Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Samarbejdsvilkår, når du vil samarbejde med RCA

Samarbejdsvilkår, når du vil samarbejde med RCA

Salgs- og leveringsbetingelser

Det skal indledningsvis præciseres, at aftalen indgås med Ressourcecenter Aalborg, der er en institution under Aalborg Kommune (i det følgende benævnt ”sælger”).

Indbetaling ifølge faktura sker derimod direkte til Aalborg Kommune, og det er Aalborg Kommunes økonomikontor, der registrerer, om betaling har fundet sted, og udsteder rykkere i tilfælde af manglende betaling.

Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af en skriftlig, gensidig aftale, sker ethvert salg fra vores forretning på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. Købers egne forretnings- og indkøbsbetingelser eller enkelte kontraktvilkår i øvrigt har kun virkning mellem parterne, hvis de er accepteret skriftligt af sælger.


 

Indgåelse af aftale

Punkt 1

Tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept fra køber ikke er sælger i hænde inden 8 dage fra tilbuddets dato. En eventuel ret for køber til at annullere eller ændre ordren, herunder ændre specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal være særligt aftalt i det enkelte tilfælde.

Punkt 2

Ved købers annullering af ordren efter aftale vil køber være forpligtet til at erstatte omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning som følge af evt. udskudt leveringstid.

Punkt 3

Er det ikke særligt aftalt, at køber har ret til at annullere ordren mod betaling af erstatning, som nævnt ovenfor, kan sælger kræve sin positive opfyldelsesinteresse erstattet i tilfælde af købers uberettigede annullering. Sælger vil dog i disse tilfælde i stedet kunne vælge at forlange erstatning for sin negative kontraktinteresse.

 


 

Priser

Punkt 1

Alt salg sker til priser, som er gældende på leveringsdagen, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Punkt 2

Priserne er eksklusiv moms, hvis andet ikke er anført.

Punkt 3

Priserne gælder ab lager, medmindre anden aftale konkret er indgået.

Punkt 4

Priser i prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.

Punkt 5

Der tages forbehold for prisforhøjelser fra sælgers leverandør.

Punkt 6

Fragtrater, der måtte være oplyst af sælger, er uforbindende for sælger, medmindre raten er skriftligt aftalt mellem parterne.

Risikoen for ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter vores ordrebekræftelse, bæres af køber.

Punkt 7

Medmindre andet er aftalt, tillægges priserne leveringsomkostninger (den aktuelle porto/fragt beregnet efter vægt/dimensioner).

Herudover påkræves et ekspeditionsgebyr på 39 kroner eksklusiv moms per ordre med en samlet værdi på under 300 kroner eksklusiv moms og fragt.


 

Produktionsinformation

Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.


 

Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden skade for køber.


 

Levering

Punkt 1

Leveringsterminen, der er anført i ordrebekræftelsen, er bindende, medmindre andet efterfølgende er aftalt.

Hvis købers forhold medfører, at der ikke kan ske rettidig levering ifølge aftalen, har sælger ret til fakturering i henhold til den aftalte tidstermin. Køber er i øvrigt pligtig til at erstatte de omkostninger, som følger af, at køber ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.

Punkt 2

Når der ifølge aftalen skal leveres på købers plads eller et andet af køber anvist sted, leveres varen så nært det pågældende sted, som chaufføren af lastvognen vurderer muligt uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj eller omgivelser. 

Køber er forpligtet til at stille det fornødne mandskab til rådighed for aflæsning.

Hvis køber eller en repræsentant for denne ikke er til stede på leveringsstedet, er sælger berettiget til – til trods herfor – at foretage levering på leveringsstedet, og følgeseddel eller transportørens køreseddel anses i så fald for dokumentation for gennemført levering.

Udgifter i forbindelse med eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber.

Punkt 3

Risikoen for varen overgår til køber ved levering.


 

Kvalitet

Punkt 1

Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og produktet i sin helhed egner sig til købers behov.

Punkt 2

Hvis produktet ikke er bestilt efter en bestemt standard eller med særligt angiven kvalitetsbetegnelse, vil det blive leveret som almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.


 

Emballage

Punkt 1

Sælger leverer i en sådan emballage, som under hensyn til transporten til leveringsstedet kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen.

Punkt 2

Returemballage, såsom EUR-paller og rammer, krediteres køber ved frankolevering i uskadt stand inden for 3 måneder fra vores levering. Kreditering sker efter sælgerens gældende normer på returneringstidspunktet.

Kreditering foretages altid med et fradrag på 10% for dækning af slitage, transportomkostninger med videre, medmindre andet udtrykkeligt måtte være skriftligt aftalt.

Punkt 3

Engangsemballage refunderes ikke, selv om den eventuelt faktureres.


 

Betaling

Punkt 1

Når intet andet udtrykkeligt er anført i vores ordrebekræftelse, sker betaling efter de betalingsbetingelser, der gælder for købers konto hos sælger, alternativt sælgers almindelige kontobetingelser.

Punkt 2

Købesummen faktureres og forfalder til betaling på det aftalte leveringstidspunkt, uanset om levering ikke kan ske som aftalt, når dette skyldes købers forhold.

Punkt 3

Hvis der ikke sker rettidig betaling, er vi – uden, at det pådrager os noget ansvar – berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.

Punkt 4

Rabatter af enhver art ydes kun under forudsætning af, at der sker rettidig betaling.

Punkt 5

Efter sidste rettidige betalingsdag beregnes der rente af det forfaldne tilgodehavende inklusiv moms. Hvis andet ikke er aftalt, beregnes renten med 11% over Nationalbankens diskonto.

Renten beregnes månedsvis med 1/12 af årsrenten af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo, inklusiv eventuelle tidligere tilskrevne renter.

Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.


 

Ansvarsbegrænsning

Punkt 1

I tilfælde af forsinkelse eller mangler, der skyldes forsømmelse fra vores side, ydes der erstatning efter dansk rets almindelige regler. Dog erstattes dagbøder og indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance og lignende ikke.

Punkt 2

Oplysninger i vores kataloger, brochurer, prislister med videre er vejledende og kun bindende for os, når de udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne udarbejdet af vore leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning og lignende.

Punkt 3

Omstændigheder, der forhindrer rettidig levering eller levering i mangelfri stand og indtræffer efter udfærdigelsen af vores ordrebekræftelse, for eksempel tilfælde af force majeure, transportørens eller anden tredjemands svigt og lignende, fritager os fra ansvar for kontraktens opfyldelse, medmindre forsinkelse eller mangler skyldes forsømmelse fra vores side.

Punkt 4

I tilfælde af, at vores leverandør eller transportør har pådraget sig et ansvar over for os, vil vi være indstillet på – så vidt muligt – at give køber transport i vores krav mod den pågældende tredjemand.


 

Returvarer

Punkt 1

Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen og før ibrugtagelsen.

Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, må fremsættes skriftligt straks og absolut senest 8 arbejdsdage efter varens levering for at kunne tages til følge. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan manglen ytrer sig.

Hvis de leverede materialer skal monteres eller indgå i en montage, som ikke foretages af køber, skal køber sørge for, at materialerne – inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler.

Reklamation kan ikke finde sted, efter montagen er påbegyndt. Væsentlige mangler, for hvilke der reklameres i tide, er hævebegrundende, medmindre vi inden ugrundet ophold efter reklamationen foretager omlevering.

Hvis køber berettiget ophæver købet, er køber pligtig til at stille varerne til vores rådighed i samme stand, som de var i ved leveringen.

Er der leveret en for lille leverance, er vi forpligtet til at foretage efterlevering på vores almindelige forretningsbetingelser så hurtigt som muligt, i det omfang vi kan opnå en sådan levering på samme vilkår fra vores leverandør. 

Punkt 2

Har køber ikke inden for 1 år efter levering skriftligt påberåbt sig eventuelle skjulte fejl og mangler over for sælger, har køber fortabt sin ret til at gøre manglerne gældende over for os, medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har påtaget os at indestå for sådanne fejl og mangler i længere tid.

Ved køb af byggematerialer til brug for byggeri i Danmark er den nævnte frist 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra overgivelse af materialerne til køber.


 

Vareprøver

Vareprøver viser kun størrelse, farve, kvalitet med videre i almindelighed. Vi er derfor ikke ansvarlige for eventuelle afvigelser, medmindre de er væsentlige og uforudsigeligt store for køber i forhold til det foreviste.


 

Garanti

Punkt 1

Der ydes ikke garanti på de solgte varer. En i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien fra os til køber, således at der ikke kan rejses krav over for os i henhold til den pågældende garantierklæring.

Punkt 2

Eventuelle i ordrebekræftelsen udtrykkeligt angivne garantier er kun gældende, hvis garantierklæringens betingelser er opfyldt, og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er fulgt.


 

Reklamation

Punkt 1

Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen og før ibrugtagelsen.

Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, må fremsættes skriftligt straks og absolut senest 8 arbejdsdage efter varens levering for at kunne tages til følge. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan manglen ytrer sig. 

Hvis de leverede materialer skal monteres eller indgå i en montage, som ikke foretages af køber, skal køber sørge for, at materialerne – inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler. Reklamation kan ikke finde sted, efter montagen er påbegyndt. 

Væsentlige mangler, for hvilke der reklameres i tide, er hævebegrundende, medmindre vi inden ugrundet ophold efter reklamationen foretager omlevering.

Hvis køber berettiget ophæver købet, er køber pligtig til at stille varerne til vores rådighed i samme stand, som de var i ved leveringen.

Er der leveret en for lille leverance, er vi forpligtet til at foretage efterlevering på vores almindelige forretningsbetingelser så hurtigt som muligt, i det omfang vi kan opnå en sådan levering på samme vilkår fra vores leverandør.

Punkt 2

Har køber ikke inden for 1 år efter levering skriftligt påberåbt sig eventuelle skjulte fejl og mangler over for sælger, har køber fortabt sin ret til at gøre manglerne gældende over for os, medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har påtaget os at indestå for sådanne fejl og mangler i længere tid. 

Ved køb af byggematerialer til brug for byggeri i Danmark er den nævnte frist 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra overgivelse af materialerne til køber.


 

Uenighed om kontraktvilkår

Hvis der i anledning af leverancen opstår tvist om varens kontraktmæssighed med videre, er vi berettiget til at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de almindelige domstole.

Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vores forretningssteds værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang