Hvis du vil vide mere

Sundhed arbejder med at styrke sundheden i Aalborg Kommune. Det gør vi ved at udvikle og drive kommunedækkende indsatser som sundhedspleje, tandpleje, sundhedsfremme og forebyggelsestilbud, rehabilitering og genoptræning samt indsatser for øget mental sundhed.

Det samlede fokus på borgernes sundhed fra vugge til grav skaber synergi og sammenhæng i sundhedsindsatserne ikke mindst i forhold til børn og unges sundhed.

Det er kendetegnende for Sundhed, at vi arbejder med konkrete indsatser, og at vi gør det databaseret, strategisk og med udgangspunkt i almen kommunal forskning i udvikling af sundhedsindsatserne.

Afdelingen løser kommunedækkende opgaver i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger, blandt andet med udvikling og opfølgning på kommunens sundhedspolitik og samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Sundhed har ansvar for sundhedsaftalesamarbejdet mellem region og kommuner og for samarbejdet med de praktiserende læger herunder sekretariatsbetjening af Det Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU) i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger.

I forlængelse heraf koordinerer afdelingen opgaver i forbindelse med udvikling af et nært sammenhængende sundhedsvæsen for eksempel i forbindelse med etablering af sundhedshuse og aftaler indgået i sundhedsaftaleregi.

Afdelingen består af:

 • Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning.
 • Center for Sundhedsfremme.
 • Center for Mental Sundhed.
 • Sundhedsplejen.
 • Tandplejen.
 • Sundhedsstrategisk Sekretariat, Administration.
 • Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning (CAKSA).

Ledelse

Sundheds- og forebyggelseschef Torben Krogh Kjeldgaard
Telefon: 99 31 19 16
Skriv mail til torben.k.kjeldgaard@aalborg.dk

 

Kultur rådgiver og yder driftstilskud til foreninger, kulturinstitutioner og -arrangementer, frivillige arrangører og andre aktive samarbejdspartnere.

Kultur servicerer, rådgiver og fører tilsyn med en række selvejende eller foreningsdrevne kulturinstitutioner, der modtager kommunalt støtte jævnfør driftstilskudsloven. 

Kultur betjener Aalborg Kommunes Kunstfond og Musikudvalget. Derudover sekretariatsbetjener afdelingen KulturKanten i Nordjylland og administrerer blandt andet anlægs- og aktivitetspuljerne ”Rum & Rammer” og ”Kulturpuljen”. 

Kultur varetager desuden en lang række opgaver vedrørende politisk betjening, ledelsesbetjening, udvikling af projekter og tilbud, kommunikation, analyse, planlægning, koordination med mere.

Afdelingen består af:

 • Aalborg Bibliotekerne.
 • Aalborg Stadsarkiv.
 • Kunsthal Nord og KORMA.
 • Trekanten Kulturhus.
 • Kulturafdelingen, Administration.

Ledelse

Kulturchef Morten Koppelhus
Telefon: 99 31 41 50
Skriv mail til morten.koppelhus@aalborg.dk

 

Fritid arbejder på at understøtte borgernes mulighed for at mødes omkring fælles interesser, for gennem dialog og aktiv deltagelse at styrke deres lyst til at tage ansvar for deres eget liv og deltage aktivt og engageret i fritids- og samfundslivet.

Fritid rådgiver og yder tilskud til foreninger, aftenskoler og daghøjskoler, selvejende institutioner og faciliteter, selvorganiserede grupper m.fl. samt varetager rådgivning og støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Afdelingen har snitflader og samarbejde med mere end 800 faciliteter i Aalborg Kommune, der indeholder en stor mangfoldighed af store og små faciliteter.

Fritid initierer og rådgiver i forhold til udviklingsopgaver og projekter, der har til formål at gøre fritidslivet endnu bedre og lettere tilgængeligt for endnu flere borgere.

Fritid varetager sekretariatsfunktionen for Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg. 

-Landdistriktsgruppen arbejder med at fremme og facilitere udvikling i landdistriktet. Udviklingsindsatsen er karakteriseret ved borgerinddragende processer og involvering af relevante lokale aktører, samt at samarbejdsrelationen internt og eksternt foregår dynamisk, fleksibelt, effektivt og resultatorienteret med stor fokus på at understøtte frivillighed, foreningslivet, byfællesskabet og den lokale initierede udvikling.

Landdistriktsgruppen varetager sekretariatsfunktion for Aalborg Kommunes Landdistriktsudvalg. Administration af puljemidler inden for landdistriktsområdet. Sekretariatsfunktion for 47 kommunale samråd samt servicering af Aalborg Kommunes 29 forsamlingshuse og lignende lokaler i regi af forvaltningens landdistriktsområde.

Fritid og Landdistrikt består af:

 • Aalborg Idrætspark inklusiv 45 kommunale haller.
 • Folkeoplysning og projekter.
 • Elitesport Aalborg
 • Fritids- og Landdistriktsafdelingen, Administration.

Ledelse

Fritids- og Landdistriktschef Erik Kristensen
Telefon: 99 31 41 70
Skriv mail til erik.kristensen@aalborg.dk

Ledelsessekretariatet sekretariatsbetjener udvalg, rådmand og direktør, ledergruppen samt dele af MED-udvalgene.

Sekretariatet løser opgaver i forhold til HR, personale og udvikling, presse og kommunikation, arbejdsmiljø samt tilgængelighedsrådgivning. 

-Borgerservice løser en lang række myndighedsopgaver som frontbetjening af borgerne og med tilhørende sagsbehandling. Borgerservice yder både personlig og digital betjening, og har desuden snitflader til mange forvaltninger og myndigheder m.v. 

Ledelsessekretariatet består af:

 • Borgerservice.
 • Ledelsessekretariatet, Administration.

Ledelse

Sekretariatschef Henriette Schilder 
Telefon: 99 31 19 22
Skriv mail til henriette.schilder@aalborg.dk

 

Økonomi og IT løser tværgående opgaver og understøtter såvel forvaltningens øverste ledelse som den samlede ledergruppe. 

 • Økonomiteamet tilrettelægger og udvikler forvaltningens økonomistyringsprocesser, budgetlægning, opfølgning og rapportering, bogføring og regnskab. Herudover har teamet ansvar for at vedligeholde og udvikle Business Intelligence til økonomirapportering og indkøbsrapportering.
 • IT-teamet koordinerer og medvirker til implementering af koncernfælles og egne IT-systemer samt yder support på basis-IT inklusiv indkøb af IT-udstyr.
 • Team Visitation varetager myndighedsopgaver og forestår visitering af borgere til genoptræning efter Sundhedsloven.
 • Intern service varetager indkøb for Centralforvaltningen, løser praktiske opgaver og forefaldende administrative opgaver samt opgaver i forhold til drift af bygning.

Ledelse

Økonomi- og IT chef Tim Rejnholdt Olsen
Telefon: 99 31 19 60
Skriv mail til tim.olsen@aalborg.dk

Jes Lunde

Rådmand i Sundhed og Kultur

jl-byraad@aalborg.dk

99 31 19 53

Bente Graversen

Direktør i Sundhed og Kultur

bente.graversen@aalborg.dk

99 31 19 01

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang