Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Træning, støtte og sygdom Rammer for genoptræning for borgere over 18 år efter sundhedsloven § 140

Rammer for genoptræning for borgere over 18 år efter sundhedsloven § 140

Målgruppe

Du kan få gratis genoptræning i kommunen, hvis du ved udskrivelse fra sygehus har fået en genoptræningsplan.
Hvis din genoptræningsplan er fra andre områder end det ortopædkirurgiske, bliver din genoptræning udført af Aalborg Genoptræning.
Hvis du er blevet behandlet for en ortopædkirurgisk lidelse på sygehuset, kan du være omfattet af frit leverandørvalg i Aalborg Kommune.

Du kan ikke benytte frit leverandørvalg på det ortopædkirurgiske område, hvis:

 • Du er udskrevet efter amputation af ben.
 • Du er blevet udskrevet efter operation eller konservativ behandling i forhold til nakke- og rygproblematikker.
 • Du bor på plejehjem eller i botilbud.
 • Du er på midlertidigt ophold på en af kommunes institutioner eller på rehabiliteringscenter i Ulsted eller Mou.

Beskrivelse af forløbet

 1. Når du udskrives fra sygehuset og får en genoptræningsplan, sender Visitationen for genoptræningsplaner i Sundhed og Kultur et informationsbrev som digital post til dig.
 2. Hvis du er fritaget fra digital post, kommer brevet med papirpost. Du må derfor regne med længere tid, før du modtager informationsbrevet.
 3. Inden for 4 kalenderdage modtager du information om tid og sted for din genoptræning.
 4. Du får tilbudt en tid, så du senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehuset kan starte i et genoptræningsforløb. Dette gælder medmindre lægen i din genoptræningsplan har skrevet, at du ikke må begynde på din genoptræning endnu. 

I den periode, hvor du modtager genoptræning efter sundhedslovens § 140, har du ikke samtidig ret til at modtage tilskud til behandling for samme lidelse hos en praktiserende fysioterapeut efter sundhedslovens § 140a (vederlagsfri fysioterapi) eller træning efter Servicelovens § 86 stk.1 og 2.


Formålet med genoptræning

Formålet med genoptræningen er at give dig et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb efter udskrivning fra sygehuset.

Din genoptræning tager udgangspunkt i dit behov, som er beskrevet i din genoptræningsplan fra sygehuset. Din fysioterapeut eller ergoterapeut vil sammen med dig opstille mål for din genoptræning.

Genoptræningen skal medføre enten:

 • At din ergoterapeut og/eller din fysioterapeut vurderer, at du er blevet så selvhjulpen som muligt, og at du samtidig har opnået det bedst mulige funktionsniveau i forhold til de mål, I sammen har opstillet eller
 • At du selv kan videreføre genoptræningen uden støtte fra ergoterapeut eller fysioterapeut.

Tilrettelæggelse af genoptræningen

Din genoptræning vil som udgangspunkt foregå i leverandørens lokaler. Genoptræningen kan dog foregå i eget hjem efter en individuel faglig vurdering.

Opstartsundersøgelse

 • Du bliver undersøgt af din ergo- eller fysioterapeut, og sammen sætter I mål for din genoptræning.

På baggrund af en faglig vurdering vil dit træningsforløb være:

 • Et individuelt forløb.
 • Holdtræning.
 • Eller en kombination af individuel og holdtræning.

Slutundersøgelse

Ved afslutning af dit træningsforløb deltager du i en slutundersøgelse eller slutsamtale.


Vores forventninger til dig

Forudsætningen for en vellykket genoptræning er, at du er motiveret og deltager aktivt i forløbet. Derfor forventer vi, at du prioriterer genoptræningen, gennemfører relevante hjemmeøvelser, møder op og deltager i aktiviteterne.

Hvis du er forhindret i at deltage i genoptræningen på det aftalte tidspunkt, skal du give besked hurtigst muligt. Hvis du selv aflyser træningen, kan du ikke forvente at få en ny tid.

Hvis du fravælger genoptræningen og gentagne gange melder afbud eller udebliver, bliver din bevilling afsluttet.

Du skal meddele leverandøren, hvis der sker ændringer, som har betydning for din deltagelse i genoptræningen.

Hvis en medarbejder beskadiger nogle af dine ting, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning.


Hvad kan du forvente af leverandøren

Din fysioterapeut og/eller ergoterapeut vil under din genoptræning støtte og motivere dig, så du så vidt muligt når dine mål. Du bliver mødt af en høj faglighed, og leverandøren står til rådighed med råd og vejledning.

Leverandøren har pligt til at overholde jeres aftaler. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times forsinkelse, ellers skal leverandøren give dig besked.

Hvis leverandøren under særlige omstændigheder er nødt til at ændre tiden, skal du tilbydes en ny tid.

Hvis din ergoterapeut og/eller fysioterapeut udebliver, skal du kontakte leverandøren, og du har ret til en ny tid. Leverandøren vil sørge for, at det så vidt muligt er hos den samme ergoterapeut og/eller fysioterapeut.


Kørsel og befordring

Hvis du på grund af funktionsnedsættelse er ude af stand til at transportere dig selv til genoptræning, kan du søge om kørsel i henhold til Sundhedslovens § 172.

Befordringsgodtgørelse

Alle pensionister har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra stedet, hvor genoptræningen foregår. Hvis du ikke er pensionist, har du også ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis:

 •  Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 kilometer eller
 • Din tilstand udelukker brug af offentlige transportmidler.

Kontakt Visitationen for genoptræningsplaner i Sundhed og Kultur, hvis du vil søge om befordring eller befordringsgodtgørelse.

Særligt for befordringsgodtgørelse

Hvis du er pensionist, har du ret til befordringsgodtgørelse, hvis udgiften med det billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger 44,00 kroner per dag.

Hvis du ikke er pensionist, har du ret til befordringsgodtgørelse, hvis udgiften med det billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger 103,00 kroner per dag.

Vær opmærksom på, at befordringsgodtgørelsen udbetales samlet, når hele dit genoptræningsforløb er afsluttet


Frit leverandørvalg på det ortopædkirurgiske område

Hvis du er blevet behandlet på de ortopædkirurgiske afdelinger på sygehuset, kan du være omfattet af frit leverandørvalg i Aalborg Kommune. Det betyder, at du frit kan vælge mellem den kommunale eller en privat leverandør af genoptræning.

Du får tilsendt en liste over kommunens godkendte leverandører, som du kan vælge mellem. Det er ikke muligt at skifte leverandør undervejs i forløbet.

Hvis du ønsker en privat leverandør, skal du inden for 2 kalenderdage efter din udskrivelse meddele Visitationen for genoptræningsplaner i Sundhed og Kultur, hvor du ønsker din genoptræning skal foregå. Det kan ske via din e-Boks eller på telefon 99 82 34 10 klokken 9-13 alle hverdage.

Hvis du ikke senest 2 kalenderdage, efter du er blevet udskrevet har givet Visitationen for genoptræningsplaner i Sundhed og Kultur besked om dit valg, får du automatisk tildelt den kommunale leverandør, Aalborg Genoptræning. Det skal sikre, at du hurtigst muligt kommer i gang med din genoptræning efter din indlæggelse på sygehus.

Du får tilbudt en tid til opstart i genoptræning inden for 7 kalenderdage fra din udskrivelse. Der kan dog være forhold vedrørende din diagnose, som betyder, at du ikke kan eller må begynde din genoptræning inden for de 7 kalenderdage.

Du kan ikke benytte en privat leverandør, hvis:

 • Du er udskrevet efter amputation af ben.
 • Du er blevet udskrevet efter operation eller konservativ behandling i forhold til nakke- og rygproblematikker.
 • Du bor på plejehjem eller i botilbud.
 • Du er på midlertidigt ophold eller på rehabilitering i Ulsted eller Mou.

Det nationale frie valg 

Hvis ikke du får tilbudt en tid til opstart af genoptræning senest 7 kalenderdage efter din udskrivelse, har du ret til at vælge genoptræning hos en privat leverandør, som er godkendt af FritValgService.

Kontakt Visitationen for genoptræning i Sundhed og Kultur - se kontaktinformationer nedenfor.

Læs mere på hjemmeside for FritValgServices 


Valg af genoptræning i en anden kommune

Du har ret til frit at vælge genoptræning på andre kommuners egne institutioner men ikke hos private leverandør i andre kommuner.

En kommunes genoptræningsenhed kan afvise personer med bopæl i en anden kommune, hvis de ikke har kapacitet til at tage flere ind.

Hvis du er startet i et forløb med genoptræning i en anden kommune end Aalborg Kommune, skal du gøre genoptræningen færdig der.


Befordring til genoptræning i andre kommuner

Hvis du vælger genoptræning i en anden kommune end bopælskommunen, er du ikke berettiget til kørsel. Du er i stedet berettiget til samme befordringsgodtgørelse, som hvis du modtog genoptræning i egen kommune.


Særlige forhold

Arbejdsmiljø

Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om genoptræningen foregår i træningslokaler, i nærmiljøet eller i dit hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Aalborg Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Vi kan derfor ikke pålægge en medarbejder at arbejde, mens der ryges i lokalet.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. 

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller låne penge af dig. Hvis en medarbejder overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.


Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over serviceniveauet, herunder ventetider og tilrettelæggelse af din genoptræning, kan du kontakte:

Visitationen for genoptræningsplaner i Sundhed og Kultur - se kontaktinformationer nedenfor.

Hvis du ønsker at klage over den faglige vurdering af dit behov for genoptræning anført i genoptræningsplanen, kan du henvende dig til:

Styrelsen for Patientklager på telefon 72 33 05 00 eller anvende et klageskema på borger.dk.


Vedtaget: 1. december 2023 af Sundhed og Kultur, Aalborg Kommune.

Kontakt

Visitation Genoptræningsplaner

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 10

Telefontider fra 2. juli til og med 28. august

Alle hverdage klokken 9.00-12.00

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang