Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Miljø og erhvervsaffald For vandværker Tilslutning til almen vandforsyning i det åbne land

Tilslutning til almen vandforsyning i det åbne land

Indledning

I Aalborg Kommune bliver cirka 1.500 ejendomme forsynet med drikkevand fra private boringer og brønde, og mange af disse er beliggende i det åbne land. Ejendommene kan potentielt få behov for at blive tilsluttet almen vandforsyning. Nogle små private vandforsyninger indvinder rent grundvand og leverer vand af god kvalitet, mens andre for eksempel har højt nitratindhold og/eller pesticider i vandet. Med ændringerne i drikkevandsbekendtgørelsen i 2017 har flere små vandforsyninger fået analyseprogrammer, hvilket øger behov for og ønske om tilslutning yderligere.

Det kan være nødvendigt for de almene vandforsyninger at lægge lange forsyningsledninger for at kunne forsyne ejendomme i det åbne land. Det er dyrt at anlægge lange forsyningsledninger, hvilket kan være en udfordring for de almene vandforsyninger og ejendomme i det åbne land, som ønsker at blive tilsluttet. En forudsætning for, at alle har mulighed for at vælge almen vandforsyning, er, at de almene vandforsyninger fortsat udbygger deres ledningsnet. Det er også vigtigt, at de almene vandforsyninger er forberedt på at tilslutte ejendomme, når behovet opstår. Vandforsyningerne skal være opmærksomme på, at behovet i nogle tilfælde kan være af akut karakter, for eksempel en ejendoms egen boring er sammenstyrtet, og derfor er helt uden vandforsyning.

Et af fokusområderne i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2021-2032 er vandforsyning i det åbne land. Aalborg Kommune vil i planperioden arbejde aktivt for, at alle får mulighed for at vælge almen vandforsyning. Aalborg Kommune har derfor udarbejdet dette inspirationskatalog, som skal præsentere ideer, der kan bidrage til at mindske de økonomiske udfordringer, der er ved tilslutning af ejendomme i det åbne land.

Vi præsenterer de lovgivnings- og planmæssige forhold, der er relevante i forhold til tilslutning i det åbne land samt idéer, der kan indgå i vandforsyningernes overvejelser omkring, hvordan det er muligt at løse de økonomiske udfordringer, der kan være forbundet med tilslutning i det åbne land. 


Vandforsyningsplan og almene vandforsyningers forsyningspligt

Aalborg Kommunes til enhver tid gældende vandforsyningsplan indeholder en angivelse af de almene vandforsyningers forsyningsområder og forsyningsoplande. Forsyningsområderne er de områder, som vandforsyningen forsyner i dag, mens forsyningsoplandene er de områder, som vandforsyningen på sigt at  kan forsyne med drikkevand, efterhånden som ledningsnettet udvides. Vandforsyningerne må ikke lægge forsyningsledninger uden for forsyningsoplandet, som er udpeget i vandforsyningsplanen. Hvis det viser sig mere fordelagtigt, at en anden vandforsyning, end den der udpeget til det i vandforsyningsplanen, leverer vand til en ejendom eller et område, skal Aalborg Kommune kontaktes for en afklaring af, om det vil være muligt at ændre forsyningsoplandet.

Almene vandforsyninger er i henhold til vandforsyningsloven forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme inden for vandforsyningens naturlige forsyningsområde. Det naturlige forsyningsområde er den del af forsyningsoplandet, som vandforsyningen efter sin kapacitet og beliggenhed naturligt kan forsyne på nuværende tidspunkt. For at underbygge Aalborg Kommunes forventning til vandforsyningerne om at leve op til dette, er der i Vandforsyningsplan 2021-2032 opstillet kommunalt fastsat mål om, at ”de almene vandforsyninger forventes at tilslutte ejendomme inden for deres forsyningsopland med vand til husholdningsformål, hvor dette er teknisk og økonomisk muligt”. I vurderingen af, om det er teknisk muligt at tilslutte en ejendom, skal det blandt andet undersøges, om opholdstiden i ledningerne bliver så lang, at det har konsekvenser for kvaliteten af vandet.

Når de almene vandforsyninger først har etableret forsyningsledningen, vil Aalborg Kommune ved henvendelser fra ejendomme på ledningsstrækningen om nedbrud på egne anlæg som udgangspunkt anvende muligheden for at bestemme, at ejendommene skal tilsluttes den almene vandforsyning.  


Takstblad, særligt fastsættelse af anlægsbidrag

De almene vandforsyninger fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag i et takstblad, og indsender en indstilling til Aalborg Kommune om godkendelse af bidragene. Anlægsbidraget er et engangsbeløb, der betales i forbindelse med, at en ejendom tilsluttes den almene vandforsyning. Driftsbidraget er den løbende betaling for levering af vand.

Taksterne skal fastsættes i overensstemmelse med vandforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv princip”, så vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger. Nogle vandforsyninger skal desuden overholde de økonomiske rammer, der fastsættes efter vandsektorloven.

Udgangspunktet for fastsættelse af takster er primært et solidaritetsprincip, hvor alle betaler samme kubikmetertakst og samme anlægsbidrag for tilslutning af sammenlignelige ejendomme.

Vandforsyningerne bør også varetage følgende hensyn i takstfastsættelsen:

  • omkostningsdækning
  • prissætning med tilskyndelsesvirkning (for eksempel tilskyndelse til tilslutning frem for egen forsyning samt tilskyndelse til vandbesparelse)
  • at de forskellige sektorer yder et passende bidrag (en rimelig byrdefordeling)
  • sikring af tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende forsyning
  • sikring af god økonomi og forsyningssikkerhed for vandforsyningens forbrugere.

Herudover bør I arbejde med gennemsigtighed for vandforbrugerne jævnfør formålet med vandforsyningsloven. I særlige tilfælde kan vandforsyningen differentiere takster, når det kan begrundes sagligt og objektivt.

Indstillingen om godkendelse skal ledsages af de nødvendige oplysninger til brug for kommunens vurdering af, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven. De nødvendige oplysninger er blandt andet årsregnskab, budget, investeringsplan og begrundelse for ændring eller fastholdelse af takster, herunder beregningsgrundlag for taksterne.

Aalborg Kommune skal i forbindelse med godkendelse af taksterne sikre, at eventuelle forskelle i vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendomme er objektivt og sagligt begrundet i forsyningsmæssige hensyn, at der ikke sker ubegrundet forskelsbehandling mellem for eksempel nye og gamle tilslutninger, kategorier af ejendomme samt mellem private og erhvervsmæssige tilslutninger. Endelig påser kommunen, at anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med det godkendte regulativ.

De almene vandforsyninger må kun opkræve betaling efter takster, der er godkendt af Aalborg Kommune, og anlægsbidraget må ikke fastsættes efter regning – heller ikke for ejendommene i det åbne land. Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal fastsættes individuelt og godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

Selvom de almene vandforsyningers takstblad skal godkendes en gang årligt, er der muligt at indsende takster til godkendelse ved Aalborg Kommune løbende, hvis der er forhold, som giver anledning hertil.

En uddybende beskrivelse af reglerne omkring takstfastsættelse og forholdet til blandt andet vandforsyningens regulativ kan du finde i ”Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning”. På Danske Vandværkers hjemmeside kan du også finde hjælp til takstfastsættelse, blandt andet et regneark til beregning af takster.

Fastsættelse af anlægsbidrag

De almene vandværker i Aalborg Kommune forventes som udgangspunkt at have godkendte anlægsbidrag for alle ejendomme inden for deres forsyningsopland.

Anlægsbidraget, der opkræves hos ejeren af en ny ejendom, som tilsluttes vandforsyningen, omfatter:

  • et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg
  • et bidrag til stikledning
  • et bidrag til forsyningsledningsnettet.

De almene vandforsyninger bør forholde sig til alle tre bidrag i forbindelse med fastsættelsen af anlægsbidraget.

Vandforsyningens hovedanlæg defineres som vandforsyningens anlæg til indvinding og behandling af drikkevand, råvandsledninger, pumpeanlæg, trykforøgeranlæg, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsledningsnettet. Bidraget til vandforsyningens hovedanlæg kan fastsættes som en del af den anslåede værdi af vandforsyningsanlægget, så det kan betragtes som en form for medejerskabsbidrag til vandforsyningen.

Stikledningen går fra forsyningsledningen til skellet til den ejendom, der skal forsynes og tilhører vandforsyningen. Bidraget til stikledning og eventuelt stophane skal afspejle de gennemsnitlige omkostninger ved anlæggelse af stikledninger i vandforsyningens forsyningsopland.

Ved solidarisk fastsættelse af anlægsbidrag er der behov for vurdering af vandforsyningens omkostninger ved at lægge forsyningsledninger og stikledninger til de resterende ejendomme i forsyningsoplandet. Forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag kan fastsættes ved at fordele disse omkostninger med det antal ejendomme i forsyningsoplandet, som endnu ikke er tilsluttet. Der kan eventuelt også indregnes omkostning for allerede etablerede ledninger. I dette tilfælde skal de gennemsnitlige omkostninger regnes på baggrund af alle tilsluttede og potentielle forbrugere i forsyningsoplandet.

Differentierede anlægsbidrag

I særlige tilfælde, og hvis det kan begrundes objektivt og sagligt, har de almene vandforsyninger mulighed for at fastsætte anlægsbidrag, der er differentierede i forhold til forskellige kriterier. Saglige og objektive kriterier for differentiering af anlægsbidraget kan for eksempel være:

1. Stikledningsdimensionen for ejendommen, der skal tilsluttes.

Nogle ejendomme i det åbne land har udelukkende brug for vand til husholdningsformål, mens andre kan have behov for vand til andre formål, såsom husdyr eller erhverv. Dette kan medføre, at der for eksempel er behov for en større dimension af stikledning, hvilket eventuelt kan retfærdiggøre, at stikledningsbidraget forhøjes. Stikledningsdimensionen vil også ofte afspejle, at der er et større vandforbrug, som vil medføre et større slid på hovedanlægget. Stikledningsdimensionen vil således også kunne begrunde en differentiering af hovedanlægsbidraget. 

2. Vandmængden, der forventes at skulle aftages fra ejendommen, der skal tilsluttes.

På samme måde som med stikledningsdimensionen vil vandmængden, der forventes at skulle aftages fra ejendommen, kunne anvendes til at differentiere hovedanlægsbidrag og stikledningsbidrag.

3. Forskelle i områders beskaffenhed (zoner)

I nogle tilfælde kan et objektivt og sagligt kriterie også være væsentlige forskelle i områders beskaffenhed (for eksempel åbent land versus bymæssig bebyggelse). Her kan en længere afstand mellem ejendommene begrunde et forhøjet forsyningsledningsbidrag, da der vil være færre ejendomme til at bidrage til et længere stykke forsyningsledning. Hvis der i et område gennemsnitligt vil være behov for længere stikledninger, vil det også kunne begrunde, at stikledningsbidraget differentieres. 

Selvom det vurderes, at der er baggrund for at differentiere anlægsbidraget, bør anlægsbidraget ikke fastsættes så højt for nogle kategorier, at det bliver vanskeligt for nye ejendomme at tilslutte sig. Anlægsbidraget bør i stedet fastsættes ud fra princippet om tilskyndelsesvirkning.

Muligheden for at differentiere anlægsbidragene betyder dog ikke, at det er muligt at tilslutte ejendomme efter regning. Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal fastsættes individuelt og godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde. 


Idéer til at øge antallet af ejendomme, der ønsker tilslutning

For at gøre et forsyningsledningsprojekt mere økonomisk rentabelt på kort sigt vil det være en fordel at forsøge at øge andelen af ejendomme, der ønsker tilslutning i forbindelse med anlæggelse af forsyningsledningen. Jo flere ejendomme langs forsyningsledningen, som tilsluttes, jo færre udgifter vil den almene vandforsyning skulle stå i forskud for.

Ved forespørgsel om tilslutningen i det åbne land anbefales de almene vandforsyninger i alle tilfælde at kontakte øvrige ejendomme, som en eventuel forsyningsledning vil komme til at passere for at høre til, om de vil være interesseret i at blive tilsluttet. Et sådan ”reklamefremstød for tilslutning til vandværk” over for de andre ejendomme, som vandledningen vil passere, kan måske være med til at øge antallet, der ønsker at tilslutte sig vandværket.

Kampagner for tilslutning til vandværk

Der er almene vandforsyninger i Aalborg Kommune, som har haft gode erfaringer med, at flere ejendomme ønsker at blive tilsluttet i forbindelse med gennemførelse af kampagner med nedsat anlægsbidrag. Dette stemmer godt overens med princippet i vandforsyningsloven om prissætning med tilskyndelsesvirkning.

Ved gennemførelse af kampagner er det dog vigtigt, at vandforsyningen er opmærksom på, at denne gennemføres uden, at der sker forskelsbehandling mellem sammenlignelige ejendomme.

Et forslag kunne være at lave kampagne inden for en kategori af sammenlignelige ejendomme i en periode. I kan også overveje, om ejendomme, der passeres, når en ejendom skal tilsluttes, kan tilbydes et reduceret anlægsbidrag, hvis de vil tilsluttes i forbindelse med, at gravearbejdet alligevel foregår.

Aalborg Kommune anbefaler, at gennemførelse af en kampagne sker på baggrund af en godkendt særtakst i forbindelse hermed. Det giver vandforsyningerne og Aalborg Kommune mulighed for at drøfte, hvordan den konkrete kampagne udformes, så der ikke sker forskelsbehandling mellem sammenlignelige ejendomme.

Afdragsordning ved tilslutning til vandværk

De almene vandforsyninger har mulighed for at indgå afdragsordning med nye forbrugere i forhold til betaling af anlægsbidraget. Afdragsordninger vil eventuelt kunne øge antallet af ejendomme langs en forsyningsledning, der har mulighed for tilslutning.

Det anbefales, at det tinglyses som hæftelse på ejendommen for at undgå risiko for, at vandforsyningen, og dermed de øvrige tilsluttede forbrugere, mister anlægsbidraget ved salg eller tvangsauktion.

En forudsætning for at indgå afdragsordninger er, at vandforsyningen økonomisk har mulighed for at stå i forskud i afdragsperioden.


Muligheder for finansiering af forsyningsledninger

De almene vandforsyninger har pligt til at forsyne ejendommene mod betaling efter godkendte takster i form af anlægsbidrag (forsyningsledningsbidrag, hovedanlægsbidrag og stikledningsbidrag). Forsyningsledningsbidraget dækker i nogle tilfælde ikke hele omkostningen ved anlæggelse af ledningen, hvis nogle ejendomme langs ledningen ikke tilsluttes i første omgang, da forsyningsledningsbidraget repræsenterer de gennemsnitlige omkostninger per ejendom. I andre tilfælde, hvor forsyningsledningen allerede er anlagt, vil der ikke være en aktuel udgift, som forsyningsledningsbidraget skal dække, og forsyningsledningsbidraget repræsentere en form for tilbagebetaling af vandforsyningens eller de tilsluttede forbrugeres udlæg for forsyningsledningen fra den gang ledningen blev anlagt.

Det almene vandværk finansierer selv etablering af forsyningsledning

Hvis vandforsyningen har opsparet midler, som ikke er øremærket til andre formål, bør vandforsyningen selv finansiere nye forsyningsledninger, og det vil kunne gøres uden optagelse af lån. Det vil i princippet svare til, at vandforsyningen selv står i forskud for forsyningsledningsbidraget for ejendomme, som ikke ønsker at blive tilsluttet den almene vandforsyning i forbindelse med, at forsyningsledningen etableres. Efterhånden som ejendommene tilsluttes, vil forsyningsledningsbidragene blive indbetalt til vandforsyningen.

Kommunal lånegaranti

Hvis en almen vandforsyning ikke har opsparing til at finansiere den del af udgiften til etablering af forsyningsledningen, som ikke bliver dækket af forsyningsledningsbidrag (og anlægsbidrag) for de ejendomme, som ønsker at blive tilsluttet i forbindelse med forsyningsledningen anlægges, har den almene vandforsyning mulighed for at ansøge Aalborg Kommune om kommunal lånegaranti.

En kommunal lånegaranti kan anvendes til at optage lån i KommuneKredit eller en anden bank.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, hvor stort et beløb, der er behov for at låne og over hvor lang tid.  

På baggrund af ansøgningen foretages en teknisk og økonomisk vurdering af vandforsyningen, og der laves indstilling til byrådet om godkendelse af den kommunale lånegaranti.

Da ansøgningen skal politisk behandles, må der forventes en behandlingstid på minimum et par måneder. Kommunal lånegaranti anbefales derfor ikke som en løsning i situationer, hvor der er akut behov for tilslutning. Her skal vandforsyningen have forberedt andre løsningsmuligheder, som kan tages i anvendelse.  

Ved optag af lån med kommunal lånegaranti vil der blive stillet krav om, at der årligt betales garantiprovision af restgælden til Aalborg Kommune, og der kan blive stillet krav om ændringer i vandforsyningens vedtægter.

Kommunalt forskud for forsyningsledningsbidrag

Aalborg Kommune har ikke for tiden mulighed for at stå i forskud for forsyningsledningsbidrag ved etablering af forsyningsledninger.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang