Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Miljø og erhvervsaffald Erhvervsaffald og genbrug Kommunal forskrift nummer 004

Kommunal forskrift nummer 004

  • Titel: Kommunal forskrift nummer 004 for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kommune.
  • Vedtaget: den 23. marts 2009 af Aalborg Byråd.
  • Opdateret: november 2013 med tekniske rettelser som følge af ændringer i lovgivningen og ny forvaltningsstruktur.

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nummer 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter (forskriften omfatter aktiviteter jævnfør § 2, punkt 5, 7 og 9 i bekendtgørelsen) og § 110 stykke 3 i lov om miljøbeskyttelse, jævnfør lovbekendtgørelse nummer 879 af 26. juni 2010, som er ændret ved lov nummer 1273 af 21. december 2011. 


Definitioner

§ 1. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås alle midlertidige støj-, støv- eller vibrationsfrembringende aktiviteter i forbindelse med nyopførelse, vedligeholdelse eller ombygning af bebyggelse, nedrivningsaktiviteter,
tagrensning og bygningsfacadebehandling.

§ 2. Normal arbejdstid er tidsrummet på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00.


Gyldighedsområde

§ 3. Forskriften gælder i Aalborg Kommune.

§ 4. Forskriften gælder ved offentlige og private bygge- og anlægsarbejder.
Stk. 2. Forskriften omfatter støj-, støv- eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 3. Klima og Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Forskriften gælder ikke selvbyggeri og renovering af egen bolig, hvor det er ejeren selv, der udfører arbejdet.

Stk. 5. Nedknusning af bygningsmaterialer, pilotering og særlige funderingsmetoder er ikke omfattet af denne forskrift men skal anmeldes særskilt til Klima og Miljø.

§ 5. Forskriften gælder ikke, hvor akut indsats er påkrævet.


Anmeldelse og lovgrundlag

§ 6. Den, der vil foretage støj-, støv- eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder, skal anmelde dette til Klima og Miljø.

Stk. 2. Pligten til anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter – herunder aktiviteter reguleret af denne forskrift – reguleres af § 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Stk. 3. Anmeldelsen skal være Klima og Miljø i hænde senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Stk. 4. Anmeldelsen skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som findes på Aalborg Kommunes hjemmeside eller rekvireres hos Klima og Miljø.


Støj og vibrationer

§ 7. Den, der udfører bygge- og anlægsarbejde, skal overholde en grænseværdi for støj på 70 dB(A), målt som det ækvivalente korrigerede støjniveau udendørs ved beboelse udenfor skel.

§ 8. Den, der udfører anmeldt bygge- og anlægsarbejde, skal overholde grænseværdierne for vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder udenfor skel. Grænseværdien ved erhvervsbebyggelse og beboelse er 85 dB, angivet som KB-vægtet accelerationsniveau.

§ 9. Klima og Miljø kan ved klage forlange, at den, der udfører bygge- og anlægsarbejde, for egen regning foretager støj- og/eller vibrationsmåling i forbindelse med en anmeldt bygge- og anlægsaktivitet. Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

§ 10. Uanset bestemmelsen i §§ 8 og 9 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.


Støv

§ 11. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne påvirkes mindst muligt af støv.

Stk. 2. Ved facadebehandling, herunder sandblæsning og tagrensning, skal arbejdsområdet sikres, således at støv og affald holdes indenfor området.

Stk. 3. Ved støvgener eller risiko for støvgener skal der foretages afværgeforanstaltninger, f.eks. i form af vanding, tildækning og lignende.

Stk. 4. Klima og Miljø afgør i tvivlstilfælde omfanget af tilstrækkelig afværgeforanstaltning for afhjælpning af støvgener.

§ 12. I forbindelse med nedrivning og ved læsning af affald skal der foretages tildækning og eventuelt vanding, og containere holdes lukkede, så støvudvikling begrænses mest muligt.


Arbejdstider

§ 13. Aktiviteter reguleret efter denne forskrift skal udføres inden for normal arbejdstid.


Dispensation og yderligere krav

§ 14. Klima og Miljø kan tillade – efter dispensationsansøgning - at bygge- og anlægsarbejder, som ikke kan overholde grænseværdierne for støj indenfor normal arbejdstid, kan udføres i et begrænset tidsrum inden for normal arbejdstid.

Stk. 2. Klima og Miljø kan i særlige tilfælde fravige grænseværdierne for støj og vibrationer uden for normal arbejdstid, for eksempel når bygge- og anlægsarbejder pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold, kun kan finde sted i disse tidsrum.

§ 15. Klima og Miljø kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i denne forskrift, jf. § 20. stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.


Tilsyn

§ 16. Klima og Miljø fører tilsyn med, at bygge-, anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med miljølovgivningen og reglerne i denne forskrift.


Afgørelser og klage

§ 17. Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 22, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.


Ikrafttrædelse

§ 18. Forskriften træder i kraft den 17. juni 2009

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang