Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Er dit byggeaffald farligt eller en ressource?

Er dit byggeaffald farligt eller en ressource?

Vejledning til anmeldelse og håndtering afbyggeaffald

Få styr på dit byggeaffald før du nedriver eller renoverer.

Byggeaffald udgør omkring en tredjedel af den samlede mængde affald i Danmark. Det er en væsentlig ressource, da affaldet kan bruges til nye byggematerialer via genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse. Noget byggeaffald indeholder PCB, asbest og andre farlige stoffer, som kan være skadelige for dig, dine nærmeste og miljøet, hvis det ikke bliver håndteret korrekt.

Derfor er det vigtigt, at du undersøger, om dit byggeaffald er farligt, så det bliver bortskaffet rigtigt. Hvis det er rent, udgør det omvendt en værdifuld ressource, som kan blive genanvendt.

Dette er en vejledning fra marts 2024 til private og professionelle bygherrer og entreprenører om anmeldelse og håndtering af byggeaffald. Reglerne på området kan blive ændret. Du er selv ansvarlig for at kende de til enhver tid gældende regler på området.

Sådan anmelder du dit byggeaffald

Senest 14 dage før du begynder at nedrive eller renovere, skal du anmelde byggeaffaldet til Aalborg Kommune. Reglerne for anmeldelse gælder både private, som gør-det selv, og professionelle bygherrer.

Det er dit ansvar som bygherre at sikre, at alle regler bliver overholdt, herunder at byggeaffaldet bliver anmeldt til kommunen. Som professionel entreprenør har du et medansvar for at oplyse den private bygherre om, at byggeaffaldet er anmeldepligtigt. 

Du skal anmelde dit byggeaffald, hvis projektet:

 • Skaber mere end 1 ton affald.
 • Omfatter udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

Anmeld dit byggeaffald på bygningsaffald.dk

Det skal du gøre før, under og efter nedrivning eller renovering

Før

 • Indhent tilladelse til nedrivning eller renovering ved byggesagsafdelingen
 • Få udført en screening- og miljøkortlægning af bygningen
 • Anmeld dit byggeaffald til kommunen
 • Kommunen klassificerer og anviser byggeaffaldet.

Under

 • Fjern miljøproblematiske stoffer (miljøsanering, for eksempel afrensning af maling)
 • Sorter byggeaffaldet.

Efter

 • Transport af byggeaffaldet
 • Aflever dit byggeaffald ved godkendt modtager
 • Send dokumentation for aflevering af byggeaffaldet til kommunen.

Før nedrivning eller renovering

Kortlægning af miljøproblematiske stoffer

Der kan være miljøproblematiske stoffer mange steder i en bygning – både indeni og udenpå. Eksempler kan være asbest, PCB, tungmetaller og andre farlige stoffer. Kortlægningen starter med en screening, hvor bygningen bliver gennemgået. Denne skal udføres af en professionel eller en person med tilsvarende viden.

Kortlægningsrapporten skal beskrive:

 • Bygningens alder og anvendelse
 • Hvilke dele af bygningen, der er blevet undersøgt
 • Hvor i bygningen prøverne er taget, samt beskrivelse af materialet og plantegning
 • Billeder af prøvestederne
 • Hvor, der ikke er taget prøver – og hvorfor
 • Prøveresultaterne og en samlet opgørelse over miljøproblematiske stoffer i bygningen.

Anmeldelse

På baggrund af kortlægningen skal du senest 14 dage før ønsket opstart anmelde dit byggeaffald:

 • Hvilke slags byggeaffald har du?
 • Hvor meget har du af hver slags byggeaffald?
 • Hvem udfører nedrivningen eller renoveringen?
 • Hvilke modtageanlæg skal modtage dit byggeaffald?

Du skal vedhæfte resultatet af kortlægningen for miljøproblematiske stoffer som bilag til din anmeldelse.

Hvis du genbruger uforurenede materialer fra bygningen, er det vigtigt, du også oplyser det i anmeldelsen.

Farligt byggeaffald

 • Loftplader med asbest
 • Støbegulve med asbest
 • Vinyl eller linoleum med PCB, tungmetaller, blødgørere og asbest
 • Lakerede trægulve med PCB og tungmetaller
 • Klinker med tungmetaller
 • Fliseklæber med asbest
 • Maling med PCB og tungmetaller
 • Tætningsfuger med PCB eller chlorerede paraffiner
 • Trykimprægneret træ
 • Ventilationskanaler og faldstammer med asbest
 • Varmtvandsbeholder og rørisolering med asbest
 • Mursten med sod og tjære fra skorsten
 • Sokkelmaling med PAH og tungmetaller
 • Eternitplader med asbest og skifereternit
 • Tagpap med PAH og asbest
 • Sålbænke med asbest

Byggeaffald som en ressource

 • Beton og mursten renset for maling
 • Teglsten uden glasur
 • Rent træ
 • Gipsplader
 • Glas
 • Metal
 • PVC
 • Stenuld/mineraluld
 • Elektronik
 • Tagpap

Under nedrivning eller renovering

Miljøsanering

Hvis dit byggeaffald indeholder miljøproblematiske stoffer, er der krav om miljøsanering.

Miljøsaneringen sikrer, at miljøproblematiske stoffer er fjernet fra byggematerialerne, inden selve nedrivningen eller renoveringen påbegyndes.

Miljøsanering omfatter blandt andet fjernelse af farlige stoffer og materialer, for eksempel:

 • Asbestholdig rørisolering og klæber bag klinker
 • PCB-holdige fuger
 • Afrensning af malede overflader, der indeholder PCB og tungmetaller.

Sortering af byggeaffald

Du skal som udgangspunkt altid sortere dit byggeaffald. På den måde sikrer du, at dit affald bliver bortskaffet korrekt, og at mest muligt bliver genanvendt. Selv små mængder forurenet byggeaffald i en container med uforurenet affald kan betyde, at materialerne ikke kan genanvendes.

Efter nedrivning eller renovering

Efter anmeldelsen er færdigbehandlet ved kommunen, modtager du et løbenummer. Dette nummer skal du oplyse i en deklaration, når du afleverer dit byggeaffald ved modtageanlægget. Løbenummeret benyttes efterfølgende til at dokumentere over for kommunen, at affaldet er blevet bortskaffet korrekt.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang