Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Skole Indskrivning og skolestart Velkommen i skole

Velkommen i skole

At starte i skole er en stor begivenhed i dit barns liv, hvor dit barn får en ny hverdag og møder mange nye mennesker.

Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for vores børns læring, dannelse og trivsel. Som forældre kender vi vores børn bedst, og vi kan bidrage med vigtige input til, hvordan de lærer og trives bedst.

Hvis du vide mere

Overgangen fra børnehave til skole er en milepæl i dit barns liv, og det er både dit og vores ansvar at skabe tryghed om skolestarten og give lyst til at gå i skole.

Dit engagement er afgørende, så det er vigtigt at tale positivt om skolestarten derhjemme og vise interesse, så overgangen bliver spændende og lærerig for dit barn. I Aalborg Kommune har vi lavet en strategi for den gode overgang fra dagtilbud til skole, fordi det er vigtigt, at dit barn får en tryg oplevelse af skiftet.

Vi arbejder ud fra vores centrale værdier; fællesskab, professionalisme, dialog, helhed og sammenhæng. De værdier skal være gennemgående i hele folkeskoleforløbet og begynder naturligvis i børnehaveklassen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er skoleparat, kan du snakke med personalet i børnehaven, kontakte skolen eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 

Børnehaven samarbejder med børnehaveklassen

Alle børn begynder i børnehaveklasse, når de starter i skole. I børnehaveklassen tager børnehaveklasselederen og det øvrige personale hånd om dit barn og sørger for, at det får en god skolestart. Børnehaveklassen skal nemlig gøre dit barn fortrolig med skolens daglige liv og forberede det på de arbejdsmåder og samværsformer, der hører skolen til. I sine første leveår har dit barn skabt et vigtigt grundlag for sine kundskaber og færdigheder.

I børnehaveklassen bygger vi videre på det, dit barn allerede har med blandt andet fra børnehaven. I Aalborg Kommune sker overgangen fra børnehave til skole i et tæt samarbejde mellem dig som forælder, barnet og personalet i børnehaven, skolen og skolefritidsordningen (DUS).

Alle skoler samarbejder med børnehaverne i deres distrikter.

Samarbejdet sikrer, at:

 • dit barn har besøgt skolen inden skolestart
 • børnehaveklasselederen har besøgt børnehaven
 • børnene har hilst på de nye voksne
 • nyttige oplysninger til gavn for barnet er givet videre

Måske har dit barn en personlig mappe, som det bringer med til skolen. Mappen kan indeholde fotografier, tegninger, sange, rim, remser og historier fra tiden i børnehaven. Måske er der lavet en fælles bog eller kasse. Med den personlige bagage kan børnehaveklasselederen tage udgangspunkt i dit barn og i de aktiviteter, der har fundet sted i børnehaven.

Undervisningen i børnehaveklassen skaber sammenhæng mellem børnenes overgang fra børnehave til skole og mellem børnehaveklasse og de efterfølgende klassetrin.

Børnehaveklassen forbereder dit barn på det videre skoleforløb ved at gøre dit barn fortroligt med skolen og give det passende udfordringer, der udvikler dets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære. Dit barn tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag bygger videre på.

Det er blandt andet årsagen til, at der i starten af børnehaveklassen foretages en sproglig vurdering af dit barn, der danner grundlag for arbejdet med barnets sprog- og læseudvikling. Leg er et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg.

Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab.

Undervisningen omfatter blandt andet følgende temaer:

 • Sprog og udtryksformer
 • Bevægelse og motorik
 • Naturen og naturfaglige fænomener
 • Sociale færdigheder
 • Det praktiske/musiske
 • Samvær og samarbejde

Forældrene er børnenes trygge base, og derfor kræver overgangen til skolelivet ikke kun en indsats fra skolen men også en indsats fra dig. Du er en vigtig og tæt samarbejdspartner for skolen og dermed de mennesker, som skal være sammen med og undervise dit barn. Det har stor betydning for dit barns udvikling og læring, at du som forælder interesserer dig for, hvad dit barn laver i skolen.

Du kan som forælder forvente, at:

 • dit barn får et trygt læringsmiljø
 • dit barn bliver en del af et større fællesskab
 • dit barns sociale kompetencer bliver udviklet
 • dit barn får en god, faglig undervisning
 • dit barn møder engagerede lærere, pædagoger og ledere
 • du bliver informeret om dit barns skolegang
 • der bliver lyttet til dig
 • dine henvendelser bliver taget alvorligt

Vi forventer til gengæld, at:

 • du holder dig opdateret på Aula og i MinUddannelse, både om beskeder og dit barns læring
 • du sørger for, at dit barn møder veloplagt i skole
 • vi har tillid til hinanden og involverer hinanden i eventuelle konflikter eller problemerdu støtter og deltager aktivt i dit barns skolegang
 • vi holder en god tone imellem skole og hjem
 • du ser skolen som en tæt samarbejdspartner
 • aftaler og møder, for eksempel skole-hjem-samtaler, bliver overholdt

Der er mange muligheder for dig som forælder for at involvere dig og holde dig opdateret i dit barns skoleliv. Nogle skal du deltage i, og andre kan du selv vælge. Med den selvvalgte deltagelse, som eksempelvis skolebestyrelsesarbejde, har du mulighed for at præge skolen med dine holdninger og din viden som forælder.

Skole-hjem-samtaler

Der afvikles typisk skole-hjem-samtaler to gange årligt, hvor elevens udvikling, trivsel og læring diskuteres med afsæt i elevplanerne, som indeholder individuelle mål, status for elevens læring og en beskrivelse af den opfølgning, der skal ske. Forældrene er selvfølgelig også velkomne til at komme med forslag til emner, der skal diskuteres.

Forældremøder og Klasseforældreråd 

På forældremøder og igennem forældrerådene kan du og andre forældre drøfte klassens trivsel, aktiviteter og eventuelle fællesregler. Det er et godt værktøj for dig som forælder til at kunne tage del i og medbestemmelse over dele af skolegangen, samtidig med, at du lærer de andre forældre at kende. Det bidrager til klassens sociale trivsel.

Aula og MinUddannelse

På Aula kan du finde og bidrage med information omkring dit barns skolegang og det øvrige forældresamarbejde i klassen. Her sender skolen løbende informationer ud, heriblandt indkaldelser til møder og andre praktiske oplysninger. I MinUddannelse kan du se, hvad dit barn skal lære.

Du kan finde klassens årsplan, hvor personalet har planlagt, hvad klassen skal lære, og hvilke aktiviteter, der vil være i løbet af året. Du kan også følge med i dit eget barns læring og trivsel i MinUddannelse. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af repræsentanter for både elever, medarbejdere og forældre. Herigennem kan du være med til at gøre en forskel for børnene ved at bestemme og udvikle skolens principper og virke - såsom fællesarrangementer, organisering af undervisning, ordensregler med videre.

I Aalborg Kommune vil vi det gode forældre- og netværkssamarbejde. Skolen, familien og netværket omkring det enkelte barn har stor betydning for trivslen og er altafgørende for, at børnene lærer og udvikler sig. Det gælder både forholdene mellem personale og elev, personale og forældre - men i særdeleshed også forholdet eleverne imellem.

God kommunikation med forældre er også en vigtig del af barnets skoleliv. Derfor lægger vi stor vægt på, at forældre kan holde sig opdaterede med deres børns skoleliv via Aula, MinUddannelse, skolens og forvaltningens Facebooksider og den daglige, personlige kommunikation. Et godt socialt miljø er med til at forebygge mobning, og derfor har vi fokus på, at alle børn skal have en ven og være en del af et fællesskab.

Det er vigtigt, at både skolen og hjemmet er med til at understøtte elevvenskaberne og det sociale fællesskab. Langt de fleste bekymringer og problemer kan håndteres i samarbejdet mellem lærere, pædagoger, ledere og forældre. Skulle det blive nødvendigt, er vi fra kommunens side altid klar at tilbyde råd og vejledning omkring barnets skolegang.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) gør et stort arbejde for at sikre, at forældres bekymringer og elevers trivsel er i højsædet. De kan give råd og hjælp, hvis dit barn for eksempel har svært ved at tale rent, stammer, har svært ved at lære eller ikke trives. Desuden har langt størstedelen af Aalborgs skoler udviklet antimobning- og/eller trivselsstrategier, der kan findes på skolens hjemmeside.

De mindste børn har mulighed for at komme i DUS tidligt om morgenen og få en rolig start på dagen og blive sendt godt afsted til undervisning. Om eftermiddagen rummer DUS-tilbuddene en tryg og sjov hverdag med masser af oplevelser, aktiviteter, leg og fællesskab.

I DUS-tiden er der fokus på at udvikle børns fantasi, kreativitet, personlige udvikling, fællesskab, sociale kompetencer, sprog og motorik. Vores DUS’er er opdelt, således at 0.-3. klasserne er sammen efter skoletid, og 4.-6. klasserne er sammen.

På den måde kan aktiviteterne også tilpasses de ældre elevers interesser, der kan byde på alt fra sport til mekanik, drama og meget mere. På skolen samarbejder lærerne og pædagogerne om at støtte dit barns læring. Pædagogerne i DUS-ordningen understøtter dit barns udvikling og supplerer derfor skolens undervisning.

Legen er et vigtigt element i aktiviteterne i DUS-ordningen. Gennem legen udvikles dit barns sociale bevidsthed, motorik, fantasi, koncentration og sprog. Legen og aktiviteterne i DUS-ordningen bygger på børnenes selvstændige initiativ og medbestemmelse. Pædagogerne opstiller rammerne og sikrer, at dit barn udvikler sig.

DUS-ordningen tilbyder aktiviteter inden for væsentlige kerneområder:

 • Personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Sprog og kommunikation
 • Sundhed
 • Bevægelse og motorisk udvikling
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Naturen

 

 • Aalborg Kulturskole tilbyder undervisning i musik, billedkunst og drama til alle børn og unge på kommunens skoler.

 • Skolefritidsordningen kaldes i Aalborg Kommune DUS-ordningen. Dit barn tilbydes en plads i DUS, når du melder det ind i skolen.

 • Forsikring: Aalborg Kommune har ikke tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for skoleelever. Derfor bør du sørge for, at du har tegnet en ulykkesforsikring, der har børnedækning, ligesom du bør være opmærksom på, hvordan dit barn i øvrigt er dækket ved materiel skade og uheld i skoletiden.

 • Sundhedsplejersken giver dit barn et sundhedstjek helt fra børnehaveklassen til 9. klasse. Sundhedsplejersken giver nyttige råd om sundhed og trivsel sammen med børne- og ungelæger.

 • Tandplejen er gratis for dit barn og fortsætter ikke bare hele skoletiden igennem, men indtil dit barn fylder 18 år.

 • Skolevejen kan være trafikeret. Derfor er det en god ide, at I følges ad til skole i begyndelsen, så dit barn lærer den sikreste vej og reglerne i trafikken. 

 • Distriktsskolen: Du kan altid få dit barn optaget på den skole, der ligger i det distrikt, hvor I bor, med mindre dit barn har særlige behov. Ønsker I en anden skole end distriktsskolen, kan I søge om det.

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje