Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Vejledning til dokumentation ved færdigmelding

Vejledning til dokumentation ved færdigmelding

 • Titel: Vejledning til dokumentation ved færdigmelding - gældende for nye enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger dertil.

Vejledningen gælder for sager som omhandler ukompliceret byggeri.

Vejledningen bør ikke bruges som en udtømmende liste. Aalborg Kommune forbeholder sig som bygningsmyndigheden retten til at bede om supplerende dokumentationsmateriale, hvis det vurderes, at det fremsendte ikke er tilstrækkeligt.

Det er altid ejerens ansvar, at en bygning overholder relevante tekniske krav i bygningsreglementet.


Adgangsforhold

Bygningsreglementet kapitel 2 § 48 - 62

Tegning der viser forberedelse til niveaufri adgang ved en af bygningens yderdøre i stueetagen.

Plantegning som viser, at alle yderdøre har en fri passagebredde på mindst 0,77 meter. På den side af døren, der åbner mod personen, skal der være mindst 0,5 meter ved siden af døren modsat hængselsiden, hvilket også skal vises på plantegningen.


Affaldssystemer

Bygningsreglementet kapitel 3 § 63 - 68

Redegørelse for den valgte affaldsløsning. Bygningsreglementets § 64 skal overholdes - det vil sige, at affaldssystemerne må ikke skabe risiko for personers sundhed. Der må ikke opstå gener som for eksempel støj- og lugtgener. Kildesortering skal være muligt og der må ikke ske unødigt forbrug af energi.

Placering af affaldssystem skal vises på situationsplan.


Afløb

Bygningsreglementet kapitel 4 § 69 - 81

Redegørelse for valg af afløbsløsning - også i relation til anden lovgivning. Gælder både afløb for spildevand, regnvand og vand fra tekniske installationer.

Afløbsplan med angivelse af afløb. Det kan eventuelt indtegnes på fundamentplan eller plantegning.

Situationsplan med angivelse af afledning af regn- og spildevand. Af tegningen skal fremgå rørdimensioner, hældning på rør og dimensioner på brønde. Afløbsinstallationer skal dimensioneres som anvist i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Hvis der etableres højvandslukker/pumper eller udluftning, skal det fremgå af afløbstegningerne.

Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, samt beskrivelse af hvordan og hvor ofte vedligeholdelse skal ske. Ubenyttede dele af en afløbsinstallation skal sikres mod indtrængen af rotter ved afpropning.

Der skal redegøres for, at tagvand holdes på egen grund.


Brand

Bygningsreglementet kapitel 5 § 82 - 158

Vejledning gælder kun ved brandklasse 1, og hvor de præaccepterede løsninger bruges i deres helhed.

Tegninger, der viser bygningens størrelse (etageareal på højst 600 m2 og maksimalt to etager).

Situationsplan, der viser bygningernes placering på ejendommen i forhold til anden bebyggelse og i forhold til skel mod nabo, vej og sti.

Beskrivelse af brandforhold. Det skal dokumenteres, hvordan brandsikkerheden i den færdige bygning er udført, og at det er i overensstemmelse med de præaccepterede løsninger. Det er blandt andet et krav, at bygningen udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyning, og som udføres med batteribackup. Røgalarmer med batteribackup kan eventuelt vises på en plantegning.

Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele bygningens levetid. Røgalarmanlæg skal løbende vedligeholdes. Røgalarmerne skal testes jævnligt, og batterier skal udskiftes efter behov.

Ved branddøre, for eksempel i den brandmæssige opdeling mellem kælder og stueetage, skal døren og eventuel dørpumpe, der sørger for branddørens selvlukkende funktion, testes jævnligt, så det sikres, at branddøren altid kan lukke automatisk.

I bygninger med udvendige overfladesystemer med isoleringsmaterialer, der ikke er mindst materiale klasse D-S2, d2 (klasse B materiale), er det vigtigt, at skader i overfladen, som kan forringe brandsikkerheden, løbende udbedres.

Ved sekundære bygninger er det tilstrækkeligt at erklære, at vedligeholdelse vil ske i hele bygningens levetid.

Redegørelse for brug af brandmæssigt egnede materialer, konstruktioner og bygningsdele skal eventuelt suppleres med snittegninger med materialebeskrivelser.

Hvor der er krav om brandmæssig adskillelse mellem bolig og garage/carport/udhus skal det fremgå af tegningsmateriale og beskrivelser.


Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder

Bygningsreglementet kapitel 7 § 161 - 165

Erklæring om at byggearbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler. 


Bygningens indretning

Bygningsreglementet kapitel 9 § 196 - 241

Indretningsplan, som viser, at boligen indeholder beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum. Der skal være wc-rum i adgangsetagen.

Målsatte plantegninger, der viser rummenes størrelser og udformning. Boligen skal projekteres og udføres, så boligen som helhed samt de enkelte rum har en hensigtsmæssig størrelse og udformning.

Plantegningerne skal redegøre for, at boligens døre har en hensigtsmæssig bredde, og at døre til vindfang, forstuer, gange, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum i adgangsetagen har en fri passagebredde på mindst 0,77 meter. Vindfang, forstuer, gange og lignende skal desuden have en fri bredde på mindst 1,0 meter. (Eller 1,3 meter, hvis der er døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet).

Snittegninger som viser rummenes loftshøjder samt naturligt terræn udenfor rummene. Gulvet i beboelsesrum og køkken må ikke ligge lavere end det naturlige terræn udenfor.

Snittegning og plantegning skal også vise, hvis der etableres en hems.


Energiforbrug

Bygningsreglementet kapitel 11 § 250 - 298

Energiberegningen skal indeholde forudsætninger og værdier for de tekniske anlæg. Dette gælder alene for nybyggeri til helårsboliger.

Dokumentation for tæthed i form af en trykprøvning. Dette gælder alene for nybyggeri til helårsboliger.

Oplysninger om opvarmningsform.

Varmetabsramme eller en redegørelse for samtlige u-værdier og beregning af glasareal i procent. Dette gælder alene for tilbygninger og sommerhuse.


Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Bygningsreglementet kapitel 12 § 299 - 328

Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.


Forurening

Bygningsreglementet kapitel 13 § 329 - 333

Erklæring om, at anvendte materialer er CE-mærket. Byggematerialer må ikke påvirke bygningers indeklima, herunder afgive gasser, partikler, ioniserende stråling eller andet, der kan give anledning til sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklimaforhold. I forbindelse med ombygninger skal det sikres, at sundhedsskadelige stoffer som for eksempel asbest, pcb, bly eller andet ikke spredes til indeklimaet.

Snittegning eller beskrivelse af at bygningen er radonsikret i henhold til gældende regler.


Fugt og vådrum

Bygningsreglementet kapitel 14 § 334 - 339

Snittegning eller beskrivelse af at bygningen er fugtsikret. Bygningen skal være sikret mod fugt fra indeklima, undergrund, grundvand og overfladevand. Tegning eller beskrivelse skal desuden redegøre for, at der er udført vådrumssikring i alle vådrum herunder baderum, bryggers og wc.


Konstruktioner

Bygningsreglementet kapitel 15 § 340 - 357

Vejledning gælder kun ved konstruktionsklasse 1.

Dokumentation af bærende konstruktioner i form af statiske beregninger (A1 konstruktionsgrundlag).


Lydforhold

Bygningsreglementet kapitel 17 § 368 - 376

Redegørelse for, at boligen er projekteret i overensstemmelse med DS490 for boliger.

Redegørelse for indendørs støj fra trafik samt støj fra tekniske installationer i boligen. Dette gælder alene for enfamiliehuse eller tilbygninger hertil. Hvis boligen placeres tæt op af en stærk trafikeret vej, skal der desuden indsendes en støjberegning.

Redegørelse for, at de tekniske installationer ikke medfører et generende støjniveau umiddelbart uden for bebyggelsens vinduer til beboelsesrum, køkken eller på bebyggelsens rekreative arealer, herunder altaner, uderum og lignende. Dette gælder alene for sommerhuse eller tilbygninger hertil.


Lys og udsyn

Bygningsreglementet kapitel 18 § 377 - 384

Dokumentation for at der er tilstrækkelig dagslystilgang.

Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10 procent af det relevante gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for eventuelt skyggende omgivelser, reduceret lystransmittans med videre. Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne.

Opføres en udestue, skal det sikres, at de bagvedliggende rum har tilstrækkelig dagslystilgang.

Plan- og facadetegninger der viser, at beboelsesrum forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne.


Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg

Bygningsreglementet kapitel 19 § 385 - 392

Dokumentation for det termiske indeklima skal ske ved beregning på grundlag af forholdene i de kritiske rum og baseres på Design Reference Year, DRY 2013 for kalenderåret 2010. For boliger kan der anvendes en forenklet beregning, jævnfør SBi-anvisning 213 bygningers energibehov.

For boliger, hvor der er mulighed for at åbne vinduer og skabe udluftning, kan bestemmelsen normalt anses som overholdt, når der gennem beregning kan påvises, at der maksimalt er 100 timer per år af brugstiden, hvor rumtemperaturen overskrider 27 grader og 25 timer per år, hvor rumtemperaturen overskrider 28 grader. Det er en forudsætning for brug af disse temperaturgrænser, at der er mulighed for at skabe udluftning, da udluftning giver mulighed for at acceptere højere temperaturer. Som dokumentation skal der fremsendes en beregning.

Beskrivelse af, at installationerne er isoleret i henhold til DS 452 samt udført i overensstemmelse med DS 469.

Dokumentation for gennemført funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varme- og køleanlæggene overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.


Vand

Bygningsreglementet kapitel 21 § 403 - 419

Redegørelse for at projektet er udført i henhold til DS 439 Norm for vandinstallationer, herunder sikkerhed mod tilbagestrømning.

Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Eksempel på drift og vedligehold er:

 • Før at en vandinstallation eller dele af en installation må tages i brug, også efter reparation, skal der foretages en gennemskylning med drikkevand.
 • Ubenyttede installationer skal afmonteres den del af installationen, som er i brug for at forhindre bakterievækst.

Ventilation

Bygningsreglementet kapitel 22 § 420 - 452

Hvis enfamiliehuset eller sommerhuset kun ventileres med naturlig ventilation, skal følgende indsendes:

 • Dokumentation for, at beboelsesrum og boligen som helhed har en udelufttilførsel på mindst 0,30 l/s per m2 opvarmet etageareal.
 • Dokumentation for, at køkkener forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s.

Hvis enfamiliehuse eller sommerhuset ventileres med mekanisk ventilation, skal følgende indsendes:

 • Redegørelse for ventilationskoncept, herunder beskrivelser og tegninger som redegør for, at projektet er udført i overensstemmelse med DS 447, DS 428 og DS 452. Af tegninger skal der fremgå placering af luftindtag og afkast. Ventilationsmængder og behovsstyring skal fremgå af tegninger eller beskrivelse.
 • Energikrav skal fremgå af energiberegningen.
 • Dokumentation af gennemført funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport af luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.
 • Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske. Drift- og vedligeholdelsesmanualen skal udarbejdes som anvist i henhold til DS 447, Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang