Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Åbenhed og indblik Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfristerne viser, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning om hjælp, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne gælder for områderne under Serviceloven og gælder herunder også for behandling af hjemviste afgørelser. 

Vi behandler spørgmål om hjælp så hurtigt som muligt. Hvis det i en konkret sag ikke er muligt at overholde den fastsatte frist, vil du som ansøger få skriftlig besked om, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Alle sagsbehandlingsfrister indenfor Lov om social service er samlet herunder. Du finder også de specifikke sagsbehandlingsfrister for vores ydelser på de enkelte sider under overskriften 'Det med småt'.


 

Senior og Omsorg

I akutte situationer ydes hjælp straks for eksempel ved behov for:

 • personlig hjælp og pleje, lov om social service § 83 stk. 1 nr. 1
 • mad, lov om social service § 83 stk. 1 nr. 3
 • midlertidigt ophold, lov om social service § 84
 • akut plejehjemspladser, lov om social service § 192 og lov om almene boliger § 54
 • hjælpemidler, lov om social service § 112
 • hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom, lov om social service § 117 a
 • plejevederlag til døende, lov om social service § 119
 • sygeplejeartikler og lignende til døende, lov om social service § 122

Sagsbehandlingsfristen er 3 dage for følgende sagstype

 • kommunal genoptræning, lov om social service § 86 stk. 1 

Sagsbehandlingsfristen er 7 dage for følgende sagstyper

 • personlig hjælp og pleje samt nødvendige praktiske opgaver og mad, lov om social service § 83, stk. 1, nr. 1, 2 og 3.
 • tidsafgrænset rehabiliteringsforløb lov om social service § 83 a
 • afløsning, lov om social service § 84 stk. 1
 • hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder, lov om social service § 86 stk. 2

Sagsbehandlingsfristen er 2 uger for følgende sagstyper

 • aflastning og midlertidigt ophold (på ældreområdet), lov om social service § 84 stk. 1 og stk. 2
 • udpegning af hjælper, som kommunen ansætter, lov om social service § 94
 • hjælp til reparation af nødvendig og særlig indretning af bil, lov om social service § 114
 • udskiftning som følge af slitage og afmontering af nødvendig og særlig indretning i bil, lov om social service § 114
 • individuel befordring (taxa), lov om social service § 117
 • pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, lov om social service § 118

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger for følgende sagstype

 • Praktisk hjælp, lov om social service § 83 stk.1 nr. 2, hvis der ikke samtidig ansøges om personlig hjælp og pleje eller mad

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger for følgende sagstyper

 • hjælpemidler, lov om social service § 112, herunder reparation af hjælpemidler og tro- og loveerklæringer ved genbevillinger
 • forbrugsgoder, lov om social service § 113, herunder reparation af hjælpemidler og tro- og loveerklæringer ved genbevillinger
 • boligindretning, lov om social service § 116
 • plejehjem og ældrebolig, lov om social service § 192 og lov om almene boliger § 54

Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder for følgende sagstyper

 • tilskud til nødvendig og særlig indretning af en bil, herunder til aggregater, i de situationer, hvor der ikke samtidig søges støtte til anskaffelse af bil, lov om social service § 114, herunder tro- og loveerklæringer ved genbevillinger
 • udskiftning af udstyr vedrørende handicapbiler, når udskiftningen sker som følge af helbredsmæssige problemstillinger, lov om social service § 114, herunder tro- og loveerklæringer ved genbevillinger

Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder for følgende sagstype

 • tilskud til bil, lov om social service § 114, herunder tro- og loveerklæringer ved genbevillinger

 

Børn og Unge

Sagsbehandlingsfristen er 10 hverdage for følgende sagstype

 • Fritagelse fra et sundt frokostmåltid, Dagtilbudsloven § 16 a, stk. 3
 • Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov, Dagtilbudsloven § 27 b
 • Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn, Dagtilbudsloven §§ 43 og 43 a
 • SFO søskendetilskud og fripladstilskud, Dagtilbudsloven §§ 63 og 63 a
 • Friplads og søskendetilskud, Dagtilbudsloven § 76
 • Søskendetilskud efter ansøgning, Dagtilbudsloven § 85

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger for følgende sagstype

 • Vedligeholdelsestræning, servicelovens § 86, stk. 2 (§ 44)
 • Vedligeholdelsestræning, servicelovens § 86, stk. 2

Sagsbehandlingsfristen er 6 uger for følgende sagstype

 • Optagelse i særlige dagtilbud, Barnets lov § 83

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger for følgende sagstype

 • Træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere, Barnets lov § 85, stk. 6

Sagsbehandlingsfristen er 1 måned før opstart for følgende sagstype

 • Tilskud til Privat pasning, Dagtilbudsloven § 80
 • Pasning af egne børn, Dagtilbudsloven § 86

Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder for følgende sagstype

 • Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling, servicelovens §§ 11, stk. 5 og stk. 6
 • Kombinationstilbud, Dagtilbudsloven § 85 a
 • Ansat i huset, Dagtilbudsloven § 81 a, stk. 4
 • Godkendelse privat børnepasser, Dagtilbudsloven §§ 78 og 79
 • Godkendelse af privat institution, Dagtilbudsloven § 20

Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder for følgende sagstype

 • Hjemmetræning, Barnets lov § 85, stk.1 (Hvis behandlingstiden i Job og Velfærd på børnefagligundersøgelse er kortere end 4 måneder, er denne behandlingstid tilsvarende kortere)

Ansøgning og genansøgning er 1 gang årligt

 • Hjælpemidler (hører under vores synspulje)
  • Kropsbårne
  • Genbevilling kropsbårne
  • Genbrugshjælpemidler 

Ansøgning og bevilling sker løbende

Fra ASK-pulje til alternativt, supplerende kommunikation. 

 • IKT hjælpemidler (kommunikationshjælpemidler)

Job og Velfærd

Sagsbehandlingsfristen er straks for følgende sagstype

 • Nattjenesten for sindslidende, lov om social service § 12
 • Støtte og kontaktpersonordninger, lov om social service § 99
 • Akutboligerne botilbud Støberiet for sindslidende, lov om social service § 107

Sagsbehandlingsfristen er 3 dage for følgende sagstype

 • Rekruttering og generel virksomhedsservice, lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 3 og 4

Sagsbehandlingsfristen er 7 dage for følgende sagstype

 • Afgørelse om hjemgivelse ved frivillig anbringelse, Barnets Lov § 102, stykke 1

Sagsbehandlingsfristen er 10 dage for følgende sagstype

 • Voksenlærlinge – tilskud til arbejdsgiver, lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§158-159
 • Løntilskud – tilskud til arbejdsgivere, lov om aktiv beskæftigelsespolitik § 76

Sagsbehandlingsfristen er 15 dage for følgende sagstype

 • Sygedagpenge, lov om sygedagpenge § 6 (dog tilpasset hidtidige lønudbetalingsfrekvens)

Sagsbehandlingsfristen er 2 uger for følgende sagstype

 • Stofmisbrug, behandlingsgaranti, Barnets Lov § 33
 • Boligudgifter, lov om aktiv socialpolitik § 34
 • Midlertidig huslejehjælp, Lov om aktiv socialpolitik § 81a
 • 6 ugers jobrettet uddannelse. ledighedsydelse, lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 48
 • Mentor – udskrivningskoordinator, lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 167 stykke 22
 • Mentor til unge under 30 år der optages på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, lov om aktiv beskæftigelses-indsats § 167 stykke 3
 • Anmodning om udbetaling af personlig assistance, lov om kompensation til handicappede i erhverv §§ 25-27
 • Alkoholbehandling jævnfør SUL § 141
 • Stofbehandling jævnfør LOV OM SOCIAL SERVICE § 101
 • Substitutionsbehandling jævnfør SUL § 142 

Sagsbehandlingsfristen er 3 uger for følgende sagstype

 • Socialt frikort til personer med særlige sociale problemer, der er socialt udsatte eller har psykiske vanskeligheder, og som opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service, lov om forsøg med socialt frikort i 2019-2020

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger for følgende sagstype

 • Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, Barnets Lov § 35, stykke 1
 • Økonomisk støtte til prævention, Barnets Lov § 35, stykke 1
 • Iværksættelse af børnefaglig undersøgelse, Barnets Lov § 20
 • Undersøgelse af kommende forældre, Barnets Lov § 26
 • Rådgivning, undersøgelse og behandling ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne, Barnets Lov §§ 28, 29, 31 og 81
 • Tidligt forebyggende indsatser (konsulentbistand, samtalegrupper, familieplanlægning med videre, Barnets Lov § 30
 • Afgørelse om hjemgivelsesperiode, Barnets Lov § 100
 • Afgørelse om afvisning af behandling af hjemgivelse, Barnets Lov § 102, stykke 3
 • Samvær og kontakt, Barnets Lov § 104
 • Tilbud om udslusning til dømte unge, Barnets Lov § 131
 • Anmodning om henvisning til VISO, Barnets Lov § 166, stykke 1
 • Jobrotation, lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§149-152
 • Nytteindsats, lov om aktiv beskæftigelsesindsats §83
 • Voksenlærlinge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 155-157
 • Hjælpemidler i forbindelse med tilbud, ansættelse, beskæftigelse, herunder fleksjob, lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 172, §§ 178-179
 • Personlig assistance, lov om kompensation til handicappede i erhverv §§ 4-4a
 • Løntilskud til nyuddannede borgere (isbryderordning), lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15
 • Tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte, lov om social service §82b (vejledende)

Sagsbehandlingsfristen er 6 uger for følgende sagstype

 • Indsatser til børn og unge med særlige behov, Barnets Lov § 32 (forudsat at der foreligger en afdækning eller børnefaglig undersøgelse)
 • Økonomisk støtte i forbindelse med støttende indsatser, Barnets Lov § 35, stykke 4
 • Støtte til transport I forbindelse med møder, Barnets Lov § 36
 • Afgørelse om støttende indsatser uden samtykke fra forældremyndighed, Barnets Lov § 37
 • Anbringelse med samtykke, Barnets Lov § 46 (forudsat, der foreligger en børne-faglig undersøgelse)
 • Anmodning fra et barn eller en ung om at blive anbragt, Barnets Lov § 48. Kommunens vurdering.
 • Afgørelse om valg af anbringelsessted, Barnets Lov § 52
 • Støtteperson for barn under anbringelse og venskabsfamilie, Barnets Lov §§ 53 og 54
 • Vurdering af anmodning fra barn om permanent anbringelse, Barnets Lov § 68
 • Støtteperson til forældre med anbragte børn, Barnets Lov § 75
 • Hjælp til barnets forældre, Barnets Lov §§ 76-79
 • Ungestøtte til unge i alderen 18 – 22 år, Barnets Lov §§ 112 - 120
 • Videreført anbringelse, Barnets Lov § 120
 • Afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse, Barnets Lov § 134
 • Ansættelse af nærtstående til pasning af barn med handicap eller alvorlig syg, Lov om social service § 118

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger for følgende sagstype

 • Merudgiftsydelse, Barnets Lov § 86
 • Tabt arbejdsfortjeneste, Barnets Lov § 87
 • Personlig hjælp og pleje, Barnets Lov § 90, jævnfør Lov om Social Service § 83
 • Aflastning, Barnets Lov § 90, jævnfør Lov om Social Service § 84, stykke 1
 • Vedligeholdelsestræning Barnets Lov § 90, jævnfør LOV OM SOCIAL SERVICE § 86, stykke 2
 • Ledsagelse til unge mellem 12-18 år, Barnets Lov § 89
 • Særlige klub- og dagtilbud, Barnets Lov § 82
 • Godtgørelse til netværksplejefamilier, Barnets Lov § 59
 • Godkendelse af eget værelse, Barnets Lov § 65
 • Afgørelser under anbringelsen, Barnets Lov § 97, stykke 2
 • Ændring af anbringelsessted, Barnets Lov § 98
 • Støtte til hjælpemidler, Lov om social service § 112
 • Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, Lov om social service § 113
 • Støtte til boligindretning, Lov om social service § 116
 • Socialpædagogisk støtte, lov om social service § 85
 • Bostøtte til personer I hjemløshed med særlig sociale problemer, Lov om social service §85a 
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA), hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til 
  rådighed, lov om social service § 95 stykke 1
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) til brugere, der får varig hjælp i mere end 20 timer ugentligt, 
  lov om social service § 95 stykke 2 og stykke 3
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) til brugere, der har behov for overvågning om natten, 
  lov om social service § 95 stykke 4
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA), lov om social service § 96
 • Ledsagelse til personer under 67 år, lov om social service § 97
 • Kontaktpersoner for døvblinde, lov om socialservice § 98
 • Behandlingstilbud efter lov om social service § 102
 • Beskyttet beskæftigelse, lov om social service § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud, lov om social service § 104

Sagsbehandlingsfristen er 12 uger for følgende sagstype

 • Tilskud til Lov om social service, selvstændigt erhvervsdrivende, lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 126
 • Stillingtagen til udarbejdelse af ungeplan, Barnets Lov § 108
 • Aflastning på handicapområdet, lov om social service §§ 84 stykke 1 og stykke 2 og 107
 • Nødvendige merudgifter, lov om social service § 100
 • Botilbud og private opholdssteder, lov om social service §§107 og 108 og lov om almene boliger § 105

Sagsbehandlingsfristen er 8 måneder for følgende sagstype

 • Støtte til køb af bil, Lov om social service § 114

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang