Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Vejledning til ansøgning om byggetilladelse

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse

Byggetilladelse

Vejledningen gælder for sager, som omhandler ukompliceret byggeri.


Hvilket byggeri kræver en byggetilladelse?

Du skal for eksempel ansøge om byggetilladelse til følgende byggearbejder:

 • Nye enfamiliehuse
 • Nye sommerhuse
 • Tilbygninger til enfamiliehuse og sommerhuse
 • Udestuer, vinterhaver og orangeri
 • Kviste og karnapper når husets etageareal udvides
 • Væsentlige anvendelsesændringer
 • Terrasser og altaner som hæves mere end 30 centimeter over terræn
 • Garage, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, hvis summen af det samlede areal overstiger 50 m2 på hele ejendommen, eller hvis den udføres som en integreret del af enfamiliehuset eller sommerhuset
 • Hvis et byggeri ikke overholder lokalplan, byplanvedtægt, tinglyst deklaration eller bygningsreglementet.

Følgende typer af byggearbejde skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse:

 • Indvendige ombygninger, hvor der ikke sker væsentlige anvendelsesændringer. 
 • Opsætning af brændeovne, pejse og lignende ildsteder - husk dog at skorstensfejeren skal underrettes, og at ildstedet først må ibrugtages efter skorstensfejeren har synet.
 • Udskiftning af døre, vinduer, tagbeklædning og udvendig facadebeklædning. Du skal være opmærksom på, at nogle lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste deklarationer har særlige krav til valg af materiale og krav om ansøgning til kommunen inden udskiftning.
 • Terrænregulering. Der kan være bestemmelser i en lokalplan omkring terrænregulering, men det kræver ikke byggetilladelse. Terrænregulering må ikke være til gene for omkringliggende grunde.
 • Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 meter, kræver ikke byggetilladelse. Her henvises til hegnsloven.
 • Garage, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, hvis summen af det samlede areal ikke overstiger 50 m2 på hele ejendommen og som ikke er integreret. 

Husk at byggeriet altid skal overholde bygningsreglementets bestemmelser, lokalplan, tinglyste servitutter med mere - også selvom det kan opføres uden tilladelse.


Opførelse af garager, carport, udhus med mere under 50 m2

Du har som ejendomsejer mulighed for at opføre 50 m2 sekundær bebyggelse på din ejendom, uden at indsende ansøgning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er det samlede areal af den sekundære bebyggelse på hele grunden, der er afgørende for, om bygningen kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse. 

Det er ikke afgørende, hvilke bygninger sekundær bebyggelse opføres i forbindelse med. Det gælder for alle former for bebyggelse, herunder enfamiliehuse, rækkehuse, etageboligbyggeri, industri- og lagerbebyggelse, at der samlet må bygges 50 m2 på hver grund uden ansøgning om byggetilladelse.

Dette gælder ikke for en integreret sekundær bygning, hvilket der altid skal ansøges om.

Foruden bygningsreglementets regler, kan der også være regler i anden lovgivning, der begrænser mulighederne for at bygge. 

Eksempel 1

 • På en grund er der opført en garage på 25 m2. Ejeren af ejendommen ønsker efterfølgende at opføre et udhus. Det samlede areal af sekundær bebyggelse på grunden må maksimalt være 50 m2. Ejeren af ejendommen kan derfor opføre et udhus på maksimalt 25 m2, uden at det kræver byggetilladelse. Ønsker ejeren af ejendommen at opføre et udhus på mere end 25m2, vil bygningernes samlede areal overstige 50 m2, og der vil derfor være krav om byggetilladelse.

Eksempel 2:

 • På en grund med en garage på 30 m2, der er bygget sammen med en overdækning på 19 m2, vil man gerne opføre et skur på 14 m2. I eksemplet er det samlede areal af sekundær bebyggelse ved opførelse af skuret 63 m2, og overstiger dermed 50 m2, hvorfor der er krav om byggetilladelse.

Det vigtigt at påpege, at det er en forudsætning, at bygningsreglementets bestemmelser, deklarationer samt anden lovgivning overholdes, hvis ikke dette er tilfældet, skal der ansøges om byggetilladelse.

Vær desuden opmærksom på, at hvis der i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration er fastsat en udnyttelsesgrad, bebyggelsesprocent eller maksimal samlet bebygget andel af grunden, skal du anvende beregningsreglerne som var gældende da denne blev vedtaget.


Nødvendigt ansøgningsmateriale til ny garage, carport eller udhus

Følgende skal fremsendes til sagsbehandling:

 • Situationsplan med indtegning af alle bygninger på grunden, afstand til skel samt den samlede længde på de bygninger, der ligger nærmere skel end 2,5 m.
 • Plan med mål (længde og bredde) og oplysning om afledning af tagvand.
 • Facadetegninger med oplysninger om højde samt materialevalg og konstruktioners valg. Derudover skal afstand fra udhæng og ydervæg til skel angives.
 • Beregning af bebyggelsesprocenten.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af.
 • Indplacering samt redegørelse for den valgte brandklasse.
 • Indplacering samt redegørelse for den valgte konstruktionsklasse.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i Bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af.

Erklæring af tekniske forhold

En ny sekundær bygning med et samlet areal på højest 50 m2 vil typisk være omfattet af:

 • Kapitel 4 - Afløb (§ 69 - § 81)
 • Kapitel 5 - Brand (§ 82 - § 158)
 • Kapitel 7 - Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
 • Kapitel 14 - Fugt og vådrum (§ 334 - § 339) - (kun hvis der etableres vådrum eller varme i bygningen)
 • Kapitel 21 - Vand (§ 403 - § 419) – (ved etablering af håndvask)

En ny sekundær bygning med et samlet areal på større end 50 m2 vil typisk være omfattet af:

 • Kapitel 4 - Afløb (§ 69 - § 81)
 • Kapitel 5 - Brand (§ 82 - § 158)
 • Kapitel 7 - Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
 • Kapitel 14 - Fugt og vådrum (§ 334 - § 339) - (kun hvis der etableres vådrum eller varme i bygningen)
 • Kapitel 15 - Konstruktioner (§ 340 - § 357)
 • Kapitel 21 - Vand (§ 403 - § 419) – (ved etablering af håndvask)

Brandklasse

Hvis byggearbejdet er omfattet af kravet om byggetilladelse i henhold til Bygningsreglement 18 § 5, stykke 1, nummer 1, vil byggearbejdet skulle indplaceres i en brandklasse, jævnfør Bygningsreglement 18 § 493, stykke 2.

Hvis byggearbejdet er omfattet af kravet om indplacering i en brandklasse og ikke kan udføres i overensstemmelse med de præaccepterede løsninger, skal byggearbejdet indplaceres i brandklasse 3 og løses gennem en komparativ analyse med udgangspunkt i de præaccepterede løsninger.

Konstruktionsklasse

Hvis byggearbejdet er omfattet af kravet om byggetilladelse i henhold til Bygningsreglement 18 § 5, stykke 1, nummer 1, vil byggearbejdet skulle indplaceres i en konstruktionsklasse, jævnfør Bygningsreglement 18 § 489, stykke 3.


Nødvendigt ansøgningsmateriale til nyt enfamiliehus

Følgende skal fremsendes til sagsbehandling:

 • Fuldmagt fra nuværende ejer.
 • Situationsplan med afstand til skel og angivelse af eksisterende og fremtidige terrænkoter og nordpil.
 • Plantegninger med mål og rumangivelse samt angivelse af faste installationsgenstande (toilet, håndvask), fyr, brændeovn eller pejs.
 • Facadetegninger med mål, indtegning af det skrå højdegrænseplan (1,4 x afstand til skel) og placering af vinduer. Eksisterende og fremtidigt terræn indtegnes, hvis der sker terrænreguleringer eller hvis grunden har væsentlige niveauforskelle. Eksisterende terræn vises med stiplet linje.
 • Snittegning med angivelse af højder samt oplysning om materialevalg og konstruktioner. Afstand fra udhæng og ydervæg til skel skal angives.
 • Beregning af bebyggelsesprocent.
 • Materialebeskrivelse.
 • Tilbud om byggeskadeforsikring eller fravalgserklæring.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af.
 • Indplacering samt redegørelse for den valgte brandklasse.
 • Indplacering samt redegørelse for den valgte konstruktionsklasse.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i Bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af.
  Et nyt fritliggende enfamiliehus vil typisk være omfattet af:
  • Kapitel 2 - Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
  • Kapitel 3 - Affaldssystemer (§ 63 - § 68)
  • Kapitel 4 - Afløb (§ 69 - § 81)
  • Kapitel 5 - Brand (§ 82 - § 158)
  • Kapitel 7 - Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
  • Kapitel 9 - Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
  • Kapitel 11 - Energiforbrug (§ 250 - § 298)
  • Kapitel 12 - Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
  • Kapitel 13 - Forurening (§ 329 - § 333)
  • Kapitel 14 - Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
  • Kapitel 15 - Konstruktioner (§ 340 - § 357)
  • Kapitel 17 - Lydforhold (§ 368 - § 376)
  • Kapitel 18 - Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
  • Kapitel 19 - Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
  • Kapitel 21 - Vand (§ 403 - § 419)
  • Kapitel 22 - Ventilation (§ 420 - § 452)

Brandklasse

Fritliggende enfamiliehus uden vandret lejlighedsskel op til to etager, maksimalt samlet areal på 600 m2 og som opføres efter vejledning om præaccepterede løsninger indplaceres i brandklasse 1.

Fritliggende enfamiliehuse med vandret lejlighedsskel med mere end to etager over terræn eller et samlet etageareal, der er større end 600 m2, indplaceres i brandklasse 2, såfremt de præaccepterede løsninger følges.

Fritliggende enfamiliehus med vandret lejlighedsskel, som ikke kan overholde de præaccepterede løsninger, skal indplaceres i brandklasse 3, og det brandtekniske skal løses gennem en komparativ analyse med udgangspunkt i præaccepterede løsninger.

Konstruktionsklasse

Traditionelle og ukomplicerede fritliggende enfamiliehus uden vandret lejlighedsskel op til to etager indplaceres i konstruktionsklasse 1.

Utraditionelle og komplekse fritliggende enfamiliehus med vandret lejlighedsskel eller med mere end 2 etager indplaceres i konstruktionsklasse 3.


Nødvendigt ansøgningsmateriale til nyt sommerhus

Følgende skal fremsendes til sagsbehandling:

 • Fuldmagt fra nuværende ejer.
 • Situationsplan med afstand til skel og angivelse af eksisterende og fremtidige terrænkoter og nordpil.
 • Plantegninger med mål og rumangivelse samt angivelse af faste installationsgenstande (toilet, håndvask), fyr, brændeovn eller pejs.
 • Facadetegninger med mål og placering af vinduer. Eksisterende og fremtidigt terræn indtegnes, hvis der sker terrænreguleringer, eller hvis grunden har væsentlige niveauforskelle. Eksisterende terræn vises med stiplet linje.
 • Snittegning med angivelse af højder samt oplysning om materialevalg og konstruktioner. Afstand fra udhæng og ydervæg til skel skal angives.
 • Beregning af bebyggelsesprocent.
 • Materialebeskrivelse.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af.
 • Indplacering samt redegørelse for den valgte brandklasse.
 • Indplacering samt redegørelse for den valgte konstruktionsklasse.

Erklæring af tekniske forhold

Et nyt sommerhus vil typisk være omfattet af:

 • Kapitel 3 - Affaldssystemer (§ 63 - § 68)
 • Kapitel 4 - Afløb (§ 69 - § 81)
 • Kapitel 5 - Brand (§ 82 - § 158)
 • Kapitel 7 - Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
 • Kapitel 11 - Energiforbrug (§ 250 - § 298)
 • Kapitel 12 - Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
 • Kapitel 13 - Forurening (§ 329 - § 333)
 • Kapitel 14 - Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
 • Kapitel 15 - Konstruktioner (§ 340 - § 357)
 • Kapitel 17 - Lydforhold (§ 368 - § 376)
 • Kapitel 18 - Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
 • Kapitel 19 - Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
 • Kapitel 21 - Vand (§ 403 - § 419)
 • Kapitel 22 - Ventilation (§ 420 - § 452)

Brandklasse

Fritliggende sommerhuse op til to etager og med et maksimalt samlet areal på 600 m2, der opføres efter vejledning om præaccepterede løsninger indplaceres i brandklasse 1.

Fritliggende sommerhuse med mere end to etager over terræn eller et samlet etageareal, der er større end 600 m2, indplaceres i brandklasse 2, såfremt de præaccepterede løsninger følges.

Fritliggende sommerhuse som ikke kan overholde de præaccepterede løsninger skal indplaceres i brandklasse 3, og det brandtekniske skal løses gennem en komparativ analyse med udgangspunkt i præaccepterede løsninger.

Konstruktionsklasse

Traditionelle og ukomplicerede fritliggende sommerhuse indplaceres i konstruktionsklasse 1.

Utraditionelle og komplekse fritliggende sommerhuse indplaceres i konstruktionsklasse 3.


Nødvendigt ansøgningsmateriale til ny udestue

Følgende skal fremsendes til sagsbehandling:

 • Fuldmagt fra nuværende ejer.
 • Situationsplan med afstand til skel og angivelse af eksisterende og fremtidige terrænkoter og nordpil.
 • Plantegninger med mål samt angivelse af eventuel brændeovn eller pejs.
 • Facadetegninger med mål, indtegning af det skrå højdegrænseplan (1,4 x afstand til skel). Eksisterende og fremtidigt terræn indtegnes, hvis der sker terrænreguleringer, eller hvis grunden har væsentlige niveauforskelle. Eksisterende terræn vises med stiplet linje.
 • Snittegning med angivelse af højder samt oplysning om materialevalg og konstruktioner. Afstand fra udhæng og ydervæg til skel skal angives.
 • Beregning af bebyggelsesprocent.
 • Materialebeskrivelse.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af.
 • Indplacering samt redegørelse for den valgte brandklasse.
 • Indplacering samt redegørelse for den valgte konstruktionsklasse.

Erklæring af tekniske forhold

En ny udestue sammenbygget med bolig vil typisk være omfattet af:

 • Kapitel 4 - Afløb (§ 69 - § 81)
 • Kapitel 5 - Brand (§ 82 - § 158)
 • Kapitel 7 - Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
 • Kapitel 12 - Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328) (kun ved etablering af brændeovn eller pejs)
 • Kapitel 15 - Konstruktioner (§ 340 - § 357)
 • Kapitel 18 - Lys og udsyn (§ 377 - § 384)

En ny fritstående udestue vil typisk være omfattet af:

 • Kapitel 4 - Afløb (§ 69 - § 81)
 • Kapitel 5 - Brand (§ 82 - § 158)
 • Kapitel 7 - Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
 • Kapitel 12 - Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328) (kun ved etablering af brændeovn eller pejs)
 • Kapitel 15 - Konstruktioner (§ 340 - § 357)

Brandklasse

Udestuer som opføres efter vejledning om præaccepterede løsninger indplaceres i brandklasse 1.

Udestuer som ikke kan overholde de præaccepterede løsninger skal indplaceres i brandklasse 3, og det brandtekniske skal løses gennem en komparativ analyse med udgangspunkt i præaccepterede løsninger.

Konstruktionsklasse

Traditionelle og ukomplicerede udestuer indplaceres i konstruktionsklasse 1.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang