Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Hold høns og fugle i haven

Hold høns og fugle i haven

  • Titel: Fuglehold i by- og sommerhusområder. Forskrift for ikke-erhvervsmæssigt fuglehold.
  • Vedtaget: den 21. juni 2017 af Miljø- og Energiudvalget.
  • Opdateret: november 2013 med tekniske rettelser som følge af ændringer i lovgivningen og ny forvaltningsstruktur.

Formål

Formålet med denne forskrift er at forebygge væsentlige gener som støj, lugt og fluer fra et ikke-erhvervsmæssigt hønse- og fuglehold.

Hvis du overholder retningslinjerne i denne forskrift, vil dit hønse- eller fuglehold formodentlig ikke være til gene for dine naboer.


Gode råd om fuglehold

Det er dejligt at spise æg fra egne høns, og hønsemøg er godt for haven. Hønse– og fuglehold i byområder kan dog give problemer i form af støj og lugt. Aalborg Kommune anbefaler derfor, at du orienterer dine naboer før du etablerer hønsegård eller voliere, og drøfter mulige placeringer af hønsegård eller voliere med din nabo.

Er en hane nødvendig?

Husk at du ikke behøver en hane for at få æg. Hanen er kun nødvendig hvis du ønsker kyllinger.

Undgå rotter og måger!

Dyre- og hønsehold er årsagen til 25 % af rotteanmeldelserne i Aalborg Kommune, og derfor gives følgende anbefalinger:

  • Hønsegård/ voliere skal rotte- og rævesikres, f. eks. med finmasket net (< 2 cm) mindst 60 cm ned i jorden og op til 30 cm over jorden. Nettet kan evt. bøjes ud 10-20 cm vinkelret under jordoverfladen.
  • Fodring kun i hønsehus/hønsegård og fjern eventuelle foderrester før natten.
  • Hængende fodertrug min. 35 cm over terræn begrænser rotters adgang til foderet.

Anbefalinger om huse/voliere

Ikke alle fuglearter er velegnede til at holde i byen. Derfor kan det være en god idé at indhente råd og vejledning om den fugleart, du påtænker at anskaffe, inden du etablerer fugleholdet, for eksempel ved kontakt til den lokale fugle- eller fjerkræavlerforening.

Blandt papegøjefuglene er nogle arter mindre egnede at holde i boligområder, hvis der ikke tages specielle hensyn til deres adfærd. Hvis man vil holde disse arter, skal fuglehuset/voliereanlægget lydisoleres. Udendørs anlæg skal udformes så fuglene ikke visuelt bliver forstyrret af eksempelvis naboers aktiviteter. 

Sæt dig ind i øvrige regler, før du går i gang

Hold dig orienteret om fugleinfluenza, andre sygdomme og særlige regler via Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk, eller kontakt Fødevarestyrelsen på telefon 72 27 69 00.


Lovgrundlag og gyldighedsområde

Forskriften er udarbejdet med hjemmel i § 20 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Forskriften er gældende for hønse- og fuglehold i byzone-, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv (du kan se, hvilket område, du bor i på Aalborg Kommunes digitale kort).

I det følgende er alle typer fugle benævnt fuglehold.

Hvis der i gældende byplaner eller lokalplaner er bestemmelser, der regulerer forhold vedr. fuglehold, er disse fortsat gældende. På side 4 er der link til Aalborg Kommunes lokalplaner. Hvis der i lokale grundejer- andels- eller ejerforeninger er vedtaget regler, som ikke tillader fuglehold eller har skærpede regler, er disse fortsat gældende.


Indretning og drift

Høns

Hønsehold må højst bestå af 10 høns (heraf max. 1 hane) samt ungdyr under 1 år. Ved støjgener fra hane eller hanekyllinger skal hønseholdet holdes indelukket i et mørklagt hønsehus om natten (fra kl. 22) og indtil kl. 7.00 på hverdage og kl. 8.00 i weekender og på helligdage. Kommunen kan kræve, at hønsehuset lydisoleres.

Andre fugle

Øvrige fuglehold må ikke overstige, hvad der svarer til 10 høns. Hvis der er tale om pryd- og racefugle, som holdes med henblik på udstilling i en raceforening eller brevduer til kapflyvning, kan kommunen efter en konkret vurdering tillade/acceptere et større fuglehold end det, der svarer til 10 høns.

Hold af påfugle, kalkuner og gæs er ikke tilladt i byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Dueslag skal opføres, så forsiden har retning mod egen grund eller mod et område, hvor duerne ikke er til gene for omgivelserne.

Hold af meget støjende fugle (for eksempel ara papegøjer) er kun tilladt i bolig eller i et lydisoleret fuglehus/voilere, og er kun tilladt hvis anbefalinger om hus/voliere overholdes (se side 2).

Generelt

Fugleholdet skal etableres med et hus og indhegnet gård/voliere, der sikrer, at dyrene holdes på egen grund. Undtaget herfra er fritflyvende duer.

Etablering af huse til fuglehold skal opfylde gældende bygningsreglement.

Fugleholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold, rotter, fluer eller lugtgener. Gødning (ekskrementer) fra fugleholdet skal derfor mindst én gang om ugen renses ud og enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller straks graves ned i jorden som gødning.

Foder skal opbevares i rottesikre beholdere og udlægges på en sådan måde, at det ikke tiltrækker skadedyr – se afsnittet om gode råd.


Påbud og forbud

Aalborg Kommune kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt et fuglehold giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor. Det er Aalborg Kommune, der vurderer, om der er væsentlige gener forbundet med fugleholdet.

Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud jævnfør ovenstående, kan Aalborg Kommune nedlægge forbud mod fugleholdet.

Klage og dispensation

Aalborg Kommunes afgørelser i henhold til denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed medmindre det vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg.

Aalborg Kommune kan give dispensation fra reglerne i denne forskrift, hvis særlige forhold taler herfor. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig.

Straffebestemmelser

Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan straffes med bøde.


Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Forskriften træder i kraft den 21-06-2017, og er gældende for alle fremtidige sager.

Forskriften er vedtaget af Miljø- og Energiudvalget den 21-06-2017.


Yderligere information

Se De danske Brevdueforeningers hjemmeside

Se Danmarks Racedueforeningers hjemmeside

Se Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls hjemmeside

Se Landsorganisationen danske Fugleforeningers hjemmeside

Se bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter på Retsinformation.dk

Se Aalborg Kommunes lokalplaner

Hvis du har spørgsmål vedrørende opførelse af bygninger, er du velkommen til at kontakte Aalborg 
Kommune, Byggeri på byggeri@aalborg.dk eller telefon 9982 8200.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere