Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Skolebestyrelse

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter.

Skolebestyrelser i Aalborg Kommune

Alle folkeskoler og 2 specialskoler har en demokratisk valgt bestyrelse, som er med til at sætte retning for den enkelte skole.

Skolebestyrelsen arbejder inden for de rammer, som lovgivningen og de lokale politiske beslutninger udstikker.

Forældrene har flertal i skolebestyrelsen.

Hvem er med i skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen består af følgende medlemmer, som alle har stemmeret:

 • op til 7 forældrerepræsentanter
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 elevrepræsentanter

Forældrerepræsentanterne vælges for 2 eller 4 år af gangen, mens medarbejdere og elever vælges for 1 år af gangen.

Derudover kan skolebestyrelsen udpege op til 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller det lokale foreningsliv til skolebestyrelsen.

Udpegningen sker for 1 år af gangen. De udpegede har også stemmeret. Skolens leder, dennes stedfortræder og DUS-indskolingslederen deltager i bestyrelsens møder og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Hvad laver skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter.

Se Folkeskolelovens § 44. som er de obligatoriske principper skolebestyrelserne skal arbejde i forhold til:

 • Undervisningens organisering
 • Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber
 • Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening jf. §33, stk. 9
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik 
 • Skolefritidsordningens virksomhed
 • Den åbne skole
 • Skolens arbejde med meddelelsesbogen
 • Madordning (såfremt skolebestyrelsen har besluttet, at der skal oprettes en madordning på skolen)

Derudover er der i Aalborg Kommune besluttet yderligere følgende områder, som skolebestyrelserne skal fastlægge principper for:

 • Indhold og organisering af den understøttende undervisning med særlig fokus på, hvordan der skabes en sammenhængende og varieret undervisning
 • Samarbejdet i den åbne skole
 • Skolens arbejde med motion og bevægelse
 • Samvær, adfærd, sprogbrug og kommunikation
 • Sundhedspolitiske principper for kost, rygning, alkohol og motion
 • Arbejdet med evaluering
 • Holddannelse

Skolebestyrelsen kan endvidere vælge at fastsætte principper for andre emner/områder i relation til den enkeltes skoles hverdag og virke. 

Skolebestyrelsen fører også tilsyn med om skolen lever op til de vedtagne principper.

I praksis foregår det ved, at skolens ledelse redegør for, hvordan skolen arbejder. Inden for de kommunalt vedtagne rammer skal skolens budgetter også godkendes af skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsens placering i styringen af skolerne og skolebestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i 'Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunes Skoler'.

Hvis du vil vide mere


Det følger af folkeskolelovens § 41, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg Kommunes skolevæsen.

Byrådet

§ 1. Byrådet har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40.

Ved lov nr. 534 af 12. juni 2009 blev der i folkeskoleloven indført et delegationsforbud, således de beslutninger, der er opregnet i folkeskolelovens §40, stk. 2, nr. 1-7 skal træffes af kommunalbestyrelsen på et møde. I Aalborg Kommune er det Byrådet, som på deres møder skal træffe beslutning herom.

Stk. 2. Byrådet træffer beslutning vedrørende mål og rammer for skolernes virksomhed.

Stk. 3. Byrådet træffer beslutning i alle sager vedrørende Børne- og Undervisningsudvalgets bevillinger og økonomiske rammer for de enkelte skoler.

Stk. 4. Byrådet træffer beslutning om skolernes struktur, antallet af skoler, skolernes omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og for DUS. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Stk. 5. Byrådet træffer beslutning om kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Stk. 6. Byrådet træffer beslutning om suspension i ganske særlige tilfælde fra reglerne om det frie skolevalg for kommunens folkeskoler.
Suspension af fritvalgsreglerne for så vidt angår konkrete klasser eller klassetrin udmøntes af Børn og Unge efter indstilling fra skolelederen på den pågældende skole. 

Stk. 7. Byrådet træffer tillige beslutning om antallet af skoledage, rammer for klassedannelsen, elevernes undervisningstimetal og skoledagens længde samt specialundervisningen mv.

Stk. 8. Byrådet træffer beslutning om generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter folkeskolelovens § 3, stk. 4, 8 og 9. 

Stk. 9. Byrådet træffer beslutning om frivillige madordninger, herunder madordninger i DUS. Byrådet beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis forplejning eller med differentieret indkomstafhængigt tilskud, og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne. 

Børne- og undervisningsudvalget

§ 2. Børne- og Undervisningsudvalget træffer afgørelse i alle sager og forhold for Aalborg Kommunes skoler, der i folkeskoleloven er henlagt til Byrådet, og som ikke er omfattet af §1, jf. § 9 i Styrelsesvedtægten for Byrådet i Aalborg Kommune.


Skolebestyrelsen

Jf. folkeskolelovens §42- §44

3.1 Sammensætning og valg

§ 3. Ved enhver selvstændig folkeskole vælges en skolebestyrelse.
Stk. 2. Ved skoler med overbygning består skolebestyrelsen af:

 • 7 forældrerepræsentanter
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 elevrepræsentanter

Alle har stemmeret.

Stk. 3. Ved skoler uden overbygning beslutter skolebestyrelsen selv, hvorvidt bestyrelsen skal bestå af:
•    5 eller 7 forældrerepræsentanter. Hvis en bestyrelse består af 5 forældrerepræsentanter, er det ikke muligt at have eksterne repræsentanter i bestyrelsen, jf. stk. 7. 
•    2 medarbejderrepræsentanter
•    2 elevrepræsentanter

Alle har stemmeret.

Stk. 4. Ved skoler med fælles ledelse (folkeskolelovens §24, stk. 3 og 4) består skolebestyrelsen af: 
•    7 forældrerepræsentanter – mindst to forældrerepræsentanter fra hver afdeling
•    2 medarbejderrepræsentanter – én medarbejderrepræsentant fra hver afdeling
•    2 elevrepræsentanter – der kan laves lokale retningslinjer for, hvorvidt eleverne skal repræsentere hver sin afdeling

Alle har stemmeret.
Stk. 5. Hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1 repræsentant ud af de valgte forældrerepræsentanter. 
Såfremt en forældrekandidat, med barn i en specialklasse, ikke er blandt de 7 forældre med flest stemmer, så har kandidaten alligevel krav på en plads i skolebestyrelsen, da vedkommende repræsenterer specialklasserne på skolen.

Ønsker ingen forældrerepræsentanter, der har børn i specialklasserne, at opstille, kan andre forældre til børn indskrevet i skolen opstilles/vælges til at repræsentere denne forældregruppe. I øvrigt henvises der til stk. 6 ved skoler med specialklasser.

Stk. 6. Generelt for alle skoler gælder at:

 • Skolens leder og dennes stedfortræder samt lederen af skolefritidsordningen (DUS) deltager i skolebestyrelsens møder - uden stemmeret.
 • Forældrerepræsentanterne skal til enhver tid udgøre flertallet af skolebestyrelsens medlemmer.
 • Forældrerepræsentanternes valgperiode er 2 eller 4 år efter lokal beslutning, og de øvrige valgte medlemmers valgperiode er 1 år.
 • Et flertal af repræsentanter for forældrene skal vælges af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen.
 • Forældrerepræsentanter og disses stedfortrædere vælges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse og de kommunalt fastsatte regler om valg til skolebestyrelser.


Stk. 7. Endvidere gælder følgende:

 • Hvis skolen har fælles leder og bestyrelse med et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven, skal der være forældrerepræsentanter for børn i både skolen og dagtilbuddet/fritidshjemmet.
 • Hvis skolen har fælles leder og bestyrelse med en ungdomsskole, skal der være forældrerepræsentanter for børn i skolen.

Stk. 8. Det tilstræbes, at yderligere to pladser i skolebestyrelserne tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. I givet fald skal antallet af forældrerepræsentanter være 7 personer.

De eksterne repræsentanter har stemmeret og vælges for 1 år ad gangen.

Det er den siddende bestyrelse, der beslutter og retter henvendelse til repræsentanter for ovennævnte organer og beslutter, hvem skolebestyrelsen vil vælge til at sidde i skolens bestyrelse.

Stk. 9. Øvrige særlige bestemmelser i forhold til forældrerepræsentanter er oplistet i folkeskolelovens § 42.

Stk. 10. Skolebestyrelsen ved Kollegievejens Skole og Egebakken består af:

 • 5 forældrerepræsentanter
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 elevrepræsentanter

Alle har stemmeret.

Desuden deltager skolens leder og dennes stedfortræder i skolebestyrelsens møder - uden stemmeret. 

Lederen af skolefritidsordningen (DUS) på Kollegievejens Skole deltager i skolebestyrelsens møder - uden stemmeret. 

I øvrigt henvises til stk. 6.

Stk. 11. Sammensætningen af bestyrelsen i skoler med udvidet SFO (DUS) – også kaldet USFO, jf. folkeskoleloven § 3, stk. 7, 2. pkt. (en skole med SFO (DUS), der optager børn fra det fyldte 3. år) følger normalt bestemmelserne i folkeskolelovens § 42, stk. 1. Imidlertid er det besluttet i Aalborg Kommune, at sammensætningen af bestyrelsen skal ske efter samme regler, som ved samdrevne institutioner, jf. stk. 12.
I øvrigt henvises til stk. 6 og 8.

Stk. 12. Samdrevne institutioner, jf. folkeskolelovens § 24 a (fælles ledelse for skole, SFO (DUS) og dag-tilbud, der optager børn fra 0 år) skal etablere en fælles bestyrelse efter reglerne i folkeskolelovens § 24 a, stk. 2-4.

To forældrerepræsentanter og én medarbejderrepræsentant fra dagtilbuddet skal vælges på separate valgmøder i dagtilbuddet.

Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i folkeskoleloven og dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Beslutninger alene vedrørende henholdsvis skole eller dagtilbud træffes af de medlemmer af fællesbestyrelsen, der repræsenterer henholdsvis skole eller dagtilbuddet, jf. folkeskolelovens § 24 a, stk. 4. 

I øvrigt henvises til stk. 6 og 8.

Stk. 13. Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation er ikke omfattet af denne styrelsesvedtægt.

§ 4. Medarbejderrepræsentanterne vælges ved, at skolens leder inden 1. april indkalder samtlige medarbejdere, der pr. 1. august samme år gør tjeneste ved skolen og har reference til skolelederen, til en fælles valghandling. Alle disse medarbejdere er valgbare og stemmeberettigede og har en stemme ved valget. De to medarbejdere, der har fået henholdsvis flest og næstflest stemmer, er valgt. 
To stedfortrædere vælges ved en ny afstemning efter samme fremgangsmåde. 

§ 5. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet. Såfremt der ikke er dannet et elevråd på skolen, vælges repræsentanterne af og blandt eleverne på skolen. Valget af elevrepræsentanter til skolebestyrelsen følger valget til elevrådet. 

Der sidder som udgangspunkt to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. 

§ 6. På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand. Valget sker ved bundet flertalsvalg. 

§ 7. Skolebestyrelsen kan anmode byrådet om et byrådsmedlems deltagelse i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 4.


Skolebestyrelsens mødevirksomhed 

§ 8. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Skolebestyrelsesmøder er lukkede møder. 

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre end de i § 3, stk. 2 og stk. 5 nævnte til at deltage i møderne, når der foreligger en særlig begrundelse derfor. 

Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke overvære eller deltage i behandlingen af sager, der vedrører enkelt personer.

§ 9. Når et medlem er forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager stedfortræderen så vidt muligt. 

§ 10. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Et sådant ønske skal fremsættes med angivelse af, hvilke(t) punkt(er) der ønskes behandlet på mødet. 

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 

§ 11. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

§ 12. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. 

§ 13. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

§ 14. Der udarbejdes et referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres, hvilke personer der har været til stede. Referatet godkendes efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 

Stk. 3. Skolens leder og dennes stedfortræder er sekretærer for skolebestyrelsen og tager referat under møderne. 

§ 15. Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Skolebestyrelsens beføjelser 

§ 16. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til folkeskolelovens bestemmelser samt inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.

Stk. 2. Aalborg Byråd delegerer sine beføjelser i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 5 til skolebestyrelserne.
 
Stk. 3. Skolebestyrelsen fører blandt andet tilsyn med skolens virksomhed, godkender budgettet, fast-sætter principper og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt, jf. folkeskolelovens § 44.

Stk. 4. Skolebestyrelsen skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af Byrådet eller Børne- og Undervisningsudvalget. 

Stk. 5. Skolebestyrelsen kan af egen drift udtale sig om forhold af betydning for skolen. 

Stk. 6. Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for skolens virksomhed - oplistet i folkeskolelovens § 44, stk. 2.

Desuden skal skolebestyrelsen, ifølge Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning, fastsætte principper for:

indhold og organisering af den understøttende undervisning med særlig fokus på, hvordan der skabes en sammenhængende og varieret undervisning,  skolens arbejde med motion og bevægelse, samarbejdet i den åbne skole, samvær, adfærd, sprogbrug og kommunikation, kost, rygning, alkohol og motion, arbejdet med evaluering og holddannelse.

Skolens bestyrelse kan endvidere vælge at fastsætte principper for andre emner/områder i relation til den enkelte skoles hverdag og virke.  

Klasseforældreråd 

§ 17. Skolerne kan vælge at oprette et klasseforældreråd valgt af og blandt forældrene til elever i de enkelte klasser eller klassetrin. 

Klasseforældreråd har til formål at støtte op om skolebestyrelsens overordnede arbejde samt at sikre et godt samarbejde på tværs af klassens elever, forældre og skolen.

Stk. 2. Klasseforældrerådet har alene rådgivende funktion og kompetence.

Stk. 3. Klasseforældrerådet skal i givet fald vælges af og blandt forældre til børn i Aalborg Kommunes folkeskoler.  

Skolens leder

§ 18. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og byrådet, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 1.

Stk. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever.

Stk. 3. Skolelederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, indenfor de mål og rammer og principper, som Byrådet eller skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke efterfølgende behandles af Byrådet.

Stk. 4. Skolelederen udarbejder, i henhold til folkeskolelovens § 45, forslag til skolebestyrelsen om:

 • Skolens læseplaner.
 • Forslag til principper for skolens virksomhed mv.
 • Forslag til skolens budget indenfor de fastsatte økonomiske rammer.

Stk. 5. Skolens leder skal udøve sin virksomhed i samarbejde med skolens ansatte.

Spørgsmål vedrørende elevers sikkerhed og sundhed skal ske under inddragelse af eleverne. På skoler med elevråd inddrages disse i drøftelse af inddragelsesform og måde. 

Stk. 6. I forbindelse med planlægning af det kommende skoleår forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer for undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen med henblik på, at skolebestyrelsen kan afgive udtalelse herom.

Stk. 7. Skolens leder skal opfordre eleverne på skolen til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil.

§ 19. Skolens leder skal være tæt på de pædagogiske valg og det pædagogiske arbejde på skolen for dermed at sikre et klart fokus på elevernes læring, og at den faglige og sociale udvikling i alle klasser forløber tilfredsstillende.

Skolens leder skal arbejde for et velfungerende skolehjemsamarbejde, således at alle hjem så vidt muligt deltager aktivt i skolens liv og samarbejde omkring det enkelte barn. 

Elevråd


Jf. Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen nr. 695 af 23. juni 2014.

§ 21. Skolens elever danner elevråd i henhold til folkeskolelovens § 46. 

Stk. 2. Elevrådet varetager gennem samarbejde med skolens leder, det undervisende personale og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen. 

Stk. 3. Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Hver elev har én stemme.

Valget afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

De elever, der får flest stemmer, er valgt.
Stk. 4. Elevrådet udarbejder forslag til vedtægter, som vedtages på et møde, hvortil alle elever har ad-gang med stemmeret. Vedtægterne skal minimum indeholde:

 • elevrådets størrelse,
 • hvordan og hvornår elevrådets medlemmer og suppleanter vælges samt valgperiodens længde,
 • hvordan det sikres, at skolens forskellige klassetrin repræsenteres i elevrådet på en hensigtsmæssig måde,
 • elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse,
 • fremgangsmåden ved vedtægtsændringer,
 • hvorvidt elevrådet skal fastsætte en forretningsorden,
 • afholdelse af et årligt møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret, med faste dagsordenspunkter såsom aflæggelse af beretning, regnskabsgodkendelse, valg m.v.,
 • og hvordan et eventuelt afdelingselevråd skal organiseres.

Stk. 5. Elevrådet udpeger selv sin formand. 

Aalborg Fælleselevråd


§22. I Aalborg Kommune er der nedsat et fælles elevråd kaldet Aalborg Fælleselevråd. Formålet med det fælleselevråd er, at:

 • være samlende for alle elevråd i kommunen,
 • være talerør for og varetage elevernes interesser i Aalborg Kommune,
 • styrke samarbejdet mellem eleverne i Aalborg kommune,
 • påvirke lokalpolitisk på skoleområdet,
 • samarbejde med Aalborg Ungebyråd i forhold til skoleområdet,
 • og som Elevvenlig kommune indgå i samarbejde med Danske Skoleelever.

For yderligere information om Fælleselevrådets sammensætning, bestyrelsens sammensætning, valg af bestyrelse, mødeafholdelse mv. henvises til de gældende vedtægter (vedtaget 21. september 2023) på Fælleselevrådsmøde.

Fælles Rådgivende Organ


Sammensætning:

§ 23. Der nedsættes et Fælles Rådgivende Organ (i Aalborg Kommune kaldet Skolebestyrelsernes Fællesråd), jf. folkeskolelovens § 46 a som samarbejdsorgan mellem Børne- og Undervisningsudvalget og de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne ved Aalborg Kommunes folkeskoler. 

Stk. 2. Fælles Rådgivende Organ består af 7 medlemmer valgt af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne, samt medlemmerne af Børne- og Undervisningsudvalget. Rådmand for Børn og Unge er født formand for det Fælles Rådgivende Organ. Næstformand vælges af og blandt de forældre-valgte efter flertalsvalg. 

Fælles Rådgivende Organ har alene rådgivende funktion og kompetence.

Stk. 3. Børn og Unge forestår valget i det nye skoleår i det år, hvori et nyt byråd er tiltrådt. 


Fælles Rådgivende Organs mødevirksomhed:

§ 24. Fælles Rådgivende Organ afholder møde mindst hvert halvår. 

Stk. 2. Til møderne i Fælles Rådgivende Organ kan indbydes andre, hvis det findes særligt begrundet. 

Stk. 3. Fælles Rådgivende Organ skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af Rådmanden, Børne- og Undervisningsudvalget eller af Børn og Unge. 

Fælles Rådgivende Organ kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolevæsenet. 

Stk. 4. Sekretariatsopgaven for Fælles Rådgivende Organ varetages af Børn og Unge, og er som sådan repræsenteret på møderne. 

Ikrafttræden og ændringer 


§ 25. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 12. februar 2024. 

Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, jf. folkeskolelovens § 41.

Det bekendtgøres herved, jf. bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (skolebestyrelsesbekendtgørelsen), at der i 2024 afholdes valg til skolebestyrelserne fra skoleåret 2024/25 på Bislev Skole, Bundgaardsskolen, Ferslev Skole, Farstrup Skole, Filstedvejens Skole, Gandrup Skole, Gl. Hasseris Skole, Grindsted Skole, Gudumholm Skole, Gug Skole, Hals Skole, Højvangskolen, Klarup Skole, Mellervangskolen, Mou Skole, Nr. Uttrup Skole, Nørholm Skole, Nøvling Skole, Sebber Skole, Sofiendalskolen, Solbakkeskolen, Stolpedalskolen, Sønderbroskolen, Tylstrup Skole, Ulsted Skole, Vejgaard Østre Skole, Vestbjerg Skole, Vester Hassing Skole, Vester Mariendal Skole, Vodskov Skole, Egebakken. 

Hvem kan vælge og hvem kan vælges?

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 i ovennævnte bekendtgørelse tillægges valgret og valgbarhed.
Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.
Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

 1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
 2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
 3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
 4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
 5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Valglister

Valglister indeholdende de valgberettigedes navne vil være fremlagt til gennemsyn på skolens kontorer fra den 11. april 2024. Eventuelle anmodninger om at blive opført på valglisten fremsættes over for den enkelte skoles leder inden valgmødet. Dette vil kunne ske i skolens normale åbningstid.

Valgmøder på skolerne

De valgberettigede vil blive indbudt til møde på skolen, hvor der orienteres nærmere om valget.
Mødet afholdes på skolen den 2. maj 2024. Tidspunkt fremgår af skolens hjemmeside / intranet senest den 25. april 2024.

På valgmødet har alle opstillede kandidater mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde. Kandidater har derudover mulighed for at indlevere skriftligt valgmateriale til skolen. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Valgmaterialet vil i så fald blive udsendt sammen med indkaldelse til valgmødet. Valgbestyrelsen kan også vælge at offentliggøre det nævnte materiale på skolens hjemmeside evt. sammen med den skriftlige meddelelse om valgmødet.

Der vil ikke kunne foretages opstilling af kandidater på selve mødet, men der vil efter anmodning kunne stilles lokaler til rådighed for grupper, som umiddelbart efter mødet måtte ønske at foretage opstilling af kandidater.

Kandidater opstiller som enkeltpersoner
Opstilling kan ske ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, lige efter valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet. Kandidatopstillinger skal således være indleveret til skolens kontor senest den 12. maj 2024.

Skolen bekendtgør på skolens hjemmeside og intranet hvilke kandidater, der kan stemmes på. Valgene gælder for resten af valgperioden.

Afstemning på skolerne

14 dage efter valgmødet på den enkelte skole – den 16. maj 2024 - vil der blive indkaldt til møde med de opstillede kandidater. Såfremt der på mødet opnås enighed blandt kandidaterne om, i hvilken rækkefølge kandidaterne opstiller, er der tale om fredsvalg.

Såfremt en sådan enighed ikke kan opnås, afholdes valg. Valget afvikles elektronisk. Valget skal være afsluttet senest den 28. maj 2024. I tilfælde af valg vil der fra skolen blive udsendt nærmere information om valghandlingen.

Information

Skolerne informerer om valget til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside og intranet. Informationsmateriale vil blive sendt med eleverne hjem, hvor dette er nødvendigt.

 

 

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang