Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Miljø og erhvervsaffald Handlingsplan for rottebekæmpelse 2023

Handlingsplan for rottebekæmpelse 2023

Indledning

De overordnede retningslinjer for Rottehandlingsplanen er beskrevet i kommunens strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse 2021-2025. Strategiplanen sætter fokus på indsatsområder, som skal være med til at styrke ønsker og mål for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune – nemlig god og effektiv service, kvalitet og miljøbevidsthed.

Handlingsplanen beskriver konkret hvilke aktiviteter, som i de kommende år vil blive igangsat, med henblik på at understøtte målene i Strategiplan 2021-2025. Handlingsplanen kan revideres årligt, hvor Klima og Miljø vurderer eksisterende og eventuelle nye lovændringer og tiltag.


Vi betaler alle til den kommunale rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse er en kommunal opgave, og i Aalborg Kommune er selve den praktiske udførelse af bekæmpelsen udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Administration og myndighedsrollen varetages af Klima og Miljø.

Som grundejer i Aalborg Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien. Beløbet dækker udgifter til det private bekæmpelsesfirma samt de tilknyttede administrative opgaver, som varetages af kommunen selv. Området (rottebekæmpelsen) skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i gebyret de efterfølgende år.

Som borger, landbrug eller virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom.

I 2024 bliver opkrævningen af ejendomsskatten overtaget af skatteforvaltningen og derfor kan rottegebyret ikke længere blive opkrævet igennem ejendomsskatten. Der bliver derfor lavet en ny model for opkrævningen af rottegebyret. Den nye model er stadig under udarbejdelse i samarbejde med KL og der vil fortsat være betaling af grundejer til rottebekæmpelsen.

Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien. Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse. Konstaterer man rotter og har brug for hjælp til at få dem bekæmpet, har man allerede betalt for ydelsen og skal ikke betale yderligere. 

Rottegebyret dækker ikke grundejers egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring. 


Antallet af rotteanmeldelser i Aalborg Kommune

Erfaringen viser, at antallet af rotteanmeldelser kan variere meget fra år til år af årsager, som ikke kan kontrolleres (for eksempel de vejrlige forhold). Særligt mangel på tydelige sæsonskift, især overgangen fra efterår til milde vintre samt længerevarende tørkeperioder, kan betyde en stigning i antallet af rotter og dermed i antallet af anmeldelser. I år 2020 var der et højt antal anmeldelser, dette kunne skyldes at mange var hjemsendt under Corona og har haft mulighed for at observere mere rotteaktivitet derhjemme. Det er en udvikling, som er på linje med udviklingen i en stor del af landets øvrige kommuner. Efter 2020 faldt antallet af anmeldelser ned til cirka det niveau, som antallet af anmeldelser lå på før 2020.

Aalborg Kommune ser ikke de mange anmeldelser, som følge af for eksempel borgernes øget opmærksomhed som et minus. Tværtimod, jo mere opmærksomhed, jo hurtigere kan kommunen slå til med effektiv bekæmpelse og forebyggelse.


Siden sidste handlingsplan

Denne version af handlingsplanen er Klima og Miljøs bud på, hvordan man fremadrettet vil sikre den effektive bekæmpelse af rotter. Den skal sikre, at kommunens borgere får den bedst mulige service, hvis de er så uheldige at få rotteproblemer.

Klima og Miljø anvender for tiden cirka 3 administrative årsværk. Ressourceforbruget tilpasses løbende i forhold til antal anmeldelser og ambitionsniveau for bekæmpelsen.

De afsatte administrative årsværk, går til blandt andet at sikre opfølgning på indgået kontrakt om rottebekæmpelse, tilsyn med privat rottebekæmpelse, telefonisk betjening af kommunens borgere i forbindelse med rottesager, håndhævelse i forbindelse med forhold, som skaber grobund for rottetilhold, besigtigelser i problematiske håndhævelsessager og igangsættelse af tiltag i forbindelse med implementering af handlingsplanen.


Fra strategi til handlingsplan

Nedenstående er oversigten fra kommunens strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse 2021-2025:

Tema A: Kvalitets- og miljømål

Det grundlæggende mål for temaet ”Kvalitets- og miljømål” er at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet i den udførte bekæmpelse, og at bekæmpelsen foretages miljøbevidst. Derfor vil der være fokus på dels at definere den rottebekæmpelse, som Aalborg Kommune, Klima og Miljø vil tilbyde borgere og virksomheder, dels en hensigtsmæssig brug af gift i bekæmpelsen.

Indsatsområde: Kvalitet

Kommunen er ansvarlig for den effektive rottebekæmpelse i hele kommunen. Her er det afgørende, at kommunen inden for de lovgivningsmæssige rammer er bevidst om, hvilket serviceniveau kommunens borgere og erhvervsliv bliver mødt med, når der er problemer med rotter.

I Aalborg Kommune er der tradition for at udbyde den kommunale rottebekæmpelse.

Aktivitet 1: Serviceniveau for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Når en borger har problemer med rotter, er det vigtigt, at borgeren føler sig tryg, idet der leveres en hurtig og effektiv bekæmpelse, men også at borgeren føler sig godt vejledt i den efterfølgende forebyggelse.  

Det er vigtigt, at borgeren nemt kan skaffe sig et overblik over, hvad og hvor han/hun skal henvende sig, hvis der er kommet rotter på ejendommen.

I denne handlingsplan har Klima og Miljø defineret de generelle ydre rammer for den kommunale rottebekæmpelse, og i den kommende handlingsplansperiode vil der derfor være fokus på at sikre borgerne dette serviceniveau.

Klima og Miljø sikrer, at en borger i Aalborg Kommune, der har fået rotter, vil opleve, at:

 • Få et hurtigt overblik over hvor og hvordan man skal foretage anmeldelsen.
 • Kommunens borgere har mulighed for at kunne kontakte kommunen telefonisk i forbindelse med rotteanmeldelser og rotteproblemer.
 • Borgeren hurtigt via kommunens hjemmeside kan få et overblik over hvor og hvordan man kan sikre mod rotter på/i sin ejendom.
 • Rottebekæmperen rykker hurtigt ud. Borgeren kan forvente sig det første besøg af rottebekæmpe-ren inden for tre hverdage efter anmeldelsen ved udendørs anmeldelse.
 • Rottebekæmperen rykker ud samme dag eller senest næstfølgende dag, hvis anmeldelsen drejer sig om rotter i beboelse, på fødevarevirksomheder, tilsynspligtige ejendomme med særlig følsom føde-vareproduktion eller i institutioner og lignende. Dette gør sig også gældende i weekender og på hel-ligdage.
 • Rottebekæmperen så vidt muligt finder årsagen til rotteforekomsten, og dermed kan vejlede og rådgive borgeren om fremtidige forebyggende tiltag.
 • Den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet, da dette erfaringsmæssigt er med til at give tryghed.
 • Rottebekæmperen anvender klapfælder i de tilfælde, hvor det skønnes at være en effektiv bekæm-pelse. I byzone er det et krav, at bekæmpelsen foretages med fælder.
 • Der kan anvendes rottehund i tilfælde, hvor det skønnes effektivt.
 • Rottebekæmperen kun anvender gift, hvor det er nødvendigt og tilladt, og at det sker under størst muligt hensyn til omgivelserne.

Klima og Miljø vil løbende tilse, at disse krav til serviceniveauet i den kommunale rottebekæmpelse bliver implementeret og fastholdt.

Indsatsområde: Miljø

Hvad er rottegift?

 • Der findes forskellige typer af rottegifte.
 • De fleste rottegifte er antikoagulanter dvs. blødningsforstyrrende, og rotten dør derfor af indre blødninger.
 • Der er netop kommet en ny rottegift på markedet, som består af vitamin D3.
 • Der anvendes som udgangspunkt den mildeste form for gift af hensyn til miljøet.
 • Rotten dør først 4 til 6 dage efter, at den har spist giften.
 • Der anvendes ikke antikoagulanter til bekæmpelse af rotter i beboelse, fordi rotterne kan lægge sig til at dø på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge.
 • Gift må aldrig udleveres til borgeren. 

Aktivitet 2: Strategi for anvendelse af gift

Når der anvendes gift mod rotter, vil der altid være risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte. I takt med, at der anvendes stærkere gifte, vil der ske en øget belastning af miljøet, samt en øget risiko for utilsigtede forgiftninger af rovfugle og rovpattedyr (sekundære forgiftning), men også direkte forgiftning af ikke-målgruppe arter (primær forgiftning).

Igennem de sidste 7 år i Aalborg Kommune har det vist sig, at den kommunale bekæmpelse i mange tilfælde kan udføres lige så effektivt ved anvendelse af klapfælder. Erfaringen viser således et skift fra anvendelse af klapfælder i ca. 20 % af anmeldelserne i 2016 til stort set alle anmeldelser i dag. Erfaringerne viser også, at gift kun er mere effektivt i sager med mange rotter, for eksempel på landbrug, i forbindelse med virksomheder med affaldsoplag og lignende steder. Klima og Miljø ønsker at viderebringe disse erfaringer til den private bekæmpelse.

For at minimere risikoen for spredning af resistens og primær og sekundære forgiftninger, vil Klima og Miljø sikre, at anvendelse af gift i den kommunale rottebekæmpelse sker efter resistensstrategien og følgende retningslinjer:

 • At kommunal og privat bekæmpelse i byzone foretages med fælder medmindre andet er aftalt med Kommunen.
 • At der altid foretages en vurdering af, om gift er den optimale løsning på det pågældende rotteproblem.  
 • At der altid anvendes den mildest mulige gift i den enkelte bekæmpelse.
 • At der kun bruges gift i byzone efter aftale med Aalborg kommune.
 • At Cholecalciferol og kontaktgift udelukkende anvendes efter aftale med Kommunen.
 • At anvendelse af 2. generations antikoagulanter skal godkendes af Aalborg Kommune.
 • At den udlagte gift sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres.
 • At en giftbekæmpelse følges nøje af bekæmperen i kraft af opfølgende besøg, så mængden og styr-ken af den anvendte gift kan tilpasses bekæmpelsesbehovet.
 • At al gift indsamles ved bekæmpelsens afslutning.
 • At gift aldrig udleveres direkte til borger, landmand, eller virksomhed.

Klima og Miljø vil løbende sikre, at der leves op til ovenstående krav ved øget kontrol.

Derudover vil Klima og Miljø opdatere proceduren til brug af gift i by- og landzone. Proceduren vil være med til at strømline alle bekæmpelser hvor der er brug af gift, så der bliver brugt den samme fremgangsmåde i alle gift bekæmpelserne. Proceduren vil følge alle de førnævnte retningslinjer og resistensstrategien.

Der vil også blive lavet en procedure for kildebekæmpelse, da der ikke må udlægges gift over 10 meter fra bygninger. Men hvis et område/sted fungerer som en kilde til rotter for eksempel en vildtfoderplads som har fået et rottetilhold, kan der laves en kildebekæmpelse hvor der kan anvendes gift. Det kræver dog at det vurderes at de spreder sig derfra til beboelse og andre bygninger og at andre foranstaltninger er taget i brug først.

Der er stigende fokus på den ”nye” gifttype cholecalciferol, der er D3-vitamin. Denne type gift slår også rotter ihjel indenfor 3-7 dage efter indtagelse og kan hurtigt komme et stort rottetilhold til livs. Det positi-ve ved denne gifttype er at rotterne mister ædelysten 24 timer efter de har indtaget en dødelig dosis. Det gør at de ikke spiser mere af giften og derfor ikke får opkoncentreret alt for store mænger gift i krop-pen, som kan være tilfældet ved de antikoagulerende gifte. Dette betyder at der sker færre sekundære forgiftninger. Cholercalciferol giften bliver også hurtigere nedbrudt i kroppen og i naturen. Derfor er gif-ten bedre for miljøet end de antikoagulerende gifte. Klima og Miljø er i gang med at afprøve cholecalciferol i sager, hvor udlægning af gift er nødvendig, for at teste dets virkning og effektivitet. 


Tema B: Den administrative forvaltning

Det grundlæggende mål for temaet ”Den administrative forvaltning” er, at den administrative kommunale rottebekæmpelse opnår en forbedret og effektiv brug af de digitale værktøjer til modtagelse af anmeldelser og registrering af alle foretagne handlinger i den praktiske og administrative håndtering af de enkelte anmeldelsessager. Et andet mål for samme tema er, at den administrative forvaltning har fokus på sikring af en effektiv rottebekæmpelse af høj kvalitet, samt at forvaltningen bistår den praktiske bekæmpelse med den nødvendige bistand i form af generel håndhævelse af lovgivningen på området.

Indsatsområde: De digitale værktøjer

Langt størstedelen af landets kommuner benytter en digital platform, som automatisk skal kunne videregive de af Miljøstyrelsen forlangte oplysninger vedrørende rottebekæmpelsen. Klima og Miljø vil for at sikre, at kommunen lever op til de gældende krav vedrørende digital registrering af rottebekæmpelsen samtidig også sikre, at kommunen med den digitale platform har et effektivt administrativt styringsredskab. 

Aktivitet 3: Digital registrering og anmeldelser

I forbindelse med anmeldelser af rotter skal der registreres oplysninger om blandt andet årsag til rotteforekomst, bekæmpelse, forebyggelse og giftanvendelse. Kommunen vil aktivt benytte denne viden til at målrette og sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse. 

Formålet med at benytte digital registrering er, at;

 • Sagsbehandling i forbindelse med en rotteanmeldelse gøres nemmere.
 • Rotteanmeldelser kan foretages elektronisk via kommunens hjemmeside.
 • Kommunen fra administrativ side kan anvende programmets data til hurtigt og nemt at skabe over-blik over såvel den enkelte bekæmpelsessag, men også over det samlede antal rotteanmeldelser.

Derfor vil Klima og Miljø sikre, at: 

 • Rottebekæmperen er bekendt med kommunens ønsker for registrering.
 • Der jævnligt følges op på de digitale registreringer med henblik på at lave justeringer.

I dag kan borgere anmelde rotter elektronisk døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Andelen af anmeldelser der modtages via den digitale registrering, udgør i dag cirka 66 % af alle de indkommende anmeldelser. Det er kommunens mål, at andelen af de elektroniske anmeldelser skal være højere, men også at borgerne i højere grad vil benytte den digitale platform til at kommunikere med bekæmpere og kommunen i de enkelte bekæmpelsessager. Aalborg Kommune arbejder også at forbedre siden om rottebekæmpelse, så den indeholder information om forebyggelse og forløbet af rottebekæmpelse.

Klima og Miljø vil dog fortsat yde en telefonisk service og have mulighed for at benytte telefonservice til indgivelse af rotteanmeldelser, men også i mere komplicerede forhold, at der stilles med en kvalificeret telefonisk tjeneste, da Klima og Miljø har erfaring med at:

 • Den direkte dialog i svære sager minimerer antallet af gener og klager.
 • Der i mange tilfælde, kan ydes en ”1. hjælp”, som får borgeren beroliget og forberedt inden bekæmperen møder op.
 • Den direkte brugerkontakt er nyttig i forhold til vejledning om forebyggende tiltag og i forhold til tilsynet med bekæmpelsen.

Den daglige telefontid er på hverdage: 9-15 og fredag: 9-14. Anmeldelse kan kun ske digitalt i weekender og helligdage, men bekæmpelse af rotter i boliger, fødevarevirksomheder, institutioner samt indendørs på specielt følsomme tilsynspligtige ejendomme vil ske med dags varsel. Vagtordningen omfatter for eksempel rotter i malkemaskinrum, ved opbevaring af grønt, æg og andre madprodukter som anvendes uden yderligere tilberedning.

Indsatsområde: Tilsyn og samarbejde

Klima og Miljø har øget den administrative indsats på rotteområdet. Foruden at der skal føres et lovpligtigt tilsyn med både den kommunale og private rottebekæmpelse, så er det fortsat kommunen der alene kan håndhæve over for den enkelte borger i forbindelse med rottebekæmpelsen.

Aktivitet 4: Håndhævelsen

Fokus på håndhævelse skal ses som et effektivt bidrag til sikring af en effektiv rottebekæmpelse, og at de påkrævede forebyggende foranstaltninger kan blive igangsat. Derfor vil kommunen i samarbejde med den praktiske bekæmpelse opstille enkelte og klare retningslinjer for hvornår og hvordan der skal hånd-hæves.

De steder, hvor der typisk kan være behov for håndhævelse, er steder, hvor rotteproblemer er foranlediget af for eksempel:

 • Overdreven fuglefodring
 • Uhensigtsmæssige hønse- og/eller fuglehold
 • Uhensigtsmæssig opbevaring af foder til dyr
 • Henstilling af spiseligt affald
 • Manglende rottesikring
 • Oplag i og omkring ejendomme
 • Defekte kloak- og afløbsinstallationer.

Klima og Miljø vil i de sager, hvor det viser sig nødvendigt at foretage håndhævelse, følge nedenstående generelle forløb;

 • Fejlen og/eller årsagen til rotter identificeres.
 • Kommunal bekæmpelse igangsættes.
 • Skriftlig henstilling/besked til borgeren om årsagen til problemet, og hvilke tiltag kommunen kræver, at borgeren skal foretage.
 • Borgeren bliver i rimeligt omfang givet en realistisk tidsfrist for opfyldelse af kommunens krav.
 • At rottebekæmpelsen foretager kontrolbesøg ved henstillingens udløb.
 • Ved manglende opfølgning af henstilling vil kommunen udstede en formel varsling om påbud.
 • Der følges op på varsling og påbud ved udløb af tidsfrist.
 • Helt undtagelsesvist kan der blive tale om politianmeldelse og selvhjælpshandling.

Klima og Miljø vil løbende følge op på, om dette er det mest optimale handlingsforløb og foretage eventuelle justeringer, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Aktivitet 5: Tværkommunalt samarbejde

Rottebekæmpelsens arbejdsflader kan inkludere mange forskellige kommunale forvaltninger og selska-ber. Det indebærer at vi skal have et godt samarbejde på tværs i kommunen. De enkelte sager kan om-handle mange forskellige omstændigheder, alt lige fra problemer med offentlige skraldespande til pro-blemer med offentlig kloak eller bygninger. Derfor skal vi samarbejde med en bred vifte af kommunale forvaltninger og selskaber, herunder Klima og Miljø, By og Land, Aalborg Forsyning, samt mange flere.

Rottebekæmpelsen møder i forbindelse med tilsynet ofte socialt udsatte borgere, hvor en tværgående indsats er nødvendigt for at få løst problemerne. Her giver det ikke altid mening at håndhæve som det første skridt.

Klima og Miljø har derfor taget initiativ til at etablere et samarbejde på tværs af forvaltningerne inden for ældre- og handicap-; by- og landskabs-, socialområdet med videre. Samarbejdet fungerer i praksis, men målet er at lette og formalisere sagsgangen i sager, hvor flere forvaltninger er involveret, og hvor der også er en socialsag med udsatte borgere. 

Aktivitet 6: Erfa gruppe og kurser

Alle kommuner arbejder med rottebekæmpelse og ikke 2 kommuner er ens eller griber opgaven an på samme måde. De forskellige kommuner gør sig alle nogle erfaringer med rottebekæmpelsen. Aalborg Kommune, Klima- og Miljø vil derfor være med til at opstarte Erfa grupper med bl.a. kommuner der ”lig-ner” Aalborg kommune i forhold til størrelse, mængde af by- og landzone. Dette skal være med til forbed-re samarbejdet imellem kommunerne og udveksle erfaringer og råd i forbindelse med rottebekæmpelse og den kommunale sagsbehandling. Aalborg Kommune er med i den nordjyske Erfa-gruppe for kommunal rottebekæmpelse.  

Derudover vil den kommunale forvaltning også deltage i relevante kurser indenfor rottebekæmpelse og sagsbehandling, så vi er helt opdateret på de nyeste bekæmpelsesmetoder, de gældende lovgivninger og effektiv sagsbehandling.

Aktivitet 7: Samarbejde og kontrol med bekæmpelse

Den praktiske udførelse af rottebekæmpelse i Aalborg Kommune er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Det er et lovmæssigt krav, at kommunen fører tilsyn med det private bekæmpelsesfirma, når bekæmpelsen er udliciteret.

I Klima og Miljø skal der føres kontrol med, at de servicemål (aktivitet 1), som Klima og Miljø har opsat for den fremtidige bekæmpelse overholdes. Det skal sikres, at al bekæmpelse med gift forholder sig til resistensstrategien og altid søger den bekæmpelsesløsning, som vil minimere giftforbruget af hensyn til miljøet. Der skal føres kontrol med at kommunal og privat bekæmpelse i byzone, som udgangspunkt udføres med fælder, og at der ikke anvendes gift før kommunen har godkendt det. Dette gælder også ved anvendelse af cholecalciferol og kontaktgift.

Derfor vil Klima og Miljø løbende foretage stikprøver med bekæmpelsen i kommunen, og ved hjælp af den digitale registrering benytte de oplysninger, som gives for den enkelte anmeldelse.

Derudover vil Aalborg Kommune, Klima- og Miljø holde månedlige møder med de kommunale rottebekæmpere for at have en god dialog og fremme samarbejdet.

Aktivitet 8: Kontrol med privat bekæmpelse

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Aalborg Kommune, når det udføres af enten R1 eller R2 autorise-rede. Der er dog en række retningslinjer, som foruden den gældende lovgivning og vejledning skal følges.

Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Aalborg Kommune, og det under-streges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af aftale om sikringsordning og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom.
I det følgende angives, hvilke krav Aalborg Kommune stiller til privat bekæmpelse:

Privat rottebekæmpelse med R1-autorisation:
 • Omfatter bekæmpelse i en privat sikringsordning eller af et autoriseret skadedyrsfirma, hvor en borger måtte ønske dette. Dvs. hvor en borger fravælger den kommunale bekæmpelse.
 • Den private sikringsordning omfatter altid en grundig bygningsgennemgang, som fornyes mini-mum hvert 3. år, eller når der indgås en ny aftale.
 • Aalborg Kommune kan til enhver tid forlange rapport om bygningsgennemgang udleveret.
 • Alle eksisterende, nye eller ændrede aftaler skal indberettes til kommunen igennem digitalt ind-beretningssystem.
 • Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Aalborg Kommune. Ved anmeldelsen skal det tyde-ligt fremgå om der foretages privat bekæmpelse eller om det skal varetages af kommunen. 
 • Dette skal gøres via digitalt indberetningssystem.
 • Der kan kun foretages bekæmpelse af rotter efter, at der er indgivet anmeldelse til Aalborg Kommune.
 • Der skal løbende og efter endt bekæmpelse fremsendes oplysninger til Aalborg Kommune via di-gitalt indberetningssystem.
 • Ved bekæmpelse i byzone opfordres det at der anvendes fælder, medmindre andet er godkendt af Aalborg Kommune. Dette betyder, at det opfordres ikke at bruge gift i depoter med automatisk adgangssystem til bekæmpelsesmiddel, som det for eksempel ses i depotmodellen ”AutoGa-te”.
 • Det opfordres at der ikke anvendes cholecalciferol og trædegift inden godkendelse af Aalborg Kommune
 • Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretages evt. tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage.
 • De steder, hvor der er indgået sikringsordning om bekæmpelse af mus, må giftbekæmpelse af mus kun ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang.
 • Anvendes foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvor rotter også har adgang, skal dette straks og forud for bekæmpelse anmeldes til kommunen, og de lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse er gældende, for eksempel resistensstrategien og løbende udfyldelse af bilag 6 i det digitale indberetningssystem.
 • Ved utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af lovgivningsmæssige og kom-munale krav vil kommunen kunne overtage fortsat bekæmpelse på ejendommen.
 • Ved grove forsømmelser eller hvis der er tale om gentagende overtrædelser vil den R1 autorise-rede blive anmeldt til Miljøstyrelsen, Kemikaliekontrollen og/eller der vil blive indgivet politianmeldelse med henblik på bødestraf.
Privat rottebekæmpelse med R2-autorisation
 • Omfatter bekæmpelse af rotter på egen grund, hvis grundejer er i besiddelse af R2 autorisation.
 • Ved opnåelse af R2 autorisation skal dette indberettes til Aalborg Kommune med angivelse af tidspunkt for autorisation.
 • En R2 autoriseret må ikke foretage bekæmpelse på anden ejendom, som ikke ejes af den R2 au-toriserede.
 • Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Aalborg Kommune med oplysning om den R2 auto-riserede selv varetager bekæmpelsen eller om den skal varetages af den kommunale bekæmpel-se. Dette skal oplyses igennem det digitale indberetningssystem.
 • Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretages evt. tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage.
 • Det opfordres at der ikke anvendes cholecalciferol inden godkendelse af Aalborg Kommune.
 • Den R2 autoriserede skal løbende og efter endt bekæmpelse fremsende oplysninger til Aalborg Kommune via digitalt indberetningssystem.
 • Giftbekæmpelse af mus må kun ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang.
 • Anvendes foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvor rotter også har adgang, skal dette straks og forud for bekæmpelse anmeldes til kommunen, og de lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse er gældende, for eksempel resistensstrategien og løbende udfyldelse af bilag 6 i det digitale indberetningssystem.
 • Ved utilstrækkelig bekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav vil Aalborg Kommune kunne overtage fortsat bekæmpelse på ejendommen.
 • Ved grove forsømmelser eller hvis der er tale om gentagende overtrædelser vil den R2 autoriserede blive anmeldt til Miljøstyrelsen, Kemikaliekontrollen og/eller der vil blive indgivet politianmeldelse med henblik på bødestraf.

Aalborg Kommune vil føre øget kontrol ved uanmeldt at møde op på virksomheder eller ejendomme omfattet af både R1 autoriserede aftaler eller af en R2 autoriseret med henblik på at sikre at ovenstående krav overholdes. Kontrollen indebærer bl.a., at Kommunen åbner depoter uden varsel for at kontrollere indhold. 

Hvis der for en R1 eller R2 bekæmpelse foretages rottebekæmpelse i strid med ovenstående, kan Aal-borg Kommune fratage enten den R1 eller R2 autoriserede mulighed for at fortsætte bekæmpelsen på virksomheden/ejendommen. Aalborg Kommune overtager derefter bekæmpelsen.


Tema C: Sikring og forebyggelse af kloakrotter

Indsatsområde: Aalborg Forsyning

Sikring og forebyggelse af kloakrotter

Målet med ”Sikring og forebyggelse af kloakrotter” er at få skabt fokus på tiltag, som kan være med til at bidrage til en minimering af de gener, som rotter fra kloakkerne ofte forårsager. Det er en kendsgerning, at rotter trives fint i vores kloakker, men der er ikke et lovkrav, der påbyder kommunerne eller kloakforsyning at bekæmpe rotter i kloakken. Målet er at få igangsat initiativer, som kan bidrage til at minimere de gener, som opstår, når rotter får adgang til overfladen eller vores boliger via defekte kloakker. En række af disse initiativer involverer samarbejde med blandt andet Aalborg Forsyning og Mobilitet og Infrastruktur.

 • Så længe rotterne bliver nede i kloakken, er de ikke et problem for den kommunale rottebekæmpel-se.
 • I byzone udgør anmeldelser forårsaget af kloakrotter en betydelige andel af rotteanmeldelserne.
 • Rotterne lever fortrinsvis inde på den private del af kloaksystemet.
 • Den bedste forebyggelse mod indtrængning af kloakrotter er at have en intakt ledning.
 • Det er den enkelte grundejer, som selv skal sikre sin private kloak.

Samarbejdet med Aalborg Forsyning og Mobilitet og Infrastruktur med henblik på for eksempel bistand i den praktiske bekæmpelse omkring fejlfinding på defekte ledninger og planlægning med hensyn til fore-byggende indsatser mod netop kloakrotter har en positiv indflydelse på rottebekæmpelsen, og ligeledes giver gensidig underretning om konstaterede problemer forvoldt af kloakrotter anledning til hurtig indgri-ben fra både kommunen og Forsyningen.

Aktivitet 9: Sikring af kloakkerne ved anlægsarbejde

I byerne lever rotterne for en stor dels vedkommende i kloakkerne. 
Derfor vil Aalborg Kommune, Klima- og Miljø have et øget fokus på den indsats, der skal være medvir-kende til en hurtig, god og effektiv bekæmpelses- og sagsbehandlingspraksis i forbindelse med rottean-meldelser forårsaget af kloakrotter. For at sikre hurtig udbedring af de defekte kloakker, som for eksem-pel opdages i forbindelse med en rotteanmeldelse, vil følgende være vigtig, at;

 • Rottebekæmperen hurtigt med røgprøve får påvist eventuelle kloakdefekter.
 • Der gives henstilling og varsel om påbud til borgeren om at udbedre kloakken (af autoriseret kloakmester) inden for en nærmere fastsat tidsfrist.
 • Der følges op på den enkelte sag og eventuelt anvendelse af påbud i det omfang, det skulle være nødvendigt.
 • Der følges op med kontrolbesøg.

Ofte er resultatet af en bekæmpelse af kloakrotter beskedent og effekten som regel kortvarig. Derfor har Klima og Miljø valgt ikke at udføre systematisk kloakrottebekæmpelse, idet det er den forebyggende indsats med intakte kloakker, som har størst værdi for minimering af gener forårsaget af kloakrotter.  

Klima og Miljø vil i samarbejde med Aalborg Forsyning deltage i den generelle plan-lægning og identifikation af rotteplagede områder, hvor der kan være behov for øget fokus med hensyn til udbedringer. Klima- og Miljø vil blandt andet undersøge muligheden for at kombinere viden fra den digitale information om rotteanmeldelser og forsyningens viden om ledningsnettets kvalitet.

Klima og Miljø og Forsyningen samarbejder om rottebekæmpelse i kloakkerne inden der igangsættes større kloakarbejder og separatkloakeringsprojekter. Hermed mindskes risikoen for rotter på overfladen og i den enkelte ejendom.

Kommunen vil derfor:

 • Have fokus på den gensidige underretning.
 • Have regelmæssige møder med Aalborg Forsyning med henblik på at udveksle viden og information som har til formål at målrette indsatsen mod kloakrotter.
 • Sammenholde data fra den digitale rottedatabase med Forsyningens ledningsdata med henblik på at identificere områder, hvor en forebyggende indsats kunne være nødvendig og hvor renovering af kloakkerne bør igangsættes eller fremskyndes.
 • Samarbejde med Forsyningen inden igangsættelse af større kloakprojekter.

Indsatsområde: Den kommunale forvaltning

Aktivitet 10: Rottespærre på kommunale og private institutioner

Med bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012 blev der indført krav om, at kommunerne skulle opsætte rottespærre på kommunale stikledninger, som fører ind til de kommunalt ejede institutioner og plejehjem, det vil sige vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem. Opsætning af rottespærre er afsluttet i 2020, og er nu i drift med hensyn til regelmæssig service af spærrerne.

Der er efterfølgende kommet krav i rottebekendtgørelsen om, at Kommunen skal tilbyde private, statsli-ge og regionale institutioner, skoler, plejehjem og hospitaler samme rottesikring. Da der er tale om et tilbud, kan den enkelte grundejer selv vælge at tage imod eller afvise ydelsen. Ud af i alt 220 ejendomme tilknyttet private institutioner har henvendelsen til dem kun resulteret i opsætning af rottespærrer på 88 ejendomme, som er opsat. Der er modtaget negativt svar for 130 ejendomme og mangler svar for 2 ejendomme.

Klima og Miljø vil løbende opdatere, hvilke eksisterende ejendomme som er omfattet af tilbuddet om rottespærre. Dette udføres samtidigt med service på rottespærrerne. Hvert 4. år indhentes oplysninger om eventuelle nye ejendomme omfattet af tilbuddet.

Servicen af rottespærre for de kommunale og de private institutioner, bliver synkroniseret så de service-res med samme interval og samles i en pulje. Servicen af rottespærre skal i EU udbud i år 2023.

Aktivitet 11: Rottespærre på NAU

I forbindelse med byggeriet af det nye Aalborg universitetshospital (NAU) skal kloakkerne sikres mod rotter. Det er et stort byggeprojekt hvor de forskellige afdelinger bliver bygget og taget i brug løbende. Det kræver derfor en planlægning for hvor og hvornår rottespærrerne skal sættes i som projektet skrider frem. Aalborg Kommune, Klima- og Miljø vil derfor afholde møder med byggeledelsen for at kunne lave en plan for sikringen af kloakkerne med rottespærre. Når rottespærrerne er blevet sat i, bliver der også lavet en plan for service af rottespærrerne. 


Tema D: Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger

Målet med temaet ”Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger” er, at borgerne så vidt muligt inddrages aktivt i bekæmpelsen og særligt i forebyggelsen af rotter på egen grund og på offentlige arealer. Aal-borg Kommune ønsker med dette tema at skabe den mere proaktive borger i forhold til forebyggelsen af rotter.    

Indsatsområde: Formidling

Aalborg Kommune er ansvarlig for en effektiv rottebekæmpelse overalt i kommunen. Ydermere ønsker kommunen, at rottebekæmpelsen sker med mindst mulig anvendelse af gift. Den kommunale rottebekæmpelse kan i mange tilfælde udrydde rotterne lokalt og andre steder hjælpe til at holde bestanden af rotter nede. Da det er os selv, der giver rotter mulighed for at slå sig ned i vores omgivelser, er det også os selv, der langt hen ad vejen kan forhindre rotter i at slå sig ned. Derfor giver det mening, at Klima og Miljø, foruden at ville levere en effektiv rottebekæmpelse, har fokus på en generel forebyggende indsats fra både kommunen og kommunens egne borgere.

Aktivitet 12: Informationskampagner og generel formidling

Danmark har haft en rottelov siden 1907 og tanken var dengang, at rotterne skulle udryddes, fordi rotter kan overføre en lang række sygdomme til mennesker og vores husdyr. Nogle gange lykkes det at udryd-de rotter lokalt, men rotten har vist sig at være umulig at udrydde totalt. En grund til, at rotter er svære at komme til livs, er, at de i høj grad trives i vores nærhed. Man kan sige om rotter, at der er det antal rotter, som vi giver plads til. Det er os selv - uden at vi måske er klar over det - der sørger for, at rotten kan finde skjulesteder og mad. 

Det kan være en ubehagelig oplevelse at få rotter, men i mange tilfælde kan den enkelte borger, langt hen ad vejen gøre meget for at undgå rotter, når blot man er opmærksom på, hvad der tiltrækker rotter, og hvad der kan gøres for at undgå dem. Når en borger oplever at få rotter, vil de ofte blive mødt med råd og vejledning om forebyggelse af rotter af kommunens bekæmpelsesfirma. Men Aalborg Kommune – Klima- og Miljø, ønsker også at nå ud med information og vejledning til borgere, som endnu ikke har haft den ubehagelige oplevelse ”at få rotter på ejendommen”.

Nedenstående figur er baseret på en typisk fordeling af årsager til rotteanmeldelser. Af nedenstående figur fremgår det, at det, der skaber grobund for rotter, er relateret til noget, man som borgere relativt nemt kan gøre noget ved: hønse- og dyrehold, fuglefodring, utætte affaldsstativer eller hensætning af spiseligt affald, usikrede bygninger med for eksempel huller i sokkel, utætte døre eller andet.

Dette giver anledning til, at der gives information/vejledning til borgerne om;

 • dyre- og hønsehold uden rotter
 • fuglefodring uden rotter
 • hvordan man rottesikrer sin bolig
 • generel renholdelse
 • vedligeholdelse af kloak
 • vildtfodring uden rotter
 • sikring af byggepladser.

Når kommunen informerer og vejleder borgere om rotter, sker det typisk ved den direkte kontakt mellem bekæmper og borger, men først når skaden er sket. Til generel information benytter kommunen sig af kommunens egen hjemmeside, men her vil det typisk oftest være borgere, der allerede har problemet tæt på, der opsøger denne information. Hjemmesiden skal give borgerne let adgang til information og viden om, hvorledes en rottesag forløber og almene forebyggelsesråd.

Klima og Miljø vil arbejde med at få information ud til kommunens borgere i almindelighed, men generelt også være synlig i for eksempel landboforeninger, grundejerforeninger, kolonihaveforeninger og så videre. Det vil være muligt at få kommunen til at holde oplæg med videre disse steder.

I forbindelse med R2 autorisation, som giver landmænd mulighed for at udføre rottebekæmpelse med gift på egen ejendom, ønsker Klima- og Miljø at lave en større informations- og kontrolkampagne målret-tet landbruget. Kampagnen skal have fokus på minimering af anvendelsen af gift, overholdelse af regler-ne for anvendelse af gift samt på, at landmanden allerede har betalt Aalborg Kommune for at udføre rot-tebekæmpelsen via rottegebyret. 

Hvordan informationen skal formidles, ligger ikke fast, men Klima og Miljø overvejer for eksempel at sikre;

 • Bedre udnyttelse af Kommunens hjemmeside og Facebook
 • Brug af de lokale medier og lokale fagblade (landbrugsaviser med videre).
 • Målrettet information til borgere i områder, hvor kloakrenovering er planlagt.
 • Målrettet information til for eksempel grundejer-, bolig-, haveforeninger, landmænd.

Kontakt

Rottebekæmpelse

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 97

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang