Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Åbenhed og indblik Kvalitetsstandarder Stofmisbrug

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug

 • Titel: Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter § 101 i Lov om Social Service
 • Opdateret: 4. august 2022.

Aalborg Kommunes kvalitetsstandard på stofmisbrugsområdet indeholder en samlet beskrivelse af behandlingstilbuddet herunder målgruppe, serviceniveau og retningslinjer. 

Kravet til udarbejdelse af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er fastsat i Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 styk 13 i lov om social service (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 17.12.2019. Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af § 139 i Lov om Social Service).


Opgaver på stofmisbrugsbehandlingsområdet 

Aalborg Kommunes opgaver på stofmisbrugsbehandlingsområdet består dels af en række behandlingsopgaver og dels en række øvrige opgaver, der relaterer sig til arbejdet med borgere, som har problemer med rusmidler.  

De behandlingsorienterede opgaver udgør:

 • Udredning og visitation
 • Ambulant behandling
 • Døgnbehandling
 • Efterbehandling     

Behandlingstilbuddene er nærmere beskrevet i organisationsafsnittet.

De øvrige opgaver på stofmisbrugsområdet består af:

 • Åben rådgivning og vejledning
 • Opsøgende arbejde over for målgruppen, blandt andet på Aalborgs ungdomsuddannelser
 • Undervisningsopgaver     
 • Samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 • Rådgivning og gruppeforløb til pårørende

Aalborg Kommune samarbejder med en række aktører på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Det drejer sig blandt andet om:

 • Sagsbehandlere i kommunens forvaltninger og afdelinger
 • Psykiatrien i Region Nordjylland
 • Læger og andre faggrupper fra Sundhedssektoren, for eksempel Aalborgs akutmodtageafsnit
 • Eksterne døgnbehandlingsinstitutioner
 • Kriminalforsorgen

Målgruppen for stofmisbrugsbehandling

I Åben Rådgivning og Visitation kan alle borgere i Aalborg Kommune på 18 år og derover henvende sig og søge om social behandling for stofmisbrug. Rusmiddelafsnittet har ligeledes et Ungeafsnit, der varetager behandlingen af borgere mellem 12-17 år. Målgruppen, der kan modtage anonym stofmisbrugsbehandling er personer med et behandlingskrævende misbrug, der ikke har andre sociale problemer. Anonym stofmisbrugsbehandling tilbydes  udelukkende som gruppeforløb. Det står i SEL § 101a.


Det overordnede mål for indsatsen, herunder værdier og normer

Aalborg Kommune, Rusmiddelafsnittet, har en række overordnede målsætninger for stofmisbrugsbehandlingen:

 • At borgeren reducerer misbrug eller opnår stoffrihed.
 • At behandlingen sker i samarbejde med relevante partere for at opnå en koordineret indsats, herunder koordinering med Jobcentret for at etablere meningsfuld indhold i hverdagen.
 • At borgerens familie og netværk inddrages i behandlingen i det omfang, det er nødvendigt og muligt.

Stofmisbrugsbehandlingen bygger på de samme værdier, som det overordnede værdigrundlag i Job og Velfærd.


Visitationsprocedure

Alle personer over 12 år med et stofbrug, som bor i Aalborg Kommune, kan frit henvende sig til Rusmiddelafsnittet. Henvisning kan også ske via egen læge, kriminalforsorgen, sygehuset eller socialafdelingen, men behandlingen bygger på frivillighed.

Borgere mellem 12 til 17 år henvender sig direkte telefonisk til Ungeindsatsen på Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV.

Borgere på 18 år og derover henvender sig i den Åbne Rådgivning og Visitation på Badehusvej 1, 9000 Aalborg.

Hvis borgeren ikke får fuldt ud medhold i sit behandlingsønske, får vedkommende en skriftlig visitationsskrivelse eller et skriftligt afslag med tilhørende klagevejledning (se afsnit om klageadgang). Hvis borgeren får medhold i sit behandlingsønske gives mundtlig besked.

I forbindelse med visitationen udarbejdes for hvert enkelt behandlingsforløb en individuel behandlingsplan.


Behandlingstilbud (organisation)

Aalborg Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug for borgere fra 12 år varetages af Rusmiddelafsnittet i Center for Sociale Indsatser, som er en del af Voksenafdelingen i Job og Velfærd

Social behandling for stofmisbrug tilrettelægges ud fra en helhedsvurdering af den enkelte borgers situation, og behandlingen er derfor meget individuel. Behandlingstilbuddene er baseret på og inspireret af metoderne:

 • MI står for Motivational Interviewing
 • Kognitiv metode
 • Psykoedukation

Afbrydes det tilbudte behandlingsforløb i utide af borgeren, anses behandlingen som afsluttet indtil pågældende igen henvender sig. Der tages dog altid kontakt til borgeren, og det forsøges at fastholde borgeren i behandling. Borgere der optræder truende eller voldeligt over for personalet eller andre i Rusmiddelafsnittet kan bortvises fra behandlingen. Denne mulighed benyttes dog med varsomhed, og borgeren bør i videst muligt omfang gives andre tilbud, herunder tilbud der sikrer den fortsatte behandling.

I det følgende beskrives de forskellige behandlingstilbud.

Udredning og visitation

Lov om social service §§ 101.

Alle borgere, der henvender sig, tilbydes udredning og visitation. Udredning og visitation skal sikre, at der sker en afdækning af borgerens rusmiddelproblematikker, den samlede situation (sociale, fysiske og psykiske forhold) samt borgerens motivation og behandlingsbehov. Målet er at tilvejebringe et grundlag for en behandlingsplan, som fastlægger det individuelle behandlingsforløb. Udredningsforløbet vil typisk bestå af sammenlagt 1 til 3 samtaler.

Rusmiddelafsnittet træffer beslutning om, hvilket behandlingstilbud der skal gives. Dette sker på baggrund af en udarbejdet visitationsjournal. Behandlingstilbuddet præsenteres efterfølgende for borgeren, og behandlingen igangsættes.

Rusmiddelafsnittet har særlig opmærksomhed på gruppen af gravide stofmisbrugere. Gravide misbrugere tilbydes tidlig rådgivning og støtte, herunder har Rusmiddelafsnittet et tæt samarbejde med Familieambulatoriet, Aalborg Sygehus.

Ambulant behandling

Lov om social service §§ 101.

Den ambulante behandling iværksættes som de øvrige behandlingstilbud på baggrund af en udredning med en visitationsfaglig vurdering og i et tæt samarbejde med borgeren.

Behandlingen kræver, at borgeren har et ønske om forandring; ønsker at ophøre med/reducere misbruget og opnå stabilitet og kompetencer i almen daglig livsførelse.

Den ambulante stofbehandling ydes i form af individuelle samtaler og gruppebehandling. Behandlingens indhold planlægges altid individuelt ud fra borgerens ønsker og behov. Der træffes blandt andet aftaler om samtalehyppighed, gensidige forventninger afstemmes, påbegyndelse af evt. afgiftning, samtalernes indhold mv.

Behandlingen er konceptstyret og opbygget i temaer, hvor udgangspunktet er den enkeltes ønsker og behov. Borgeren får hjemmeopgaver, som vedkommende skal arbejde med mellem sessionerne.

Samarbejde med borgerens praksislæge kan være relevant og nødvendig.

Anonym stofmisbrugsbehandling

Lov om social service § 101a.

Der tilbydes anonym stofmisbrugsbehandling i gruppe via separat og anonym indgang på Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV. Der startes ny gruppe hvert kvartal med løbende optag. Behandlingen består af en kort indledende samtale i Visitationen med henblik på information/rådgivning, en afklaring af aktuelt forbrug og om borgeren tilhører målgruppen for anonym stofmisbrugsbehandling. Behandlingen består herudover af et gruppeforløb bestående af 8 sessioner og en afsluttende samtale.

Ungeindsatsen, særligt for de 12-17 årige

Ungeindsatsen er et tilbud til unge mellem 12 og 17 år. Tilbuddet er organiseret i Rusmiddelafsnittet Behandling, på Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV, og består af tre medarbejdere med et særligt fokus på forældreinddragelse og samarbejde med familiegrupperne.

Formålet med Ungeindsatsen er at sikre en tidlig indsats samt opspore de unge, der har et misbrug eller er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug. Ungeafsnittet tilbyder:

 • Screening og udredning med henblik på behandling
 • Behandling, herunder behandling som en del af en anbringelse i nærmiljøet
 • Konsulentfunktion ift. andre professionelle, der arbejder med unge med misbrugsproblematikker
 • Uddannelse af andre professionelle, der arbejder med unge med rusmiddelproblematikker

Ud over Ungeindsatsen er der en række aktører på ungeområdet, som forebygger og foretager tidlig opsporing af unges misbrug. Disse aktører er bl.a. Midtbysjakket, Ungerådgivningen, opsøgende medarbejdere i fritidscentre og SSP.

Udredning og behandling af unge under 18 år kræver accept fra såvel forældremyndighed som den unge. Henvisningen kan også ske via familiegrupperne. I de sager hvor der er behov for en særlig indsats rettet mod den unges misbrug, fremsendes sagen til Ungeindsatsen, hvor der skal foreligge en børnefagkyndig undersøgelse samt en handleplan, som danner grundlag for den videre behandlingsplan.

Døgnbehandling

Lov om social service §§ 101 og 107, styk. 2, nummer 2.

Døgnbehandling er det mest omfattende behandlingstilbud til borgere, hvis samlede misbrugssituation er så belastet, at ambulant behandling ikke vurderes at være tilstrækkelig dækkende til at kunne tilgodese behandlingsbehovet. Behandlingens mål er at gøre borgeren stoffri og at give vedkommende redskaber til at holde sig stoffri. Tilbuddet omfatter:

 • Afgiftning
 • Stabilisering - helbredsmæssigt og socialt
 • Adfærdsregulering
 • Bearbejdning af holdninger, værdier og normer
 • bearbejdning og håndtering af følelsesmæssige problematikker, relateret til misbruget

Visitation til døgnbehandling sker på baggrund af en forudgående udredning.

Aalborg Kommune råder ikke over egne døgninstitutioner, hvorfor døgnbehandling foregår på godkendte eksterne døgninstitutioner. Rusmiddelafsnittet råder over et budget til køb af døgnbehandling på eksterne døgninstitutioner, svarende til cirka 8 fuldtidspladser. Døgnbehandlingen varer oftest mellem to og fire måneder.

Under døgnopholdet fører Rusmiddelafsnittets visitatorer tilsyn med borgerens behandlingsforløb. Visitatorernes tilsyn fokuserer på, om døgninstitutionen lever op til de kvalitetskrav, Rusmiddelafsnittet har opstillet. Ligeledes følges der op på målene i behandlingsplanen. 

Døgninstitutionerne skal være godkendte af Socialtilsynet. For yderligere information om de godkendte døgninstitutioner, henvises der til Tilbudsportalen.

Læs mere om godkendte døgninstitutioner på Tilbudsportalen

Efterbehandling

Lov om social service §§ 101 og 107, styk 2, nummer 2.

Efterbehandling er et tilbud, som ligger i umiddelbar forlængelse af den eksterne døgnbehandling. Efterbehandlingen er således en videreførelse af arbejdet fra døgninstitutionen, hvor behandlingen støtter borgeren mod en forandring fra et liv som stofafhængig til en dagligdag uden stemningsændrende midler.

Målgruppen er borgere over 18 år, der har gennemført døgnbehandling og har opnået mindst 60 dages stabil stoffrihed, og som fortsat har brug for støtte og hjælp til at blive integreret i samfundet gennem implementering af det tillærte fra døgnbehandlingen.

Efterbehandlingen råder over 16 døgnpladser. Der tilbydes et efterbehandlingsforløb på cirka 3 til 6 måneders varighed.

Under opholdet på døgnpladserne arbejder borgeren med at skifte dagsprogrammet ud med arbejde, uddannelse eller andet samt finde egen bolig.

Gruppemøderne er en obligatorisk del af efterbehandlingsprogrammet, og finder sted to gange om ugen. Gruppemødernes overordnede formål er at udvikle evnen til at fungere i grupper, lære af andre samt bede om hjælp.  


Behandlingsgaranti

Social behandling for stofmisbrug er omfattet af en behandlingsgaranti i henhold til Servicelovens § 101, styk 2. Behandlingsgarantien betyder, at der skal iværksættes tilbud om behandling senest 14 dage efter, at borgeren første gang har henvendt sig med et ønske om at komme i behandling. Der følges løbende op på overholdelse af behandlingsgaranti bl.a. via ledelsestilsyn. 

Fristen på 14 dage gælder kun i forhold til de behandlingstilbud, Rusmiddelafsnittet visiterer til. Vælger borgeren at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud (som dog ikke er gratis for borgeren), vil det ikke altid være muligt at iværksætte en behandling inden for fristen.

Fristen kan også fraviges, hvis borgeren ikke ønsker at gøre brug af behandlingsgarantien, hvis borgeren udebliver fra behandlingsaftaler, eller hvis borgeren ikke samarbejder omkring indhentning af de oplysninger, der er relevante for at få lavet en behandlingsplan.

Unge under 18 år er omfattet af en særlig behandlingsgaranti, hvilket betyder, at såfremt misbruget medfører alvorlige sociale og/eller adfærdsmæssige problemer, skal der iværksættes tilbud inden for 14 dage.


Frit valg af behandlingstilbud

Borgere, der er visiteret til stof rusmiddelbehandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, de er visiteret til. Reglen om frit valg fremgår af Servicelovens § 101, stk. 4.

Der er kun tale om behandlingstilbud, der er registreret og godkendt i Tilbudsportalen. Med tilsvarende karakter menes, det er et krav, at tilbuddet yder den behandling, borgeren er visiteret til. Der er således ikke frit valg mellem døgn- og dagbehandling, og det vil nødvendigvis ikke være alle godkendte behandlingstilbud, der er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Det er den udarbejdede behandlingsplan, der danner rammen for de valg, der kan foretages.

Retten til frit at vælge behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Dette i henhold til samme paragraf, styk 6. Denne undtagelse henviser til situationer, hvor en borger grundet psykoser, svære karakterafvigelser eller psykiatriske lidelser kan mangle evnen til at træffe et rationelt valg i en sådan grad, at vedkommendes valg ikke tilgodeser behandlingsbehovet.


Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner

Når en borger kontakter Rusmiddelafsnittet med stofmisbrug, udarbejdes der i samarbejde med borgeren en behandlingsplan for selve rusmiddelbehandlingen. Herudover sørger Rusmiddelafsnittet for så tidligt som muligt at kontakte borgerens rådgiver i Socialafdelingen og/eller Jobcentret, så der kan laves konkrete aftaler omkring samarbejdet og indsatsen.

Omfanget af samarbejdet og indsatsen afhænger af borgerens behov. Det tilstræbes at opgave- og ansvarsfordelingen aftales og formuleres så konkret så muligt. Dette indebærer, at borgerens rådgiver allerede fra starten af og under behandlingsforløbet sørger for at få udredt og afklaret en mere langsigtet handleplan for borgeren, sådan at borgeren sideløbende med eller ved afslutning af misbrugsbehandlingen kan følge den uddannelse eller det job, der sideløbende med misbrugsbehandlingen er arbejdet hen imod.

Borgerens rådgiver har pligt til at koordinere handleplaner med Kriminalforsorgen. Målgruppen for de koordinerede handleplaner er indsatte i fængsler og arresthuse. Initiativet til koordinering af handleplaner påhviler Kriminalforsorgen. Borgerens rådgiver sørger for, efter henvendelse fra Kriminalforsorgen, at indsatsen koordineres med de af Kriminalforsorgen iværksatte tiltag.


Brugerinddragelse

Aalborg Kommune, herunder Rusmiddelafsnittet, lægger stor vægt på at inddrage borgerne i arbejdet med at tilrettelægge de sociale tilbud. Det gælder i særlig grad for indsatsen i forhold til udsatte borgere, hvorfor der i Aalborg Kommune er nedsat et Udsatteråd med deltagelse af en bred vifte af brugerrepræsentanter, herunder en repræsentant fra Substitutionsbehandlingen og fra Café VæXt, der begge er organiseret i Rusmiddelafsnittet.

I et behandlingsforløb for stofmisbrug inddrages den enkelte borger i planlægningen og udformningen af behandlingsplanen. 


Betaling for kost og logi 

Stofmisbrugsbehandling er gratis for borgere i Aalborg Kommune.

I forbindelse med døgnbehandling og efterbehandling, hvor borgeren opholder sig på et eksternt døgntilbud, betales for kost og logi. Når egenbetalingen fastsættes, sker det på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte borgers økonomi.


Information og klageadgang

Der findes information om sagsbehandlingen og behandlingstilbud på rusmiddelområdet på Aalborg Kommunes hjemmeside, ligesom der er udarbejdet informationsmateriale vedrørende behandlingstilbuddene, der udleveres på flere lokaliteter i Aalborg Kommune

Klager over afgørelser truffet af Rusmiddelafsnittet kan efter den sociale lovgivning indbringes for Ankestyrelsen. Det kan f.eks. dreje sig om et helt eller delvist afslag på behandling eller overskridelse af behandlingsgarantien.

Kun den person, som afgørelsen vedrører, kan klage. Klagefristen er fire uger fra modtagelsen af afgørelsen. Der er ikke noget krav til, hvordan en klage skal indgives. Hvis klagen indgives mundtligt, skal myndigheden (Rusmiddelafsnittet) sørge for, at den bliver skrevet ned.

Hvis afgørelsen fastholdes, bliver klagen med begrundelsen for afgørelse og genvurdering sendt videre til Ankestyrelsen. Nærmere rådgivning og vejledning om klageadgang fås hos Rusmiddelafsnittets medarbejdere.


Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

I Rusmiddelafsnittet er der ansat en række forskellige personalegrupper.

Typisk har rusmiddelbehandlerne en baggrund som socialrådgiver, pædagog, psykolog, alkolog eller familieterapeut.

I Rusmiddelafsnittet arbejdes der kontinuerligt med at vurdere behovet for efter- og videreuddannelse hos personalet. Uddannelse sker dels ved traditionel ekstern/internt kursus og uddannelse og dels ved deltagelse i særlig individuelle tilrettelagte forløb på behandlings- institutioner, der samarbejdes med. Der er blandt andet gennemført et målrettet diplomforløb i samarbejde med en professionshøjskole og flere forløb i anvendelsen af MI (Motivational Interviewing).


Monitorering af indsatsen

Rusmiddelafsnittet indberetter løbende data til Danmarks Statistiks Stofmisbrugsdatabase. Rusmiddelafsnittet fører løbende statistik over antal borgere, antal forløb med videre inden for de forskellige behandlingstyper.

Det er vores mål at: 

 • Andelen af personer med et stofmisbrug, der efter afsluttet behandling er stoffri, samt andelen af personer med et stofmisbrug, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug udgør 50 %

Det er også vores mål, at: 

 • Andelen af personer med et stofmisbrug i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder udgør under 10 %. 

Vedrørende hjemmeboende børn under 18 år

Enhver borger, der henvender sig for at modtage stofmisbrugsbehandling, vil blive spurgt ind til sine familieforhold, og dermed også om eventuelle hjemmeboende eller samvær med børn under 18 år.

Det sker som en del af den udredning, der skal klarlægge den enkelte borgerens situation forud for stofbehandlingen. Det sker også for at leve op til den skærpede underretningspligt, som betyder, at personalet i stofmisbrugsbehandlingen er forpligtet til at underrette de kommunale myndigheder, hvis børn har behov for særlig støtte.

Hvis behandlingspersonalet på baggrund af ovenstående bliver opmærksom på, at en forælder til et hjemmeboende barn under 18 år indskrives til stofmisbrugsbehandling, indberettes dette altid til den kommunale sagsbehandler i familiegruppen.

Tilrettelæggelsen af de konkrete behandlingstilbud sker i et samarbejde mellem misbrugsbehandler og rådgiver i Familiegruppen med henblik på at udvise hensyntagen til hjemmeboende børn eller børn, der er samvær med.


Fremtidig indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet

Med "Borgeren i centrum" arbejder Rusmiddelafsnittet vedvarende og målrettet på at optimere sammenhænge i behandlingen. Sikker drift og optimal behandling opnås gennem afbalancering mellem kendte behandlingsmetoder, værdistyring, effektmåling og dokumentation.

Rusmiddelafsnittet vil fortsat arbejde på at udvikle et tættere samarbejde med Jobcentret med henblik på at iværksætte beskæftigelsesrettede tiltag sideløbende med behandling for stofmisbrug. Dette kunne for eksempel tage form af særligt tilrettelagte aktiveringstilbud specielt egnede for borgere med stofmisbrug

Derudover vil Rusmiddelafsnittet til stadighed være opsøgende og opmærksom på eventuelle nye behov inden for misbrugsbehandlingsområdet.

Kontakt

Voksensocialafdelingens Sekretariat

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 74 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang